Komerční banka získala prestižní ocenění "Nejlepší obchod roku 2008" časopisu Global Trade Review. Tím se stal exportní odběratelský úvěr KB na financování dodávky a montáže zdravotnického zařízení pro VIP privátní kliniku ve městě Almaty v Kazachstánu. Úvěr byl poskytnut importérovi prostřednictvím Halyk Bank of Kazakhstan a strukturován do dvou tranší. První tranše na 15 % hodnoty kontraktu se splatností 2 roky byla poskytnuta na zaplacení akontace českému exportérovi firmě PURO-KLIMA. Druhou tranši představoval sedmiletý zbožový úvěr pojištěný Exportní garanční a pojišťovací společností EGAP.

Kontrakt na dodávku zdravotnického zařízení získala česká společnosti PURO‑KLIMA, a.s. "Ocenění Best Deal 2008 je pro exportéra resp. společnost PURO‑KLIMA, a.s. i obě zainteresované finanční instituce prestižní záležitost, která zároveň vytváří reference a podmínky pro další aktivity v oblasti exportního financování vývozu zdravotnických investičních celků. Tento obchodní případ lze označit za příklad efektivní spolupráce na národní i mezinárodní úrovni, což zajisté posiluje důvěru v obchodně-ekonomickou spolupráci mezi ČR a Kazachstánem. Je také důkazem, že ČR má vytvořen fungující systém státní podpory vývozních úvěrů a jejich pojištění," řekl předseda dozorčí rady společnosti PURO-KLIMA Jaromír Ferbr.

"Výjimečnost tohoto obchodu spočívá v možnosti financování celého kontraktu, a to jak 85 % hodnoty na dobu trvání 7 let s pojištěním EGAP, tak i financování 15 % hodnoty platby předem na 2 roky bez úvěrového pojištění. Navzdory současné krizi byla pro obě tranše zajištěna nízká cena financování, která nemá na kazachstánském trhu konkurenci. Flexibilní struktura financování umožnila dostatečnou dobu odkladu splácení jak pro komerční úvěr, tak i pro úvěr pojištěný EGAP," říká Jana Švábenská, ředitelka Divize financování obchodu a exportu Komerční banky.

"Komerční banka patří mezi naše nejdůležitější partnery a spolupráci s ní bych označil za vynikající. Pružně, rychle a profesionálně reagujeme na potřeby vývozců, aby se dokázali v tvrdé mezinárodní konkurenci prosadit, a každý jejich úspěch, i když nejde vždy o 'Deal of the Year', je pro nás povzbuzením i další motivací," doplnil Miroslav Somol, náměstek generálního ředitele EGAP.

Nabídka exportního financování českých projektů je velkou konkurenční výhodou pro české exportéry. V rámci tohoto projektu bylo kromě financování vyžadováno importérem vystavení akontační záruky financované Komerční bankou za společnost PURO-KLIMA v kombinaci s dokumentárním akreditivem. Tento akreditiv byl vystaven Halyk Bank of Kazakhstan ve prospěch PURO-KLIMY jako platební instrument na čerpání úvěru.