800 521 521  Zavoláme Vám


Strukturovaný reversní duální vklad

Depozitní produkt s možností vyššího zhodnocení volných prostředků klientů při správně odhadnutém vývoji trhu.

Strukturovaný reversní duální vklad je určen:

 • fyzickým osobám
 • právnickým osobám
 • tuzemcům i cizozemcům
 • klientům, kteří požadují nadstandardní zhodnocení svých volných prostředků

Charakteristika Strukturovaného reversního duálního vkladu:

 • Strukturovaný reversní duální vklad je depozitní produkt, který umožňuje klientům vyšší zhodnocení volných prostředků při správně odhadnutém vývoji trhu.
 • Součástí obchodu je opční právo sjednané ve prospěch banky, na základě kterého je banka oprávněna vyzvat klienta, aby v den splatnosti vkladu prodal bance dohodnutou měnu ve výši nominálu vkladu za předem domluvený kurz. Banka je oprávněna využít opci pouze při splnění limitní podmínky.
 • Mezi parametry sjednávané mezi dealerem a klientem patří:
  • druhá dohodnutá měna (čímž je dán i Referenční směnný kurz)
  • Limitní kurz
  • vztah, ve kterém se má Referenční směnný kurz vůči Limitnímu kurzu nacházet, aby mohla banka své právo na směnu uplatnit
  • rozhodné datum, ve kterém je ověřováno splnění limitní podmínky
 • Limitní podmínka vyjadřuje vztah hodnoty Referenčního směnného kurzu vůči Limitnímu kurzu v rozhodný den.
 • Je-li splněna limitní podmínka, pak banka uplatní své právo na směnu jiné dohodnuté měny (klientem prodávané) ve výši nominálu vkladu za předem domluvený Limitní kurz.
 • Depozitum lze uložit formou termínovaného vkladu nebo depozitní směnky.
 • Klient získává nadstandardní úrokovou sazbu, ale přijímá také jistou míru rizika.

Rizika

 • Klient přijímá jistou míru rizika s cílem vyššího zhodnocení své investice.
 • Riziko prodávajícího opce - pokud je opce uplatněna, prodávající se ocitá v situaci, kdy aktuální tržní cena jím prodávaného podkladového aktiva může být i výrazně vyšší, než je cena realizační, nebo naopak aktuální tržní cena jím kupovaného podkladového aktiva může být výrazně nižší, než je cena realizační (k jejíž úhradě se zavázal).
 • I když tento instrument vyplácí nadstandardní úrok, nelze jej zařadit mezi strukturovaná depozita s garantovanou jistinou.
 • Dojde-li ke splnění limitní podmínky a následné směně, pak je možné, že klientova ztráta z této směny (při srovnání s aktuálním kurzem) převýší získaný nadstandardní úrokový výnos.
 • Depozitum uložené ve formě depozitní směnky nelze předčasně ukončit.

Pro lepší názornost Vám nabízíme konkrétní příklad Strukturovaného reverzního duálního vkladu

Příklad
 • Klient ukládá 1 000 000 EUR na období 3 měsíce.
 • Sjednaná úroková sazba 1,38 % p. a. představuje výrazně nadstandardní úrokový výnos 3 450 EUR
 • Standardní úroková sazba se pohybuje kolem 0,38% p. a.
 • Limitní kurz je 25,00 EUR/CZK.
 • Výše depozita, včetně úroku, bude vyplacena v měně depozita.
 • Pokud v rozhodný den (dva pracovní dny před splatností depozita) se bude Referenční směnný kurz rovnat nebo bude nižší než kurz Limitní, banka uplatní své právo na nákup druhé dohodnuté měny ve výši nominálu vkladu za Limitní kurz.
 • V den rozhodný tedy mohou nastat tyto varianty:
  • kurs EUR/CZK bude nižší než 25,00 – klientovi je vyplaceno depozitum, včetně úroku (1 003 450 EUR), banka ale zároveň uplatní své právo na nákup 25 000 000 CZK za 1 000 000 EUR;
  • kurs EUR/CZK bude vyšší nebo roven 25,00 – klientovi je vyplaceno depozitum, včetně úroku (1 003 450 EUR) bez dalších podmínek

Výhody Strukturovaného reversního duálního vkladu složeného u Komerční banky:

 • obchod je vždy uzavírán telefonicky s dealerem Klientských obchodů
 • ke kontrole vždy obdržíte konfirmaci uzavřeného obchodu obsahující sjednané parametry obchodu.
 • o eventuálním uplatnění práva banky jste informováni zasláním „Konfirmace – stanovení výplatních podmínek Obchodu“
 • depozitní směnka zůstává v úschově Komerční banky, odpadá tak nutnost v den splatnosti směnku osobně prezentovat, vypořádání je provedeno automaticky.

Strukturovaný reversní duální vklad umožní:

 • nadstandardní zhodnocení volných finančních prostředků

Jak získat Strukturovaný reversní duální vklad?

 • kontaktujte svého bankovního poradce
 • volejte bezplatnou Infolinku KB 800 521 521

Vyhledávání

Hlavní navigace