O nadaci 

Pomáháme a podporujeme aktivity v oblastech rozvoje občanské společnosti, zdravotně sociálního a environmentálního charakteru, vzdělávání a začleňování jedinců do společnosti.

Nadace a skupina KB

Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota pomáhá a podporuje aktivity v oblastech rozvoje občanské společnosti, zdravotně sociálního charakteru, vzdělávání a začleňování jedinců do společnosti. Podílí se na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a společnost.

Činnost Nadace Jistota se opírá o tři hlavní pilíře, jimiž jsou:

  • Rodina a děti
  • Hospicová a paliativní péče
  • Udržitelná budoucnost

Již více než dvě desítky let se podílíme na zlepšování kvality života lidí s různým hendikepem. Přispíváme na projekty neziskových organizací, jež pomáhají lidem překonávat jejich zdravotní nebo sociální znevýhodnění. Podporujeme šetrné a spravedlivé nakládání s přírodními zdroji a respektujeme vzájemné propojení sociálních a environmentálních principů.

Pomáháme i nefinanční cestou a vzděláváním. Pravidelně realizujeme Týden s Nadací určený zaměstnancům Komerční banky a kurz finanční gramotnosti pro pracovníky nízkoprahových klubů.

Hlavním dárcem Nadace Jistota je Komerční banka a její dceřiné a sesterské společnosti. Velmi důležití jsou pro nás však i dárci z řad zaměstnanců Skupiny KB a další, kteří nám pravidelně přispívají. Kromě pravidelných dárců nám v loňském roce zaměstnanci pomohli i prostřednictvím účasti na podzimním golfovém turnaji, zapojením do benefiční aukce, prodeje roušek či předvánoční akce „Úsměv dítěte“. Veškeré podpory si velmi vážíme!

Nadace Jistota rozděluje své finanční prostředky do pěti základních fondů, v rámci nichž přispívá na vybrané projekty zapadající do strategie Nadace.

Za rok 2020 jsme přispěli na 63 ročních projektů částkou 7 064 167 Kč; 3 670 044 Kč činily nadační příspěvky v rámci dlouhodobé spolupráce, částkou 331 732 Kč jsme podpořili zaměstnance Skupiny KB v krizi. Celkem jsme rozdělili 11 065 943 Kč

Číslo účtu Nadace Jistota: 2970297/0100

O chod nadace se stará správní rada tvořená zkušenými pracovníky finančního sektoru – zaměstnanci Komerční banky, kteří garantují spravedlivý a objektivní proces rozdělovaní darů. Dohled nad fungováním Nadace drží dozorčí rada, která v roli kontrolního mechanismu zajišťuje účelnost vynaložených prostředků našich dárců. 

Správní rada

Dozorčí rada

Časté dotazy

Číslo účtu Nadace Jistota je 2970297/0100

Nadace Jistota poskytuje nadační příspěvky výhradně na realizaci projektů nestátních neziskových organizací. Individuální žádosti neumíme uspokojivě řešit. Výjimkou jsou zaměstnanci Skupiny KB. Více informací zde.

Nemusíte nám psát nebo telefonovat. Příspěvky přidělujeme pouze nestátním neziskovým organizacím v rámci jednotlivých aktuálních zveřejněných grantových výzev v sekci Oblasti pomoci. Výjimkou jsou zaměstnanci Skupiny KB. Více informací zde. Doporučujeme sledovat nás na sociálních sítích.

Účelem Nadace je:

  • aktivní podpora projektů a aktivit v oblasti rozvoje občanské společnosti
  • aktivní podpora projektů a aktivit v oblasti udržitelného rozvoje
  • podpora vzdělávání
  • aktivní podpora projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru včetně podpory jedinců při začleňování do společnosti
  • aktivní podpora projektů a aktivit environmentálního charakteru

Více najdete v sekci Oblasti podpory.

Ano, Nadace přispívá na financování odměn odborných pracovníků. Nepřispíváme však na investiční náklady, režijní náklady či náklady na pohonné hmoty.