Informace pro podnikatele 

Možnosti, které pomohou zmírnit ekonomické dopady na vaše podnikání.

Program COVID III

Provozní financování se státní zárukou
Více informací >>>

Program COVID Invest

Investiční úvěr se státní zárukou
Více informací >>>

Program COVID SPORT

Provozní financování se státní zárukou

Program COVID Plus

Provozní a investiční financování velkých exportérů a jejich dodavatelů

AKTUÁLNĚ PRO FIRMY

NOVÝ ZÁRUČNÍ PROGRAM VE SPOLUPRÁCI KB A ČMZRB

CHCI ÚVĚR


FINANCOVÁNÍ S COVID III

ZOBRAZIT VIDEO

KB aktuálně přijímá žádosti do záručního programu ČMZRB, určeného na podporu podnikatelů a firem postižených onemocněním COVID-19 tzv. COVID III. Jedná se o záruční program určený pro celou Českou republiku vč. Prahy, v rámci kterého ČMZRB poskytuje podporu ve formě záruky k provozním úvěrům. Celková alokace prostředků v rámci programu COVID III je 150 mld. Kč z toho prostředky pro 1. tranši 50 mld. Kč.

Příjem žádostí probíhá výhradně prostřednictvím on-line webového formuláře.

Vlastní záruka ČMZRB je sjednávána prostřednictvím Komerční banky v rámci jednání o úvěru, tzn., že není nutné o záruku žádat samostatně tak, jak tomu bylo v přechozích záručních programech.

 

Základní parametry úvěru KB a záruky ČMZRB v programu COVID III:

Pro koho je úvěr určen

 

pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele z celé České republiky s maximálně 500 zaměstnanci

Podporované sektory

 

zemědělství, lesnictví, výroba, obchod, doprava, služby a další
(CZ-NACE A, B08, C vyjma oddílů 12 a 19, D, E, F, G, H, I, J, L68, M, N, P, Q, R vyjma oddílu 92, S)

Účel úvěru

financování provozních potřeb - např. mezd, nájemného, plateb za energie, úhrady dodavatelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. (možnost využití RVG i KTK)

Měna úvěru

Maximální výše úvěru

50 mil. Kč

Omezení výše úvěru 

a) max do dvojnásobku ročních mzdových nákladů žadatele (včetně nákladů na sociální zabezpečení a nákladů na agenturní zaměstnance) za rok 2019 nebo za poslední dostupný rok nebo,

b) max do 25 % celkového obratu žadatele v roce 2019,

Na základě čestného prohlášení klienta (při splnění podmínek a s náležitým zdůvodněním) o jeho o potřebách v oblasti likvidity, lze úvěr navýšit nad výše uvedené limity tak, aby došlo k pokrytí likvidity pro nadcházejících 12 měsíců.   

Sjednání úvěru

nejpozději do 31.12. 2021

Maximální výše záruky

90% zaručovaného úvěru u žadatelů do 250 zaměstnanců

 

80% zaručovaného úvěru u žadatelů od 250 do 500 zaměstnanců

Maximální doba trvání záruky

3 roky

Další specifické podmínky

  • platnost záruky je podmíněna zveřejněním příjemce úvěru včetně jeho skutečného majitele
  • úvěr nelze použít na refinancování dříve poskytnutých úvěrů
  • lze kombinovat s více úvěry s podporou COVID III, nebo COVID Invest (při splnění podmínek) 

 

 
SEZNAM PŘÍJEMCŮ

NOVÝ ZÁRUČNÍ PROGRAM VE SPOLUPRÁCI KB A ČMZRB

CHCI ÚVĚR

 

KB zahájila příjem žádosti do nového záručního programu ČMZRB COVID Invest, který má za cíl podpořit investiční aktivitu podnikatelů a firem v době ovlivněné pandemií onemocnění COVID – 19. Záruční program je určený pro celou Českou republiku vč. Prahy. ČMZRB bude tuto podporu poskytovat ve formě ručení za úvěry určené na financování hmotného i nehmotného majetku.

Příjem žádostí probíhá výhradně prostřednictvím on-line webového formuláře.

Vlastní ručení ČMZRB je sjednáváno prostřednictvím Komerční banky v rámci v rámci smlouvy o úvěru.  O ručení není nutné žádat samostatně.

 

Základní parametry úvěru KB a záruky ČMZRB v programu COVID Invest:

Pro koho je úvěr určen

 

pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele z celé České republiky s maximálně 500 zaměstnanci

Podporované sektory

 

zemědělství, lesnictví, výroba, obchod, doprava, služby a další
(CZ-NACE A, B8, C, E, F, G, H, I, J, L68, M, N, P, Q, R a S)

Účel úvěru

financování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bezprostředně souvisejícího s podnikatelskou činností žadatele (účelové čerpání úvěru)

Měna úvěru

Maximální výše úvěru

•    do 250 zaměstnanců až 90 mil. Kč při ručení 50 %
•    do 250 zaměstnanců až 50 mil. Kč při ručení 90 %
•    od 251 do 500 zaměstnanců až 80 mil. Kč při ručení 50 %
•    od 251 do 500 zaměstnanců až 50 mil. Kč při ručení 80 %

Omezení výše úvěru 

a) max do dvojnásobku ročních mzdových nákladů žadatele (včetně nákladů na sociální zabezpečení a nákladů na agenturní zaměstnance) za rok 2019 nebo za poslední dostupný rok nebo,

b) max do 25 % celkového obratu žadatele v roce 2019 

Na základě čestného prohlášení klienta (s náležitým zdůvodněním) o zvýšené potřebě v oblasti likvidity lze navýšit úvěr nad výše uvedené limity

Sjednání úvěru

nejpozději do 31. 12. 2021

Maximální doba trvání ručení

6 let

Další specifické podmínky

•    platnost ručení je podmíněna zveřejněním příjemce úvěru včetně jeho skutečného majitele
•    je možné mít více úvěrů s podporou COVID Invest najednou (při splnění podmínek programu) 
•    je možné mít sjednaný úvěr s podporou COVID III 
•    program nelze kombinovat s dotačními tituly
•    zahájení investice je možné až po podpisu smlouvy o úvěru
•    úvěr nelze použít na refinancování dříve poskytnutých úvěrů

 
SEZNAM PŘÍJEMCŮ

Od 1.2.2021 přijímá ČMZRB žádosti o bankovní záruku COVID SPORT

Záruka je určená malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu (týká se vybraných NACE) kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy.

Podmínkou vystavení záruky je již poskytnutý úvěr, kopie úvěrové smlouvy musí být součástí žádosti o bankovní záruku.

 

Parametry zaručovaného úvěru:

Maximální výše úvěru

 

15 mil. Kč

Vhodné NACE

 

49392 – Osobní doprava lanovkou nebo vlekem

8551 – Sportovní a rekreační vzdělávání

9311 – Provozování sportovních zařízen

9312 – Činnosti sportovních klubů (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)

9313 – Činnosti fitcenter (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)

9319 – Ostatní sportovní činnosti (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)

9329 – Ostatní zábavní a rekreační činnosti (pouze pro provoz lyžařských svahů a půjčování potřeb pro volný čas a zábavu jako nedílná součást služeb rekreačních zařízení)

Účel úvěru

financování provozních nákladů (např. náklady na mzdy, energii, nájemné, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, profinancování pohledávek, pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku). Musí se jednat vždy o nové financování, záruku nelze poskytnout ke stávajícímu úvěru. Na výdaje hrazené z úvěru nesmí být čerpána jiná podpora.

Typ úvěru:

postupně splácený úvěr na profinancování provozních nákladů

revolvingový úvěr

zárukou je možné zajistit i dílčí úvěr pod RAS

Konečná splatnost úvěru
(kromě revolvingového úvěru)

minimálně 24 měsíců

Čerpání úvěru

musí být započaté do 3 měsíců od poskytnutí úvěru

Maximální výše ručení

80 %

Maximální délka ručení jsou

3 roky

Záruka je s finančním příspěvkem na zaplacené úroky z úvěru ve výši

30% zaručovaného úvěru max. 150 tis. Kč u úvěru ve výši do 500 tis. Kč včetně

20% zaručovaného úvěru max. 200 tis. Kč u úvěru ve výši od 500 tis. do 1 mil. Kč včetně

15% zaručovaného úvěru max. 1 mil. Kč u úvěru ve výši nad 1 mil. Kč

Maximální výše finančního příspěvku a termíny výplaty budou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí bankovní záruky

 

NOVÝ ZÁRUČNÍ PROGRAM VE SPOLUPRÁCI KB A EGAP

Na podporu velkých firem ovlivněných koronavirovou krizí  připravila Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) nový program. Tato podpora ve formě záruky k provozním nebo investičním úvěrům je zacílena na exportně zaměřené podnikatelské subjekty, nebo jejich subdodavatele, u nichž podíl exportu zboží a služeb dosáhl za rok 2019 minimálně 20% na celkových tržbách, a kteří mají v rámci ekonomicky spjaté skupiny nejméně 250 zaměstnanců. Celkový objem alokovaných prostředků bude činit 142 mld. Kč. Z pohledu sektorů je program poměrně široce zaměřen, avšak některé sektory jsou vyloučeny.

Podávání žádostí o podporu COVID Plus je zajištěno Komerční bankou v rámci jednání o úvěru. Pozor, není možný souběh s jinými nástroji veřejné podpory v souvislostí s pandemií COVID-19.

Základní parametry úvěru KB a záruky EGAP

Pro koho je úvěr určen

 

pro firmy – exportéry nebo jejich subdodavatele s podílem exportovaného zboží a služeb na celkových tržbách v minimální výši 20 % (za rok 2019)  a nejméně 250 zaměstnanci ve skupině

Vyloučené sektory

ubytovací služby a hazardní hry

Účel úvěru

financování provozních potřeb nebo investic

Minimální výše úvěru

5 mil. Kč

Maximální výše úvěru

2 000 mil. Kč

Limit pro financování

25% z celkových tržeb za rok 2019

Měna úvěru

Kč, EUR, USD

Období pro sjednání úvěru

nejpozději do 31. 12. 2020

Předčasné splacení úvěru     

možné kdykoli bez poplatku

Typ podpory EGAP

záruka za poskytnutý úvěr

Typ záruky

individuální záruka

Maximální výše záruky

80% úvěru pro žadatele s ratingem EGAP B a lepším

 

70% úvěru pro žadatele s ratingem EGAP B-

Maximální doba trvání záruky

3 roky pro provozní financování

5 let pro financován investic

Podmínka posouzení

finanční výkazy k 31.12.2019 pro stanovení ratingu

(možnost předběžných výkazů)

 

ČMZRB
​Ve spolupráci s ČMZRB KB nadále pokračujeme v poskytování zvýhodněných úvěrů s M-zárukou (program Záruka 2015 až 2023). Více informací najdete na našich stránkách.

PGRLF
Ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (PGRLF) jsme připraveni podpořit zemědělce prostřednictvím úvěrů s dotací úroků. Aktuální informace o programech najdete na stránkách PGRLF.

MINISTERSTVO FINANCÍ
Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

AMSP ČR
Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s pandemií koronaviru

ČMZRB
Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s pandemií koronaviru