Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti Komerční banka, a. s., svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Komerční banky, a. s.,

se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen "banka"),

která se bude konat dne 26. června 2002 od 10.00 hod. v Kongresovém sálu hotelu Ambassador, Václavské náměstí 5-7, Praha 1.

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2001
 4. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2001 a konsolidované účetní závěrky za rok 2001
 5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2001 a vyjádření ke konsolidované účetní závěrce za rok 2001
 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2001
 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2001
 8. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2001
 9. Rozhodnutí o změně stanov
 10. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti
 11. Rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej podniku Komerční banka, státní peněžní ústav, Komerční bance, a. s.
 12. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií
 13. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů banky, schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
 14. Závěr

Návrh smlouvy, jejímž předmětem je prodej podniku Komerční banka, státní peněžní ústav, Komerční bance, a. s., po přezkoumání dozorčí radou, se zprávou znalce je uložen do sbírky listin obchodního rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1360 od 22. května 2002 a tato skutečnost byla zveřejněna v Obchodním věstníku dne 22. května 2002.

Podstatou návrhu změn stanov předkládaného valné hromadě je úprava ustanovení § 2, § 21 a § 43 v souladu s  požadavky zákona č. 126/2002 Sb., kterým se mění zákon o bankách. Dále dochází ke zúžení dosavadní působnosti dozorčí rady s  tím, že při výkonu kontrolní činnosti dozorčí rady je více kladen důraz na iniciativu dozorčí rady a ke zracionálnění a  zefektivnění vztahů mezi orgány banky (§§ 8,9,12,15 odst. 1,16,18 odst. 5, 31). Část výlučné působnosti představenstva se přesouvá do nevýlučné působnosti, kde je možno uvedené kompetence delegovat na nižší úroveň řízení (§ 19).

Další změny se týkají vypuštění omezení počtu členů Výkonného výboru banky (§ 40) a úpravy pravomoci a  odpovědnosti zaměstnanců banky, tak aby co nejlépe odpovídaly požadavkům zákona o bankách (§ 41).

Dále došlo v § 10 k zakotvení možnosti valné hromady přijmout jednací řád, ke zpřesnění textu v § 14 a § 15 odst. 3, v § 15 a § 18 dochází ke zjednodušení úpravy usnášeníschopnosti dozorčí rady a představenstva, hlasování per rollam a k úpravě možnosti svolávání zasedání představenstva a dozorčí rady pomocí prostředků sdělovací techniky.

Návrh změn stanov je pro akcionáře k nahlédnutí od 24. května 2002 v sídle Komerční banky, a. s., v pracovních dnech od 8 do 16 hodin a dále na internetové adrese www.kb.cz. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Komerční banka, a. s., upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům změn stanov nebo k návrhu na uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej podniku Komerční banka, státní peněžní ústav, Komerční bance, a. s., jsou povinni podle § 180 odst. 5 obchodního zákoníku doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu do sídla Komerční banky, a. s., nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, bude pro akcionáře k nahlédnutí od 24. května 2002 v sídle Komerční banky, a. s., v pracovních dnech od 8 do 16 hodin.

Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19. červen 2002.

Registrace akcionářů:
Registrace akcionářů bude probíhat od 9 hod. v místě konání valné hromady.Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z  jiné zákonem stanovené evidence, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře - právnické osoby osvědčující oprávnění jednat jejím jménem. Zástupce akcionáře předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti.

Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že Komerční bance, a. s., nevznikla v účetním období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými v roce 2001 mezi propojenými osobami. V tomto účetním období nebyly učiněny mezi propojenými osobami žádné právní úkony v zájmu nebo na popud těchto osob a nebyla ovládanou osobou přijata nebo uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob, z nichž by vznikla Komerční bance, a. s., jakákoliv újma, prospěch, výhoda či nevýhoda.

Hlavní údaje nekonsolidované účetní závěrky za rok 2001

V mil. Kč IAS CAS
Čistý zisk 2 532 2 624
Bilanční suma 421 720 525 288
Úvěry klientům (čisté) 135 197 193 763
Závazky vůči klientům 316 791 285 083
Vlastní kapitál 23 598 22 639


Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2001

V mil. Kč IAS CAS
Čistý zisk 2 962 2 417
Bilanční suma 431 433 535 763
Úvěry klientům (čisté) 136 681 195 316
Závazky vůči klientům 318 394 286 856
Vlastní kapitál 24 927 23 599


Představenstvo Komerční banky, a. s.