Shrnutí pravidel pro předcházení a řízení střetu zájmů při poskytování investičních služeb

V reakci na požadavky kladené směrnicí MiFID, KB při poskytování investičních služeb připravila politiku pro zjišťování, předcházení a řízení případných střetů zájmů, které při těchto činnostech mohu vznikat. Tato politika představuje celou řadou opatření, postupů a vnitřních předpisů jejichž cílem předcházení a řízení případných střetů zájmů pokud se objeví.

Konflikt zájmů obecně může nastat tehdy pokud poskytovatelé investičních služeb provádí činnosti, ať již pro klienta nebo na vlastní účet, které jsou nebo se zdají být v konfliktu se zájmy jiného klienta či skupiny klientů. Cílem KB je střetům zájmům zcela předcházet a proto své činnosti organizuje a kontroluje s cílem dosáhnout vždy zájem klienta. Protože však střet zájmů nelze zcela vyloučit stanoví KB také pravidla jak postupovat, kdy ke střetu zájmů dojde.

Aby KB posílila důvěry klientů a co možná nejvíce vyloučila riziko výskytu střetu zájmů, připravila politiku střetu zájmů skládající se z postupů a kontrol jejichž hlavním cílem je:

  • bránit výskytu střetu zájmů, včetně případů nemožnosti provést pokyn činnost či službu v případech, kde střet zájmů nelze jinak eliminovat,
  • obchodní činnost vykonávat tak, že jsou sledovány nejlepší zájmy zákazníků a je dodržována přísná důvěrnost napříč všemi činnostmi KB, pokud mohou I jen potencionálně vytvářet střet zájmů.

Tyto postupy a kontroly zahrnují především tato opatření:

  • „Čínské zdi“ mezi útvary, které mohou vytvářet možný střet zájmů. Čínské zdi zalištují fyzické i organizační oddělení útvarů vytvářecích možné konflikty zájmů a zabraňující oběhu vnitřních či jinak citlivých informací a chrání před využitím těchto informací způsobem, který může poškodit integritu finančních trhů nebo zájmy klientů.
  • Postupy určené k zjištění a předcházení konfliktů zájmů vznikajících při podnikovém poradenství a/nebo financování podniků.
  • Administrativní a organizační opatření k zajištění nezávislosti investičních doporučení, a to jak nezávislosti na emitentech investičních nástrojů, tak na jiných obchodních činnostech KB, při kterých vzniká vztah s emitenty(úvěrové vztahy a podnikové financování atd.), stejně jako opatření k zveřejnění upozornění a varování v situacích, které mohou být považovány investory za střet zájmů.
  • Postupy k zajištění správného provádění pokynů zákazníků, především ve vztahu k rozvržení majetku a investičních nástrojů a přednosti zákaznických pokynů před obchodováním na vlastní účet.
  • Pravidla pro odměňování zaměstnanců KB, nastavená tak, aby vylučovala podílení se na výnosu z konkrétních transakcí pro specifické pozice.
  • Pravidla pro použití souvisejících poplatků, provizí nebo nepeněžitých výhod.
  • Pravidla pro předávání pokynů emitentů, kteří obchodují s vlastními nástroji jako zpětné odkupy, převzetí a postupy pro řízení zacházení s vnitřními informacemi, které se takových pokynů mohou týkat.

V případech kdy naše postupy nemohou dostatečně ošetřit vzniklý či hrozící střet zájmů, KB může odmítnout provést činnost, která vede ke střetu zájmů nebo, tam, kde to ustanovení o mlčenlivosti umožňují, zveřejní v rozsahu platných předpisů detaily týkající se důvodů a povahy střetu zájmů klientovi či potencionálnímu klientovi, aby mohl učinit informované rozhodnutí, zda si přeje provést obchod s KB.

Naše pravidla a kontrolní postupy týkající se střetu zájmů jsou řízeny a koordinována odborem Compliance, který je nezávislý na obchodních útvarech. Odbor Compliance také určuje oddělení činností KB jako emitenta investičních nástrojů a činností podnikového a investičního bankovnictví, zejména investiční služby pro klienty a služby kde KB jedná sama jako emitent.

Cíl této politiky je zajistit aby KB dodržovala zpřísněná pravidla profesionálního chování. Jednotlivé vnitřní předpisy a další pravidla jsou pravidelně vyhodnocovány a doplňovány tak, aby zohledňovaly změny v právních předpisech nebo změny v obchodní činnosti.

KB vždy jedná způsobem, který respektuje integritu trhů a upřednostňuje zájmy klientů. To je výchozí pravidlo, které je podpořeno dalšími organizačními a věcnými pravidly a dále rozvíjeno ve vnitřních předpisech, včetně předpisů pro přijímání a předávání klientských pokynů a zajištění přiměřenosti a vhodnosti poskytování investičních služeb.

Pokud máte dotazy týkající se této politiky, případně dalších pravidel směřujících k řízení střetů zájmů, obraťte se s důvěrou na Vašeho bankovní poradce, který, pokud to bude potřeba, zašle Váš dotaz útvaru Compliance.