Slovník

Nepoužívá pojmu forwardová úroková míra, ale rozlišuje mezi preferencemi jednotlivých investorů.

Krátkodobé a dlouhodobé dluhopisy se obchodují na odlišných trzích – krátkodobém a dlouhodobém, které se navzájem neovlivňují. Tj. dlouhodobá úroková míra nezávisí na vývoji krátkodobé.

Sekundární trh je trhem již emitovaných cenných papírů. Transakce na sekundárním trhu nevytvářejí ani nelikvidují finanční pohledávky za dlužníky.

Při změně majitele nepřechází hotovost mezi investory a dlužníky, ale mezi investory. Dlužník zůstává transakcemi na sekundárním trhu neovlivněn, zatímco věřitel přenáší práva splacení na jiné osoby.

Ekonomickou funkcí sekundárního trhu s cennými papíry je změna struktury jejich majitelů. Emitent akcií často nemá žádnou možnost jak nákupům a prodejům zabránit.

Potvrzení o převzetí věci ke skladování skladovatelem od ukladatele může mít povahu cenného papíru, s nímž je spojeno právo požadovat vydání skladované věci (skladištní list).

Podle právní teorie je směnka definována jako cenný papír, obsahující zákonem přesně vymezené náležitosti, zejména bezpodmínečný závazek nebo příkaz výstavce zaplatit stanovenou finanční částku v určitou dobu, na určitém místě.

Současně směnka zabezpečuje jejímu právoplatnému majiteli právo vyžadovat toto plnění od toho, kdo se na směnce podepsal.

Je věrnostní program realizovaný na území České a Slovenské republiky. Prostřednictvím Sphere programu lze u obchodních partnerů uplatňovat výhody a slevy v rozsahu cca 5 až 30 % na více než 10.000 obchodních místech v celé České i Slovenské republice v širokém spektru oborů. Více informací naleznete na www.sphere.cz.

Kreditní karta je splácena formou pravidelných splátek. Výše pravidelné minimální měsíční splátky je 3%, 5% nebo 10% (záleží na druhu kreditní karty a smluvním ujednání) ze zůstatku (tj. výše vyčerpaného úvěru) uvedeného na výpisu z Účtu ke kreditní kartě. Tato splátka je spolu s úroky vypočtenými za účetní období uvedena na výpisu z Účtu ke kreditní kartě a splatná vždy k 25. dni měsíce, ve kterém výpis obdržíte. Kreditní kartu je možné splácet kdykoliv formou mimořádných splátek. Splátka však nesmí překročit aktuální zůstatek Účtu ke kreditní kartě. V takovém případě nebude splátka bankou přijata.

Pokud využijete výhodu Bezúročného období, tj. provedete splátku/mimořádné splátky v celkové výši rovnající se vyčerpané částce úvěru uvedené na výpisu do 20. dne měsíce ve kterém výpis obdržíte, pak je pravidelná minimální splátka v daném měsíci včetně splátky úroků odpuštěna.

Osoba, která se podílí na splácení závazku (úvěru nebo půjčky).

Spot je promptní obchod: nákup nebo prodej jedné měny za druhou za aktuální kurs na finančním trhu v daném okamžiku.

Závislost mezi očekávaným výnosemdo určité splatnosti daného nástroje a splatností se nazývá spotová výnosová křivka.

Důležité je, aby dluhopisy byly vydávány za stejných podmínek s výjimkou splatnosti, aby rozdíly ve výnosech byly závislé pouze na této době. Tj. musí být stejné riziko dluhopisů, stejné zdanění, musí mít stejnou dobu výplaty atd.

(Secure Sockets Layer) je nastavení stupně zabezpečení internetových transakcí pomocí protokolu SSL. Jedná se o status karty, který umožní uskutečnění e-commerce transakce u obchodníka, který používá zabezpečení přenosu dat prostřednictvím SSL.

Stavební spoření představuje formu spoření, při které klient ukládá na účet u stavební spořitelny prostředky, z nichž se mu každoročně připisují úroky (obvykle ve výši 2 %) a státní podpora.

Po 24 měsících a splněním dalších podmínek stanovených stavební spořitelnou vzniká klientovi nárok na úvěr (obvykle s úrokovou sazbou 3 – 5 %). Stavební spořitelna může úvěr poskytnout a účastníkovi pouze na financování bytových potřeb.

Stavební spořitelna může poskytovat účastníkům úvěry, které slouží k úhradě nákladů na řešení bytové potřeby i v případech, kdy účastník nemá ještě nárok na úvěr, a to jen do výše cílové částky spoření.

Stoplistace platební karty je proces, kterým dochází k uvedení karty na Stoplist zejména z důvodu ztráty, odcizení, zneužití či podezření ze zneužití platební karty. Stoplist je seznam karet, které nesmějí být používány k žádné transakci. Po uvedení platební karty na Stoplist není možné kartu nadále užívat, zejména provádět platební transakce.

Střední výnos portfolia, nebo také očekávaný výnos portfolia je váženým průměrem očekávaných výnosů jednotlivých komponent portfolia.

Swap je anglický výraz pro výměnu: označuje prodej jedné měny za druhou s jejím následným zpětným odkoupením po určité době za předem dohodnutý kurs.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci) je organizací zajišťující organizaci standardizovaného mezinárodního platebního styku.

SWIFT je plně automatizovanou sítí umožňující jednoduchou, rychlou a přitom maximálně bezpečnou komunikaci mezi bankami.

Každá členská banka SWIFT má svůj vlastní unikátní identifikační kód – BIC.