Slovník

Je to cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

Akciové riziko – risk on shares: riziko změny (ne nutně jen poklesu) cen akcií.

Akciové trhy jsou trhy s akciemi, tj. nástroji s teoreticky nekonečnou splatností. Akcie existují tak dlouho, dokud nedojde k zániku akciové společnosti likvidací, rozdělením nebo sloučením s jinou společností.

Ve skutečnosti se dluhopisy obvykle nekupují přesně jedno období před první kupónovou platbou. Odtud plynou dva problémy. Je ovlivněna doba diskontování u každého cashflow a pro vlastníka dluhopisu denně představuje problém „nabíhání“ úroků.

Kupující dluhopisu proto platí dohodnutou cenu dluhopisu plus naběhlý úrok neboli alikvotní úrokový výnos.

Finanční trhy by měly fungovat takovým způsobem, aby úspory směřovaly do nejvíce produktivních podniků, tj. aby byly efektivně alokovány. Takové možnosti jsou atraktivní pro jednotlivé investory, neboť vedou k maximálnímu zisku při minimálním riziku.

Jestliže manažeři finanční instituce umisťují prostředky věřitelů do podniků s nízkým výnosem nebo s vysokým rizikem, potom investoři přemístí své prostředky, zvýší cenu svých prostředků (tj. zvýší úrokové míry) anebo stanoví omezení na investování finanční instituce do určitých podniků.

Americké depozitní certifikáty (ADR) náleží do skupiny GDR. Obchoduje se s nimi pouze na burzách v USA.

Nejdříve vznikly ADR a teprve později, kdy se s certifikáty začalo obchodovat mimo USA, se začal používat název GDR.

Jejich popularita mezi americkými investory vychází ze skutečnosti, že s ADR se obchoduje stejně jako s americkými akciemi. Podle amerických předpisů probíhá rovněž vypořádání obchodů.

Anuita (z lat. annuus – roční) je konstantní platba po smluvené období. Obvykle se jedná o pravidelnou splátku úvěru.

Jedná se o platbu, která je složena ze splátky jistiny a úroku. Její výše je ve zvoleném období neměnná, plynule se mění pouze poměr mezi splátkou (úmorem) a úrokem, kdy zpočátku je vyšší poměr úroku vůči splátce jistiny. Na konci doby splatnosti se tento poměr snižuje.

Jde o proces, který zajišťuje rovnováhu mezi identickými cennými papíry, tj. cennými papíry se stejným profilem (riziko/výnos), které se prodávají za stejnou cenu (zákon jedné ceny).

Jestliže se dva takové cenné papíry prodávají za dvě rozdílné ceny (např. 1100 Kč a 1120 Kč), potom lze očekávat poptávku po levnějším cenném papíru. Zvýšená poptávka povede ke zvýšení jeho ceny, až se dosáhne rovnováhy.

Pokud existují arbitrážní možnosti, potom jsou ceny mimo rovnováhu. Arbitrážní zisky přestávají existovat, když transakční náklady na nákup levnějšího cenného papíru a na prodej dražšího cenného papíru převýší rozdíl mezi cenami dvou cenných papírů (tj. např. 1120 Kč – 1100 Kč).

Transakční náklady způsobují, že zákon jedné ceny přesně neplatí. Čím jsou transakční náklady menší, tím efektivnější je tržní mechanismus.

Doplňkové služby nabízené k vybraným platebním kartám – např. asistenční služby pro motoristy Global Assistance, asistenční služby Lifestyle nebo Home Assistance. Více informací získáte na produktovém listu k Vaší platební kartě nebo v pojistných podmínkách.

Automatická obnova platební karty umožňuje před uplynutím doby platnosti vydat novou kartu s novou platností. Obnovená platební karta je zpravidla vydána se stejným číslem a vždy je zachován shodný PIN. V případě karty s vlastním designem MojeKarta je karta vydána s posledním schváleným designem.

Autorizace je proces při provádění transakcí platební kartou, během kterého jsou ověřovány veškeré nastavení a bezpečnostní parametry platební karty. Na základě tohoto procesu je následně transakce schválena nebo zamítnuta.