Staráme se o zaměstnance

Podporujeme zaměstnance v různých životních situacích a sdílíme společné hodnoty

Strategickou vizí KB v oblasti lidských zdrojů je vytvářet se zaměstnanci dlouhodobá partnerství. Předpokladem je profesionální vztah založený na důvěře, respektu, vzájemné komunikaci a dodržování rovných příležitostí. Současně vytváříme inspirativní a podporující prostředí, kde lidé chtějí pracovat, být úspěšní a spokojení a mají chuť učit se novým věcem.

Vzájemná spolupráce mezi zaměstnanci se opírá o čtyři základní hodnoty, kterými jsou týmový duch, inovace, zaujetí a odpovědnost. Společně tvoří základ firemní kultury, na níž stavíme svou budoucnost. Tyto hodnoty jsou také nedílnou součástí našeho poslání, které vyjadřuje smysl naší existence a to, jak chceme být na trhu vnímáni.

Základní hodnoty KB

Rovné příležitosti a diverzita

Při výběru zaměstnanců uplatňujeme nediskriminační princip. Je pro nás rozhodující, aby očekávání od pracovní pozice a náplň práce byly v souladu se znalostmi, kompetencemi a očekáváními každého jednotlivého uchazeče o práci.

Podpora zdraví a podpora v tíživých životních situacích

Péči o zdraví našich zaměstnanců se věnujeme dlouhodobě a systematicky. Vzhledem k aktuální celosvětové epidemické situaci velkou část aktivit nabízíme také v online podobě.

V budově centrály v pražských Stodůlkách je zaměstnancům k dispozici tělocvična, kde probíhají skupinové lekce jógy a TRX. V rámci programu Mojevitalita.cz, jenž podporuje zdravý životní styl, jsou k dispozici e-learningové kurzy věnující se tématům smart office, home office nebo koronavirová situace. Celoročně probíhají online odborné workshopy a webináře věnované zdravé stravě a mindfulness. Formou příspěvku prostřednictvím benefitního systému pravidelně podporujeme sportovní aktivity našich zaměstnanců anebo nákup produktů pro zdravý životní styl. Rovněž nabízíme Poradenský program, který pomáhá zaměstnancům v oblasti psychologického, právního a také COVID poradenství.

Dlouhodobě vycházíme vstříc zaměstnancům, kteří se ocitnou v těžké životní situaci. Podporu realizujeme různými způsoby, a to s ohledem na životní situaci, které zaměstnanec musí čelit, např. flexibilní úpravou pracovní doby, snížením pracovního úvazku, finanční podporou anebo neplaceným volnem.

Poradenský program

Vzdělávání a rozvoj

Vzdělávání zaměstnanců Komerční banky i Skupiny KB věnujeme velkou pozornost, proto jim nabízíme širokou nabídku rozvojových aktivit a programů.

Specificky cílíme na zaměstnance v přímém kontaktu s klienty a rozvíjíme jejich prodejní, ale i digitální dovednosti. Důležitá je pro nás adaptace nových zaměstnanců a rozvoj zaměstnanců s vysokým potenciálem, pro které organizujeme řadu programů na podporu jejich talentu. Dovednosti zaměstnanců rozvíjíme i v mezinárodním prostředí ve spolupráci s mateřskou společností Société Générale.

Vzdělávací nabídka je pestrá, studovat lze jak na prezenčních školeních či webinářích, tak kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím online forem.

Velmi důležitá je pro nás podpora rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců formou on-the-job aktivit a také sdílení know-how napříč organizací. Pro sdílení zařazujeme nové formáty, jako jsou sdílecí skupiny, peer-to-peer learning, market places atp. Zaměstnanci využívají také nabídku mentoringu, nově jsou jim k dispozici naši vlastní interní koučové.

Nabídku i poptávku vzdělávacích aktivit sdružujeme pod hlavičkou tzv. EDU portálu. V katalogu EDU portálu najdou zaměstnanci školení zaměřená na technologické a digitální kompetence, agilitu, rozvoj prodejních dovedností či soft skills. Nechybí zde samozřejmě ani povinná a regulatorní školení.

Odměňování a benefity

Komerční banka ve své politice odměňování zohledňuje také rizika udržitelnosti. Strategie odměňování KB podporuje udržitelný růst a zvyšuje hodnotu banky v očích zaměstnanců, akcionářů a klientů prostřednictvím zdravé a obchodně citlivé politiky odměňování. Cíle udržitelnosti (měřené prostřednictvím OKR) jsme začlenili do motivačního systému top managementu a zodpovědných zaměstnanců. 

Odměňování se u nás opírá o čtyři principy. Princip interní spravedlnosti, který zajišťuje, aby za stejnou práci a stejný výkon za stejných transparentních okolností byla stejná odměna. Princip externí konkurenceschopnosti je zajišťován s využitím pravidelných průzkumů trhu. Princip zohlednění rizik zaručuje, že odměňování zůstává v souladu se zdravým a efektivním řízením rizik. A princip individuálního přínosu, jenž zohledňuje individuální příspěvek či potenciál a který provází bonus za plnění cílů a výkonnost.

Rovné odměňování je základním pilířem strategie diverzity v KB. Naším cílem je nulový rozdíl v odměňování mužů a žen v roce 2025, kterého chceme dosáhnout napříč zaměstnaneckými skupinami. U  manažerské populace k nulové hodnotě cílíme ze stávajících 4,9 % a u zaměstnanců z hodnoty 4,1 %.

Chceme být odpovědným zaměstnavatelem a podporovat sounáležitost se Skupinou Komerční banky, a proto dáváme zaměstnancům možnost výběru zvýhodněných produktů a služeb ze široké nabídky zaměstnaneckých benefitů a výhod.

Podporujeme talenty a vysoké školství

Dlouhodobě vyhledáváme mladé talenty a spolupracujeme s vysokými školami, ať formou sponzorských darů, nebo v podobě odborného a expertního poradenství. Nejaktivněji spolupracujeme s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Masarykovou univerzitou v Brně, Českým vysokým učením technickým v Praze, Univerzitou Palackého v Olomouci a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

Se studenty vysokých škol se také pravidelně setkáváme na veletrzích pracovních příležitostí, dnech otevřených dveří, workshopech anebo speciálních akcích věnovaných konkrétním ekonomickým tématům.

Na centrále i v pobočkové síti Komerční banky získávají každoročně praxi desítky stážistů z vysokých i středních škol.

Pravidelně se umísťujeme na nejvyšších příčkách v soutěži TOP zaměstnavatel roku, v rámci které studenti a absolventi hlasují o nejžádanějším zaměstnavateli, a daří se nám držet prvenství v kategorii Bankovnictví a investice.

TOP zaměstnavatelé

Vytvořili jsme také sérii podcastů Digitální banka budoucnosti, ve kterých experti z řad našich zaměstnanců představují veřejnosti novinky z oblasti bankovních produktů, služeb a technologií.

Digitální banka budoucnosti

Zjišťování spokojenosti

Aktivně se zajímáme o spokojenost našich zaměstnanců. Každý rok průběžně realizujeme zaměstnanecké průzkumy a prostřednictvím online dotazníku dáváme zaměstnancům příležitost vyjádřit své názory a zapojit se do aktuálního dění a směřování KB.

Novinkou je v této oblasti je KuBa, inteligentní chatbot, který pomáhá nováčkům při seznamování s novým prostředím a také se zajímá o jejich spokojenost v rámci integračního procesu.