Zdravotně hendikepovaní dospělí

Celkem jsme v roce 2018
do pilíře podpory lidí se
zdravotním hendikepem věnovali 

1 295 629 Kč

Vracíme hendikepovaným chuť do života

Dalším z pilířů nadační podpory je oblast zdravotního postižení. V této oblasti přispíváme na projekty kompenzace zdravotního hendikepu. Nadace především podporuje projekty zaměřené na prevenci vzniku druhotného sociálního hendikepu anebo jeho prohlubování s důrazem na podporu zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem, které podporuje integraci do společnosti a na trh práce.

Zapojení do pracovního procesu

V rámci Otevřeného fondu a Fondu Jistota bylo podpořeno 5 organizací zabývajících se prevencí sociálního hendikepu u zdravotně postižených s důrazem na jejich zapojení do pracovního procesu. Podpořeny byly například organizace Borůvka Praha o.p.s., Pestrá, o.p.s nebo Okamžik, z. ú. Hiporehabilitace

Téma zdravotního hendikepu je blízké i zaměstnancům Skupiny KB, proto bylo i v Srdeční záležitosti podpořeny dvě organizace zabývající se hiporehabilitací. Jedná se o organizace Hipocentrum Robin z.ú. a Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s.. Oběma těmto organizacím Nadace Jistota poskytla částku 100 000 Kč.

V Dílně Gawain  klienti pracují například s česačkou vlny.