800 521 521  Zavoláme Vám


Hlavní stránka  O bance  O nás  Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Obecná teorie definuje společenskou odpovědnost (Corporate Social Responsibility – CSR) jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí a společnosti, ve které podnikají.

Komerční banka uvádí tuto teorii v praxi. CSR považuje za jeden z klíčových faktorů dlouhodobého úspěchu. Pilířem naší strategie je dlouhodobé partnerství s našimi klienty, zaměstnanci, akcionáři a základem každého partnerství je zodpovědnost. KB promítá principy firemní společenské odpovědnosti jak do svých hodnot a dlouhodobé strategie, tak i do každodenní praxe.

Společenská odpovědnost je v Komerční bance rozvíjena v oblasti ekonomické, ekologické a společenské.

Zodpovědné řízení rizika, transparentní jednání vůči klientům, investorům i dodavatelům jsou naším příkladem uplatnění společenské odpovědnosti v ekonomické oblasti.

V oblasti ochrany životního prostředí se dlouhodobě zaměřujeme na správné nakládání s odpadem a vytváříme podmínky pro třídění odpadu v rámci budov KB. Při své činnosti ale zohledňujeme i řadu dalších klíčových otázek týkajících se životního prostředí. Financujeme například projekty spojené s výrobou energie z obnovitelných zdrojů a KB sama tuto energii využívá nákupem Zelené energie.

V oblasti sociální začíná odpovědnost KB uvnitř společnosti, a to ve vztahu k zaměstnancům. Vždy máme na mysli, že jen spokojený, motivovaný a loajální zaměstnanec poskytuje klientům prvotřídní služby. Naším cílem je umožnit všem zaměstnancům kontinuální profesní rozvoj realizovaný v souladu s jejich přáními a osobními předpoklady. V celospolečenském měřítku se zasazujeme o podporu kultury, sportu, vzdělávání, a o podporu sociálně či zdravotně znevýhodněných. Sponzoring, Společenská angažovanost.

Přehled našich aktivit v oblasti společenské odpovědnosti můžete nalézt v naší online brožuře na www.kb.cz/csr.

Ctíme následující zásady:
  • Základní zásadou podnikání je pro nás jasná a transparentní struktura řízení doplněná silnými a nezávislými kontrolními funkcemi.
  • Již řadu let máme implementován Etický kodex stanovující základní pravidla jednání a zásady etického chování zaměstnanců.
  • Jako první finanční instituce jsme v roce 2004 zřídili pozici nezávislého ombudsmana. Naši klienti tak mají možnost obrátit se na ombudsmana se svou stížností v případě, že nejsou spokojeni s jejím vyřešením jinými instancemi v KB. Od roku 2009 v této pozici působí JUDr. Joseph Franciscus Vedlich, LLM.
  • Máme stanovena přísná pravidla pro chování a jednání zaměstnanců, která v maximální možné míře chrání KB před korupčními praktikami. Protikorupční politika KB upravuje nejen pravidla jednání zaměstnanců, ale stanovuje rovněž určité povinnosti dodavatelům a zprostředkovatelům prostřednictvím protikorupčních klauzulí.
  • KB se snaží svým přístupem maximálně omezit zneužití svých produktů a služeb k legalizaci výnosů z trestné činnosti či financování terorismu. Za tímto účelem plně uplatňujeme všechna pravidla, postupy a kontroly proti zneužití bank k legalizaci výnosů z trestné činnosti či financování terorismu, v souladu s právními předpisy a mezinárodními standardy, jakož i s pravidly finanční skupiny Société Générale.
  • Ve vztazích s dodavateli sdílíme osvědčené postupy s ohledem na životní prostředí, sociální a lidská práva, vyhodnocujeme dodržování těchto postupů a zásad a spolupracujeme na jejich zkvalitňování u svých dodavatelů. Při řízení vztahů s dodavateli používáme v souladu se strategií Société Générale tzv. Ethical Sourcing Program. Mnozí z našich klíčových dodavatelů prochází také certifikací v oblasti firemní společenské odpovědnosti systémem EcoVadis, který poskytuje dostatečné informace o chování dodavatele ke svému okolí.

Vyhledávání

Hlavní navigace