Pro firmy, které chtějí darovat

Jste firma, chcete pomáhat potřebným a nevíte jak na to? Pomáhejte společně s námi!

VÝHODY PRO VAŠE PODNIKÁNÍ

  • Minimální náročnost na lidské zdroje

  • Daňový benefit

  • PR příležitost a garantované zviditelnění vaší obchodní značky

  • Zajištěný právní rámec

  • Předvýběr a monitoring zajištěný zkušenou a respektovanou nadací

  • CSR aktivita

JAK NA TO?

Darujte nadaci 50-150 tis. Kč na základě darovací smlouvy a my dar navýšíme o 25% ze svých prostředků

Najdeme vhodné projekty, ale finální výběr konkrétního projektu bude na vás

Společně osobně předáme finanční podporu

Smlouvu uzavře podpořená organizace s nadací, které zodpovídá za kontrolu využití nadačního příspěvku

O průběhu realizace vás budeme informovat

POJĎTE DO TOHO S NÁMI

Nadace Jistota - partnerka pro celý život

V programu na podporu Rané péče v Nadaci dáváme nejmenším dětem naději na hodnotný život. Podporujeme tak projekty na pomoc dětem, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého nejen zdravotního stavu. Pomáháme s diagnostikou, nákupem zdravotních přístrojů a terapeutického vybavení.

V průběhu života se lidé mohou ocitnout také v problémech sociálního charakteru. Proto se Nadace rozhodla dlouhodobě přispívat i na tuto oblast, oblast Sociální hendikepu, v rámci které podporuje projekty zaměřené na děti i dospělé, které doprovázíme na cestě k samostatnosti. Tento pilíř je nejen o rodinách s dětmi, ale také o dětech bez rodin. Proto podporujeme i dětské domovy a organizace pomáhající mladistvým při přechodu z nich.

Dalším z pilířů nadační podpory je oblast Zdravotního postižení. Cílem tohoto pilíře je vracet hendikepovaným chuť do života. V této oblasti přispíváme především projekty na prevenci vzniku druhotného sociálního hendikepu. Věnujeme se zejména projektům, které podporují zaměstnávání hendikepovaných. 

Nadace také podporuje projekty zaměřené na Posílení kvality života seniorů, jejich aktivizaci, tréninky paměti a mezigenerační soužití. Již tradičně nadace podporuje zařízení poskytující péči osobám v terminální fázi onemocnění v hospicové či paliativní péčiPomáháme tak lidem prožít důstojný závěr života. V těchto zařízeních se Nadace podílí především na mzdových nákladech pro pečující personál.

Kromě darů samotných se Nadace vydala i cestou nefinanční pomoci neziskovým organizacím. Nadace například pořádá školení finanční gramotnosti pro sociální pracovníky nízkoprahových klubů, kteří pak informace i poskytnuté výukové materiály předávají svým mladým klientům. Kromě toho pořádá Nadace Jistota různé benefiční akce, mezi které patří například golfový turnaj, Vánoční aukce, či Snídaně pro Nadaci. V roce 2017 také proběhl již druhý​ Týden s Nadací pro zaměstnance banky, v jehož rámci se mohli zaměstnanci zapojit do pomoci třeba při charitativním sběru šatstva.

Potvrzení o daru

Potvrzení o daru slouží k snížení základu daně. Rozesíláme ho všem našim dárcům na přelomu ledna a února následujícího roku.

Podmínky pro fyzické osoby/zaměstnance (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů převyšující za rok částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2% základu daně.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Pokud jste potvrzení o daru neobdrželi, kontaktujte nás.

Pro svou platbu můžete využít QR kód:

Jednorázový příkaz

 

Trvalý příkaz

Příspěvkem Nadaci Jistota vyjadřujete souhlas se zveřejněním Vašeho jména v seznamu dárců ve Výroční zprávě Nadace.

Kontakt

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Adresa:
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

Najdete nás ale na Václavském náměstí, budova C, m. 3.507

Tajemnice nadace
Bc. Štěpánka Petrů
e-mail: stepanka_petru@kb.cz​
telefon: +420 955 532 745

Manažer nadace
Mgr. Jiří Kocourek
e-mail: jiri_kocourek@kb.cz
telefon: +420 955 532 745

Všechny důležité informace o činnosti Nadace Jistota najdete na nadacejistota.cz anebo sledujte facebook.com/nadacejistota

Své příspěvky Nadaci Jistota můžete kdykoliv zaslat na účet číslo: 2970297/0100

Podívejte se na naši práci

OBLASTI PODPORY

Nadací Jistota vymezené oblasti podpory

DLOUHODOBÉ PROJEKTY

Přehled dlouhodobých projektů financovaných v roce 2018

BENEFIČNÍ AKCE

Přehled benefičních akcí podporovaných Nadací Jistota