Komerční banka dnes oznámila, že za první tři měsíce roku 2010 vytvořila čistý zisk ve výši 3 209 milionů Kč, tedy o 12,8 % více než ve stejném období minulého roku. K dobrému výsledku přispěly další významné úspory provozních nákladů a výrazný pokles nákladů rizika. Vývoj v prvním čtvrtletí byl stále zatížen nízkou ekonomickou a investiční aktivitou klientů v důsledku doznívající hospodářské recese, objem úvěrů poskytnutých klientům přesto narostl meziročně o 1,0 % na 382,0 miliard Kč a objem vkladů vzrostl o mírných 0,4 % na 541,2 miliardy Kč ve srovnání se stejným obdobím roku 2009.

Skupina KB si udržela svou vynikající likviditu vyjádřenou poměrem mezi klientskými úvěry a vklady na úrovni 68,0 %. Ukazatel kapitálové přiměřenosti dosáhl 14,1 %. Rentabilita průměrného vlastního kapitálu v prvních třech měsících roku 2010 činila 18,5 %. Silná pozice a zdravé hospodaření umožní Komerční bance nadále podporovat své klienty a podílet se na financování rozvoje české ekonomiky.

Oznámené údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů finančního výkaznictví).

Obchodní výkonnost

Hospodářské prostředí v prvním čtvrtletí roku stále nebylo příznivé, ale některé první známky postupně začaly naznačovat možnost oživování ekonomické aktivity a důvěry spotřebitelů i podniků v České republice. Nehledě na krátkodobé výkyvy v ekonomice, Komerční banka hodlá investovat do budoucnosti, s hlavním cílem co nejlépe naplnit potřeby svých zákazníků.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se na konci března 2010 oproti stejnému datu roku 2009 zvýšil o 1,0 % na 382,0 miliard Kč, z toho podíl úvěrů individuálním zákazníkům dosáhl 46 %. Objem hypoték poskytnutých občanům se zvýšil o 9,9 % na 101,7 miliardy Kč. Prodeje hypoték v prvním čtvrtletí byly však stále o 14,4 % nižší než v prvním čtvrtletí 2009, přestože oproti poslednímu kvartálu minulého roku se zvýšily. Portfolio Modré pyramidy, která se stala druhou největší stavební spořitelnou v ČR podle objemu poskytnutých úvěrů, meziročně narostlo o 14,5 % na 46,4 miliardy Kč. Společnost spotřebitelského financování ESSOX pokračovala v dynamické produkci, když se její portfolio úvěrů zvýšilo o 20,0 % na 9,5 miliardy Kč.

Přetrvávající nejistota podniků ohledně dalšího vývoje vedla ke snížení obchodních úvěrů meziročně o 3,8 % na 202,9 miliard Kč. V rámci podnikového segmentu činil přepočtený růst úvěrů malým podnikům 4,9 %. Objem úvěrů malým podnikům dosáhl 24,8 miliardy Kč. Úvěry podnikům (poskytované Komerční bankou a Komerční bankou Bratislava) klesly o 4,0 % na 176,6 miliardy Kč.

Konsolidovaný objem vkladů se v meziročním srovnání zvýšil o 0,4 % na 541,2 miliardy Kč. Na růstu měla největší podíl Modrá pyramida, vklady zákazníků stavební spořitelny vzrostly o 5,0 % na 68,0 miliard Kč. Zvýšil se také objem aktiv klientů Penzijního fondu KB o 5,8 % na 27,5 miliardy Kč. Vklady podnikových klientů v KB a KB Bratislava naopak slabě poklesly o 0,5 % na 284,6 miliardy Kč. Vklady individuálních zákazníků v KB se snížily o 2,6 % na 152,8 miliardy Kč.

Celkový počet klientů skupiny KB převýšil 2,7 milionů. Samotná KB evidovala 1 609 000 zákazníků, z toho 1 334 000 bylo individuálních klientů, dalších 275 000 klientů bylo z řad podnikatelů, firem a korporací jako jsou obce či sdružení. Modrá pyramida obsluhovala 714 000 klientů a penzijní připojištění u Penzijního fondu KB využívalo 498 000 občanů. Společnost ESSOX zvýšila počet svých zákazníků na 315 000.

Klientům bylo na konci března 2010 k dispozici 398 poboček Komerční banky, 688 bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Alespoň jeden z nástrojů přímého bankovnictví, jako je internetové nebo telefonní bankovnictví, používalo 985 000 klientů KB, což je 61 % z celkového počtu. Zákazníci současně mohli využívat 1 667 000 aktivních platebních karet, z nichž kreditních karet bylo 236 000. Počet aktivních kreditních karet společnosti ESSOX stoupl na téměř 157 000 a spotřebitelské financování od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti 3 200 obchodníků. Zákazníkům Modré pyramidy bylo k dispozici 247 obchodních míst a 1 470 poradců.

KB zvýšila atraktivitu svého portfolia mimo jiné nabídkou Termínovaného účtu s garancí předčasného výběru bez sankcí v případě vyjmenovaných nepříznivých životních situací. Na úvěrové straně banka snížila úrokovou sazbu svých hypoték. K novinkám patří také nový zvýhodněný úvěr na pořízení zemědělské půdy, jehož úrokovou sazbu dotuje Podpůrný garanční rolnicky a lesnický fond až do výše 5 procentních bodů.

Finanční výkonnost

Komerční banka v prvním čtvrtletí roku 2010 vylepšila své hospodaření na úrovni čistého zisku jak v meziročním, tak i mezikvartálním srovnání a prokázala tak dobrou odolnost v obtížných ekonomických podmínkách. Zvýšení čistého zisku bylo především důsledkem pokračujících úspor v provozních nákladech a nižších nákladů na úvěrová rizika. Výnosy se oproti prvním třem měsícům minulého roku mírně snížily, zejména následkem mimořádné výše zisku z finančních operací dosažené v první polovině roku 2009.

Celkové čisté provozní výnosy se ve srovnání prvních třech měsíců let 2010 a 2009 snížily o 3,5 % na 8 022 milionů Kč. Největší podíl na celkových výnosech mají čisté úrokové výnosy, které se zvýšily o 1,3 % na 5 294 milionů Kč. K růstu přispěl mírný nárůst objemů úvěrů a depozit, zatímco trvající nízká úroveň tržních úrokových sazeb ovlivňovala úrokovou marži negativně. Příjem z čistých poplatků a provizí zaznamenal obrat trendu, když mírně stoupl o 0,7 % na 1 929 milionů Kč. Vyšší počet poskytnutých úvěrů v segmentu drobného bankovnictví vedl ke zvýšení příjmů z úvěrových poplatků, úspěšná nabídka životního pojištění se projevila v příjmu z křížových prodejů, zatímco pokračující snižování průměrných cen vedlo k poklesu z příjmů za správu účtů. Čistý zisk z finančních operací dosáhl uspokojivé úrovně, avšak ve srovnání s mimořádným prvním čtvrtletím loňského roku zaznamenal pokles o 32,3 % na 774 milionů Kč.

KB pokračovala v důsledné optimalizaci provozních nákladů a po významném poklesu v roce 2009 dosáhla v prvním čtvrtletí 2010 dalšího snížení, meziročně o 7,8 % na 3 026 milionů Kč. Na úsporách se v podstatě rovným dílem podílely personální náklady, které klesly o 9,3 % na 1 457 milionů Kč a všeobecné administrativní náklady, které se snížily o 8,0 % na 1 222 milionů Kč. Průměrný počet zaměstnanců Skupiny se přitom snížil o 3,0 % na 8 659. Odpisy zůstaly meziročně stabilní na 348 milionech Kč.

Hrubý provozní zisk poklesl v uvedeném období o mírných 0,7 % na 4 996 milionů Kč.

Vývoj nákladů rizika zaznamenal v meziročním vyjádření patrné zlepšení v podnikovém segmentu, zejména u středních a větších podniků. První čtvrtletí roku 2009 přitom bylo ovlivněno významnou tvorbou opravných položek v mimořádném případě selhání jedné velké kreditní expozice. V segmentu malých podniků se tvorba rezerv stabilizovala, ale u úvěrů individuálním zákazníkům stále pokračoval trend postupného zhoršování rizikového profilu. Celkově se náklady rizika za první čtvrtletí 2010 meziročně snížily o 36,2 % na 951 milionů Kč, což v relativním vyjádření vůči průměrnému objemu poskytnutých úvěrů a neodvolatelných podrozvahových závazků představovalo úroveň 66 bazických bodů oproti 106 bazickým bodům v prvním čtvrtletí 2009 (včetně uvedeného jednorázového případu).

Čistý zisk Skupiny KB za stejné období dosáhl 3 231 milionů Kč, což je o 12,8 % více než v předchozím roce. Zisk náležející akcionářům Banky vzrostl rovněž o 12,8 % na 3 209 milionů Kč.

Objem celkových aktiv Skupiny KB k 31. březnu 2010 narostl o 1,5 % na 695,7 miliardy Kč. Konsolidovaný vlastní kapitál vzrostl meziročně o 16,5 % na 72,8 miliardy Kč.

Kapitálová přiměřenost Skupiny KB podle standardů Basel 2 dosahovala na konci března 2010 vysoké úrovně 14,1 % a ukazatel jádrového Tier 1 byl 12,8 %. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit byla na silných 68,0 %.

Příloha

Konsolidované hospodářské výsledky k 31. březnu 2010 podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS)

(mil. Kč) 1. 1. - 31. 3. 2010
neauditované
1. 1. - 31. 3. 2009
neauditované
Meziroční změna
Čisté provozní výnosy 8 022 8 312 -3,5 %
Provozní náklady 3 026 3 281 -7,8 %
Hrubý provozní zisk 4 996 5 031 -0,7 %
Náklady rizika 951 1 490 -36,2 %
Daň z příjmu 683 624 9,5 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 3 209 2 844 12,8 %
Celková aktiva 695 674 685 593 1,5 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 367 773 365 449 0,6 %
Vklady klientů 541 151 538 831 0,4 %
Vlastní kapitál celkem 72 771 62 456 16,5 %
  31. 3. 2010 31. 3. 2009 Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB) 14,1 % 12,1 % Růst
Ukazatel Tier 1 (ČNB) 12,8 % 10,7 % Růst
Rizikově vážená aktiva k úvěrovému riziku (miliard Kč) 287,8 289,2 -0,5 %
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) 18,5 % 18,5 % Pokles
Poměr provozních nákladů a výnosů 37,7 % 39,5 % Pokles
Čistá úroková marže 3,3 % 3,3 % Pokles
Zisk na akcii (Kč) 338 299 12,8 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 659 8 930 -3,0 %
Počet poboček (KB) 398 397 +1
Počet bankomatů 688 679 +9
Počet klientů (KB) 1 609 000 1 632 000 -1,5 %
Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 31. 3. 2010 Meziroční změna
Hypotéky občanům - celkový objem 101,7 miliardy Kč 10 %
– celkový počet 84 000 8 %
Spotřebitelské úvěry
(KB + ESSOX)
– celkový objem 28,7 miliardy Kč 0 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům - celkový objem 24,8 miliardy Kč 2 %
Aktivní kreditní karty - počet celkem 236 000 -3 %
- z toho občanům 176 000 -4 %
Aktivní debetní karty - počet celkem 1 431 000 -1 %
Gaudeamus - počet balíčků pro mladé 172 000 2 %
- objem úvěrů Gaudeamus 484 milionů Kč -7 %
Dětská konta - celkový počet 171 000 -1 %