Slovník

Změny cen akcií jsou určovány mnoha faktory a mnoho z nich nelze předvídat. Odhad změn cen akcií na základě ekonomických faktorů je základem fundamentální analýzy.

Odhad změn akcií na základě ostatních faktorů je předmětem technické analýzy, která se opírá pouze o záznamy výsledků předchozích burzovních obchodů.

Analýza vychází z hypotézy, že ceny akcií odrážejí všechny faktory včetně psychologických, které jsou při krátkodobém investování důležitější než faktory vstupující do fundamentální analýzy.

Očekávaný výnos dluhopisů všech splatností během následujícího období se rovná bezrizikové úrokové míře, tj. výnosu dluhopisů s nejkratší splatností.

Forwardové úrokové míry jsou určeny tržním očekáváním o budoucích úrokových mírách, tj. forwardové úrokové míry jsou nestrannými odhady budoucích spotových úrokových mír.

Teorie očekávání jsou nejvíce diskutovanými teoriemi o časové struktuře úrokových mír. Skládají se z několika podobných teorií. Všechny teorie očekávání mají společné to, že investoři se v držení dluhopisů o různých splatnostech neliší.

Podle teorie peněžního substitutu představují velice krátkodobé dluhopisy blízké substituty hotovosti. Mnoho investorů se vzhledem k riziku omezuje na nákupy krátkodobých nástrojů peněžního trhu.

Ceny nástrojů peněžního trhu se tudíž zvyšují a odpovídající úrokové míry se v porovnání s delšími splatnostmi snižují.

Teorie předpokládá velké množství investorů investujících do krátkodobých dluhopisů. Kupující tak na rozdíl od emitentů velice silně dávají přednost krátkým splatnostem. Tato skutečnost zvyšuje ceny dluhopisů a snižuje odpovídající úrokové míry.

U teorie preferenčního chování investoři preferují nákup dluhopisů o určitých splatnostech, nikoli však pouze krátkodobé dluhopisy a při nákupu ostatních dluhopisů požadují vyšší výnosy.

V podstatě je tato teorie kombinací segmentační teorieteorie rostoucí prémie za likviditu. Místo stále preferovaných krátkodobých splatností u teorie rostoucí prémie za likviditu mohou investoři dávat přednost jiným splatnostem v závislosti na jejich individuálních investičních cílech.

Podle teorie rostoucí prémie za likviditu se výnosy s rostoucí splatností zvyšují. Investoři, kteří investují do dluhopisů, jsou averzní vůči riziku (tj. dávají přednost nízké volatilitě výnosů).

Ceny dlouhodobých dluhopisů mají vyšší volatilitu. Investoři vyžadují u dlouhodobých dluhopisů vyšší výnosy, čímž kompenzují vyšší riziko.

Závislost úrokových mír (výnosu do splatnosti) na splatnosti bezkupónových dluhopisů v prostředí dokonalých finančních trhů se nazývá výnosovou křivkou neboli časovou strukturou úrokových mír.

Výnosová křivka může být rostoucí, plochá, klesající. Nejčastější je rostoucí. Znamená to, že čím delší je splatnost, tím vyšší je očekávaný výnos a také větší volatilita ceny dluhopisu.

Transakční limity stanovují maximální týdenní čerpání platební kartou. Limity jsou stanoveny 7 denní od pondělí do neděle. Limit je stanoven při sjednání žádosti o platební kartu, zvlášť pro výběr na bankomatu a pro transakce u obchodníka. Změnu nastavení týdenních limitů je možné provést kdykoliv prostřednictvím internetového bankovnictví MojeBanka, Expresní linky, na pobočce KB nebo na žádost klienta způsobem stanoveným bankou.