Slovník

je platební karta vydaná k Vašemu účtu (např. osobnímu nebo podnikatelskému). Používáním karty čerpáte finanční prostředky na tomto účtu.
Debetní kartou můžete platit za zboží služby v kamenných obchodech i na internetu, doma i v zahraničí, vybírat hotovost z bankomatů, na pobočkách bank či směnárnách, nebo u obchodníků využitím služby Cash back při placení kartou. S debetní kartou můžete využívat i další služby, např. slevové programy, cestovní pojištění k platebním kartám.
Veškeré informace o kartách KB najdete v „Průvodci k platební kartě".

Deriváty je společný název pro pevné termínové kontraktyopční termínové kontrakty.

Tržní hodnota takového pevného nebo opčního derivátového kontraktu je odvozena od tržní hodnoty podkladového (podléhajícího) aktiva (nástroje).

Aktivem může být např. fyzická komodita, cenný papír včetně státního dluhopisu a akciového indexu nebo měna.

Určitá rizika je možné snížit diverzifikací. Investoři se mohou rozhodnout umístit své prostředky místo do jednoho podniku do velkého množství podniků. Mohou také v případě malého objemu prostředků investovat do investičního fondu nebo do podílového fondu, který sám má značně diverzifikované portfolio.

Banka je další takovou institucí, která zajišťuje diverzifikaci. Finanční systém umožňuje diverzifikaci portfolia mnoha způsoby. Nelze však diverzifikovat všechny druhy rizik. Zisky podniků závisí na schopnosti managementu a celkovém ekonomickém a právním stavu hospodářství.

Obecná úroveň ekonomické aktivity se mění podle hospodářského cyklu. Zisky firem jsou v určitém rozsahu na sobě závislé a diverzifikací nelze toto riziko snížit.

Rozšířením investování na zahraniční finanční trhy lze toto riziko do určité míry omezit. I zde jsou však patrné závislosti mezi hospodářskými cykly jednotlivých zemí. Země s omezenými počty výrobních sektorů mohou být silně ovlivněny zhroucením trhu s určitou komoditou.

extrémním případě by zhroucení důležitého finančního článku mohlo způsobit zhroucení finančního systému země (tzv. systémové riziko), což by mohlo mít vážné dopady na ekonomickou aktivitu a mezinárodní obchod.

Tuto veličinu získáme dělením hrubých dividend (čisté dividendy plus daň) tržní kapitalizací podniku (tržní kapitalizace se rovná součinu počtu akcií a jejich momentální tržní ceny). Tento výnos je možno použít pro porovnání s jinými úrokovými mírami.

Použitelnost dividendového výnosu je omezena, neboť nebere v úvahu budoucí změny dividend.

Dluhopis je cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě a vyplácení výnosů z něj k určitému datu.

Prodává se za cenu nižší než nominální hodnota.

Prodává se za cenu vyšší než nominální hodnota.

Dluhové trhy představují trhy s úvěry a půjčkamitrhy s dluhovými cennými papíry. Tyto nástroje mají omezenou splatnost (s výjimkou dluhopisů s nekonečnou splatností, tzv. perpetuit).

Osoba, která splácí závazek (půjčku nebo úvěr).

Předem sjednaná doba, ve které dojde ke splacení úvěru/půjčky klientem.

Teorie finančních trhů vycházejí z předpokladu dokonalých finančních trhů (perfekt financial markets). V tomto abstraktním světě platí tyto předpoklady: neexistují daně, neexistuje úvěrové riziko, neexistují svolatelné (callable) cenné papíry, neexistují transakční náklady, je možný neomezený krátký prodej (short selling).

Ve skutečnosti trhy nejsou dokonalé. Přesto je představa dokonalých trhů dobrým východiskem pro studium finančních trhů.

Sada služeb, výhod a benefitů, které jsou poskytovány v rámci ceny vybraných platebních karet. Jedná se např. o cestovní pojištění, asistenční služby pro motoristy, pojištění nákupu, schopnosti splácet či slevové programy. Přesný výčet doplňkových služeb naleznete v produktovém listu k Vaší platební kartě.

Duplicitně zúčtovaná transakce je situace, kdy je platba provedená platební kartou zúčtována na vrub Vašeho účtu dvakrát příp. vícekrát (triplicita, multiplicita). V případě výskytu duplicitně zúčtované transakce doporučujeme neprodleně kontaktovat bankovního poradce, který s Vámi vyplní reklamační protokol. Reklamaci je také možné zaslat elektronicky na e-mailovou adresu reklamace_transakci@kb.cz. V některých případech může být transakce vrácena přímo z podnětu obchodního místa.

Duplikát karty je vydáván v případě opravy platební karty (např. porušený čip či magnetický proužek) nebo z důvodu změny např. změna jména. Duplikát karty si ponechává vlastnosti karty původní, tj. číslo karty i PIN zůstávají shodné.

Durace je vážený průměr současných hodnot cashflow (kupóny a jistiny), kde váhovým faktorem je doba mezi současností a datem jednotlivých cashflow.