Podle předběžných údajů ČSÚ přeshraniční statistiky se v lednu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 28,4 % a dovoz o 30,9 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 15,7 mld. Kč, který byl meziročně o 0,4 mld. Kč vyšší.

Podle předběžných údajů ČSÚ přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění zvýšil vývoz o 5,2 % a dovoz o 6,0 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 3,4 % a dovozu o 2,7 %.

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 28,4 % (49,5 mld. Kč) a dovoz o 30,9 % (49,1 mld. Kč). Výsledky ovlivnila nízká srovnávací základna ledna 2010 (nejnižší měsíční hodnoty vývozu i dovozu v roce 2010). Rychlejší růst dovozu oproti vývozu pokračoval již jedenáctý měsíc. Vlivem posílení CZK vůči EUR rostl zahraniční obchod vyjádřený v EUR rychleji (vývoz o 37,2 % a dovoz o 39,9 %) než v korunách. Kurz CZK k USD zůstal na stejné úrovni jako v lednu 2010, a tím i vývoz a dovoz přepočtený na dolary zaznamenal stejná tempa růstu jako zahraniční obchod v korunách.

Obchodní bilance se státy EU vykázala přebytek 58,7 mld. Kč, který byl meziročně o 9,9 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se meziročně prohloubil o 9,5 mld. Kč na 43,0 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem o 3,1 mld. Kč, Rakouskem o 1,9 mld. Kč, Francií o 1,9 mld. Kč a Slovenskem o 1,1 mld. Kč. Schodek se naopak prohloubil v obchodě s Čínou o 9,9 mld. Kč a Ruskem o 1,1 mld. Kč.

Pokud si všimneme nejvyšších nárůstů exportu za samotný leden 2011 proti lednu 2010, pak nejvíce posílily vývozy do Azerbajdžánu (více než trojnásobný meziroční růst), Jižní Koreje a Kanady (více než dvojnásobek). U zemí pro náš export nejvýznamnějších z pohledu procentního podílu vývozu šlo v lednu 2011 o Německo (32,3 %), Slovensko (8,3 %) a Polsko (6,1 %).

K využití jednotlivých platebně zajišťovacích instrumentů českých obchodníků na Slovensku v rámci Komerční banky Jaromír Chabr, ředitel divize Financování obchodu a exportu říká: Vysoký počet vydaných záruk, který se meziročně udržuje na stejné úrovni a tradičně se pohybuje ve skladbě zemí hned za tuzemskými operacemi a obchody se SRN, svědčí o tom, že naši klienti jsou aktivní a často i úspěšní při účasti v tendrech. Záruky slouží i jako zajištění pro kapitálově slabší dceřiné společnosti.  Na druhou stranu je cítit poměrně nízká poptávka po dokumentárních platbách. Vezmeme-li v úvahu, že Slovensko je druhým největším obchodním partnerem ČR, je vidět, že stabilní dlouhodobě nastavené odběratelsko-dodavatelské vztahy hrají svoji významnou roli a svědčí o panující hluboké důvěře obou stran“.

Objem došlých a vyšlých plateb se Slovenskem vykazoval vysoký meziroční nárůst  zhruba 15 %, došlé platby dosáhly v roce 2010 52,8 mld. Kč, vyšlé stouply na 37 mld. Kč. U došlých plateb jsou to především dodávky součástí motorových vozidel, ovoce a zeleniny a dodávky v oblasti dopravně-inženýrského stavitelství. U vyšlých plateb představují největší objem  platby v oblasti energetiky, dodávek součástí motorových vozidel, farmaceutických výrobků,  projektování a dodávek energetických celků.

"Vysoký obrat obchodu souvisí s úzkou provázaností obou ekonomik na podnikové úrovni. Především jde o výrobce dopravní techniky a jejich dodavatele" poznamenává Jana Švábenská, výkonná ředitelka pro provoz Komerční banky.