V Praze, 5. srpen 2015 – Komerční banka za první pololetí roku 2015 vykázala silný růst objemu úvěrů, vkladů a aktiv, které spravuje svým klientům. Počet zákazníků i nadále rostl. Čistý zisk náležející akcionářům vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč. Konsolidované výnosy díky rostoucím objemům obchodů stouply o 0,7 %1 . Běžné provozní výdaje zůstaly meziročně na stejné úrovni (+0,3 %), vykázaný růst o 6,8 % byl důsledkem nového povinného odvodu do Fondu pro řešení krize. Náklady rizika se snížily o 84,9 % v souladu s dobrou kvalitou úvěrového portfolia.

 • Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč
 • Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000 klientů
 • Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB narostl o 5,6 % na 519,4 miliardy Kč
 • Objem vkladů ve Skupině KB stoupl meziročně o 7,5 % na 646,1 miliardy Kč
 • Celkový objem prostředků klientů v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění vzrostl o 14,5%
 • Konsolidovaná aktiva vzrostla meziročně o 6,2 % na srovnatelné bázi, na 890,6 miliardy Kč
 • Ukazatel jádrové Tier 1 přiměřenosti za Skupinu KB dosáhl výše 16,5 %

Ekonomické prostředí v České republice je v současné době příznivé pro rozvoj bankovního podnikání a Komerční banka se na tomto růstu plně podílí. Jsem rád, že naši klienti ocenili vylepšení produktů i služeb dostupných prostřednictvím poboček a přímého bankovnictví, což se projevilo posílením tržní pozice KB.” řekl Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky. „Růst portfolia hypoték a spotřebních úvěrů byl v KB rychlejší než průměr za celý trh. KB se zároveň daří navyšovat počet svých klientů ve všech segmentech, a to i přes intenzivní marketingovou aktivitu konkurence.“ vysvětlil.

Finanční ukazatele také potvrdily dobrou finanční vybavenost Skupiny KB. Ukazatel jádrové Tier 1 kapitálové přiměřenosti za Skupinu KB podle standardů Basilej III dosáhl výše 16,5 % a likvidita měřená poměrem čistých úvěrů k objemu depozit dosáhla vynikající výše 76,6 %. „Finanční výsledky vnímám jako velmi dobré v době, kdy úrokové sazby dosáhly svých nových historických minim a když jsme zaúčtovali náklady na nový regulatorní požadavek. Nicméně jsme si vědomi další regulatorní zátěže, která je před námi,“ dodal Albert Le Dirac’h.

Na konci června měla Komerční banka 42 834 akcionářů, z toho 37 666 byly fyzické osoby z České republiky.

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Tržní prostředí

Výkonnost české ekonomiky po vyloučení jednorázových vlivů dosáhla pravděpodobně i ve druhém čtvrtletí 2015 silného růstu, a to přestože vykázaný čtvrtletní růst bude negativně ovlivňovat efekt změn u spotřební daně z tabákových výrobků. Spotřeba domácností, investice do fixního kapitálu, vládní spotřeba a i vývozy pravděpodobně rostly. Průmysl byl i nadále hlavním přispěvatelem k růstu ekonomiky, ale nejrychlejší růst zaznamenal stavební sektor díky vyšším investicím do infrastruktury a bytové výstavby. Ekonomické oživení mělo pozitivní vliv na růst počtu nově vytvořených pracovních míst. Míra nezaměstnanosti klesla v červnu na 6,2 %. Na druhou stranu růst reálný mezd byl až dosud omezený. Vyšší poptávka v ekonomice a lepšící se situace na trhu práce představují pro-inflační faktory. Inflace vzrostla v červnu meziročně o 0,8 %. Nicméně Česká národní banka potvrdila své rozhodnutí držet měnově politické úrokové sazby na technické nule a držet směnný kurz české koruny v blízkosti nebo nad 27 korunami za euro. Úrokové sazby se na českém trhu vyvíjely v těsném vztahu s eurovými sazbami. Výnosy 10letých českých státních dluhopisů dosáhly svého minima pro první pololetí 2015 v polovině dubna, když klesly pod 0,4 %. Následné oživení přineslo růst výnosů nad 1 % na konci čtvrtletí. Růst krátkodobých sazeb byl však méně výrazný a korunová výnosová křivka zůstává na extrémně nízké úrovni.

Tempo růstu na trhu úvěrů jemně zrychlilo. V segmentu občanů stál za růstem solidní trend úvěrů na bydlení, k čemuž přispěla i lepší dostupnosti bydlení v prostředí nízkých úrokových sazeb, naopak ceny rezidenčních nemovitostí začaly po několika letech stagnace v roce 2014 pozvolna stoupat. Celkový objem spotřebitelských úvěrů se více méně nezměnil, ale objem nového úvěrování rostl. Celkové vklady v systému se mírně zvýšily, a to díky vysokému růstu vkladů domácností a soukromých podniků, který byl kompenzován do značné míry snížením rezerv, které drží v bankách subjekty veřejného sektoru.

Klienti a distribuční sítě

Ke konci června 2015 obsluhovala Skupina KB 2,5 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 637 000 klientů, meziročně o 1,7 % více, z toho 1 382 000 byli občané. Dalších 256 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 537 000 zákazníků a penzijní připojištění u KB Penzijní společnosti využívalo 550 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo 253 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 399 bankovních poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 762 bankomaty a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 310 000 na konci června 2015, což znamenalo 80,0 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 597 000 aktivních platebních karet, z toho 199 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 122 000. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 215 obchodních míst a okolo 1 000 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také prostřednictvím sítě KB.

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 5,6 % a dosáhl 519,4 miliardy Kč. Nejvíce k meziročnímu růstu portfolia opět přispěly hypotéky a úvěry podnikům v České republice. V poslední době rovněž mírně oživilo tempo růstu spotřebitelských úvěrů a úvěrování podnikatelů a malých podniků.

Úvěry občanům: Úvěry Skupiny KB na bydlení zahrnují hypotéky poskytnuté KB a úvěry od Modré pyramidy. Celkový objem úvěrů na bydlení stoupl meziročně o 7,8 %, což vedlo ke zvýšení tržního podílu Skupiny KB v tomto tržním segmentu. Objem hypoték poskytnutých občanům vzrostl meziročně o 12,4 % na 170,0 miliard Kč. V prostředí nízkých sazeb zákazníci nadále upřednostňovali hypotéky před úvěry ze stavebního spoření, ale pokles objemu úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou zpomalil na 9,4 %, a dosáhl 37,0 miliard Kč. Zjednodušení zavedená bankou při poskytování spotřebitelských úvěrů pomohlo zvýšit tempo růstu jejich objemu. Objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých KB a společností ESSOX stoupl o 3,6 % na 29,8 miliardy Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům vzrostl o 4,2 % na 277,8 miliardy Kč. Úvěry poskytnuté (středním a velkým) korporátním klientům v ČR a na Slovensku, včetně financování od společnosti Factoring KB, narostly o 4,0 % na 225,2 miliardy Kč. Skutečné tempo růstu úvěrů korporacím bylo ještě mírně vyšší, neboť KB ve druhém čtvrtletí reklasifikovala expozici z „Úvěrů klientům“ do „Pohledávek vůči bankám“ v návaznosti na fúzi klienta. Úvěrování podnikatelů a malých podniků zrychlilo ve druhém čtvrtletí a v meziročním srovnání bylo vyšší o 3,4 % a dosáhlo 29,1 miliardy Kč. Zůstatek úvěrového a leasingového financování společnosti SGEF stoupl meziročně o 7,5 % na 23,4 miliardy Kč.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Konsolidovaný objem vkladů vzrostl meziročně o 7,5 % na 646,1 miliardy Kč (s vyloučením klientských aktiv v transformovaném fondu, která jsou spravována KB Penzijní společností, a která od 1. ledna 2015 nejsou zahrnuta do konsolidace Skupiny KB, dále s vyloučením volatilních repo operací s klienty)2 . Vklady občanů v KB se zvýšily meziročně o 10,6 % na 185,6 miliardy Kč a depozita ve stavební spořitelně Modrá pyramida poklesly o 2,8 % na 70,1 miliardy Kč. Vklady podniků vzrostly o 8,0 % na 384,3 miliardy Kč.

Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 11,7 % na 43,0 miliard Kč. Technické rezervy v životním pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 6,8 % na 43,5 miliardy Kč. Objemy prostředků klientů KB v podílových fondech (ve správě IKS KB a Amundi) se zvýšily o 26,7 % na 42,9 miliardy Kč.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Výsledovka

Transformovaný fond (TF), který shromažďuje prostředky a vládní příspěvek v rámci penzijního připojištění, a který je spravován KB Penzijní společností, není již od 1. ledna 2015 zahrnut do konsolidace Skupiny KB. Fond je nadále spravován KB Penzijní společností, což je dceřiná společnost KB pod její přímou kontrolou. Tato společnost je stále konsolidována plnou metodou v souladu s účetním standardem IFRS 10.

Dekonsolidace ovlivňuje meziroční srovnání celkových provozních výnosů. Níže uvedené komentáře, které se vztahují k položkám s „upraveným“ základem, vylučují příspěvek transformovaného fondu do konsolidovaných výnosů v roce 2014, stejně jako odpovídající částku v řádku Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění. Porovnáván je tak shodný rozsah konsolidačního celku jak v roce 2014, tak v roce 2015. Dekonsolidace neměla vliv na reportované provozní náklady, náklady rizika nebo čistý zisk Skupiny KB.

Celkové provozní výnosy očištěné o dekonsolidaci TF se zvýšily nepatrně o 0,7 % na 15 007 milionů Kč. Navzdory nižším maržím dokázala Skupina KB udržet stabilní výši výnosů díky vyšším objemům klientských obchodů, a to zejména úvěrů, vkladů a ostatních aktiv ve správě. Neočištěné celkové provozní výnosy vykázaly pokles o 1,0 %.

Upravené čisté úrokové výnosy se nepatrně zvýšily o 0,1 % na 10 223 miliony Kč, a to díky dynamickému nárůstu úvěrů a vkladů, který více než vyrovnal dopad poklesu výnosu z reinvestování vkladů. Čisté úrokové výnosy z reinvestování vkladů poklesly, zatímco čisté úrokové výnosy z úvěrů stouply téměř v souladu s růstem úvěrového portfolia. Čistá úroková marže, vypočtená jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, dosáhla v prvním pololetí 2015 na 2,48 % oproti srovnatelným 2,67 % o rok dříve. Neupravené čisté úrokové výnosy poklesly o 3,7 %.

Upravené čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly o 2,1 % na 3 486 milionů Kč. Většina klientů KB již přešla na nové balíčky, které odměňují klienty za jejich aktivitu v programu MojeOdměny, což vedlo k poklesu příjmů z poplatků z vkladových produktů, a to i přes rostoucí počet klientů banky. Příjmy z transakcí byly pozitivně ovlivněny vyšší celkovou aktivitou, což bylo nejlépe vidět v počtu plateb kartou. Nicméně KB poskytuje více transakcí v rámci balíčků účtů a klienti preferují levnější kanály přímého bankovnictví, což vedlo k mírnému meziročnímu poklesu příjmů z transakcí. Výnosy z poplatků za úvěry poklesly i navzdory růstu objemu úvěrování, protože u stále většího podílu retailových úvěrů KB neúčtuje poplatky za jejich správu. Dynamický růst objemů aktiv klientů v životním pojištění, v penzijních fondech a v podílových fondech vedl ke zvýšení příjmů z křížových prodejů. Solidní aktivita v oblastech privátního bankovnictví, syndikovaných úvěrů a dalších služeb pro podniky přispěla rovněž pozitivně.

Čistý zisk z finančních operací stoupl o 15,8 % na 1 247 milionů Kč. Zvýšená aktivita v ekonomice se pozitivně promítla na počtu sjednaných financování, a s tím související poptávce korporátních klientů po zajištění finančních a komoditních rizik. Během prvního pololetí se rovněž podařilo bance úspěšně uzavřít několik strukturovaných obchodů. Naopak vázly obchody s institucionálními klienty, a to v důsledku malé aktivity na trhu s dluhopisy. Čistý zisk z cizoměnových plateb ovlivnily nižší průměrné marže a optimalizace nákladů na konverze klienty. Dopad dekonsolidace na tento řádek ve výsledovce byl zanedbatelný.

Vykázané provozní náklady se zvýšily o 6,8 % na 6 754 miliony Kč. Tento nárůst byl zejména způsoben tvorbou rezervy ve výši 409 milionů Kč na odhadovanou výši dávky, kterou Skupina KB zaplatí v roce do Fondu pro řešení krize, který bude zřízen v souladu se směrnicí Evropské unie pro ozdravné postupy a řešení krize. Bez zahrnutí této položky by provozní náklady mírně stouply o 0,3 %. Personální náklady vzrostly o 1,2 % na 3 374 miliony Kč, přičemž průměrný počet zaměstnanců se snížil o 1,4 % na 8 422. Všeobecné administrativní náklady bez zahrnutí rezervy na dávku do Fondu pro řešení krize ve výši 2 093 miliony Kč v meziročním srovnání klesly o 0,5%. Skupina KB posílila své marketingové aktivity a podporu IT. Nejvíce k úsporám přispěl pokles nákladů spojených s provozem budov a telekomunikací. Výše nákladů v položce „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ poklesla o 1,0 % na 879 milionů Kč, což bylo ovlivněno ukončením amortizace některých softwarových aplikací.

Očištěný hrubý bankovní příjem o dekonsolidaci Transformovaného fondu za první pololetí poklesl meziročně o 3,8 % na 8 253 miliony Kč (neočištěný hrubý bankovní příjem poklesl o 6,5 %.)

Náklady rizika se snížily o 84,9 % na 118 milionů Kč, což v relativním vyjádření představuje 5 bazických bodů (v porovnání s průměrným objemem úvěrového portfolia). Platební morálka klientů v retailovém i korporátním segmentu byla velmi dobrá, i díky příznivým makroekonomickým podmínkám. Skupina rozpustila rezervy na některé nestandardní expozice díky úspěšnému splácení a zlepšení finanční situace některých klientů, anebo z důvodu poklesu těchto expozic.

Výnos z majetkových účastí v přidružených společnostech, který zahrnuje podíl KB v Komerční pojišťovně, se nepatrně snížil o 1,1 % na 94 miliony Kč.

V důsledku dekonsolidace transformovaného fondu přestal být řádek Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění vykazován v konsolidované výsledovce. Jeho výše byla 248 milionů Kč v loňském roce. Tato změna efektivně kompenzuje pokles celkových provozních výnosů, který právě vyplývá z dekonsolidace.

Daň z příjmu vzrostla o 5,5 % na 1 376 milionů Kč.

Čistý konsolidovaný zisk Skupiny KB za první pololetí 2015 stoupl ve srovnání s rokem 2014 o 4,0 % na 6 853 miliony Kč. Z této částky náleželo 214 miliony Kč držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB (meziročně o 4,4 % více) a čistý zisk náležející akcionářům činil 6 639 milionů Kč, což představuje meziroční zvýšení o 4,0 %.

Výkaz o finanční situaci

V souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) je srovnatelným obdobím u položek rozvahy konec předchozího roku. Následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2014, není-li uvedeno jinak.

V důsledku výše zmíněné dekonsolidace transformovaného fondu je pro forma konsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2014 menší o 41,4 miliardy Kč, a to na aktivní straně zejména u položek Realizovatelná finanční aktiva o 35,4 miliardy Kč a Finanční investice držené do splatnosti o 7,1 miliardy Kč, a na pasivní straně rozvahy zejména u položek Závazky vůči klientům o 40,2 miliardy Kč, a Vlastní kapitál Skupiny KB o 1,5 miliardy Kč.

Objem celkových aktiv Skupiny KB k 30. červnu 2015 poklesl od začátku roku o 6,6 % na 890,6 miliardy Kč. Po očištění o dekonsolidaci poklesl objem celkových aktiv od začátku roku o 2,3 %.

Pohledávky vůči bankám vzrostly o 1,3 % na 60,5 miliardy Kč. Největší část této položky představují termínované vklady u bank.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů poklesla o 8,9 % na 38,2 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny KB.

Celkové čisté úvěry a pohledávky ve srovnání s koncem roku 2014 vzrostly o 1,5 % na 502,2 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek se zvýšila o 1,3 % na 519,4 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této sumě činil 93,2 % (483,9 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 1,7 % (9,1 miliardy Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 26,4 miliardy Kč 5,1 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 17,8 miliardy Kč, což je o 5,5 % méně než na konci roku 2014.

Portfolio realizovatelných cenných papírů (AFS) se zmenšilo o 43,9 % na 43,5 miliardy Kč, očištěné o dekonsolidaci se zvětšilo o 3,4 %. Objem cenných papírů držených do splatnosti (HTM) poklesl o 12,4 % na 67,0 miliard Kč, očištěný o dekonsolidaci se snížil o 3,5 %.

Z celkového objemu dluhových cenných papírů v AFS ve výši 43,5 miliardy Kč tvořila 20,3 miliardy Kč hodnota českých státních dluhopisů a 5,9 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy. Z celkového objemu dluhových cenných papírů v HTM ve výši 67,0 miliard Kč tvořila 56,8 miliardy Kč hodnota českých státních dluhopisů a 10,2 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 2,1 % na 7,5 miliardy Kč a hodnota dlouhodobého nehmotného majetku klesla o 2,9 % na 3,7 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází z akvizic společností Modrá pyramida, SGEF a ESSOX, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Objem závazků klesl ve srovnání s koncem roku 2014 o 6,1 % na 792,4 miliardy Kč. Závazky vůči klientům poklesly o 6,6 % na 655,2 miliardy Kč, očištěné o vliv dekonsolidace se snížily o 1,0 %. Objem vydaných cenných papírů se zvýšil o 3,2 % na 23,3 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 76,6 %.

Vlastní kapitál Skupiny KB klesl o 10,3 % na 98,2 miliardy Kč. Tvorba čistého zisku byla více než kompenzována výplatou dividendy, KB během května vyplatila dividendu ve výši 11,8 miliardy Kč. Přecenění zajištění peněžních toků se snížilo vlivem růstu tržních úrokových sazeb ve srovnání s koncem roku 2014. Přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů, které představuje primárně reinvestice klientských vkladů, pokleslo v důsledku dekonsolidace TF, nárůstu úrokových sazeb a amortizace přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů, které byly reklasifikovány v roce 2014 do portfolia cenných papírů držených do splatnosti. K 30. červnu 2015 držela KB 238 672 vlastních akcií, což představuje 0,63 % základního kapitálu.

Konsolidovaný regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci června 2015 činil 65,5 miliardy Kč. Konsolidovaný regulatorní kapitál KB je tvořen výhradně nejkvalitnějším jádrovým Tier 1 kapitálem. Kapitálová přiměřenost Skupiny KB, a tedy i ukazatel jádrového Tier 1 podle standardů Basilej III, dosahovaly 16,5 %. Příspěvek z přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů na účtu vlastního kapitálu, který se vztahuje k disponibilním dluhopisům drženým v tomto portfoliu, a který je podle platných předpisů zahrnut od 1. ledna 2015 do regulatorního kapitálu, činí 1,7 miliardy Kč a zvýšil kapitálovou přiměřenost o 42 bazických bodů.

Úroveň likvidity KB měřená ukazatelem likvidního krytí (LCR) splnila v průběhu celého pololetí bezpečně požadavky stanovené v regulatorním rámci Basilej III.

PŘÍLOHA

Konsolidované hospodářské výsledky k 30. červnu 2015 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
1. 1. – 30. 6. 2014 1. 1. – 30. 6. 2014 Pro forma 1. 1. – 30. 6. 2015 Meziroční změna Meziroční změna na srov. bázi
 
Čisté úrokové výnosy     10 614     10 210     10 223     -3,7 %     0,1 %
 
Čisté poplatky a provize     3 402     3 561     3 486     2,5 %     -2,1 %
 
Čistý zisk z finančních operací     1 077     1 076     1 247     15,8 %     15,9 %
 
Ostatní výnosy     62     58     51 -17,7 %     -12,1 %
Čisté provozní výnosy     15 154     14 905     15 007     -1,0 %     0,7 %
 
Personální náklady     -3 334     -3 334     -3 374     1,2 %     1,2 %    
Všeobecné provozní náklady     -2 103     -2 103     -2 502     19,0 %     19,0 %    
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku     -888     -888     -879     -1,0 %     -1,0 %    
Provozní náklady     -6 325     -6 325     -6 754     6,8 %     6,8 %    
Hrubý provozní zisk     8 829     8 580     8 253     -6,5 %     -3,8 %
 
Náklady rizika     -780     -780     -118     -84,9 %     -84,9 %
 
Čistý provozní zisk     8 048     7 800     8 135     1,1 %     4,3 %
 
Zisk z majetkových účastí     95 95 94 -1,1 %     -1,1 %    
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění     -248     0 0 n.a.     n.a.    
Čistý zisk před zdaněním     7 895     7 895     8 229     4,2 %     4,2 %    
Daň z příjmů     -1 304     -1 304     -1 376     5,5 %     5,5 %    
Čistý zisk     6 591     6 591     6 853     4,0 %     4,0 %    
Menšinový zisk     205     205     214     4,4 %     4,4 %    
Čistý zisk náležející akcionářům Banky     6 386     6 386     6 639     4,0 %     4,0 %    

 

Rozvaha
(mil, Kč, neauditované)
31. 12. 2014     31. 12. 2014
Pro forma
30. 6. 2015     Změna od zač. roku Změna od zač. roku na srov. bázi
 
Aktiva     953 261     911 829     890 638     -6,6 %     -2,3 %
Hotovost a účty u centrálních bank     152 903     152 904     136 098     -11,0 %     -11,0 %    
Pohledávky za bankami     59 699     59 279     60 461     1,3 %     2,0 %
 
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté)     494 706     494 706     502 218     1,5 %     1,5 %    
Cenné papíry     195 927     154 583     148 701     -24,1 %     -3,8 %
 
Ostatní aktiva     50 026     50 357     43 160     -13,7 %     -14,3 %
 
Pasiva 953 261     911 829     890 638     -6,6 %     -2,3 %
 
Závazky vůči bankám     61 361     61 360     54 014     -12,0 %     -12,0 %    
Závazky vůči klientům     701 867     661 703     655 222     -6,6 %     -1,0 %
 
Emitované cenné papíry     22 584     22 584     23 296     3,2 %     3,2 %
 
Ostatní pasiva     57 956     58 176     59 864     3,3 %     2,9 %
 
Vlastní kapitál celkem     109 494     108 006     98 242     -10,3 %     -9,0 %
 

 

Hlavní ukazatele     30. června 2014     30. června 2015 Meziroční změna
 
Kapitálová přiměřenost (ČNB)     16,7 %     16,5 %    
Přiměřenost Tier 1 (ČNB)     16,7 %     16,5 %    
Celková rizikově vážená aktiva (miliardy Kč)     381,7     397,7     4,2 %
 
Rizikově vážená aktiva k úvěrovému riziku (miliardy Kč)     318,6     332,3     4,3 %
 
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. úrok nesoucí aktiva)     2,7 %     2,5 %    
Poměr čistých úvěrů a depozit     76,4 %     76,6 %    
Poměr provozních nákladů a výnosů     42,4 %     45,0 %    
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)     13,5 %     13,3 %    
Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené ROAE)*     16,3 %     16,4 %    
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)     1,5 %     1,5 %    
Zisk na akcii (Kč)     338     352 4,0 %
 
Průměrný počet zaměstnanců     8 545     8 422     -1,4 %
 
Počet poboček (KB v ČR)     399 398 -1
Počet bankomatů     734     762     +28
 
Počet klientů (KB)     1 609 000     1 637 000     1,7 %
 

 

* vypočteno jako Čistý zisk náležející akcionářům dělený průměrným vlastním kapitálem Skupiny bez menšinových podílů po odečtení přecenění realizovatelných finančních aktiv a zajištění peněžních toků

Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled       30. června 2015     Meziroční změna
 
Hypotéky občanům     – celkový objem     170,0 miliard Kč     12,4 %
 
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS)     – celkový objem     37,0 miliard Kč     -9,4 %
 
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX)     – celkový objem     29,8 miliardy Kč     3,6 %
 
Úvěry malým podnikům a podnikatelům     – celkový objem     29,1 miliardy Kč     3,4 %
 
Aktivní kreditní karty    

– počet celkem    

– z toho občanům    

199 000    

157 000    

-0,6 %
 

0,0 %

Aktivní debetní karty     – počet celkem     1 398 000     2,1 %
 
Předepsané pojistné (KP)       3,8 miliardy Kč     -45,4 %
 

 

Finanční kalendář na rok 2015 a 2016

 • 5. listopadu 2015: zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2015 a za 3. čtvrtletí 2015
 • 11. února 2016: zveřejnění výsledků za rok 2015
 • 4. května 2016: zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí 2016
 • 3. srpna 2016: zveřejnění výsledků za 1. pololetí 2016 a za 2. čtvrtletí 2016
 • 3. listopadu 2016: zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2016 a za 3. čtvrtletí 2016

1) Upravené o vliv účetní dekonsolidace Transformovaného fondu, který je spravován KB Penzijní společností. Neupravené celkové provozní výnosy poklesly meziročně o 1,0 %.

2) Celkový vykázaný objem závazků vůči zákazníkům meziročně poklesl o 0,2 % na 655,2 miliardy Kč.