Slovník

Proces získání zpět neoprávěně či chybně zaúčtované transakce platební kartou. Do 30 dní od zahájení reklamačního řízení je banka povinna informovat o stavu a průběhu vyřizování reklamace.

Revolvingový úvěr je krátkodobý úvěr s možností opakovaného čerpání. Na úvěrovém účtu je sjednán Úvěrový limit, do kterého lze opakovaně čerpat za předpokladu dodržení podmínek úvěrové smlouvy. Každou splátkou se uvolňuje použitelná část úvěrového rámce k čerpání.

Finanční instituce a trhy existují ve světě nejistoty, který přináší různá rizika.

Nejvýznamnějším rizikem finančních trhů je úvěrové riziko, jímž se rozumí riziko ztráty v případě, že partner nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu.

V rámci kategorie úvěrového rizika se někdy vyčleňuje tzv. vypořádací riziko (settlement risk), které je rizikem ztráty z nevypořádání obchodů.

Dalším důležitým rizikem je tržní riziko, které se dělí na:

Jedná se o riziko ztráty v případě malé likvidity trhů (riziko tržní likvidity) nebo riziko momentální platební neschopnosti (riziko cashflow).

Operační riziko je rizikem ztráty v případě lidských chyb, podvodů nebo nedostatků informačních systémů.

Právní riziko je rizikem ztráty v případě právní neprosaditelnosti kontraktu.

Return On Assets je ukazatel, který popisuje zhodnocení celkových aktiv, tedy kolik bance vydělá jednotka aktiv za dané období. Určuje se poměrem čistého zisku po zdanění k průměrným aktivitám.

Return On Equity je ukazatel, který říká, kolik vydělá kapitál akcionářů. Určuje se poměrem čistého zisku po zdanění k průměrným fondům akcionářů.

Výpočet rozptylu výnosů portfolia je složitější. Chybná je interpretace, která by předpokládala, že rozptyl výnosů portfolia je váženým průměrem rozptylů jednotlivých komponent portfolia, tj. uplatněním podobného přístupu jako při stanovení středního výnosu portfolia.

Jednou z hlavních zásad současné teorie portfolia je, že riziko portfolia je běžně nižší než součet rizik jednotlivých komponent.

Roční Procentní Sazba Nákladů – celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru.

Osoba (fyzická osoba občan nebo právnická osoba), která se zaváže převzít splácení úvěru (půjčky), pokud nebude závazek splácen řádně a včas dlužníkem/spoludlužníkem.