Slovník

IBAN – (international bank account number) je formát čísla účtu stanovený standardem Evropského výboru pro bankovní standardy. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta, země a banky, ve které je účet klienta veden.

Hlavním cílem používání čísla účtu ve formátu IBAN je snížení chybovosti a zjednodušení a zautomatizování zpracování transakcí v zahraničním platebním styku.

IBAN může obsahovat až 34 alfanumerických znaků. Je nutné, aby byl klientem zadán v přesném a plném znění (bez textu "IBAN").

Číslo účtu ve formátu IBAN si můžete ověřit na bezplatné infolince 800 521 521.

Informační efektivnost závisí na tom, jak tržní ceny odrážejí všechny dostupné relevantní informace.

Jestliže je finanční nástroj cenově podhodnocen vzhledem k dané momentální veřejné informaci, investoři se snaží cenný papír nakoupit v očekávání, že cena se zvýší na rovnovážnou cenu.

Hnací silou informační efektivnosti je konkurence investorů, kteří se snaží maximalizovat své zisky.

Zadáním příkazu „inkaso“ majitel účtu (plátce) hlásí bance čísla účtů těch subjektů, kterým povoluje inkasní formu placení na vrub svého účtu. V případě inkas SIPO nemusí klient zadání inkasa subjektům oznamovat.

Investiční kupón je cenný papír na jméno, který opravňuje ke koupi akcií určených k prodeji za investiční kupóny.

Emise veřejně obchodovatelných cenných papírů se označují kódem ISIN (International Securities Identification Number). Tento mezinárodní systém je upraven normou ISO-6166.

ISIN je dvanáctimístný alfanumerický kód, kde první dvě pozice představují zkratku země emitenta (CZ – Česká republika). Tato zkratka je v ISO 3166. Dalších devět čísel představuje základní číslo a poslední pozice představuje kontrolní číslo.

V ČR je využíváno pouze šest posledních míst základního čísla, tj. první tři číslice základního čísla jsou nuly. Emise jsou podle základního čísla zařazeny do okruhů podle předmětné činnosti společnosti.