Finanční trhy

Komerční banka, a. s. je povinna poskytovat klientům informace o způsobu výpočtu konečné ceny za jí poskytované investiční služby, včetně všech poplatků, daní placených prostřednictvím Komerční banky, a. s. a jiných souvisejících nákladů, jakož i o dalších finančních závazcích vyplývajících z poskytnutí těchto služeb a umožňujících klientovi ověřit si konečnou cenu.

O cenách sjednávaných individuálně můžete informaci obdržet vždy před uzavřením obchodu, a to na příslušném obchodním místě KB.

Pro určení platné ceny investiční služby jsou rozhodující sjednané podmínky obchodu, které vychází z:

  • ocenění investičního nástroje provedeného KB na základě aktuálních tržních podmínek pro příslušný typ nástroje; a
  • marže, která zahrnuje:
    • zohlednění doby a výše případného čerpání kreditního limitu KB na klienta, a to dle vlastních pravidel a zohlednění nákladů KB na její kapitál vyplývajících z kreditního limitu klienta, popřípadě dalších regulatorních nákladů KB;
    • přiměřený zisk KB.