Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě potvrdili svým hlasováním návrh představenstva banky na vyplacení dividendy ve výši 170 korun na jednu akcii.

Celková částka navržených dividend činí 6 461 674 840,00 Kč. Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 170 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který byl majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 22. dubna 2010. Dividenda se stává splatnou ke dni 31. května 2010.

Valná hromada schválila řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2009.

Akcionáři také rozhodli o limitech nabývání vlastních kmenových akcií Komerční banky za těchto podmínek: nejvyšší množství akcií, které banka může v kterýkoli určitý okamžik držet, je 3 800 985 kusů kmenových akcií, které reprezentují celkovou jmenovitou hodnotu 1 900 492 500 Kč. Nabývací cena akcie musí být nejméně 500 Kč za jeden kus a nejvíce 5 000 Kč za jeden kus. Doba, po kterou může banka akcie nabývat, činí 18 měsíců. Banka nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 161a odst. 1 písmeno b), c) a d) obchodního zákoníku. Banka může po dobu platnosti souhlasu opakovaně akcie nakupovat a prodávat bez dalších omezení.

Akcionáři dále schválili návrh představenstva na změnu stanov banky. Nejvýznamnější změnou je úprava výkonu některých práv akcionářů, která především zajišťují dostatek informací pro rozhodování akcionářů a zavádějí totožné standardy pro konání a průběh valné hromady v Evropské unii. Mění se také způsob určení rozhodného dne pro výplatu dividendy.

Valná hromada také určila externího auditora pro rok 2010, společnost Ernst & Young Audit, s.r.o.