Slovník

Vypořádací společnost UNIVYC, a. s., je 100% dceřiná společnost BCPP. Odpovídá za vypořádání burzovních obchodů, vedení majetkových účtů členů burzy a vedení evidence cenných papírů obchodovaných na burze.

Přímými účastníky vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů s cennými papíry jsou v současnosti všichni členové burzy, kteří jsou oprávněni na burze nakupovat a prodávat cenné papíry.

Přímí účastníci vypořádání jsou zprostředkujícím článkem mezi svými klienty a vypořádací společností.

Znamená procentní vyjádření zvýšení půjčené částky za určité časové období. Úroková míra určuje kolik z jistiny musí dlužník za předem smluvně stanovenou dobu věřiteli za půjčku či úvěr zaplatit. Také bývá pojmenována jako úroková sazba.

Odměna banky za půjčení částky peněz (jistiny).

Stanovení úvěrového rizika dluhových nástrojů společností (tj. dluhopisů, úvěrů a půjček) je složitý proces. Nepřekvapuje, že profesionální investoři a investiční poradci se snaží najít cesty, jak tento proces zjednodušit.

 V USA, kde je dluhové financování významnějším zdrojem financování společností než například ve Velké Británii, existuje řada specializovaných společností, které se zabývají hodnocením (ratingem) jednotlivých dluhových nástrojů.

Nejpopulárnějšími společnostmi jsou Moody´s, Standard and PoorFitch and Co. Hodnotí se země, společnosti a určité dluhové emise.

Společnost se hodnotí podle velikosti, relativního objemu dluhu k financování její činnosti a podle podílu na zisku určeného k financování dluhu.

V úvahu se také berou další faktory spíše kvalitativního charakteru. U různých společností se tyto ukazatele zahrnují s různou vahou. To může mít vliv na rozdílné hodnocení.

Je maximální objem úvěru, který může klient čerpat. Výši úvěrového rámce lze dohodou měnit, zvýšit případně snížit. Klient si výběrem úvěrového rámce volí objem peněz, které má celkem k dispozici.

Užitková funkce znázorňuje závislost mezi užitkem (tj. subjektivní hodnotou) a konečnou hodnotou z investice.

Všichni racionální investoři dávají za jinak stejných podmínek přednost většímu užitku před nižším užitkem. Jejich užitková funkce je rostoucí.

rizikově averzních investorů každá další koruna z výnosu představuje stále klesající užitek. Jestliže první koruna výnosu představuje jednotku užitku, druhá koruna výnosu odpovídá užitku nižšímu než jednotka atd. – jeho užitková funkce je konkávní.

rizikově neutrálních investorů každá dodatečná koruna výnosu představuje stejné dodatečné množství užitku, čemuž odpovídá lineární užitková funkce.

rizikově hledajících investorů každá dodatečná koruna výnosu představuje stále vyšší dodatečné množství užitku a užitková funkce je konvexní.