800 521 521  Zavoláme Vám


Hlavní stránka  O bance  O nás  Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Obecná teorie definuje společenskou odpovědnost (Corporate Social Responsibility – CSR) jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí a společnosti, ve které podnikají.

Komerční banka uvádí tuto teorii v praxi. CSR považuje za jeden z klíčových faktorů dlouhodobého úspěchu. Pilířem naší strategie je dlouhodobé partnerství s našimi klienty, zaměstnanci, akcionáři a základem každého partnerství je zodpovědnost. KB promítá principy firemní společenské odpovědnosti jak do svých hodnot a dlouhodobé strategie, tak i do každodenní praxe.

Společenská odpovědnost je v Komerční bance rozvíjena v oblasti ekonomické, ekologické a společenské.

Zodpovědné řízení rizika, transparentní jednání vůči klientům, investorům i dodavatelům jsou naším příkladem uplatnění společenské odpovědnosti v ekonomické oblasti.

KB od 1. 1. 2016 zjišťuje daňovou rezidenci svých klientů prostřednictvím Prohlášení o daňovém rezidentství podepisovaném klienty zejména při uzavírání nových pasivních produktů. Tato povinnost vyplývá z tzv. globálního standardu připraveného OECD a EU, k jejímuž dodržování se Česká republika zavázala a z připravované novely zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Na základě zjištění budou české banky oznamovat jednou ročně (poprvé za rok 2016) zahraniční daňové rezidenty českému finančnímu úřadu, který oznamované informace předá správcům daně příslušných zahraničních států.

V oblasti ochrany životního prostředí se dlouhodobě zaměřujeme na správné nakládání s odpadem a vytváříme podmínky pro třídění odpadu v rámci budov KB. Při své činnosti ale zohledňujeme i řadu dalších klíčových otázek týkajících se životního prostředí. Financujeme například projekty spojené s výrobou energie z obnovitelných zdrojů a KB sama tuto energii využívá nákupem Zelené energie.

V oblasti sociální začíná odpovědnost KB uvnitř společnosti, a to ve vztahu k zaměstnancům. Vždy máme na mysli, že jen spokojený, motivovaný a loajální zaměstnanec poskytuje klientům prvotřídní služby. Naším cílem je umožnit všem zaměstnancům kontinuální profesní rozvoj realizovaný v souladu s jejich přáními a osobními předpoklady. V celospolečenském měřítku se zasazujeme o podporu kultury, sportu, vzdělávání, a o podporu sociálně či zdravotně znevýhodněných. Sponzoring, Společenská angažovanost.

Přehled našich aktivit v oblasti společenské odpovědnosti můžete nalézt v naší online brožuře na www.kb.cz/csr.

Ctíme následující zásady:
  • Základní zásadou podnikání je pro nás jasná a transparentní struktura řízení doplněná silnými a nezávislými kontrolními funkcemi.
  • Již řadu let máme implementován Etický kodex stanovující základní pravidla jednání a zásady etického chování zaměstnanců.
  • Jako první finanční instituce jsme v roce 2004 zřídili pozici nezávislého ombudsmana. Naši klienti tak mají možnost obrátit se na ombudsmana se svou stížností v případě, že nejsou spokojeni s jejím vyřešením jinými instancemi v KB. Od roku 2009 v této pozici působí JUDr. Joseph Franciscus Vedlich, LLM.
  • Máme stanovena přísná pravidla pro chování a jednání zaměstnanců, která v maximální možné míře chrání KB před korupčními praktikami. Protikorupční politika KB upravuje nejen pravidla jednání zaměstnanců, ale stanovuje rovněž určité povinnosti dodavatelům a zprostředkovatelům prostřednictvím protikorupčních klauzulí.
  • KB se snaží svým přístupem maximálně omezit zneužití svých produktů a služeb k legalizaci výnosů z trestné činnosti či financování terorismu. Za tímto účelem plně uplatňujeme všechna pravidla, postupy a kontroly proti zneužití bank k legalizaci výnosů z trestné činnosti či financování terorismu, v souladu s právními předpisy a mezinárodními standardy, jakož i s pravidly finanční skupiny Société Générale.
  • Ve vztazích s dodavateli sdílíme osvědčené postupy s ohledem na životní prostředí, sociální a lidská práva, vyhodnocujeme dodržování těchto postupů a zásad a spolupracujeme na jejich zkvalitňování u svých dodavatelů. Při řízení vztahů s dodavateli používáme v souladu se strategií Société Générale tzv. Ethical Sourcing Program. Mnozí z našich klíčových dodavatelů prochází také certifikací v oblasti firemní společenské odpovědnosti systémem EcoVadis, který poskytuje dostatečné informace o chování dodavatele ke svému okolí.

Vyhledávání

Hlavní navigace