Povinné informace

V této části naleznete shrnuty nejpodstatnější informace spojené se zaváděním pravidel Směrnice 2004/39/EC o trzích s finančními nástroji (MiFID), které se týkají obchodů s cennými papíry kolektivního investování, investičními cennými papíry, nástroji peněžního trhu a deriváty. Jedním ze základních požadavků Směrnice MiFID je přizpůsobení ochrany klientů úrovni jejich znalostí a zkušeností v oblasti investic.

V této části naleznete informace o Komerční bance, a.s., informace o investičních službách, které Komerční banka, a. s. poskytuje a o investičních nástrojích, se kterými Komerční banka, a. s. obchoduje, o možných rizicích, která mohou být spojena s investičními službami, o kategoriích klientů a přestupu mezi kategoriemi, informace o režimu ochrany majetku klienta, zejména o existenci všech zajišťovacích nároků a práv a právu na zápočet, která má Komerční banka, a. s. ve vztahu k investičním nástrojům nebo peněžním prostředkům klienta, včetně existence podobných práv a nároků ze strany schovatele, opatrovatele nebo osoby v obdobném postavení.

Informace jsou zvlášť uvedeny:

  • pro klienty, kteří uzavřeli smlouvy před zavedením změn v Komerční bance, a. s. podle pravidel Směrnice MiFID nebo klienty, kteří neposkytli Komerční bance, a. s. e‑mail a
  • zvlášť jsou uvedeny pro nové klienty, které Komerční banka, a. s. na základě smluvního ujednání považuje za tzv. elektronického klienta, a to v případě, že poskytli Komerční bance, a. s. e‑mail ve smlouvě na investiční nástroje. Pro tyto elektronické klienty mají informace vždy podobu přílohy příslušné smlouvy, jsou zde umístěny ve formě souboru ke stažení a budou zde uchovávány jednotlivá znění těchto příloh.