800 521 521  Zavoláme Vám


Hlavní stránka  O bance  O nás  Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Obecná teorie definuje společenskou odpovědnost (Corporate Social Responsibility – CSR) jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí a společnosti, ve které podnikají, a Komerční banka uvádí tuto teorii v praxi.

V Komerční bance považujeme CSR za jeden z klíčových faktorů dlouhodobého úspěchu. Přirozeně proto zavádíme CSR do strategií všech našich obchodních aktivit. Snažíme se tak vytvářet hodnotu pro klienty, zaměstnance, obchodní partnery, akcionáře, investory i celou skupinu Société Générale, jejíž nedílnou součástí jsme.

Zaměstnanci

„Jen spokojený a loajální zaměstnanec poskytuje klientům prvotřídní služby“

Základní strategií Komerční banky je budovat se zaměstnanci i s klienty, dlouhodobý profesionální vztah založený na otevřené a oboustranné komunikaci. Naším cílem je umožnit všem zaměstnancům kontinuální profesní rozvoj realizovaný v souladu s jejich přáními a osobními předpoklady.

Charita

„Jsme součástí společnosti“

Charitativní projekty tvoří nedílnou součást aktivit KB. Prostřednictvím Nadace KB Jistota přispívá Komerční banka a její zaměstnanci na celou řadu charitativních projektů.

Nadace pomáhá tam, kde jsou peníze nejvíce potřebné:

  • v oblasti rozvoje občanské společnosti
  • v oblasti vzdělávání
  • při podpoře projektů zdravotně-sociálního charakteru
  • v projektech zaměřených na ochranu životního prostředí

Sponzoring

„Podporujeme silné myšlenky.“

Základními hodnotami Komerční banky a skupiny Société Générale jsou profesionalita, inovace a týmový duch. Tyto hodnoty přirozeně hledáme také v celé řadě kulturních i společenských akcí, které podporujeme.

Zaměřujeme se na podporu aktivit celospolečenského významu a dosahu, jež jsou vhodně doplněny menšími projekty zacílenými především na mládež.

Součástí sponzorských aktivit Komerční banky je také podpora a rozvoj neprofesionálního sportu.

Trvale udržitelný rozvoj

„Myslíme na budoucnost“

Zavádíme nové postupy a technologie, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.

Hledáme možnosti úspor ve spotřebě papíru a energie.

Snažíme se zvýšit povědomí všech zainteresovaných stran (zejména zaměstnanců KB a našich klientů) o důležitosti tohoto tématu.

Ve světovém měřítku...

KB je součástí mezinárodní skupiny Société Générale, která se zavázala k ochraně prostředí, lidských a sociálních práv v každém aspektu své činnosti, na každém stupni svého rozvoje.

Strategií Société Générale je vytvářet trvalé hodnoty pro akcionáře, klienty a zaměstnance. Proto se CSR stalo neodmyslitelnou součástí činnosti Société Générale.

V rámci CSR jsou vždy zohledňována geografická, kulturní, sociální a ekonomická specifika země, ve které společnost skupiny Société Générale působí.

Důležité milníky
  • 2000 – SC je zakládajícím členem Wolfsberg Group – organizace sdružující společnosti, které sdílí své nejlepší praxe v prevenci praní špinavých peněz, v boji proti korupci a proti financování terorismu
  • 2001 – podpis deklarace finančních institucí o životním prostředí a udržitelném rozvojiorganizace UNEP (United Nations Environment Programme)
  • 2003 – připojení skupiny SG ke Globální dohodě (Global Compact) iniciované Spojenými národy; dohoda představuje dobrovolný závazek v podobě deseti univerzálních zásad z oblasti lidských práv, zaměstnaneckých práv, životního prostředí a potírání korupce
  • 2006 – přijetí Principů odpovědného investování
  • 2007 – podpora projektu Carbon Disclosure („Projekt vykazování oxidu uhlíku“); Carbon Disclosure Project (CDP) byl zahájen v roce 2000; sdružuje více než 315 globálních investorů; jeho cílem je podpořit rozvoj společné metodiky pro měření emisí skleníkových plynů a usnadnit jejich integraci do společné metodiky finančních investicí
  • 2007 – přijetí Equator Principles; iniciativa vznikla v roce 2003 a byla vytvořena ve spolupráci se Světovou bankou; principy stanovují společné environmentální a sociální standardy pro finanční sektor a projektové financování

Veškeré informace jsou na webových stránkách Societé Générale.


Vyhledávání

Hlavní navigace