Komerční banka dnes oznámila konsolidované hospodářské výsledky za prvních devět měsíců roku 2014. Objem vkladů klientů1) stoupl o 12 % na 662,8 miliardy Kč, objem prostředků v podílových fondech vzrostl o 18 %, v penzijním spoření o 11 % a technické rezervy v životním pojištění narostly o 26 %. Výše úvěrů poskytnutých zákazníkům narostla o 4 % na 494,7 miliardy Kč. Čistý zisk připadající akcionářům dosáhl 9,7 miliardy Kč, což představuje meziroční zvýšení o 1 %.

„I v letních měsících pokračoval růst českého hospodářství, a je dobrá šance, že pozitivní ekonomický trend bude pokračovat, přestože vnímáme rizika hospodářského zpomalení v eurozóně a z vývoje na Ukrajině. V našich rozhovorech s podnikovými klienty vnímáme jejich zvyšující se chuť investovat a financovat svůj růst s pomocí úvěrů. Růst financování bydlení si zachovává solidní tempo a i spotřebitelské úvěry oživují, přestože občané zůstávají spíše opatrní. K tomu, abychom udrželi přízeň našich zákazníků a dále posilovali přední pozici Komerční banky na trhu, budeme v následujícím období investovat do rozvoje dostupnosti a spolehlivosti našich služeb, jakož i kvality poradenství, což jsou naše hlavní konkurenční výhody“, uvedl Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Hlavní události ve třetím čtvrtletí

  • Úvěrování si udrželo pozitivní trend. Objem úvěrů na bydlení poskytnutých Komerční bankou a Modrou pyramidou stoupl o 4 % a objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých KB a společností ESSOX vzrostl o 3 %. Narostl i objem úvěrů podnikům, a to o 5 %.
  • Důvěra v Komerční banku přinesla dynamický růst objemu vkladů a spravovaných aktiv. Vklady občanů v bance narostly o 10 % a depozita podniků a podnikatelů o 15 %. Investice v podílových fondech vzrostly o 18 %, objemy prostředků v penzijním spoření o 11 % a technické rezervy v životním pojištění o 26 %.
  • KB získala titul Nejlepší banka a Komerční pojišťovna titul Nejlepší životní pojišťovna v ceně Hospodářských novin, která hodnotí kvalitu nabídky pro klienty, jakož i finanční sílu bank a pojišťoven působících na českém trhu.

Konsolidované výnosy Skupiny KB mírně poklesly o 1,8 % na 22,9 miliardy Kč. Díky růstu objemu depozit a úvěrů vzrostly čisté úrokové výnosy o mírných 0,8 %, a to přes pokračující pokles tržních úrokových sazeb, který tlačil marži z reinvestování vkladů dolů. Výnosy z poplatků a provizí klesly o 5,0 % s tím, jak narůstal počet klientů, kteří využívají výhody věrnostního programu MojeOdměny. Zisk z finančních operací meziročně poklesl o 13,3 %, neboť pohyby kurzu koruny i úrokových měr byly omezeny opatřeními centrální banky, jež zmenšily prostor pro zajišťovací a obchodní aktivity.

KB dále snižovala provozní náklady, o 1,0 % na 9,6 miliardy Kč. Náklady rizika poklesly o 19,3 % na 1,1 miliardy Kč, díky dobré kvalitě úvěrového portfolia jak v retailových, tak i korporátních segmentech.

Skupina vykázala k 30. září 2014 jádrovou Tier 1 kapitálovou přiměřenost podle standardů Basilej III ve výši 17,1 %. Likvidita vykázaná poměrem čistých úvěrů a depozit (bez započtení klientských aktiv v penzijních fondech) byla 74,2 %.

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví)

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Tržní prostředí

Růst české ekonomiky za tři čtvrtiny roku 2014 byl založen na solidní exportní výkonnosti, zlepšující se domácí spotřebě i oživení investic. To se pozitivně promítlo do tvorby nových pracovních míst a snižování nezaměstnanosti. Avšak úroveň spotřebitelských i produkčních cen byla ovlivňována vnějšími faktory, jako snižováním cen surovin a energií a zpomalováním růstu v eurozóně. Inflace se tak i přes snížení hodnoty koruny v závěru loňského roku pohybovala na velmi nízkých úrovních. Relativně bezpečná pozice České republiky posilovala poptávku po českých vládních dluhopisech, a požadované výnosy z nich ve třetím čtvrtletí zamířily rekordně nízko. Korunové mezibankovní sazby souběžně s vývojem v eurozóně pokračovaly ve své klesající tendenci. Se zlepšující se důvěrou spotřebitelů se mírně zvyšovalo tempo růstu úvěrů občanům, ale podobně zrychloval i růst úspor domácností v bankách i podílových a penzijních fondech, a v životním pojištění. Růst bankovních úvěrů nefinančním podnikům příliš nezrychlil, což bylo vedle opatrnosti podniků ovlivněno i zvětšující se emisí dluhopisů, které některé velké korporace, často registrované v zahraničí, umisťovaly na mezinárodních kapitálových trzích. Růst objemu vkladů v korporátním segmentu postupně zpomaloval, zatímco růst úspor domácností nepatrně nabíral na tempu.

Klienti a distribuční sítě

Ke konci září 2014 obsluhovala Skupina KB 2,5 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 621 000 klientů, meziročně o 2,6 % více, z toho 1 367 000 byli občané. Dalších 254 000 zákazníků byly z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 557 000 zákazníků a penzijní připojištění u KB Penzijní společnosti využívalo 558 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo 277 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 400 bankovních poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 746 bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 249 000 na konci září 2014, což znamenalo 77,1 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 580 000 aktivních platebních karet, z toho 200 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 129 000. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 209 obchodních míst a 1 025 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také prostřednictvím sítě KB.

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 4,0 % na 494,7 miliardy Kč. Nejvíce k meziročnímu růstu portfolia přispěly hypotéky a úvěry podnikům v České republice i na Slovensku2).

V segmentu úvěrů občanům narostl objem úvěrů na bydlení meziročně o 4,4 %, z toho portfolio hypoték stouplo meziročně o 9,8 % na 155,4 miliardy Kč, naopak objem úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou poklesl o 12,5 % na 39,6 miliardy Kč, protože klienti dávali v situaci nízkých úrokových sazeb hypotékám přednost před úvěry ze stavebního spoření. Objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých KB a společností ESSOX vzrostl o 3,4 % na 29,0 miliard Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům vzrostl o 4,0 % na 266,4 miliardy Kč. Celkový objem úvěrů poskytnutých (středním a velkým) korporátním klientům v ČR a na Slovensku, včetně financování od společnosti Factoring KB, vzrostl o 4,4 % na 216,3 miliardy Kč. Úvěrování podnikatelů a malých podniků kleslo o 0,9 % na 28,3 miliardy Kč. Zůstatek úvěrového a leasingového financování společnosti SGEF stoupl meziročně o 7,2 % na 21,8 miliardy Kč.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Konsolidovaný objem vkladů3) vzrostl meziročně o 12,0 % na 662,8 miliardy Kč. Vklady podniků vzrostly o 15,2 % na 373,4 miliardy Kč. Významný nárůst byl zaznamenán u všech velikostních kategorií podniků, včetně těch z finančního a veřejného sektoru.  Vklady občanů v KB se zvýšily o 10,0 % na 172,9 miliardy Kč a depozita ve stavební spořitelně Modrá pyramida vzrostly meziročně o 0,7 % na 71,8 miliardy Kč. Klientská aktiva v Transformovaném fondu, který spravuje KB Penzijní společnost, a která jsou konsolidována v účetnictví Skupiny KB, se navýšila o 11,2 % na 38,8 miliardy Kč.

Technické rezervy v životním pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 26,4 % na 41,7 miliardy Kč. Objemy prostředků klientů KB v podílových fondech (ve správě IKS KB a Amundi) se zvýšily o 18,2 % na 36,0 miliardy Kč.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Výsledovka

Celkové provozní výnosy za devět měsíců 2014 klesly o 1,8 % na 22 866 milionů Kč. Ukotvení měnového kurzu a úrokových měr centrální bankou vedlo k utlumení aktivity zajišťování a obchodování na finančním trhu. Snižovaly se ceny základních bankovních služeb s tím, jak klienti stále více využívají nástrojů on-line bankovnictví a také výhod programu KB MojeOdměny. Dopad velice nízkých tržních úrokových sazeb, které po celých devět měsíců ještě dále klesaly, byl kompenzován rostoucím objemem vkladů a dalších aktiv ve správě a nárůstem objemu úvěrů. 

Čisté úrokové výnosy se zvýšily o 0,8 % na 16 009 milionů Kč díky růstu objemu úvěrů a vkladů. Tržní úrokové sazby klesly během třetího čtvrtletí rekordně nízko, což tlačilo dolů výnos z reinvestování vkladů. Vývoj marží z úvěrů byl předurčen intenzivní konkurencí na trhu. Čistá úroková marže, vypočtená jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, proto klesla za devět měsíců roku 2014 na 2,6 % oproti 2,9 % za loňská tři čtvrtletí.

Čisté výnosy z poplatků a provizípoklesly o 5,0 % na 5 049 milionů Kč. KB rozvíjela program odměn klientům MojeOdměny, což vedlo ke snížení příjmů z poplatků z vkladových produktů a transakčních poplatků, přestože celkový počet transakcí stoupl, zejména za použití platebních karet a on-line bankovnictví. Od začátku roku 2013 také Banka nabízí spotřebitelské úvěry a hypotéky bez poplatků za správu produktů. Na druhou stranu růst objemu aktiv klientů v životním pojištění a podílových fondech vedl k růstu příjmů z křížových prodejů. Dále KB vykázala navýšení aktivity, a tak i lepší příjmy v oblasti financování obchodu, bankovních záruk a syndikovaných úvěrů.

Čistý zisk z finančních operací klesl o 13,3 % na 1 772 miliony Kč. Poptávka klientů po zajišťování finančních rizik i potenciál pro tvorbu zisků z obchodování byly nižší v důsledku ukotvení měnového kurzu i úrokových sazeb opatřeními ČNB, přestože ve třetím čtvrtletí se výsledek obchodů na vlastní účet zlepšil. Čistý zisk z cizoměnových plateb ovlivnily nižší průměrné marže a optimalizace nákladů na konverze klienty.

Celkové provozní náklady se snížily o 1,0 % na 9 580 milionů Kč. Z toho personální náklady stouply o mírných 0,7 % na 5 067 milionů Kč, přičemž průměrný počet zaměstnanců se snížil o 1,0 % na 8 533. Všeobecné administrativní náklady klesly o 5,3 % na 3 178 milionů Kč, když nejvíce k úsporám přispěl pokles v kategorii nákladů na nemovitosti a v oblasti telekomunikací. Výše nákladů v položce „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ stoupla o 3,8 % na 1 334 miliony Kč, zvýšení se projevilo především v oblasti odpisů softwarových aplikací.

Hrubý bankovní příjem za první tři čtvrtletí poklesl meziročně o 2,4 % na 13 287 milionů Kč.

Náklady rizika dosáhly po poklesu o 19,3 % velmi nízkých 1 085 milionů Kč, což v relativním vyjádření představuje 30 bazických bodů v porovnání s průměrným objemem úvěrového portfolia. Rizikový profil zůstal velmi dobrý v retailových i korporátních segmentech, a to díky stabilní a dobré kvalitě úvěrového portfolia. Banka mohla snížit opravné položky k několika příznivě se vyvíjejícím klasifikovaným expozicím.

Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech stouply o 47,4 % na 143 miliony Kč díky nárůstu zisku Komerční pojišťovny, který odráží její obchodní úspěchy. Podíl zisku připadající klientům Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti dosáhl výše 362 miliony Kč, meziročně o 2,7 % méně, což bylo ovlivněno nízkými úrokovými sazbami na trhu, které snižují výnosy z portfolia fondu.

Daň z příjmu poklesla o 6,1 % na 2 034 milionů Kč.

Čistý zisk Skupiny KB za tři čtvrtletí 2014 stoupl ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 o 1,3 % na 9 949 milionů Kč. Z této částky náleželo 295 milionů Kč držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB (+11,7 %) a zisk náležející akcionářům Banky činil 9 654 miliony Kč, což představuje meziroční zvýšení o 1,0 %.

Výkaz o finanční situaci

V souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) je srovnatelným obdobím u položek rozvahy konec předchozího roku. Následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2013, není-li uvedeno jinak.

Objem celkových aktiv Skupiny KB se k 30. září 2014 zvýšil o 5,9 % na 914,6 miliardy Kč.

Pohledávky vůči bankám stouply o 6,4 % na 133,8 miliardy Kč. Největší část této položky představují úložky u centrálních bank jako součást reverzních repo operací.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů vzrostla o 1,4 % na 37,6 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny KB.

Celkové čisté úvěry a pohledávky narostly o 0,5 % ve srovnání s koncem roku 2013 na 475,5 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek se zvýšila o 0,6 % na 494,7 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této sumě činil 92,8 % (458,9 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 1,8 % (8,7 miliardy Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 27,1 miliardy Kč 5,5 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 19,3 miliardy Kč, což je o 4,4 % více než na konci roku 2013.

Portfolio realizovatelných cenných papírů (AFS) se zmenšilo o 44,3 % na 78,6 miliardy Kč, a naopak portfolio držené do splatnosti (HTM) narostlo o 71,1 miliardy Kč na 75,3 miliardy Kč, což bylo především důsledkem reklasifikace dluhových cenných papírů v nominální hodnotě 56,6 miliardy Kč, které Skupina hodlá držet až do jejich splatnosti, z portfolia AFS do HTM. Změna proběhla v prvním čtvrtletí 2014. Hlavním důvodem reklasifikace bylo omezit volatilitu regulatorního kapitálu podle regulatorního rámce Basilej III, při respektování všech pravidel mezinárodních účetních standardů. Cenné papíry byly reklasifikovány v reálné hodnotě. Odpovídající přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů ve výši 5,0 miliard Kč ve vlastním kapitálu bylo ponecháno v ostatním výsledku hospodaření a bylo zahrnuto do účetní hodnoty cenných papírů držených do splatnosti. Tato částka je amortizována po zbývající dobu do splatnosti cenných papírů.

Z celkového objemu dluhových cenných papírů v AFS ve výši 78,6 miliardy Kč tvořila 42,4 miliardy Kč hodnota českých státních dluhopisů a 8,9 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy. Z celkového objemu dluhových cenných papírů v HTM ve výši 75,3 miliardy Kč tvořila 66,5 miliardy Kč hodnota českých státních dluhopisů a 8,8 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 3,8 % na 7,6 miliardy Kč a hodnota dlouhodobého nehmotného majetku klesla o 5,1 % na 3,6 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který vznikl z akvizic společností Modrá pyramida, SGEF a ESSOX, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Objem závazků vzrostl ve srovnání s koncem roku 2013 o 5,6 % na 810,5 miliardy Kč. Závazky vůči klientům narostly o 4,6 % na 679,0 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů se snížil o 3,7 % na 21,6 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 74,2 % (pokud jsou započtena i aktiva klientů v Transformovaném fondu pak 70,0 %).

Vlastní kapitál Skupiny KB vzrostl o 7,9 % na 104,1 miliardy Kč. KB vyplatila dividendu ve výši 8,7 miliardy Kč, naopak k navýšení vlastního kapitálu přispěla tvorba čistého zisku a zvýšení účetní hodnoty přecenění zajištění peněžních toků a přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů, které obě představují primárně reinvestice klientských vkladů, a to vlivem poklesu tržních úrokových sazeb ve srovnání s koncem roku 2013. K 30. září 2014 držela KB 238 672 vlastní akcie, což představuje 0,63 % základního kapitálu.

Od roku 2014 jsou pro české banky účinné kapitálové požadavky vycházející z předpisů Evropské unie zavádějících regulatorní rámec Basilej III. Konsolidovaný regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci září 2014 činil 65,0 miliard Kč. Tato částka zahrnuje zisk běžného roku snížený o rezervu na dividendu, která je podle platných předpisů stanovena na úrovni dividendového výplatního poměru ze zisku minulého roku ve výši 69,8 %. Konsolidovaný regulatorní kapitál je tvořen výhradně nejkvalitnějším jádrovým Tier 1 kapitálem. Kapitálová přiměřenost Skupiny KB, a tedy i ukazatel jádrového Tier 1 podle standardů Basilej III, dosahovaly vysoké úrovně 17,1 % ve srovnání s cílovou úrovní 15-16 %, a vytvořily tak předpoklad pro revizi výhledu dividendového výplatního poměru KB.

Úroveň likvidity KB měřená nově stanoveným ukazatelem likvidního krytí (LCR) splnila v průběhu celého pololetí bezpečně požadavky stanovené v regulatorním rámci Basilej III.

Výkaz zisků a ztrát (mil. Kč, neauditované) 1. ledna – 30. září 2013 1. ledna – 30. září 2014 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 15 879 16 009 0,8 %
Čisté poplatky a provize 5 315 5 049 -5,0 %
Čistý zisk z finančních operací 1 986 1 722 -13,3 %
Ostatní výnosy 101 86 -14,9 %
Čisté provozní výnosy 23 282 22 866 -1,8 %
Personální náklady -5 034 -5 067 0,7 %
Všeobecné provozní náklady -3 356 -3 178 -5,3 %
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku -1 285 -1 334 3,8 %
Provozní náklady -9 675 -9 580 -1,0 %
Hrubý provozní zisk 13 607 13 287 -2,4 %
Náklady rizika -1 344 -1 085 -19,3 %
Čistý provozní zisk 12 263 12 202 -0,5 %
Zisk z majetkových účastí 97 143 47,4 %
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění -372 -362 -2,7 %
Čistý zisk před zdaněním 11 989 11 982 -0,1 %
Daň z příjmů -2 167 -2 034 -6,1 %
Čistý zisk 9 822 9 949 1,3 %
Menšinový zisk 264 295 11,7 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 9 558 9 654 1,0 %
Rozvaha (mil. Kč, neauditované) 31. prosince 2013 30. září 2014 Změna od zač. roku
Aktiva 863 980 914 624 5,9 %
Hotovost a účty u centrálních bank 44 405 67 653 52,4 %
Pohledávky za bankami 125 735 133 820 6,4 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 473 090 475 522 0,5 %
Cenné papíry 182 533 191 509 4,9 %
Ostatní aktiva 38 218 46 120 20,7 %
Pasiva 863 980 914 624 5,9 %
Závazky vůči bankám 49 680 50 103 0,9 %
Závazky vůči klientům 649 158 679 002 4,6 %
Emitované cenné papíry 22 417 21 593 -3,7 %
Ostatní pasiva 46 187 59 776 29,4 %
Vlastní kapitál celkem 96 538 104 150 7,9 %
Hlavní ukazatele 30. září 2013 30. září 2014 Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB)* 16,7 % 17,1 % n.a.
Přiměřenost Tier 1 (ČNB)* 16,7 % 17,1 % n.a.
Celková rizikově vážená aktiva (miliardy Kč)* 355,4 380,8 n.a.
Rizikově vážená aktiva k úvěrovému riziku (miliardy Kč)* 298,5 315,8 n.a.
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. úrok nesoucí aktiva) 2,9 % 2,6 % Pokles
Poměr čistých úvěrů a depozit 75,1 % 70,0 % Pokles
Poměr čistých úvěrů a depozit (bez klientských aktiv v TF) 79,6 % 74,2 % Pokles
Poměr provozních nákladů a výnosů 41,6 % 41,9 % Růst
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) 13,5 % 13,2 % Pokles
Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené ROAE)* 16,8 % 16,1 % Pokles
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 1,6 % 1,4 % Pokles
Zisk na akcii (Kč) 337 341 1,0 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 618 8 533 -1,0 %
Počet poboček (KB v ČR) 398 399 +1
Počet bankomatů 715 746 +31
Počet klientů (KB) 1 580 000 1 621 000 2,6 %

* podle metodiky Basilej II v roce 2013, Basilej III od roku 2014

** Vypočteno jako Čistý zisk náležející akcionářům dělený průměrným vlastním kapitálem Skupiny bez menšinových podílů po odečtení přecenění realizovatelných finančních aktiv a zajištění peněžních toků

Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 30. září 2014 Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem 155,4 miliardy Kč 9,8 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 39,6 miliardy Kč -12,5 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX) – celkový objem 29,0 miliard Kč 3,4 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 28,3 miliardy Kč -0,9 %
Aktivní kreditní karty – počet celkem 200 000 -1,3 %
– z toho občanům 157 000 0,2 %
Aktivní debetní karty – počet celkem 1 381 000 0,7 %
Předepsané pojistné (KP) 8,7 miliardy Kč 36,7 %

Finanční kalendář na rok 2015:

  • 12. února 2015: zveřejnění výsledků za rok 2014 a za 4. čtvrtletí 2014
  • 6. května 2015: zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí 2015
  • 5. srpna 2015: zveřejnění výsledků za 1. pololetí 2015 a za 2. čtvrtletí 2015
  • 5. listopadu 2015: zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2015 a za 3. čtvrtletí 2015

1) Bez zahrnutí repo operací s klienty.
2) K nominálnímu růstu objemu úvěrů a depozit (především korporátních) mírně přispělo i zvýšení korunové hodnoty obchodů denominovaných v cizích měnách po oslabení české měny intervencí ČNB v listopadu 2013.
3) S vyloučením repo operací s klienty. Celkový objem závazků vůči zákazníkům narostl meziročně o 11,4 % nad 679,0 miliard Kč.