O nadaci 

Pomáháme a podporujeme aktivity v oblastech rozvoje občanské společnosti, zdravotně sociálního a environmentálního charakteru, vzdělávání a začleňování jedinců do společnosti.

Nadace a skupina KB

Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota pomáhá a podporuje aktivity v oblastech rozvoje občanské společnosti, zdravotně sociálního charakteru, vzdělávání a začleňování jedinců do společnosti. Podílí se na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a společnost.

Činnost Nadace Jistota se opírá o tři hlavní pilíře, jimiž jsou:

  • Rodina a děti
  • Hospicová a paliativní péče
  • Udržitelná budoucnost

Již více než 23 let se podílíme na zlepšování kvality života lidí s různým hendikepem. Přispíváme na projekty neziskových organizací, jež pomáhají lidem překonávat jejich zdravotní nebo sociální znevýhodnění. Podporujeme šetrné a spravedlivé nakládání s přírodními zdroji a respektujeme vzájemné propojení sociálních a environmentálních principů.

Hlavním dárcem Nadace Jistota je Komerční banka a její dceřiné a sesterské společnosti. Velmi důležití jsou pro nás dárci z řad zaměstnanců Skupiny KB, kteří se pravidelně zapojují do benefičních akcí a interních sbírek.

Nadace KB Jistota v roce 2022 rozdělila prostředky v rekordní výši 31 584 360 korun. 9 404 154 korun směřovalo na projekty v sociální oblasti. 7 285 663 korun nadace věnovala na projekty pomoci rodinám a dětem, do oblasti paliativní péče mířilo 2 118 491 korun. Na podporu environmentálních projektů bylo rozděleno 4 710 052 korun. Největší část podpory směřovala na humanitární pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině, a to v celkové výši 17 470 154 korun.

Číslo účtu Nadace Jistota: 2970297/0100

O chod nadace se stará správní rada tvořená zkušenými pracovníky finančního sektoru – zaměstnanci Komerční banky, kteří garantují spravedlivý a objektivní proces rozdělovaní darů. Dohled nad fungováním Nadace drží dozorčí rada, která v roli kontrolního mechanismu zajišťuje účelnost vynaložených prostředků našich dárců. 

Správní rada

Dozorčí rada

Časté dotazy

Číslo účtu Nadace Jistota je 2970297/0100

Nadace Jistota poskytuje nadační příspěvky výhradně na realizaci projektů nestátních neziskových organizací. Individuální žádosti neumíme uspokojivě řešit. Výjimkou jsou zaměstnanci Skupiny KB. Více informací zde.

Nemusíte nám psát nebo telefonovat. Příspěvky přidělujeme pouze nestátním neziskovým organizacím v rámci jednotlivých aktuálních zveřejněných grantových výzev v sekci Oblasti pomoci. Výjimkou jsou zaměstnanci Skupiny KB. Více informací zde. Doporučujeme sledovat nás na sociálních sítích.

Účelem Nadace je:

  • aktivní podpora projektů a aktivit v oblasti rozvoje občanské společnosti
  • aktivní podpora projektů a aktivit v oblasti udržitelného rozvoje
  • podpora vzdělávání
  • aktivní podpora projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru včetně podpory jedinců při začleňování do společnosti
  • aktivní podpora projektů a aktivit environmentálního charakteru

Více najdete v sekci Oblasti podpory.

Ano, Nadace přispívá na financování odměn odborných pracovníků. Nepřispíváme však na investiční náklady, režijní náklady či náklady na pohonné hmoty.