Partneři

Komerční banka spolupracuje s nejrůznějšími typy organizací a asociací. Vyhledáváme partnery pro všechny segmenty našich zákazníků.

Cílem spolupráce je primárně přinášet zákazníkům další přidanou hodnotu. Uzavíráme oboustranně výhodná partnerství, jejichž prostřednictvím můžeme lépe poznat potřeby našich stávajících i potenciálních zákazníků a přinášet jim další výhody a nové služby.

Česká exportní banka, a.s.

www.ceb.cz

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) vznikla v roce 1995 a je státem vlastněnou specializovanou bankovní institucí prostátní podporu vývozu přímo a nepřímo. Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky. Posláním ČEB je podporovat český vývoz a povědomí o České republice ve světě, což vede k podpoře celkové konkurenceschopnosti České republiky.

ČEB se zaměřuje na finanční služby související s vývozem. Banka má mnohaleté zkušenosti z financování jak velkých vývozních transakcí českých exportérů, tak i z vývozních kontraktů na menší celky či dílčí dodávky. Většinu produktů banky dnes čerpají zahraniční odběratelé – partneři českých vývozců, pro něž se tak české zboží a služby stávají žádané nejen svou cenou a kvalitou.

ČEB a Komerční banka

Komerční banka uzavřela s Českou exportní bankou „Dohodu o podmínkách spolupráce při poskytování podpory subjektům malého a středního podnikání“. Na základě této dohody může Komerční banka nabízet svým klientům – subdodavatelům konečných exportérů, zvýhodněné úvěry na profinancování kontraktu a k jejich zajištění využít bankovní záruky České exportní banky. Program je vhodný zejména pro podniky, které se formou různě velkých subdodávek podílejí na obchodních případech vývozců a jejichž obrat/příjmy významně nepřesahují korunový ekvivalent 50 mil. EUR.

Podstatou spolupráce mezi oběma subjekty je zvýhodněné financování poskytované Komerční bankou, které je zajištěno kvalitní bankovní zárukou vystavenou Českou exportní bankou.

Hlavní výhody programu:

  • rychlý a jednoduchý přístup k provoznímu financování, které je dostupné pro klienta i v případě, že nemá potřebné vlastní zajištění (jako hlavní zajišťovací instrument slouží zástava pohledávek z kontraktu s exportérem)
  • široká dostupnost v celé prodejní síti Komerční banky
  • bankovní záruka za úvěr vystavená Českou exportní bankou až do výše 100 % jistiny úvěru a 80 % hodnoty subdodávky

Podrobnější informace o České exportní bance, jejích programech a podporách, včetně formulářů žádostí najdete na www.ceb.cz.