Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě potvrdili svým hlasováním návrh představenstva banky na vyplacení dividendy ve výši 160 Kč na jednu akcii.

Celková částka navržených dividend činí 6 081 576 320,00 Kč. Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 160,- Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 19. dubna 2012. Dividenda se stává splatnou ke dni 28. května 2012.

Valná hromada rozhodla, že část zisku za rok 2011 určená na dividendu připadající na vlastní akcie v držení Komerční banky, a. s., a v držení jí ovládaných společností bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Výše této části zisku bude určena podle počtu vlastních akcií v držení Komerční banky, a. s., a jí ovládaných společností k rozhodnému dni pro výplatu dividend, tj. 19. dubna 2012.

Valná hromada schválila řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2011.

Valná hromada znovu zvolila na nové funkční období člena dozorčí rady pana Bořivoje Kačenu s účinností od 30. dubna 2012.

Valná hromada také rozhodla o odměňování předsedy auditního výboru a schválila smlouvu o výkonu funkce předsedy auditního výboru.

Akcionáři také rozhodli o limitech nabývání vlastních kmenových akcií Komerční banky za těchto podmínek:

  • nejvyšší množství akcií, které banka může v kterýkoli určitý okamžik držet, je 3 800 985 kusů kmenových akcií, které reprezentují celkovou jmenovitou hodnotu 1 900 492 500 Kč,
  • nabývací cena akcie musí být nejméně 1 Kč za jeden kus a nejvíce 6 000 Kč za jeden kus,
  • doba, po kterou může banka akcie nabývat, činí 18 měsíců,
  • banka nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 161a odst. 1 písmeno b), c) a d) obchodního zákoníku,
  • banka může po dobu platnosti souhlasu opakovaně akcie nakupovat a prodávat bez dalších omezení.

Valná hromada určila jako externího auditora Komerční banky pro rok 2012 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o.

Komerční banka dlouhodobě vykazuje růst ve všech klíčových oblastech, včetně rozvoje úvěrování klientů a nárůstu depozit. Ukazatele kapitálové přiměřenosti a likvidity Komerční banky výrazně přesahují i zpřísněné požadavky regulatorních orgánů a KB je připravena na splnění požadavků regulačního rámce Basel 3 zaváděných postupně od roku 2013. Dne 1. března 2012 vyhlásil časopis Global Finance Komerční banku za druhou Nejbezpečnější banku na rychle se rozvíjejících trzích ve střední a východní Evropě. 

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 735 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,6 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 693 bankomatů. Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 1,1 milionu klientů. KB je součástí skupiny Société Générale.