Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný čistý zisk připadající akcionářům za prvních šest měsíců roku 2014 ve výši 6,4 miliardy Kč, což představuje meziroční zvýšení o 1,2 %. Počet klientů Banky stoupl o 22 000 na 1 609 000, přičemž celá Skupina KB obsluhovala 2,5 milionu klientů. Objem vkladů klientů1 stoupl o 8,0 % na 638,6 miliardy Kč a výše úvěrů poskytnutých zákazníkům narostla o 3,5 % na 491,8 miliardy Kč.

„Jsem rád, že klienti oceňují naši nabídku spolehlivých služeb, vytvářených tak, aby pro ně byly výhodné i v dlouhodobém pohledu. Výsledek v podobě nárůstu počtu zákazníků, objemu spravovaných aktiv i úvěrů poskytnutých domácnostem je vynikající. Nicméně i přes dobrý stav domácího hospodářství bylo finanční prostředí v první polovině roku náročnější oproti našemu očekávání, hlavně v důsledku dalšího poklesu úrokových sazeb a zpoždění při oživování poptávky podniků po úvěrech. V souhrnu se však pozice Skupiny Komerční banky dále posílila a jsme připraveni pomáhat klientům s naplňováním jejich finančních potřeb a cílů“, uvedl Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Hlavní události ve druhém čtvrtletí

  • Stoupá počet klientů KB. V pololetí obsluhovala banka 1 609 000 klientů, což je meziročně více o 22 000 klientů, a to především díky pozitivnímu přijetí vylepšeného programu výhod MojeOdměny klienty.
  • KB zaznamenává úspěchy na trhu financování občanů. Objem hypoték občanům překonal hranici 150 miliard, když meziročně stoupl o 10,1 % na 151,2 miliardy Kč. Objem spotřebitelského financování poskytovaného KB a společností ESSOX narostl o 4,4 % na 28,7 miliardy Kč, čímž překonal růst celého trhu.
  • Klienti KB těží ze zvýhodnění programů financování pro různé skupiny připravených ve spolupráci s mezinárodními institucemi. Nejnověji získají přístup k levnějším úvěrům firmy, které zaměstnávají mladé lidi na startu pracovní kariéry, a to díky smlouvě KB s Evropskou investiční bankou o programu EuroPremium Young. Ten doplní řadu existujících nabídek KB například pro inovativní společnosti, obce, bytová družstva a společenství vlastníků, exportéry, či pro malé a střední podniky.

Konsolidované výnosy Skupiny KB mírně poklesly o 2,3 % na 15,2 miliardy Kč. Z toho čisté úrokové výnosy se i přes růst objemu úvěrů a vkladů zvýšily jen o nepatrných 0,3 %, neboť je tížil postupný pokles úrokových sazeb na trhu. Výnosy z poplatků a provizí klesly o 3,5 % s tím, jak narůstal počet klientů, kteří využívají výhody věrnostního programu MojeOdměny. Prostředí, kdy byla omezena pohyblivost úrokových sazeb a kurzu české koruny, nebylo příznivé pro tvorbu zisku z finančních operací, který tak meziročně poklesl o 18,8 %.

KB dosáhla dalších úspor v provozních nákladech, jež poklesly o 1,3 % na 6,3 miliardy Kč. Náklady rizika se snížily o 19,1 % na 0,8 miliardy, k čemuž přispěly příznivé podmínky v segmentu korporátních klientů.

Skupina vykázala k 30. červnu 2014 jádrovou Tier 1 kapitálovou přiměřenost podle standardů Basilej III ve výši 16,7 %. Likvidita vykázaná poměrem čistých úvěrů a depozit (bez započtení klientských aktiv v penzijních fondech) byla 76,3 %.

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví)

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Tržní prostředí

Česká ekonomika v první polovině roku pokračovala v postupném oživování, které se začalo projevovat i ve zvýšení tvorby pracovních míst a růstu investic do výrobních kapacit. Poptávka po české produkci rostla jak doma, tak i v zahraničí. Inflace zůstala mimořádně nízká a kurz české koruny, který je v intervenčním režimu centrální banky, byl stabilní. V bankovním systému nepatrně zrychlovalo úvěrování občanů, zatímco tempo růstu úvěrů podnikům bylo na konci června pomalejší ve srovnání s koncem roku 2013. Své vyšší investice tak podniky zatím financovaly převážně z rezerv hotovosti vytvořených v předchozích obdobích, či v některých případech na dluhopisovém trhu, a k očekávanému zrychlení úvěrování podniků tak dosud nedošlo. Domácnosti také posilovaly nejen své vklady v bankách, ale také objem úspor a investic v podílových a penzijních fondech a v životním pojištění. V korporátním segmentu rostly vklady v bankovním systému zejména od finančních institucí a z veřejného sektoru, zatímco objem vkladů od soukromých nefinančních podniků zůstal na podobné úrovni jako loni.

Klienti a distribuční sítě

Ke konci června 2014 obsluhovala Skupina KB 2,5 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 609 000 klientů, meziročně o 1,4 % více, z toho 1 357 000 byli občané. Dalších 253 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 569 000 zákazníků a penzijní připojištění u KB Penzijní společnosti využívalo 559 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo 281 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 400 bankovních poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 734 bankomaty a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 223 000 na konci června 2014, což znamenalo 76,0 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 570 000 aktivních platebních karet, z toho 200 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 132 000 a spotřebitelské financování od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti 2 800 obchodníků. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 212 obchodních míst a 1 044 poradce. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také prostřednictvím sítě KB.

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 3,5 % na 491,8 miliardy Kč. Nejvíce k růstu portfolia přispěly hypotéky, rostlo i spotřebitelské úvěrování. Úvěrování korporátních klientů se zvýšilo zejména na Slovensku2.

V segmentu úvěrů občanům narostlo portfolio hypoték meziročně o 10,1 % na 151,2 miliardy Kč, když klienti dávali v situaci nízkých úrokových sazeb hypotékám přednost před úvěry ze stavebního spoření. Objem úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou tak poklesl o 13,0 % na 40,8 miliardy Kč. Dařilo se rozvíjet spotřebitelské úvěrování, a objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých KB a společností ESSOX vzrostl o 4,4 % na 28,7 miliardy Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům vzrostl o 3,1 % na 266,5 miliardy Kč. Celkový objem úvěrů poskytnutých (středním a velkým) korporátním klientům, včetně financování od společnosti Factoring KB, vzrostl o 3,3 % na 216,5 miliardy Kč. V rámci toho nejrychleji rostlo financování korporací na Slovensku. Úvěrování podnikatelů a malých podniků kleslo o 1,3 % na 28,2 miliardy Kč. Zůstatek úvěrového a leasingového financování společnosti SGEF stoupl meziročně o 6,9 % na 21,8 miliardy Kč.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Konsolidovaný objem vkladů3 vzrostl meziročně o 8,0 % na 638,6 miliardy Kč. Vklady podniků vzrostly o 9,7 % na 355,1 miliardy Kč. Tato kategorie byla ovlivněna většími úložkami z veřejných a finančních institucí, které však ve druhém čtvrtletí zeslábly. Vklady občanů v KB se zvýšily o 6,6 % na 167,8 miliardy Kč. Vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida vzrostly meziročně o 0,9 % na 72,1 miliardy Kč. Klientská aktiva v Transformovaném fondu, který spravuje KB Penzijní společnost, a která jsou konsolidována v účetnictví Skupiny KB, se navýšila o 11,6 % na 38,0 miliard Kč.

Technické rezervy v životním pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 30,1 % na 40,7 miliardy Kč. Objemy prostředků klientů KB v podílových fondech (ve správě IKS KB a Amundi) se zvýšily o 14,4 % na 34,2 miliardy Kč.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Výsledovka

Celkové provozní výnosy za první půlrok klesly o 2,3 % na 15 154 milionů Kč. Mezi hlavní důvody poklesu patřily velice nízké úrokové sazby na trhu, které v průběhu pololetí ještě více poklesly, snížení cen základních bankovních služeb v souvislosti s rozvojem on-line bankovnictví a rozšiřováním výhod pro klienty, a také utlumená aktivita na finančním trhu v důsledku ukotvení měnového kurzu a úrokových měr centrální bankou. Naopak vývoj objemu vkladů a dalších aktiv ve správě a nárůst objemu úvěrů hlavně v segmentu drobného bankovnictví působily pozitivně.

Čisté úrokové výnosy se zvýšily o 0,3 % na 10 614 milionů Kč díky růstu objemu úvěrů a vkladů. Avšak nízké úrokové sazby, které v průběhu pololetí dále klesaly, tížily na výnos z reinvestování vkladů. Čistá úroková marže, vypočtená jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, tak klesla v prvním pololetí 2014 na 2,6 % oproti 2,9 % za loňský první půlrok.

Čisté výnosy z poplatků a provizípoklesly o 3,5 % na 3 402 milionů Kč. KB rozvíjela program odměn klientům MojeOdměny, což vedlo ke snížení příjmů z poplatků z vkladových produktů. V oblasti poplatků za transakce byl tento vliv vyvážen zvýšením počtu plateb. Od začátku roku 2013 také Banka nabízí spotřebitelské úvěry a hypotéky bez poplatků za správu produktů. Na druhou stranu KB vykázala navýšení aktivity, a tak i lepší příjmy v oblasti financování obchodu, syndikovaných úvěrů a z transakcí s platebními kartami. Růst objemu aktiv klientů v životním pojištění a podílových fondech vedl k růstu příjmů z křížových prodejů.

Čistý zisk z finančních operací klesl o 18,8 % na 1 077 milionů Kč. Byl ovlivněn opatřeními ČNB, Nízká volatilita směnných kurzů a úrokových sazeb, ovlivněná opatřeními ČNB, omezovala poptávku klientů po zajišťování finančních rizik i potenciál pro tvorbu zisků z obchodování. Srovnávací základna byla navíc mírně navýšená ziskem z loňského prodeje italských státních dluhopisů. Čistý zisk z cizoměnových plateb ovlivnily nižší průměrné marže.

Celkové provozní náklady se snížily o 1,3 % na 6 325 milionů Kč. Personální náklady stouply o mírných 0,6 % na 3 334 milionů Kč, při poklesu průměrného počtu zaměstnanců o 0,9 % na 8 545. Všeobecné administrativní náklady se snížily o 5,6 % na 2 103 milionů Kč, přičemž největší úspory byly dosaženy v kategorii nákladů na nemovitosti a v oblasti telekomunikací. Výše nákladů v položce „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ stoupla o 2,5 % na 888 milionů Kč, toto zvýšení bylo způsobeno především novými softwarovými aplikacemi.

Hrubý bankovní příjem za prvních šest měsíců poklesl meziročně o 3,0 % 8 829 milionů Kč.

Náklady rizika dále poklesly o 19,1 % na 780 milionů Kč, a v relativním vyjádření tak dosáhly 32 bazických bodů v porovnání s průměrným objemem úvěrového portfolia. Úroveň nákladů rizika zůstala solidní v retailovém bankovnictví a podmínky v korporátním segmentu byly příznivé.

Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech stouply o 28,4 % na 95 milionů Kč díky nárůstu zisku Komerční pojišťovny, který odráží její obchodní úspěchy. Podíl zisku připadající klientům Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti dosáhl výše 248 milionů Kč, meziročně o 4,2 % méně, což bylo ovlivněno nízkými úrokovými sazbami, které snižují výnosy z portfolia fondu.

Daň z příjmu poklesla o 10,5 % na 1 304 milionů Kč.

Čistý zisk Skupiny KB za první pololetí 2014 stoupl ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 o 1,5 % na 6 591 milionů Kč. Z této částky náleželo 205 milionů Kč držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB (+12,0 %) a zisk náležející akcionářům Banky činil 6 386 milionů Kč, což představuje meziroční zvýšení o 1,2 %.

Výkaz o finanční situaci

V souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) je srovnatelným obdobím u položek rozvahy konec předchozího roku. Následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2013, není-li uvedeno jinak.

Objem celkových aktiv Skupiny KB se k 30. červnu 2014 zvýšil o 1,6 % na 877,6 miliardy Kč.

Pohledávky vůči bankám poklesly o 10,3 % na 112,8 miliardy Kč. Největší část této položky představují úložky u centrálních bank jako součást reverzních repo operací.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů vzrostla o 5,8 % na 39,3 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny KB.

Celkové čisté úvěry a pohledávky zůstaly ve srovnání s koncem roku 2013 na skoro nezměněné úrovni 472,9 miliard Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek se zvýšila nepatrně o 0,1 % na 491,8 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této sumě činil 92,5 % (454,7 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 2,0 % (9,9 miliardy Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 27,2 miliardy Kč 5,5 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 19,1 miliardy Kč, což je o 2,9 % více než na konci roku 2013.

Portfolio realizovatelných cenných papírů (AFS) se zmenšilo o 45,4 % na 77,2 miliardy Kč, a naopak portfolio držené do splatnosti (HTM) narostlo o 69,2 miliardy Kč na 73,4 miliardy Kč, což bylo především důsledkem reklasifikace dluhových cenných papírů v nominální hodnotě 56,6 miliardy Kč, které Skupina hodlá držet až do jejich splatnosti, z portfolia AFS do HTM. Změna proběhla v prvním čtvrtletí 2014. Hlavním důvodem reklasifikace bylo omezit volatilitu regulatorního kapitálu podle regulatorního rámce Basilej III, při respektování všech pravidel mezinárodních účetních standardů. Cenné papíry byly reklasifikovány v reálné hodnotě. Odpovídající přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů ve výši 5,0 miliard Kč ve vlastním kapitálu bylo ponecháno v ostatním výsledku hospodaření a bylo zahrnuto do účetní hodnoty cenných papírů držených do splatnosti. Tato částka je amortizována po zbývající dobu do splatnosti cenných papírů.

Z celkového objemu dluhových cenných papírů v AFS ve výši 77,2 miliard Kč tvořila 42,1 miliardy Kč hodnota českých státních dluhopisů a 8,6 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy. Z celkového objemu dluhových cenných papírů v HTM ve výši 73,4 miliardy Kč tvořila miliardy 65,7 miliardy Kč hodnota českých státních dluhopisů a 7,7 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 3,0 % na 7,6 miliardy Kč a hodnota dlouhodobého nehmotného majetku klesla o 3,3 % na 3,6 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který vznikl z akvizic společností Modrá pyramida, SGEF a ESSOX, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Objem závazků vzrostl ve srovnání s koncem roku 2013 o 1,3 % na 777,3 miliardy Kč. Závazky vůči klientům narostly o 1,1 % na 656,5 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů se snížil o 4,4 % na 21,4 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 76,3 % (pokud jsou započtena i aktiva klientů v Transformovaném fondu pak 72,0 %).

Vlastní kapitál Skupiny KB vzrostl o 3,9 % na 100,3 miliard Kč. KB vyplatila dividendu ve výši 8,7 miliardy Kč, naopak k navýšení vlastního kapitálu přispěla tvorba čistého zisku a zvýšení účetní hodnoty přecenění zajištění peněžních toků a přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů, které obě představují primárně reinvestice klientských vkladů, a to vlivem poklesu tržních úrokových sazeb ve srovnání s koncem roku 2013. K 30. červnu 2014 držela KB 238 672 vlastních akcií, což představuje 0,63 % základního kapitálu.

Od roku 2014 jsou pro české banky účinné kapitálové požadavky vycházející z předpisů Evropské unie zavádějících regulatorní rámec Basilej III. Konsolidovaný regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci června 2014 činil 63,8 miliardy Kč. Tato částka zahrnuje zisk běžného roku snížený o rezervu na dividendu, která je podle platných předpisů stanovena na úrovni dividendového výplatního poměru ze zisku minulého roku ve výši 69,8 %. Konsolidovaný regulatorní kapitál celý je tvořen nejkvalitnějším jádrovým Tier 1 kapitálem. Kapitálová přiměřenost Skupiny KB, a tedy i ukazatel jádrového Tier 1 podle standardů Basilej III, dosahovaly vysoké úrovně 16,7 %.

Úroveň likvidity KB měřená nově stanoveným ukazatelem likvidního krytí (LCR) splnila v průběhu celého pololetí bezpečně požadavky stanovené v regulatorním rámci Basilej III.

Správa společnosti

Valná hromada, která se konala 30. dubna 2014, schválila Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem. Valná hromada také schválila řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2013, a rozdělení čistého zisku za rok 2013, včetně výplaty dividendy ve výši 8,7 miliardy Kč, což představuje 230 Kč na jednu akcii. V souvislosti s rekodifikací práva obchodních společností schválila Smlouvy o výkonu funkce uzavírané mezi Komerční bankou a členy dozorčí rady a Smlouvy o výkonu funkce uzavírané mezi Komerční bankou a členy Výboru pro audit. Akcionáři také znovu rozhodli o podmínkách nabývání vlastních kmenových akcií Komerční banky.

PŘÍLOHA
Konsolidované hospodářské výsledky k 30. červnu 2014 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát (mil. Kč, neauditované) 1. ledna – 31. června 2013 1. ledna – 30. června 2014 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 10 587 10 614 0,3 %
Čisté poplatky a provize 3 526 3 402 -3,5 %
Čistý zisk z finančních operací 1 326 1 077 -18,8 %
Ostatní výnosy 71 62 -12,7 %
Čisté provozní výnosy 15 509 15 154 -2,3 %
Personální náklady -3 315 -3 334 0,6 %
Všeobecné provozní náklady -2 228 -2 103 -5,6 %
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku -866 -888 2,5 %
Provozní náklady -6 409 -6 325 -1,3 %
Hrubý provozní zisk 9 099 8 829 -3,0 %
Náklady rizika -964 -780 -19,1 %
Čistý provozní zisk 8 135 8 048 -1,1 %
Zisk z majetkových účastí 74 95 28,4 %
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění -259 -248 -4,2 %
Čistý zisk před zdaněním 7 950 7 895 -0,7 %
Daň z příjmů -1 457 -1 304 -10,5 %
Čistý zisk 6 493 6 591 1,5 %
Menšinový zisk 183 205 12,0 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 6 310 6 386 1,2 %
Rozvaha (mil. Kč, neauditované) 31. prosince 2013 30. června 2014 Změna od zač. roku
Aktiva 863 980 877 593 1,6 %
Hotovost a účty u centrálních bank 44 405 56 121 26,4 %
Pohledávky za bankami 125 735 112 823 -10,3 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 473 090 472 929 0,0 %
Cenné papíry 182 533 189 889 4,0 %
Ostatní aktiva 38 218 45 831 19,9 %
Pasiva 863 980 877 593 1,6 %
Závazky vůči bankám 49 680 43 262 -12,9 %
Závazky vůči klientům 649 158 656 518 1,1 %
Emitované cenné papíry 22 417 21 435 -4,4 %
Ostatní pasiva 46 187 56 040 21,3 %
Vlastní kapitál celkem 96 538 100 338 3,9 %
Hlavní ukazatele 30. června 2013 30. června 2014 Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB)* 16,2 % 16,7 % n.a.
Přiměřenost Tier 1 (ČNB)* 16,2 % 16,7 % n.a.
Celková rizikově vážená aktiva (miliardy Kč)* 365,5 381,7 n.a.
Rizikově vážená aktiva k úvěrovému riziku (miliardy Kč)* 308,0 318,6 n.a.
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. úrok nesoucí aktiva) 2,9 % 2,6 % Pokles
Poměr čistých úvěrů a depozit 75,4 % 72,0 % Pokles
Poměr čistých úvěrů a depozit (bez klientských aktiv v TF) 79,8 % 76,3 % Pokles
Poměr provozních nákladů a výnosů 41,3 % 41,7 % Růst
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) 13,6 % 13,4 % Pokles
Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené ROAE)* 17,0 % 16,3 % Pokles
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 1,6 % 1,5 % Pokles
Zisk na akcii (Kč) 334 338 1,2 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 624 8 545 -0,9 %
Počet poboček (KB v ČR) 398 399 +1
Počet bankomatů 713 734 +21
Počet klientů (KB) 1 587 000 1 609 000 1,4 %

* podle metodiky Basilej II v roce 2013, Basilej III od roku 2014

** Vypočteno jako Čistý zisk náležející akcionářům dělený průměrným vlastním kapitálem Skupiny bez menšinových podílů po odečtení přecenění realizovatelných finančních aktiv a zajištění peněžních toků

Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 30. června 2014 Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem 151,2 miliardy Kč 10,1 %
– celkový počet 129 000 12,0 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 40,8 miliardy Kč -13,0 %
– celkový počet 102 000 -11,6 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX) – celkový objem 28,7 miliardy Kč 4,4 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 28,2 miliardy Kč -1,3 %
Aktivní kreditní karty – počet celkem 200 000 -2,1 %
– z toho občanům 157 000 -0,7 %
Aktivní debetní karty – počet celkem 1 369 000 -0,5 %
Předepsané pojistné (KP) 7,0 miliardy Kč 58,2 %

Finanční kalendář na rok 2014

  • 6. listopadu 2014: zveřejnění výsledků za devět měsíců 2014 a za 3. čtvrtletí 2014

1) Bez zahrnutí repo operací s klienty.
2) K nominálnímu růstu objemu úvěrů a depozit (především korporátních) mírně přispělo i zvýšení korunové hodnoty obchodů denominovaných v cizích měnách po oslabení české měny intervencí ČNB v listopadu 2013.
3) S vyloučením repo operací s klienty. Celkový objem závazků vůči zákazníkům narostl meziročně o 8,2 % nad 656,5 miliardy Kč.