2021

V roce 2021 Nadace Jistota rozdělila prostředky ve výši 

19 652 913 Kč

Mimořádný i štědrý rok 2021

Na sociální projekty jsme věnovali částku 8 319 473 Kč a na enviromentální projekty směřovalo 4 333 440 Kč. Díky částce 7 milionů Kč, kterou prostřednictvím Nadace Jistota darovala Skupina KB, jsme se stali nejštědřejším dárcem v rámci pomoci organizace ADRA na jižní Moravě.

Zahájili jsme dlouhodobý projekt na podporu Centra LOCIKA, zaměřený na pomoc dětem, které se musejí potýkat s hrozbou domácího násilí. S Fórem mobilních hospiců jsme podpořili odborný růst profesionálů v mobilních hospicích a s Institutem Pallium systematický rozvoj dětské paliativní péče. Dále jsme odstartovali dlouhodobou spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN), a to v rámci projektu zaměřeného na prosazování cirkulárních prvků do veřejného i soukromého zadávání zakázek. Podpisem společné smlouvy jsme zahájili rovněž dlouhodobé partnerství s KB Penzijní společností a Nadací Partnerství. Staneme se tak součástí iniciativy „Sázíme budoucnost“ a připojíme se k jejímu cíli vysázet 10 milionů stromů pro odolná města i zdravou krajinu. V listopadu už jsme vysadili vlastní alej ovocných stromů nedaleko centrály ve Stodůlkách.

Nejen tyto, ale i spoustu dalších projektů nestátních neziskových organizací jsme mohli podpořit mimo jiné díky daru od našeho zakladatele, jímž je Komerční banka. A také díky darům od dceřiných a sesterských společností – KB Penzijní společnosti, SGEF, Modré pyramidy, ALD, společnosti ESSOX, Komerční pojišťovny, Factoringu KB a Amundi, které přispěly nejen svým pravidelným, ale i mimořádným darem na pomoc Moravě. Zároveň se zapojují do našich benefičních aktivit a zaměstnaneckých sbírek a za to jsme velmi vděční. V neposledním řadě patří velké poděkování individuálním dárcům, jejichž štědrost v loňském roce nebrala konce. Více než 2,2 milionu korun darovali zaměstnanci Skupiny KB v roce 2021 prostřednictvím benefičních akcí a zaměstnaneckých sbírek. Zásluhou solidarity vás, zaměstnanců Skupiny KB, jsme mohli v loňském roce také rozdělit 715 000 Kč mezi současné i bývalé kolegy, které postihla živelní pohroma na jižní Moravě. Dalších 975 489 Kč jsme rozdělili mezi dvacet tři domácností rodičů samoživitelů v tíživé životní situaci, kterým jste také z převážné části právě vy pomohli interní sbírkou. Ze srdce děkujeme všem našim dárcům za jejich štědrost!