Upozornění na pozastavení COVID programů

S výjimkou COVID Sport je příjem žádostí nyní pozastaven

Program COVID III

Provozní financování se státní zárukou

Program COVID Invest

Investiční úvěr se státní zárukou

Program COVID SPORT

Provozní financování se státní zárukou

Program COVID Plus

Provozní a investiční financování velkých exportérů a jejich dodavatelů

AKTUÁLNĚ PRO FIRMY

ZÁRUČNÍ PROGRAM VE SPOLUPRÁCI KB A NRB (Národní rozvojová banka, dříve Českomoravská záruční a rozvojová banka)


FINANCOVÁNÍ S COVID III

Program COVID III je určen na podporu podnikatelů a firem z celé ČR ovlivněným onemocněním COVID-19. Podpora je poskytována ve formě ručení NRB za provozní úvěry.

Záruční program COVID III se vztahuje na smlouvy o úvěru uzavřené nejpozději do 31.12.2021. Příjem žádostí je aktuálně ukončen. V jednání je možné prodloužení programu, které je závislé na schválení Vládou ČR, novelizaci příslušného zákona a uzavření příslušných smluv.  

V případě znovuotevření programu bude obnoven příjem žádostí, který bude probíhat výhradně prostřednictvím on-line formuláře.

Potřebujete řešit financování okamžitě? Podívejte se na naši nabídku financování.  

NABÍDKA ÚVĚRŮ

Základní parametry úvěru KB a záruky NRB v programu COVID III:

Pro koho je úvěr určen

 

pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele z celé České republiky s maximálně 500 zaměstnanci

Podporované sektory

 

zemědělství, lesnictví, výroba, obchod, doprava, služby a další
(CZ-NACE A, B08, C vyjma oddílů 12 a 19, D, E, F, G, H, I, J, L68, M, N, P, Q, R vyjma oddílu 92, S)

Účel úvěru

financování provozních potřeb - např. mezd, nájemného, plateb za energie, úhrady dodavatelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. (možnost využití RVG i KTK)

Měna úvěru

Maximální výše úvěru

50 mil. Kč

Omezení výše úvěru 

a) max do dvojnásobku ročních mzdových nákladů žadatele (včetně nákladů na sociální zabezpečení a nákladů na agenturní zaměstnance) za rok 2019 nebo za poslední dostupný rok nebo,

b) max do 25 % celkového obratu žadatele v roce 2019,

Na základě čestného prohlášení klienta (při splnění podmínek a s náležitým zdůvodněním) o jeho o potřebách v oblasti likvidity, lze úvěr navýšit nad výše uvedené limity tak, aby došlo k pokrytí likvidity pro nadcházejících 12 měsíců.   

Sjednání úvěru

nejpozději do 31.12. 2021

Maximální výše ručení  

90 % zaručovaného úvěru u žadatelů do 250 zaměstnanců

 

80 % zaručovaného úvěru u žadatelů od 250 do 500 zaměstnanců

Maximální doba trvání ručení

3 roky

Další specifické podmínky

  • platnost záruky je podmíněna zveřejněním příjemce úvěru včetně jeho skutečného majitele
  • úvěr nelze použít na refinancování dříve poskytnutých úvěrů
  • lze kombinovat s více úvěry s podporou COVID III, nebo COVID Invest (při splnění podmínek) 


SEZNAM PŘÍJEMCŮ

ZÁRUČNÍ PROGRAM VE SPOLUPRÁCI KB A NRB (Národní rozvojová banka, dříve Českomoravská záruční a rozvojová banka)

Program COVID Invest je určen na podporu podnikatelů a firem z celé ČR ovlivněným onemocněním COVID-19. Podpora je poskytována ve formě ručení NRB za úvěry určené na financování hmotného i nehmotného majetku.

Záruční program COVID Invest se vztahuje na smlouvy o úvěru uzavřené nejpozději do 31.12.2021. Příjem žádostí je zatím ukončen. V jednání je možné prodloužení programu, které je závislé na schválení Vládou ČR, novelizaci příslušného zákona a uzavření příslušných smluv.  

V případě znovuotevření programu bude obnoven příjem žádostí, který bude probíhat výhradně prostřednictvím on-line formuláře.

Potřebujete řešit financování okamžitě? Podívejte se na naši nabídku financování.

NABÍDKA ÚVĚRŮ

 

Základní parametry úvěru KB a záruky NRB v programu COVID Invest:

Pro koho je úvěr určen

 

pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele z celé České republiky s maximálně 500 zaměstnanci

Podporované sektory

 

zemědělství, lesnictví, výroba, obchod, doprava, služby a další
(CZ-NACE A, B8, C, E, F, G, H, I, J, L68, M, N, P, Q, R a S)

Účel úvěru

financování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bezprostředně souvisejícího s podnikatelskou činností žadatele (účelové čerpání úvěru)

Měna úvěru

Maximální výše úvěru

•    do 250 zaměstnanců až 90 mil. Kč při ručení 50 %
•    do 250 zaměstnanců až 50 mil. Kč při ručení 90 %
•    od 251 do 500 zaměstnanců až 80 mil. Kč při ručení 50 %
•    od 251 do 500 zaměstnanců až 50 mil. Kč při ručení 80 %

Omezení výše úvěru 

a) max do dvojnásobku ročních mzdových nákladů žadatele (včetně nákladů na sociální zabezpečení a nákladů na agenturní zaměstnance) za rok 2019 nebo za poslední dostupný rok nebo,

b) max do 25 % celkového obratu žadatele v roce 2019 

Na základě čestného prohlášení klienta (s náležitým zdůvodněním) o zvýšené potřebě v oblasti likvidity lze navýšit úvěr nad výše uvedené limity

Sjednání úvěru

nejpozději do 31. 12. 2021

Maximální doba trvání ručení

6 let

Další specifické podmínky

•    platnost ručení podmíněna zveřejněním příjemce úvěru včetně jeho skutečného majitele
•    je možné mít více úvěrů s podporou COVID Invest najednou (při splnění podmínek programu) 
•    je možné mít sjednaný úvěr s podporou COVID III 
•    program nelze kombinovat s dotačními tituly
•    zahájení investice je možné až po podpisu smlouvy o úvěru
•    úvěr nelze použít na refinancování dříve poskytnutých úvěrů

 
SEZNAM PŘÍJEMCŮ

Od 1. 2. 2021 přijímá NRB žádosti o bankovní záruku COVID SPORT

Záruka je určená malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu (týká se vybraných NACE) kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy.

Podmínkou vystavení záruky je již poskytnutý úvěr, kopie úvěrové smlouvy musí být součástí žádosti o bankovní záruku.

 

Parametry zaručovaného úvěru:

Maximální výše úvěru

 

15 mil. Kč

Vhodné NACE

 

49392 – Osobní doprava lanovkou nebo vlekem

8551 – Sportovní a rekreační vzdělávání

9311 – Provozování sportovních zařízen

9312 – Činnosti sportovních klubů (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)

9313 – Činnosti fitcenter (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)

9319 – Ostatní sportovní činnosti (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)

9329 – Ostatní zábavní a rekreační činnosti (pouze pro provoz lyžařských svahů a půjčování potřeb pro volný čas a zábavu jako nedílná součást služeb rekreačních zařízení)

Účel úvěru

financování provozních nákladů (např. náklady na mzdy, energii, nájemné, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, profinancování pohledávek, pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku). Musí se jednat vždy o nové financování, záruku nelze poskytnout ke stávajícímu úvěru. Na výdaje hrazené z úvěru nesmí být čerpána jiná podpora.

Typ úvěru:

postupně splácený úvěr na profinancování provozních nákladů

revolvingový úvěr

zárukou je možné zajistit i dílčí úvěr pod RAS

Konečná splatnost úvěru
(kromě revolvingového úvěru)

minimálně 24 měsíců

Čerpání úvěru

musí být započaté do 3 měsíců od poskytnutí úvěru

Maximální výše ručení

80 %

Maximální délka ručení jsou

3 roky

Záruka je s finančním příspěvkem na zaplacené úroky z úvěru ve výši

30% zaručovaného úvěru max. 150 tis. Kč u úvěru ve výši do 500 tis. Kč včetně

20% zaručovaného úvěru max. 200 tis. Kč u úvěru ve výši od 500 tis. do 1 mil. Kč včetně

15% zaručovaného úvěru max. 1 mil. Kč u úvěru ve výši nad 1 mil. Kč

Maximální výše finančního příspěvku a termíny výplaty budou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí bankovní záruky

 

ZÁRUČNÍ PROGRAM VE SPOLUPRÁCI KB A EGAP

Na podporu velkých firem ovlivněných koronavirovou krizí připravila Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) záruční program. Tato podpora ve formě ručení k provozním nebo investičním úvěrům je zacílena na exportně zaměřené podnikatelské subjekty, nebo jejich subdodavatele, u nichž podíl exportu zboží a služeb dosáhl za rok 2019 minimálně 20 % na celkových tržbách, a kteří mají v rámci ekonomicky spjaté skupiny nejméně 250 zaměstnanců.

Podávání žádostí o podporu COVID Plus je zajištěno Komerční bankou v rámci jednání o úvěru. Pozor, není možný souběh s jinými nástroji veřejné podpory v souvislostí s pandemií COVID-19.

Základní parametry úvěru KB a záruky EGAP

Pro koho je úvěr určen

 

pro firmy s více než 250 zaměstnanci v rámci ekonomicky spjaté skupiny s podílem exportovaného zboží a služeb na celkových tržbách v minimální výši 20 % (za rok 2019) nebo jejich subdodavatele

Vyloučené sektory

herny, kasina a sázkové kanceláře

Účel úvěru

financování provozních potřeb nebo investic

Minimální výše úvěru

5 mil. Kč

Maximální výše úvěru

2 000 mil. Kč

Limit pro financování

25% z celkových tržeb za rok 2019

Měna úvěru

Kč, EUR, USD

Období pro sjednání úvěru

nejpozději do 31. 12. 2021 (případné prodloužení je podmíněno vydáním nového nařízení Vlády ČR)

Předčasné splacení úvěru     

možné kdykoli bez poplatku

Typ podpory EGAP

záruka za poskytnutý úvěr

Typ záruky

individuální záruka

Maximální výše záruky

90% úvěru pro žadatele s ratingem EGAP B a lepším

 

80% úvěru pro žadatele s ratingem EGAP B-

Maximální doba trvání záruky

6 let

Podmínka posouzení

finanční výkazy k 31.12.2019 pro stanovení ratingu

(možnost předběžných výkazů)

 

NRB
Ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB, dříve Českomoravská záruční a rozvojová banka)  nadále pokračujeme v poskytování zvýhodněných úvěrů s M-zárukou (program Záruka 2015 až 2023). Více informací najdete na našich stránkách.

PGRLF
Ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (PGRLF) jsme připraveni podpořit zemědělce prostřednictvím úvěrů s dotací úroků. Aktuální informace o programech najdete na stránkách PGRLF.

MINISTERSTVO FINANCÍ
Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

AMSP ČR
Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s pandemií koronaviru

NRB
Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s pandemií koronaviru