Informace pro podnikatele 

Možnosti, které pomohou zmírnit ekonomické dopady na vaše podnikání.

AKTUÁLNĚ PRO FIRMY

NOVÝ ZÁRUČNÍ PROGRAM VE SPOLUPRÁCI KB A ČMZRB

CHCI ÚVĚR


FINANCOVÁNÍ S COVID III

ZOBRAZIT VIDEO

KB aktuálně přijímá žádosti do záručního programu ČMZRB, určeného na podporu podnikatelů a firem postižených onemocněním COVID-19 tzv. COVID III. Jedná se o záruční program určený pro celou Českou republiku vč. Prahy, v rámci kterého ČMZRB poskytuje podporu ve formě záruky k provozním úvěrům. Celková alokace prostředků v rámci programu COVID III je 150 mld. Kč z toho prostředky pro 1. tranši 50 mld. Kč.

Příjem žádostí probíhá výhradně prostřednictvím on-line webového formuláře „CHCI ÚVĚR“ umístěného na stránkách KB – viz odkaz výše. 

Vlastní záruka ČMZRB je sjednávána prostřednictvím Komerční banky v rámci jednání o úvěru, tzn., že není nutné o záruku žádat samostatně tak, jak tomu bylo v přechozích záručních programech.

 

Základní parametry úvěru KB a záruky ČMZRB v programu COVID III:

Pro koho je úvěr určen

 

pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele z celé České republiky s maximálně 500 zaměstnanci

Podporované sektory

 

zemědělství, lesnictví, výroba, obchod, doprava, služby a další
(CZ-NACE A, B08, C vyjma oddílů 12 a 19, D, E, F, G, H, I, J, M, N, P, Q, R vyjma oddílu 92, S)

Účel úvěru

financování provozních potřeb - např. mezd, nájemného, plateb za energie, úhrady odavatelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.(možnost využití RVG i KTK)

Měna úvěru

Maximální výše úvěru

50 mil. Kč

Omezení výše úvěru 

a) max do dvojnásobku ročních mzdových nákladů žadatele (včetně nákladů na sociální zabezpečení a nákladů na agenturní zaměstnance) za rok 2019 nebo za poslední dostupný rok nebo,

b) max do 25 % celkového obratu žadatele v roce 2019,

 

na základě čestného prohlášení klienta (s náležitým zdůvodněním) o jeho o potřebách v oblasti likvidity, lze úvěr navýšit nad výše uvedené limity tak, aby došlo k pokrytí likvidity pro nadcházejících 12 měsíců.  

Sjednání úvěru

nejpozději do 30. 06. 2021

Splatnost úvěru

nejdříve 1. 7. 2021

Typ podpory ČMZRB

záruka za poskytnutý úvěr

Typ záruky

portfoliová

Maximální výše záruky

90% zaručovaného úvěru u žadatelů do 250 zaměstnanců

 

80% zaručovaného úvěru u žadatelů od 250 do 500 zaměstnanců

Maximální doba trvání záruky

3 roky

Další specifické podmínky

  • platnost záruky je podmíněna zveřejněním příjemce úvěru včetně jehoskutečného majitele
  •  klient může mít uzavřenu pouze jednu smlouvu o úvěru s podporou COVID III
  • úvěr nelze použít na refinancování dříve poskytnutých úvěrů

 

 SEZNAM PŘÍJEMCŮ COVID III

NOVÝ ZÁRUČNÍ PROGRAM VE SPOLUPRÁCI KB A EGAP

Na podporu velkých firem ovlivněných koronavirovou krizí  připravila Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) nový program. Tato podpora ve formě záruky k provozním nebo investičním úvěrům je zacílena na exportně zaměřené podnikatelské subjekty, nebo jejich subdodavatele, u nichž podíl exportu zboží a služeb dosáhl za rok 2019 minimálně 20% na celkových tržbách, a kteří mají v rámci ekonomicky spjaté skupiny nejméně 250 zaměstnanců. Celkový objem alokovaných prostředků bude činit 142 mld. Kč. Z pohledu sektorů je program poměrně široce zaměřen, avšak některé sektory jsou vyloučeny.

Podávání žádostí o podporu COVID Plus je zajištěno Komerční bankou v rámci jednání o úvěru. Pozor, není možný souběh s jinými nástroji veřejné podpory v souvislostí s pandemií COVID-19.

Základní parametry úvěru KB a záruky EGAP

Pro koho je úvěr určen

 

pro firmy – exportéry nebo jejich subdodavatele s podílem exportovaného zboží a služeb na celkových tržbách v minimální výši 20 % (za rok 2019)  a nejméně 250 zaměstnanci ve skupině

Vyloučené sektory

ubytovací služby a hazardní hry

Účel úvěru

financování provozních potřeb nebo investic

Minimální výše úvěru

5 mil. Kč

Maximální výše úvěru

2 000 mil. Kč

Limit pro financování

25% z celkových tržeb za rok 2019

Měna úvěru

Kč, EUR, USD

Období pro sjednání úvěru

nejpozději do 31. 12. 2020

Předčasné splacení úvěru     

možné kdykoli bez poplatku

Typ podpory EGAP

záruka za poskytnutý úvěr

Typ záruky

individuální záruka

Maximální výše záruky

80% úvěru pro žadatele s ratingem EGAP B a lepším

 

70% úvěru pro žadatele s ratingem EGAP B-

Maximální doba trvání záruky

3 roky pro provozní financování

5 let pro financován investic

Podmínka posouzení

finanční výkazy k 31.12.2019 pro stanovení ratingu

(možnost předběžných výkazů)

 

ČMZRB
​Ve spolupráci s ČMZRB KB nadále pokračujeme v poskytování zvýhodněných úvěrů s M-zárukou (program Záruka 2015 až 2023). Více informací najdete na našich stránkách.

PGRLF
Ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (PGRLF) jsme připraveni podpořit zemědělce prostřednictvím úvěrů s dotací úroků. Aktuální informace o programech najdete na stránkách PGRLF.

V souladu s Liberačním daňovým balíčkem, schváleným Vládou ČR a reagujícím na aktuální situaci s COVID-19, KB umožňuje svým klientům, u nichž z úvěrové smlouvy vyplývá povinnost doložení výkazů do banky do 31. 3. 2020:

Předložení DP v termínu do 1. 7. 2020, a to buď fyzicky nebo i elektronicky prostřednictvím služeb internetového bankovnictví MojeBanka a Mobilní banka.

MINISTERSTVO FINANCÍ
Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

AMSP ČR
Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s pandemií koronaviru

ČMZRB
Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s pandemií koronaviru

Záruky ČMZRB za provozní úvěry komerčních bank

Díky dlouhodobé spolupráci s ČMZRB nabídzíme firemním klientům nový program Expanze záruka COVID, v rámci kterého poskytneme podnikatelům provozní úvěry se zárukou ČMZRB.
Nový program usnadní podnikatelům v této mimořádné situaci cestu k provoznímu financování a bude přispívat na úhradu úroků z nového úvěru. Podnikatelé tak mohou pokrýt výdaje na nákup drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob, na mzdy zaměstnanců, náklady na energie, nájemné, k úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek a na další provozní výdaje.

Základní podmínky záruky:

  • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru
  • výše zaručovaného úvěru od 10 tis. do 15 mil. Kč
  • výhradně na provozní výdaje příjemce podpory
  • délka ručení nepřesahuje 3 roky
  • celková výše vyplaceného finančního příspěvku na úroky je dle výše zaručovaného úvěru: 30 % u úvěrů do 500 tis. Kč (max. 150 tis. Kč), 20 % u úvěrů ve výši od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč (max. 250 tis. Kč) a 15 % u úvěrů nad 1 mil. Kč/li>

Pro koho je určená:
Pro malé a střední podniky zasažené koronavirovou situací (mimo region hl. města Prahy a některé specifické činnosti).

Příjem  žádostí  do programu: od 2.4.2020.

Více informací o programu najdete na stránkách ČMZRB.