Čistý zisk po zdanění podle mezinárodních účetních standardů ve výši 2,72 miliardy korun vykázala Komerční banka za první pololetí roku 2001. Tento výsledek potvrzuje pozitivní obrat v hospodaření banky. Ve srovnatelném období loňského roku vykázala banka ztrátu 1,06 miliardy korun.

Zisk před zdaněním za první pololetí roku 2001 dosáhl hodnoty 3,23 miliardy, což představuje výrazný nárůst oproti srovnatelnému období loňského roku. Hlavním důvodem tohoto výsledku je tvorba rezerv na ztráty z úvěrů, která se díky zlepšení kvality úvěrového portfolia a uzavření smlouvy s Konsolidační bankou o garanci na rizikové pohledávky snížila o 63 procent na 1,65 miliardy korun. Čisté provozní výnosy dosáhly 11,36 miliard korun a vzrostly tak o 3 % oproti prvnímu pololetím loňského roku. V rámci provozních výnosů rostly především čisté poplatky a provize, které dosáhly hodnotu 4,03 miliardy korun.

Příznivé jsou i obchodní výsledky v oblasti retailu, objem poskytnutých spotřebitelských úvěrů se oproti srovnatelnému období roku 2000 zvýšil o 22 % na 5,09 miliardy a hypotečních úvěrů také o 22 %, na 12,45 miliardy. Výrazný nárůst aktivit zaznamenala banka u přímého bankovnictví, počet klientů telefonního bankovnictví stoupl z 36 tisíc na 153 tisíc, internetové bankovnictví, nabízené pouze od dubna, užívalo v pololetí již 12 tisíc klientů, kteří provedli 335 tisíc transakcí. Prostřednictvím PC bankovnictví bylo během prvních 6 měsíců roku provedeno celkem 4,4 milionu transakcí.

Za první pololetí roku se zvýšil objem standardních a sledovaných úvěrů na 110,6 miliard korun, oproti 97,9 miliardám na konci loňského roku. Objem úvěrů pod zvláštní kontrolou poklesl ve stejném období z 49,8 miliard na 42,9 miliardy. Úvěry klientům celkem dosáhly hodnoty 153,5 miliardy korun.

Bilanční suma banky se v průběhu prvního pololetí výrazně nezměnila a k 30. 6. 2001 činila 401,5 miliardy korun. Kapitálová přiměřenost byla 15,7 %, počet zaměstnanců banky poklesl na 10 275, oproti 10 703 na konci kalendářního roku 2000.

Již při prezentaci čtvrtletních výsledků prohlásil generální ředitel a předseda představenstva Komerční banky Radovan Vávra, že výsledky v černých číslech jsou počátkem pozitivního trendu: "Jsem rád, že předložené výsledky potvrdily má očekávání a dokazují, že Komerční banka jde správným směrem." dodal k prezentovaným výsledkům Vávra.

Výkaz zisků a ztrát Komerční banky podle IAS (v tis. Kč)

  30. červen 2001 30. červen 2000
Přijaté úroky 13 591 092 14 435 523
Placené úroky -7 469 021 -8 394 470
Čisté úrokové výnosy 6 122 071 6 041 053
Čisté poplatky a provize 4 027 234 3 077 269
Zisk z obchodování 356 030 1 101 001
Čisté výnosy z dceřiných a přidružených společností 278 794 136 939
Výnosy z plně odepsaných pohledávek 498 700 587 919
Různé 78 478 94 467
Ostatní výnosy 855 972 819 325
Čisté provozní výnosy 11 361 307 11 038 648
Provozní náklady -5 292 596 -4 654 741
Odpisy a tvorba ostatních rezerv -974 791 -1 428 550
Náklady na restrukturalizaci -205 871 -183 000
Zisk před tvorbou rezerv na ztráty z úvěrů 4 888 049 4 772 357
Tvorba rezerv na ztráty z úvěrů -1 655 154 -4 483 401
Zisk/ztráta před daní z příjmu 3 232 895 288 956
Daň z příjmů -517 453 -1 350 000
Čistý zisk 2 715 442 -1 061 044