Jsou obnovitelné zdroje řešením energetické krize?

Éra využívání energie z fosilních paliv spěje ke svému konci. Napovídá tomu vývoj spotřeby surovin, cen a hlavně dopadu na životní prostředí. Je proto nutné hledat řešení. Ta už se ale v dnešní době nabízí v podobě tzv. obnovitelných zdrojů energie. Ty však v našich končinách ještě zdaleka nehrají prim. Proč bychom to měli změnit?

Fosilní zdroje a jejich dopady

Věděli jste, že až dvě třetiny světových emisí skleníkových plynů vznikají při výrobě elektřiny a při využívání dopravy a jsou odpovědné za téměř veškerý globální růst emisí od roku 2010? Česká republika je jedním z největších producentů skleníkových plynů v přepočtu na obyvatele (viz např. www.faktaoklimatu.cz)

Při spalování fosilních paliv dochází k uvolňování velkého množství skleníkových plynů do atmosféry, což má negativní dopad jak na životní prostředí, tak na lidské zdraví. Z pohledu životního prostředí vede využívání fosilních zdrojů ke změně klimatu v podobě extrémnějšího počasí jako jsou záplavy, sucho či bouře. Z pohledu zdraví může znečištěné ovzduší člověku způsobit komplikované respirační problémy vedoucí k astmatu.

Role obnovitelných zdrojů

Energetická transformace směrem k obnovitelným zdrojům má potenciál vyústit v silný hospodářský růst a vytvoření nových pracovních míst. Obnovitelné zdroje energie spolu s energetickou účinností a elektrifikací koncových uživatelů dokážou snížit emise o 94 %. Obnovitelné zdroje energie tedy nabízí obrovský potenciál, jak snížit emise skleníkových plynů, ale také nastartovat ekonomický růst.

Vrtule

Podíl obnovitelné energie se v Evropské unii více než zdvojnásobil

Podíl obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v Evropské unii výrazně vzrostl (z 9,6 % v roce 2004 na 19,7 % v roce 2019), a to zejména v oblasti větrné energie, solární energie a biomasy. Dle Eurostatu má na konečné spotřebě energie největší podíl obnovitelných zdrojů Švédsko (56 %), nejméně naopak Lucembursko (7 %). V České republice toto číslo činí 16,2 %, je zde tedy obrovský potenciál ke zlepšení v porovnání se zeměmi, které jsou ve využívání obnovitelných zdrojů energie na předních příčkách v Evropě.

Jak nastartovat využívání obnovitelných zdrojů energie

Technologií, které využívají obnovitelné zdroje energie, je celá řada. Jedná se například o fotovoltaické elektrárny, fototermické solární panely, větrné elektrárny, vodní elektrárny, využití biomasy, tepelných čerpadel atd. Trend rostoucí síly obnovitelných zdrojů ovšem otevírá i otázku absence investičních zdrojů, se kterými se firmy potýkají. Právě na nedostatek vlastního kapitálu reaguje nová služba firmy Fotovoltaika za 1 Kč, kterou jsme připravili společně s naší dceřinou společností SGEF (Société Générale Equipment Finance) a firmou ČEZ ESCO. Pořízení fotovoltaiky podporujeme ale také pro domácnosti.

Domácnosti mohou využít financování i dalších udržitelných technologií, jako jsou tepelná čerpadla, rekuperační jednotky, zařízení na recyklaci šedé vody, zařízení na zachytávání dešťové vody, kořenové čističky odpadních vod, mokřadní střechy či fasády.

Chci půjčku na udržitelné technologie

Tento článek vznikl ve spolupráci s CIRA Advisory.

Nový projekt