Slovník

Ročně, roční úrok.

Peněžní trhy jsou součástí dluhových druhů s tím, že se jedná o trhy s úvěry a půjčkami s původní splatností do jednoho roku a trhy s dluhovými cennými papíry (dluhopisysměnky).

PIN je osobní identifikační číslo sloužící k identifikaci držitele platební karty a k prokázání jeho oprávnění nákládat s platební kartou při provádění transakcí.

Placení na internetu jsou transakce realizované prostřednictvím platební brány obchodníka bez fyzické přítomnosti karty. Pro tento typ plateb lze využít všechny platební karty vydávané KB za předpokladu, že má klient na kartě nastaveno povolení SSL. Platby kartou na internetu jsou zabezpečeny prostřednictvím služby 3D Secure.

Platební kartou od KB můžete zaplatit u obchodníků, kteří jsou vybaveni platebním terminálem. nebo imprinterem. Platba kartou je jednoduchá, rychlá a díky přehledu transakcí v internetovém nebo mobilním bankovnictví máte neustálý přehled o Vašich financích. Při platbě kartou můžete být vyzvání k potvrzením prostřednictvím PIN nebo podpisu. U bezkontaktních transakcí do 500 Kč platba probíhá přiložením karty ke čtecímu zařízení terminálu, u plateb nad 500 Kč je vždy požadován PIN.

Je služba, která umožňuje obchodníkům nabízejícím zboží/služby prostřednictvím internetu přijímat platby platebními kartami na základě standardu 3D Secure.

Je platební prostředek, jehož prostřednictvím se provádějí bezhotovostní transakce. Platební karty mohou mít podobu hmotnou „plastikovou" nebo nehmotnou např. vitruální platební karty, kombinace platební aplikace a SIM karty mobilního telefonu. Všechny plastikové platební karty jsou vybaveny magnetickým proužkem , čipem a příp. bezkontaktním čipem.

Platební karta umožňuje platit za zboží a služby v kamenných obchodech i na internetu, doma i v zahraničí, dále také vybírat hotovost z bankomatů, na pobočkách bank či směnárnách, nebo u obchodníků využitím služby Cash back při placení kartou.

S platební kartou můžete využívat i další služby, např. slevové programy, cestovní pojištění k platebním kartám.

Existuje několik druhů platebních karet, např. kreditní karty, debetní karty, elektronické karty, embosované karty.

Platební terminál je elektronické zařízení (může být značen jako EFT POS terminál, tj. Electronic Funds Transfer at Point-Of-Sale) sloužící k elektronické realizaci plateb provedených platebními kartami.

Platební karty KB jsou vydávány s tříletou platností. Platnost karty je uvedena na její přední straně ve formátu MM/YY (měsíc/rok). Kartu lze používat do posledního dne měsíce a roku, ve kterém končí platnost. Po uplynutí doby platnosti je karta neplatná a nelze ji dále používat. V rámci automatické obnovy může být vydána karta nová s obnovenou platností.

Podílový list je cenný papír, se kterým je spojeno právo podílníka na odpovídající podíl majetků v podílovém fondu a právo podílet se na výnosu z tohoto majetku.

Účelem pojištění je ochránit klienta před finanční ztrátou vzniklou na základě určité nahodilé události. Druh pojištění závisí na oblasti nebo riziku, které si chcete pojistit. Může se jednat o životní (např. VITAL) či neživotní pojištění, o škodové (např. Merlin) či obnosové pojištění.

Doplňkové služby nabízené k vybraným platebním kartám, např. cestovní pojištění, pojištění schopnosti splácet, pojištění nákupu.Více informací získáte na produktovém listu k Vaší platební kartě nebo v pojistných podmínkách.

Dokument vypracovaný Bankou, který je předáván příjemcům platebních karet na pevném nosiči a Obchodník podpisem Smlouvy potvrzuje převzetí těchto Pokynů. Pokyny jsou současně umístěny na www.kb.cz.

Pool je označení pro společný fond nijak neodlišených peněžních zdrojů.

Někdy označován též „kontokorentní úvěr". Vám umožňuje krátkodobě (např. 6 měsíců) přečerpat Váš účet (někdy nazýváno „jít do mínusu / přečerpat do debetu"). Přečerpání můžete učinit více způsoby, např. platbou kartou, výběrem hotovosti z bankomatu, platebním příkazem.

Podmínkou povoleného debetu je, abyste měli na Vašem účtu alespoň jednou během doby splatnosti (30 nebo 180 dní) kladný nebo nulový zůstatek. Výšku přečerpání (tzv. limit debetu) nastavuje KB na základě individuálního posouzení klienta. Za přečerpání účtu vždy platíte úrok bance (půjčujete si peníze banky za úrok).

U povoleného debetu nelze využít tzv. „bezúročného období" jako je tomu u „kreditní karty".

Je platební karta poskytující širokou škálu nadstandardních a doplňkových služeb, např. cestovní pojištění pro celou rodinu, asistenční služby pro motoristy, vstupy do letištních salonků. Jedná se o top produkty bank, např. Zlatá karta, Platinum apod.

Jeden z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny nakoupit (vypůjčit si) depozita.

Pro pražské finanční centrum se tato sazba nazývá PRIBID (Prague Interbank Bid Rate). Stanovují se z kotací referenční banky na trhu mezibankovních depozit včetně algoritmu stanovení PRIBID a PRIBOR.

Jeden z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny prodat (půjčit) depozita.

Pro pražské finanční centrum se tato sazba nazývá PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate). Stanovují se z kotací referenční banky na trhu mezibankovních depozit včetně algoritmu stanovení PRIBID a PRIBOR.

Price/earning ratio (P/E) vyjadřuje podíl tržní ceny akcie a výnosu na jednu akcii. Vyjadřuje, kolik jsou investoři ochotni zaplatit za výnosy u dané akciové společnosti.

Primární trh se zabývá emisí nových cenných papírů a jejich splácením. Vytvoření nové pohledávky znamená přenos hotovosti od investora k vypůjčiteli. Pohledávka se likviduje tím, že dlužník splatí investorovi hotovost (úrok, jistina).

Nejde o sekundární trhy, neboť na tomto zvláštním trhu emitent nabízí něco, co ještě neexistuje a co vznikne pouze za předpokladu, že vydávaný cenný papír najde svého prvonabyvatele.

Operace na primárním trhu má tedy emitent plně pod svou kontrolou. Při vydávání cenného papíru emitent často též ovlivňuje, kdo se může či a naopak nemůže stát jeho prvonabyvatelem.

Je největším nezávislým programem nabízejí vstupy do více než 700 letištních salonků po celém světě. Jedná se o doplňkovou službu nabízenou u nejprestižnějších platebních karet KB. Více informací naleznete na www.proritypass.com.

Prostřednictvím platební brány je možné přijímat platební karty nejrozšířenějších karetních společností na internetu.

Přijímání platebních karet v obchodech umožňuje placení za zboží a služby platební kartou prostřednictvím platebního terminálu či imprinteru. Přijímat lze platební karty nejrozšířenějších karetních společností vydané jakoukoliv bankou v České republice nebo v zahraničí.

V rámci tohoto způsobu obchodování jsou v burzovním obchodním systému registrovány obchody mezi členy burzy s takovým množstvím cenných papírů, jehož minimální objem je 200 tisíc Kč.

Cena a množství zobchodovaného cenného papíru je předem stanovena dohodou obou smluvních účastníků přímého obchodu. Při těchto obchodech tedy nedochází k vytváření transakční ceny na základě porovnání anonymní nabídky a poptávky, neboť oba účastníci obchodu se předem znají.

Cena, za kterou je uzavřen přímý obchod, není kurzem a její odchylka od platného kurzu není nijak omezena.

Právo prodat, dodat akciiopce – je cenný papír, který vyjadřuje právo jejího držitele k určitému datu uskutečnit nebo neuskutečnit obchod. V případě put opce tedy prodat či dodat někomu akcii.

Opačná strana má povinnost uskutečnit obchod, jestliže si to bude druhá strana přát.

Pražská burza vyhlašuje celkem 22 indexů. Klíčovým je PX 50. K jeho stanovení byl zvolen standardní výpočet ve shodě s metodologií IFC (International Finance Corporation).

Index měří změnu tržní hodnoty reprezentativního portfolia akcií zařazených do báze indexu.

Každé emisi přísluší váha úměrná její tržní kapitalizaci. Báze indexu PX-50 je složena z 50 emisí. Do báze indexu se nezařazují emise investičních fondů, neboť v jejich kurzech se promítají cenové pohyby bazických emisí.

Emise zařazené do báze indexu se na objemu obchodů s akciemi podílejí téměř 88 % (pokud nepočítáme investiční fondy).