Informace pro klienty, kteří uzavřeli smlouvy před změnami dle MiFID

Informace o změnách, které přináší směrnice MIFID

Směrnice Evropské unie o trzích s finančními instrumenty („Směrnice MiFID“) z 21. dubna 2004, přinesla změny v oblasti povinností poskytovatelů investičních služeb, zejména pak v oblasti zvýšení ochrany investorů při poskytování investičních služeb. Směrnice MiFID je nyní v České republice implementována, a to zejména do zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZPKT“). Komerční banka, a. s. („KB“) je přesvědčena, že úroveň služeb i garance kvality, kterou svým klientům poskytuje, zaručuje zcela plynulý přechod k novým právním povinnostem, a to bez významného dopadu na úroveň doposud poskytovaných investičních služeb. I přes některé nové informační povinnosti, případně zvýšení počtu administrativních úkonů směřujících ke zvýšení ochrany investorů, KB důsledně dbala na to, aby naše procesy zůstaly co možná nejplynulejší.

Směrnice MIFID upravuje pouze ochranu těch zákazníků, kteří využívají investičních služeb, tedy zákonem vymezených činností, při kterých dochází k nakládání s investičními nástroji. Tento dokument shrnuje informace o hlavních změnách vztahujících se k ochraně zákazníka, a upozorňuje na informace, které pro Vás mohou být důležité při poskytování investičních služeb KB, která zákazníky informuje zejména o:

KB, investiční služby a investiční nástroje, kterých se týkají pravidla Směrnice MIFID

KB je právnickou osobou, která vykonává činnosti stanovené v licenci České národní banky v rozsahu dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a které byla udělena povolení k vykonávání hlavních a doplňkových investičních služeb v rozsahu dle § 4 ZPKT. Hlavní investiční služby může podle ZPKT vykonávat výlučně osoba s povolením České národní banky. Při poskytování investičních služeb podléhá KB dozoru České národní banky.

V konkrétních smlouvách na poskytování investičních služeb také naleznete kontaktní údaje KB, které se však mohou lišit podle druhu smlouvy, v některých případech jsou také určeny specifické kontaktní údaje pro podávání pokynů, či jiné úkony spojené se smlouvou.

Investiční služby

KB poskytuje investiční služby dle ZPKT („Služby“) zejména na základě písemných smluv. Každá smlouva obsahuje jak vymezení Služby, tak vymezuje investiční nástroje, kterých se smlouva dotýká. KB pro komfort klientů uzavírá ve většině případů smlouvy rámcové povahy vymezující práva a povinnosti pro širší spektrum Služeb a zejména pro více investičních nástrojů. Konkrétní druh Služby, která Vám je poskytována, naleznete tedy ve Smlouvách, které jste s KB uzavřeli.

KB je oprávněna poskytovat dle ZPKT tyto hlavní Služby:

 • přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,
 • provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníků,
 • obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,
 • obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management),
 • investiční poradenství týkající se investičních nástrojů,
 • upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání,
 • umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.

Druh poskytované Služby je důležitý, protože ovlivňuje rozsah povinností KB vůči klientovi. Vedle hlavních Služeb, KB může také poskytovat takzvané doplňkové Služby, jak jsou vymezeny v ZPKT, například činnosti úschovy a správy investičních nástrojů, poradenské činnosti týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie, přeměn společností a převodů podniků a pod.

Investiční nástroje

KB poskytuje Služby na základě rámcových smluv umožňujících obchodování s různými investičními nástroji. Vymezení a rámcový výčet investičních nástrojů naleznete ve Vaší smlouvě stejně jako rámcové upozornění na rizika, která jsou s jednotlivými typy investičních nástrojů spojena. Protože však v oblasti finančních trhů dochází k rychlému vývoji, poskytuje KB k jednotlivým investiční nástrojům (produktům) bližší vysvětlení jejich vlastností a podmínek, včetně popisu rizik spojených s jednotlivými nástroji. S bližším popisem jednotlivých investičních nástrojů a rizik, které jsou spojeny s investicí do těchto nástrojů, se můžete blíže seznámit v příslušných Produktových listech, které jsou dostupné na internetové stránce www.kb.cz/mifid. Chtěli bychom Vás dále informovat, že pravidla Směrnice MiFID dopadají pouze na obchodování s investičními nástroji.

Investiční nástroje jsou v ZPKT definovány jako:

 • investiční cenné papíry, mezi které patří zejména:
 1. akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě,
 2. dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky,
 3. cenné papíry nahrazující cenné papíry uvedené v písmenech a) a b),
 4. cenné papíry opravňující k nabytí nebo zcizení investičních cenných papírů uvedených v písmenech a) a b),
 5. cenné papíry, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích, a jejichž hodnota je určena hodnotou investičních cenných papírů, měnových kursů, úrokových sazeb nebo úrokových výnosů, komodit, anebo finančních indexů či jiných kvantitativně vyjádřených ukazatelů.
 • cenné papíry kolektivního investování,
 • nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu (nástroje peněžního trhu),
 • deriváty.

Mezi deriváty podle ZPKT řadíme zejména:

 1. opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kursu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kursům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání majetkové hodnoty, k nímž se jejich hodnota vztahuje,
 2. nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,
 3. finanční rozdílové smlouvy,
 4. opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění,
 5. opce, futures, swapy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, a se kterými se obchoduje na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie,
 6. opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity,
 • neuvedené v písmenu e),
 • neurčené pro obchodní účely a
 • mající znaky jiných derivátových investičních nástrojů, zejména které jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím vypořádacího systému nebo jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění (margin call).
 1. opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke klimatickým ukazatelům, přepravním tarifům, emisním povolenkám anebo míře inflace a dalším ekonomickým ukazatelům uveřejněným na úseku oficiální statistiky, a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění,
 2. nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k majetkovým hodnotám, právům, závazkům, indexům nebo kvantitativně vyjádřeným ukazatelům,
 • neuvedené v písmenu g),
 • neurčené pro obchodní účely a
 • mající znaky jiných derivátových investičních nástrojů, zejména které jsou obchodovány na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie, zúčtovány a vypořádány prostřednictvím vypořádacího systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění (margin call).

Kategorizace klientů a úroveň ochrany odpovídajících dané kategorii

Směrnice MiFID zahrnuje přizpůsobení úrovně regulatorní ochrany zákazníků úrovni znalostí a zkušeností zákazníků s produktem či službou, kterou využívají či hodlají využívat.

MiFID rozlišuje tři kategorie klientů investičních služeb, které se odlišují úrovní poskytované regulatorní ochrany:

 • zákazník který není profesionální (nejvyšší stupeň ochrany),
 • profesionální zákazník,
 • způsobilá protistrana (nejnižší stupeň ochrany).

Ke každé z uvedených kategorií definují právní předpisy různou úroveň povinností poskytovatele Služby vůči zákazníkovi. KB písemně informovala klienty využívající investičních služeb o kategorii, kterou jim přidělila, a to na základě definic stanovených připravovanou novelou ZPKT implementující Směrnici MiFID.

MIFID přímo stanoví kriteria a podmínky pro zařazení zákazníků do kategorie profesionální zákazník a způsobilá protistrana a zároveň stanoví, že zákazníci, kteří podmínky nesplní, musí být považováni za zákazníky, kteří nejsou profesionální. Podle těchto kritérií se profesionálním zákazníkem rozumí:

Způsobilá protistrana, tj.

 1. banka a instituce elektronických peněz,
 2. spořitelní a úvěrní družstvo,
 3. obchodník s cennými papíry,
 4. pojišťovna,
 5. zajišťovna,
 6. investiční společnost,
 7. investiční fond,
 8. penzijní fond,
 9. osoba, která jako svou rozhodující činnost provádí sekuritizaci,
 10. osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení rizika (hedging) z obchodů s deriváty a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti,
 11. osoba, která obchoduje na vlastní účet s deriváty podle nebo komoditami a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti,
 12. právnická osoba, která má postavení veřejnoprávního subjektu, pověřená správou veřejného dluhu,
 13. právnická osoba, která je příslušná hospodařit s majetkem státu při zajišťování nákupu, prodeje nebo správy pohledávek nebo jiných aktiv, anebo při restrukturalizaci obchodních společností nebo jiných právnických osob,
 14. zahraniční osoba, která odpovídá některé z osob uvedených v písmenech a) až m),
 15. stát nebo členský stát federace,
 16. Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka, a
 17. Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná mezinárodní finanční instituce.

* Způsobilá protistrana je podkategorií kategorie Profesionální klient, přičemž tato kategorie je definována pouze pro investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů a obchodování s investičními nástroji na vlastní účet.

Obchodní společnosti splňující níže uvedená kriteria

 1. obchodní společnost, která podle poslední účetní závěrky splňuje alespoň dvě ze tří kritérií, kterými jsou:
 • celková výše aktiv odpovídající částce alespoň 20 000 000 EUR,
 • čistý roční obrat odpovídající částce alespoň 40 000 000 EUR, a
 • vlastní kapitál odpovídající částce alespoň 2 000 000 EUR,
 1. zahraniční osoba, která odpovídá osobě v písmenu a).

Kapitola 1. Úroveň ochrany kategorie zákazníka, který není profesionální

Tento režim s vysokým stupněm ochrany je poskytnut zákazníkům – fyzickým osobám i osobám právnickým (podnikům, živnostníkům, nepodnikatelským subjektům), pokud tito zákazníci nesplňují charakteristiky dané MiFIDem pro zařazení do kategorie profesionálního zákazníka, příp. nám tyto charakteristiky nejsou známy.

Ochrana, ze která náleží zákazníkovi, který není profesionální, zahrnuje:

 • provádění pokynů zákazníků za nejlepších podmínek,
 • rozsah informací poskytovaných zákazníkům týkajících se Služeb,
 • vyhodnocení přiměřenosti poskytované Služby – vyžadování informací od zákazníků,
 • informace o pobídkách.

Provádění pokynů zákazníků za nejlepších podmínek

KB je povinna realizovat Vaše pokyny za nejlepších podmínek, podle kritérií definovaných v pravidlech KB pro realizaci pokynů za nejlepších podmínek. Obecně KB při přijímání, předávání a provádění pokynů postupuje tak, že pokyny svých klientů provádí za nejlepších možných podmínek, přičemž zejména zohledňuje cenu investičních nástrojů, kterou lze za daných tržních podmínek na příslušném trhu dosáhnout, rychlost, s jakou lze pokyn provést, pravděpodobnost provedení pokynu, objem požadovaného obchodu, podmínky a způsob vypořádání obchodu, typ pokynu a další faktory významné pro uspokojení pokynů za nejlepších podmínek. Není-li ve smlouvě s klientem uvedeno jinak, postupuje KB při provádění pokynů tak, že rozhodujícím kriteriem pro provedení pokynu za nejvýhodnějších podmínek je faktor ceny investičního nástroje ve spojení s faktorem minimalizace celkového objemu poplatků spojených s daným obchodem. Hlavním přístupem KB je zajištění aplikace takových postupů a pravidel, které Vám garantují rychlou a spravedlivou realizaci Vašich pokynů, a to s ohledem na jiné pokyny klientů KB nebo se zřetelem na provádění vlastních pokynů KB.

Pravidla KB pro provádění pokynů za nejlepších podmínek jsou k dispozici vždy v platném znění na internetových stránkách KB: www.kb.cz/mifid, a to ve formě příloh obsahujících tato pravidla u každé ze smluv na investiční nástroje, které jsou na této adrese umístěny. Zároveň budou tato platná pravidla KB zahrnuta v nových smlouvách, které jsou nebo v nejbližší době budou k dispozici na všech pobočkách KB. KB tuto politiku provádění pokynů bude pravidelně vyhodnocovat a podle potřeby ji upraví, tak, aby pokyny klientů KB byly trvale prováděny za nejvýhodnějších podmínek. KB bude informovat klienta o změně těchto pravidel, a to za podmínek stanovených v příslušné smlouvě. V přílohách smluv umístěných na www.kb.cz/mifid naleznou klienti podrobná pravidla pro podávání pokynů, jejich typy, náležitosti, platnost, možnosti změny či další dispozice s pokyny, jakož i seznam regulovaných trhů a dalších převodních míst, které KB užívá k obstarání obchodů s investičními nástroji.

Většina podstatných kritérií, které KB zohledňuje při provádění pokynů klientů a obchodování s nástroji, je již nyní obsažena ve Vámi uzavřených smlouvách s KB. Doplněním či upřesněním uvedených pravidel provádění pokynů dle požadavků Směrnice MiFID a zveřejněním těchto pravidel nedochází k žádným podstatným změnám v provádění Vašich pokynů. KB upravila, za účelem přizpůsobení se novým požadavkům Směrnice MiFID, některé postupy tak, aby mohla garantovat co nejlepší výsledky pro své klienty. Podáním pokynu nebo uzavřením obchodu s KB berete na vědomí platné znění pravidel pro provádění pokynů KB za nejlepších podmínek a souhlasíte s nimi. Máte také možnost požádat KB o nové znění příslušné smlouvy, která již obsahuje platné znění pravidel pro provádění pokynů s tím, že platné znění těchto pravidel je též uveřejněno na internetových stránkách: www.kb.cz/mifid a je též k dispozici na pobočkách KB.

Rozsah informací poskytovaných klientům

KB je povinna poskytnout zákazníkům, kteří nejsou profesionální, úplné informace, které jsou potřebné pro řádné rozhodování o Službě. Povinnost se vztahuje jak na informace poskytované ještě před poskytnutím Služby, tak na informace spojené s poskytováním Služeb (informování o provedení pokynu, uskutečněných obchodech, dosažených cenách a souvisejících poplatcích apod.) Obecně, informace, které jsou Vám poskytovány, musí být přesné, správné, jasné a nezavádějící. Musejí Vám dovolit porozumět povaze Služby, kterou jsme Vám poskytli a typu investičního nástroje, do kterého jste investoval.

KB Vás musí informovat co možná nejjasnějším a nejucelenějším způsobem o výhodách, ale také o rizicích vyplývajících z realizace předpokládaných obchodů. Tato informační povinnost musí být vždy splněna bez ohledu na použitý distribuční kanál. Další obecné informace, například pravidla pro řízení střetu zájmů, naleznete také na internetových stránkách www.kb.cz/mifid.

Vyhodnocení přiměřenosti poskytované Služby – vyžadování informací od klientů

V případě Služby přijímání a předávání pokynů, provádění pokynů a obchodování na vlastní účet má KB povinnost získat informace, které KB umožní posoudit, zda poskytnutí příslušné Služby anebo provedení obchodu s investičním nástrojem odpovídá Vašim znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení rizik, které s nástrojem nebo Službou souvisí. O výsledku uvedeného vyhodnocení Vás KB bude rovněž informovat.

V případě, že KB na základě Vámi poskytnutých informací vyhodnotí, že úroveň Vašich odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic není postačující pro pochopení veškerých rizik s nástrojem souvisejících, upozorní Vás KB na tuto skutečnost. Jestliže naopak KB vyhodnotí, že jste si vědom příslušných rizik nástroje, KB Vás o uvedené skutečnosti bude informovat a budete moci provádět veškeré následné operace bez dalších upozornění z naší strany.

Informace o pobídkách

Pokud KB poskytuje Službu, je připravena Vám sdělit na požádání výši pobídek, které KB platí třetím stranám nebo naopak od třetích stran přijímá. Takové pobídky mohou být poskytovány nebo přijímány pouze v případě, že zlepšují kvalitu poskytované Služby a nebrání KB jednat v nejlepším zájmu klientů.

Změna kategorie

Přidělení kategorie směřuje k zajištění ochrany přiměřené znalostem a zkušenostem zákzaníků. V případech, kdy se přidělená kategorie jeví jako nevhodná, může zákazník za splnění předepsaných podmínek požádat o změnu své kategorie.

Můžete rovněž, pokud si budete přát, požadovat změnu kategorie, a to buď všeobecně pro veškeré poskytované Služby nebo pouze pro určité nástroje, nebo Služby, a to v závislosti na konkrétním smluvním ujednání. Podrobnější pravidla pro změnu kategorie naleznete také na www.kb.cz/mifid, a to pod odkazem Obecné informace a též v přílohách smluv umístěných na této internetové adrese.

Kapitola 2. Úroveň ochrany přidělené kategorii Profesionální zákazník

Tento režim se sníženým stupněm ochrany je poskytnut zákazníkům, kteří splňují charakteristiky dané MiFIDem pro zařazení do kategorie profesionálního zákazníka.

Ochrana, ze která náleží profesionálnímu zákazníkovi, zahrnuje:

 • provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek,
 • vyhodnocení přiměřenosti poskytované služby,
 • rozsah informací poskytovaných klientům týkajících se služeb,
 • pravidla nakládání s klientskými pokyny.

Provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek

KB je povinna realizovat Vaše pokyny za nejlepších podmínek, podle kritérií definovaných v pravidlech KB pro realizaci pokynů za nejlepších podmínek. Obecně KB při přijímání, předávání a provádění pokynů postupuje tak, že pokyny svých klientů provádí za nejlepších možných podmínek, přičemž zejména zohledňuje cenu cenných papírů, kterou lze za daných tržních podmínek na příslušném trhu dosáhnout, rychlost, s jakou lze pokyn provést, pravděpodobnost provedení pokynu, objem požadovaného obchodu, podmínky a způsob vypořádání obchodu, typ pokynu a další faktory významné pro uspokojení pokynů za nejlepších podmínek. Není-li ve smlouvě s klientem uvedeno jinak, postupuje KB při provádění pokynů tak, že rozhodujícím kriteriem pro provedení pokynu za nejvýhodnějších podmínek je faktor ceny investičního nástroje ve spojení s faktorem minimalizace celkového objemu poplatků spojených s daným obchodem.

Hlavním přístupem KB je zajištění aplikace takových postupů a pravidel, které Vám garantují rychlou a spravedlivou realizaci Vašich pokynů, a to s ohledem na jiné pokyny klientů KB nebo se zřetelem na vlastní pokyny KB. Kritéria vzatá do úvahy pro realizaci pokynů klientů za nejlepších podmínek mohou být odlišné od těch, které jsou obvykle poskytnuty zákazníkům, kteří nejsou profesionální. Při obchodování s profesionálními klienty může KB ze zákona odůvodněně předpokládat, že profesionální klienti mají dostatečné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, které jim umožňují činit nezávislá investiční rozhodnutí. Přestože je dle Směrnice MiFID profesionálním klientům přiřčena nižší regulatorní ochrana při provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů, KB nabízí ve všech podstatných okolnostech úroveň kvality poskytovaných Služeb odpovídající úrovni ochrany přiřčené zákazníkům, kteří nejsou profesionální. Uvedené řešení tak zajišťuje i vůči profesionálním klientům provedení pokynu za nejlepších podmínek.

Pravidla provádění pokynů za nejlepších podmínek jsou k dispozici vždy v platném znění na internetových stránkách KB: www.kb.cz/mifid, a to ve formě příloh příslušných smluv, které jsou na této adrese umístěny. Zároveň budou tato platná pravidla KB zahrnuta v nových smlouvách, které jsou k dispozici na všech pobočkách KB. KB tuto politiku provádění pokynů bude pravidelně vyhodnocovat a podle potřeby ji upraví, tak, aby pokyny klientů byly trvale prováděny za nejvýhodnějších podmínek. V případě takové změny bude KB informovat klienta, a to za podmínek stanovených v příslušné smlouvě. V přílohách příslušných smluv umístěných na www.kb.cz/mifid naleznou klienti podrobná pravidla pro podávání pokynů, jejich typy, náležitosti, platnost, možnosti změny či další dispozice s pokyny, jakož i seznam regulovaných trhů a dalších převodních míst, které KB užívá k obstarání obchodů s investičními nástroji.

Většina podstatných kritérií, které KB zohledňuje při provádění pokynů klientů a obchodování s nástroji, je již nyní obsažena ve Vámi uzavřených smlouvách s KB. Doplněním či upřesněním uvedených pravidel provádění pokynů a zveřejněním těchto pravidel nedochází k žádným podstatným změnám v provádění Vašich pokynů. KB upravila, za účelem přizpůsobení se novým požadavkům Směrnice Mifid, některé postupy tak, aby mohla garantovat co nejlepší výsledky pro své klienty. Podáním pokynu nebo uzavřením obchodu s KB berete na vědomí platné znění pravidel pro provádění pokynů KB za nejlepších podmínek a souhlasíte s nimi. Máte také možnost požádat KB o nové znění příslušné smlouvy, která již obsahuje platné znění pravidel pro provádění pokynů s tím, že platné znění těchto pravidel je též uveřejněno na internetových stránkách: www.kb.cz/mifid a je též k dispozici na pobočkách KB.

Rozsah informací poskytovaných klientům

Informační povinnost pro profesionální klienty je KB povinna plnit v užším rozsahu, než pro zákazníky, kteří nejsou profesionální, a to s ohledem na skutečnost, že u profesionálních klientů může KB odůvodněně předpokládat schopnost činit vlastní investiční rozhodnutí. KB je tak povinna plnit informační povinnost v užším rozsahu zejména v těchto oblastech:

 • obhospodařování majetku klienta;
 • informací o ochraně finančních nástrojů a peněžních prostředků klientů;
 • informací o politice řízení konfliktu zájmů.

Vyhodnocení přiměřenosti poskytované Služby – vyžadování informací od klientů

Poskytovatel Služby není povinen od profesionálních klientů vyžadovat informace o znalostech a zkušenostech v oblasti investic a není tedy povinen vyhodnocovat přiměřenost nabízeného investičního nástroje (produktu) nebo Služby ve smyslu regulatorních požadavků. Platí, že profesionální klient má potřebné odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic k tomu, aby činil vlastní investiční rozhodnutí a řádně vyhodnocoval rizika, která v souvislosti se Službou nebo obchodem s investičním nástrojem, pro něž je profesionálním zákazníkem, podstupuje.

Pravidla nakládání s klientskými pokyny

Režim ochrany je velmi podobný režimu neprofesionálních klientů s jedinou výhradou a to, že Vás KB nemusí informovat o všech vážných těžkostech způsobilých ovlivnit řádnou realizaci Vašich pokynů a to ihned, jakmile se KB o uvedených těžkostech dozví.

Pravidla pro změnu kategorie klienta

Přidělení kategorie směřuje k zajištění ochrany přiměřené znalostem a zkušenostem zákazníků. V případech, kdy se přidělená kategorie jeví jako nevhodná, může zákazník za splnění předepsaných podmínek požádat o změnu kategorie. Požádat o změnu kategorie lze buď všeobecně pro veškeré poskytované Služby nebo pouze pro určité investiční nástroje, nebo Služby, v závislosti na konkrétním smluvním ujednání.

Pro přestup z kategorie s nižší regulatorní ochranou do kategorie s vyšší regulatorní ochranou (např. z kategorie profesionální klient do kategorie zákazník, který není profesionální, nebo z kategorie způsobilá protistrana do kategorie profesionální klient) je vyžadována dohoda obou stran, tzn. KB musí s takovou žádostí o přestup souhlasit. Při změně kategorie klienta z kategorie s vyšší ochranou na nižší je postačující písemná žádost klienta, s výjimkou přestupu zákazníka, který není profesionální do kategorie profesionálního klienta.

Fyzické osoby, kterým je standardně přidělena vždy kategorie zákazníka, který není profesionální, mohou o změnu kategorie na profesionálního zákazníka požádat v případě, že splňují alespoň 2 ze tří následujících kritérií:

 • za každé z posledních čtyř po sobě jdoucích čtvrtletí provedla na příslušném regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v příslušném mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie obchody s investičním nástrojem, jehož se žádost týká, ve významném objemu a v průměrném počtu alespoň 10 obchodů za čtvrtletí,
 • velikost jejího majetku tvořeného peněžními prostředky a investičními nástroji odpovídá částce alespoň 500 000 EUR, nebo
 • po dobu nejméně jednoho roku vykonává nebo vykonávala v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce v oblasti finančního trhu činnost, která vyžaduje znalost obchodů nebo Služeb, jichž se žádost týká.

Požadavek na změnu ze zákazníka, který není profesionální na profesionálního zákazníka, musí být povinně písemný a přílohou této žádosti musí být prohlášení žadatele o tom, že:

 • si je vědom toho, že tato změna může znamenat ztrátu nároku na náhradu ze zahraničního systému účelem obdobnému Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry a
 • povinnosti vůči profesionálními zákazníkovi dodržuje obchodník s cennými papíry v užším rozsahu, než vůči zákazníkovi, který není profesionální.

Pokud bude KB přesvědčena, že klient má potřebné odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic k tomu, aby činil vlastní investiční rozhodnutí, souhlas s žádostí o změnu kategorie udělí. Podrobná pravidla pro změnu kategorie zákazníka naleznete na internetových stránkách www.kb.cz/mifid.

Informace o možných rizicích, které mohou být spojeny s požadovanou Službou, investičním nástrojem a o možných zajištěním proti nim

Obecná rizika investování do cenných papírů

 • Obchody s cennými papíry jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo ztrátovost každé investice. Jde především o následující rizika (rizikové faktory): tržní, měnové, likvidity, inflační, riziko emitenta a rizika spojené s cennými papíry derivátového typu.
 • Investici do cenných papírů je třeba vždy posoudit z hlediska jednotlivých rizik, ale rovněž i s ohledem na vlastní finanční možnosti, investiční cíle a zkušenosti. Investování do cenných papírů je riskantní a není vhodné pro každého investora. Předpokládané či možné výnosy nejsou zaručené a zaručena nemusí být ani návratnost investované částky.

Specifická rizika investování do cenných papírů

 • Tržní rizika. Při investicí do cenných papírů se uplatňují obvyklá rizika investování. Tržní ceny cenných papírů mohou stoupat nebo klesat v reakci na změny ekonomických podmínek, úrokových měr a způsobu, jak trh cenné papíry vnímá.
 • Měnová rizika. V případě investic do cenných papírů denominovaných v cizí měně je třeba zvážit a do hodnocení investice zahrnout možnou fluktuaci měnových kurzů cizích měn vůči české koruně. Nepříznivý vývoj měnových kurzů může způsobit ztrátovost investice i přes pozitivní cenový vývoj cenného papírů denominovaného v cizí měně.
 • Rizika emitenta. Riziko emitenta znamená nebezpečí, že příslušný emitent nebude schopen dostát po určitou dobu svým závazkům a provádět platby, v krajním případě hrozí ztráta celé investice. Investice do cenných papírů, zejména do dluhových cenných papírů, mohou být vystaveny nepříznivým změnám ve finančních či hospodářských podmínkách emitenta nebo v obecných ekonomických podmínkách či na ně mohou mít vliv všechny tyto skutečnosti, anebo mohou být vystaveny nepředpokládanému vzestupu úrokové míry, který může zhoršit schopnost emitenta provádět platby úroků a jistiny, zejména je-li emitent více zadlužen. Schopnost emitenta plnit své závazky může být také nepříznivě ovlivněna hospodářským rozvojem společnosti nebo neschopností emitenta dodržet plánované obchodní předpovědi nebo nedostupností dalšího financování. Rovněž hospodářský pokles nebo nárůst úrokové míry může zvýšit pravděpodobnost defaultu na straně emitenta těchto cenných papírů.
 • Riziko nedostatečné likvidity. Investice do cenných papírů zahrnují rovněž i riziko nedostatečné likvidity spočívající ve skutečnosti, že určitý cenný papír nebude možné zpeněžit za požadovanou cenu nebo nebude možné koupit či prodat cenný papír v požadované době.
 • Inflační riziko. Inflační riziko neboli riziko znehodnocení peněz je třeba zakalkulovat do hodnocení potencionální výnosnosti/ztrátovosti investice. Nepříznivý inflační vývoj může negativně ovlivnit vývoj investice, a to i pří pozitivním vývoji ceny cenného papíru. Kurzy cenných papírů podléhají vetší kolísavosti v obdobích vysoké inflace.
 • Riziko cenných papírů derivátového typu. cenné papíry derivátového typu jsou cenné papíry, jejichž hodnota závisí nebo je odvozena od hodnoty podkladového aktiva jako jsou zejména akcie, akciové indexy, koše akcií, cizí měny, komodity. Jednotlivé názvy cenných papírů derivátového typu mohou být nepřesné či zkreslující a tudíž je vždy nutné prostudovat prospekt nebo emisní podmínky příslušného cenného papíru, které popisují jeho strukturu a chování při odlišných tržních podmínkách.
 • Některé cenné papíry derivátového typu využívají tzv. pákového efektu (leverage), jehož podstatou je předem dohodnutý poměr (páka), v jakém se hodnota cenného papíru, jehož cena je výrazně nižší než cena podkladového aktiva, podílí na růstu či poklesu hodnoty/kurzu podkladového aktiva. Následkem tohoto mechanismu je, že i malá změna ceny podkladového aktiva může vyvolat významnou změnu hodnoty celé investice. Investice do cenného papíru s pákovým efektem je značně riziková a investor musí počítat s vyšší pravděpodobností ztráty celé investice.

Rizika investování do derivátů či nástrojů peněžního trhu

Obecná rizika týkající se měnových spotů, forwardů, opcí a swapů („Obchod“)

 • Potenciál pro zisk nebo ztrátu z Obchodů denominovaných v cizí měně je ovlivněn pohybem směnných kurzů příslušných měn.
 • Obchody uzavřené mezi klientem a KB mají povahu OTC obchodů (obchody uzavřené mimo regulované trhy) a nejsou tedy kótovaným investičním nástrojem přijatým k obchodování na regulovaném trhu s investičními nástroji. I když některé OTC trhy jsou vysoce likvidní, samotné Obchody s těmito investičními nástroji zahrnují větší riziko, než je investování do burzovních derivátů, protože neexistuje žádný burzovní trh, na kterém by šla uzavřít otevřená pozice z těchto Obchodů. Strany mohou svou otevřenou pozici vyplývající z Obchodu uzavřít též na OTC trhu, ale v praxi se v může stát, že nebude možné zrušit takovou otevřenou pozici a ocenit hodnotu takového Obchodu nebo ocenit z tohoto vyplývající riziko. Nákupní a prodejní (bid a offer) ceny takového Obchodu nemusí být vždy stanoveny (kotovány) a i když budou ceny takového Obchodu stanoveny, a to dealery těchto Obchodů, tak může být následně obtížné zjistit jejich skutečnou – fair (tržní) cenu. Riziko uvedené v tomto bodě ii) se týká zejména modifikací nebo kombinací Obchodů.
 • Strany uzavřeného Obchodu podstupují riziko neplnění závazků z Obchodu druhou stranou.
 • Na rizika mohou mít také vliv konkrétní podmínky uzavřeného Obchodu, včetně případné modifikace sjednaného derivátu či jeho kombinace s jiným investičním nástrojem.

Specifické riziko pro opce

 • Nákup opce: Nákup opce v sobě zahrnuje menší riziko než prodej. Dojde-li k pohybu ceny podkladového aktiva proti kupujícímu opce, kupující jednoduše opci nevyužije. Maximální ztráta je omezena výši uhrazeného prémia a transakčními náklady.
 • Prodej opce: Prodávající opce podstupuje významně vyšší riziko než kupující opce. Ztráta prodávajícího opce může významně převyšovat obdržené prémium. Prodávající opce akceptuje právní závazek k nákupu nebo prodeji podkladového aktiva, je-li opce kupujícím opce uplatněna, a kdy už může být tržní cena vzdálena realizační ceně. Vlastní-li prodejce opce pokladové aktivum, k jehož prodeji se zavázal, riziko je nižší. Nevlastní-li, riziko může být neomezené. Pouze osoby, které mají dostatečné zkušenosti a znalosti, by měly uvažovat o prodeji opce, u které podkladové aktivum nevlastní, a to pouze poté, co se detailně obeznámily s platnými podmínkami a zajistily si možné riziko.

Specifické riziko pro měnový swap

 • Zisk a ztráta z měnového swapu je též ovlivněna pohybem úrokových sazeb měn Obchodu.

Režim ochrany majetku zákazníka, informace o rozhodném právu

Právní vztahy mezi KB a klientem se řídí právním řádem české republiky. V souladu s ustanovením § 261 a 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se právní vztahy řídí obchodním zákoníkem. Pouze ve výjimečných případech a taková informace je vždy uvedena ve smlouvě, může být určeno jiné rozhodné právo.

Případné připomínky či stížnosti na jednání KB se vyřizují v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami KB na základě Reklamačního řádu KB. Klient je oprávněn kdykoliv se obrátit se stížností na příslušný dozorový orgán, kterým je Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ: 115 03, který dozoruje, dle příslušných právních předpisů, poskytování Služeb.

V souladu se zněním § 128 ZPKT, je KB účastníkem záručního systému zabezpečovaného Garančním fondem obchodníků s cennými papíry (dále jen „Fond“). Fond je právnickou osobou zapisovanou do obchodního rejstříku, není však státním fondem a nevztahují se na něj předpisy o pojišťovnictví. Fond zabezpečuje záruční systém, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své závazky vůči svým zákazníkům. Fond je řízen pětičlennou správní radou která je jeho statutárním orgánem a jejíž členové jsou jmenováni a odvoláváni ministrem financí, jejich funkční období je pětileté.

V případě, že (i) KB nebude z důvodů své finanční situace schopna plnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníkům a nebude pravděpodobné, že je splní do 1 roku, nebo (ii) soud prohlásí konkurz na majetek KB nebo vydá jiné rozhodnutí, které bude mít za následek, že zákazníci KB se nebudou moci účinně domáhat vydání svého majetku vůči KB, poskytne Fond prostředky na náhrady plynoucí z této neschopnosti, a to poté, co Fond obdrží oznámení České národní banky o tom, že KB není z důvodů v tomto poučení uvedených schopna plnit vůči zákazníkům své závazky. Fond neprodleně uveřejní vhodným způsobem skutečnost, že KB není schopna plnit své závazky, a dále uveřejní místo, způsob, lhůtu pro přihlášení nároků zákazníků na náhradu a zahájení výplat náhrad z Fondu a případné další skutečnosti související s přihlášením nároků. Lhůta pro přihlášení nároků nebude dle platné právní úpravy kratší než 5 měsíců ode dne zmíněného uveřejnění. Skutečnosti, že tato lhůta uplynula, se nelze dovolávat k odepření výplaty náhrady z Fondu.

Základ pro určení výše náhrady uvedené v tomto poučení se určí tak, že se sečtou hodnoty všech složek majetku zákazníka, které nemohly být vydány z důvodů přímo souvisejících s finanční situací KB, a to včetně jeho spoluvlastnického podílu na majetku ve spoluvlastnictví s jinými zákazníky, s výjimkou hodnoty peněžních prostředků vedených KB na účtech pojištěných podle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Od výsledné částky se odečte hodnota závazků zákazníka vůči KB splatných ke dni, ke kterému Fond obdržel oznámení České národní banky podle tohoto poučení. Pro určení hodnoty zákaznického majetku jsou určující reálné hodnoty investičních nástrojů platné ke dni, kdy Fond obdržel oznámení od České národní banky podle tohoto poučení. Náhrada se pak zákazníkovi poskytne ve výši 90 % částky vypočtené podle předchozích vět tohoto odstavce a v souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT, nejvýše však částka v korunách českých odpovídající 20 000 EUR.

Další podrobnější informace, včetně plného poučení o Garančním fondu a uvedení osob, které nemají nárok na náhradu z Garančního fondu je možno nalézt ve všech smlouvách, na základě kterých dochází k poskytování Služeb.

Obsah závazku plynoucího ze smlouvy včetně smluvních podmínek týkající se požadované Služby

Všechny naše smlouvy vymezují práva a povinnosti všech smluvních stran. Obsah závazku můžete tak zjistit nejenom kdykoliv v průběhu poskytování Služby, ale kdykoliv před uzavřením smlouvy. Na požádání Vám bude poskytnuta smlouva k bližšímu prostudování stejně jako Vám budou vysvětleny všechny případné dotazy. Pro získání těchto informací se můžete kdykoliv obrátit na jakoukoliv pobočku KB. Vybrané smlouvy jsou též ve své standardní verzi k dispozici na internetu www.kb.cz/mifid.