Slovník

Ocenění nemovitosti vypracované smluvním odhadcem banky, který stanoví tržní cenu.

Jsou veškeré transakce platební kartou prováděné prostřednictvím elektronických i mechanických zařízení, u kterých dochází ke schválení lokálně v rámci platebního terminálu. U některých typů off-line transakcí se vytváří blokace finančních prostředků na Účtu. V opačném případě, kdy se nevytváří blokace finančních prostředků na účtu, je samotné zaúčtování provedeno až po zaslání transakce ze strany zpracovatelské banky obchodního místa, kde byly platby provedeny.

Jsou veškeré transakce, u kterých jsou změny aktuálního zůstatku v autorizačním systému platebních karet zpravidla zohledněny ihned. Od okamžiku provedení on-line transakce je částka blokována a bude o ni snížen použitelný zůstatek na účtu.

Opce na rozdíl od forwardů, futuresswapů dává vlastníkovi opce nikoli povinnost, ale právo k nákupu nebo prodeji určitého aktiva k určitému dni nebo po určitou dobu v budoucnosti za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price, strike price).

Stejně tak je stanoven závazek prodávajícího prodat nebo koupit dané aktivum za týchž podmínek.

Podmínky kontraktu jsou podrobně popsány ve smlouvě. S opcemi se obchoduje na trzích OTC i na burzách. Podle druhu podléhajícího aktiva je možné opce rozdělit na opce na:

  • spotové aktivum (vlastník opce má přímo právo na nákup nebo prodej daného aktiva)
  • opce na futures (vlastník opce má právo na nákup nebo prodej daného aktiva prostřednictvím futures)

Podmínkou alokační efektivnosti primárních trhů je operační efektivnost sekundárních trhů. Trh je operačně efektivní, pokud existuje pouze malý rozdíl mezi výnosem z prodeje cenných papírůnáklady na nákup cenných papírů, tj. pokud jsou transakční náklady nízké.

Tento rozdíl nazývaný v případě market-makerů rozpětí (spread) je ziskem finančních zprostředkovatelů.

Market-maker v každém okamžiku kótuje cenu, za kterou je ochoten nakoupit finanční nástroj (bid price) a cenu, za kterou je ochoten prodat tentýž finanční nástroj (asked price). Rozpětí představuje rozdíl mezi těmito dvěma cenami.

Optimální portfolio vykazuje nejvyšší poměr dodatečného výnosu (= očekávaný výnos – úrok) riziku. Toto portfolio můžeme kombinovat v libovolném poměru s bezrizikovou investicí a vždy budeme dosahovat stále stejného poměru dodatečného výnosu k riziku.