V Praze, 25. duben 2017 – Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě svým hlasováním potvrdili návrh představenstva banky na schválení podílu na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) za rok 2016 ve výši 40 korun na jednu akcii.

Celková částka navržených dividend činí 7 601 970 400,00 Kč. Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 40 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který byl majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 18. dubna 2017. Dividenda se stává splatnou ke dni 26. května 2017.

Valná hromada dále schválila Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem. Tato zpráva je součástí Výroční zprávy banky za rok 2016.

Valná hromada také schválila konsolidovanou účetní závěrku a řádnou účetní závěrku za rok 2016. Účetní závěrky jsou součástí Výroční zprávy banky za rok 2016.

Na návrh Nominačního výboru Valná hromada zvolila členy dozorčí rady pana Laurenta Goutarda, pana Petra Laube, pana Jean-Luc André Joseph Parer, pana Giovanni Luca Soma, pana Petra Dvořáka, pana Pavla Jelínka a paní Miroslavu Šmídovou. 

Na návrh Nominačního výboru Valná hromada zvolila členem výboru pro audit pana Giovanni Luca Soma a pana Petra Laube.

Akcionáři v souladu se zákonem obnovili autorizaci banky k případnému nabývání vlastních akcií, včetně stanovení podmínek pro případné nabytí.

Valná hromada určila jako externího auditora Komerční banky pro rok 2017 opět společnost Deloitte Audit, s.r.o. a to i pro pobočku Komerční banky umístěnou na území Slovenské republiky.