800 521 521  Zavoláme Vám


Hlavní stránka  O bance  Vztahy s investory  Akcionáři  Valné hromady a výplata dividend

Valné hromady a výplata dividend

Výplata dividend

V dubnu 2014 schválila řádná valná hromada Komerční banky výplatu dividendy za rok 2013 ve výši 230 Kč před zdaněním na jednu akcii. Nárok na dividendu má akcionář, který byl vlastníkem akcie Komerční banky k rozhodnému dni 23. dubna 2014. Dividenda je splatná ke dni 2. června 2014, a to buď bezhotovostním převodem na základě písemného pokynu, anebo v hotovosti na pobočkách Komerční banky, s výjimkou bezhotovostních poboček.

Dividenda je podrobena srážkové dani 15 % u českých daňových rezidentů, nebo ve výši určené smlouvou u daňových rezidentů ze zemí, s nimiž má Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Akcionářům, u kterých není doložena daňová příslušnost v ČR anebo v zemích s uzavřenou smlouvou o zamezení dvojího zdanění, musí být při výplatě dividendy uplatněna sazba daně 35 %.

U akcionářů kteří dosud o dividendy nepožádali a nedoložili své daňové rezidentství již byla uplatněna 35% sazba daně, protože již došlo k uplynutí zákonného termínu pro sražení a odvod daně z dividend. Rozdíl mezi sazbou 35% a 15% bude akcionářům refundován na základě doložení daňového rezidentství akcionáře, a to nejpozději do jednoho měsíce od předložení příslušných prohlášení.

Podrobné podmínky pro výplatu dividendy a pro doložení daňového rezidenství uvádí přiložený dokument.

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dividenda (Kč) * 180 180 170 270 160 230 230
Dividenda / zisk na jednu
akcii (%) **
61,2 52,0 58,7 77,0 64,2 62,6 69,8

* Dividenda na jednu akcii před zdaněním
** Dividenda/ Zisk na jednu akcii připadající akcionářům Banky (IFRS konsolidovaný)

Řádná valná hromada dne 23. 4. 2015

Informace po VH

  • Usnesení VH
  • Výsledky hlasování k usnesením VH
  • Zápis z VH

Valné hromady

Informační povinnost zejména podle § 120 odst. 1 písm. d) a § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, §§ 402-403 a §§ 406-408 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a burzovních pravidel Burzy cenných papírů Praha část VII článek 6 odst. 4 písm. d) a část VI článek 7 odst. 3 písm. h) a l).


Vyhledávání

Hlavní navigace