Životní prostředí a odpovědný sourcing

Komerční banka rozvíjí své aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a zavádí taková opatření, která snižují její provozní dopad na okolí. V praxi tato opatření vedou například ke snižování spotřeby papíru, správnému a šetrnému nakládání s odpadem a energií nebo ke sledování nákladů na služební cesty a dopravu.

Třídění odpadu

V KB má každý zaměstnanec možnost třídit odpad, a to již od roku 2009. Ve všech objektech se nacházejí informační karty “Manipulace s odpadem” s detailními informacemi o způsobu třídění odpadu v daném objektu. Komerční banka také zajišťuje zpětný odběr prázdných tiskových kazet a tonerů, svítidel, stavebního odpadu, odpadu z kuchyní nebo chladiva z klimatizací. Rovněž se postará o vyřazený nábytek nebo jiný inventář. Likvidaci dalšího odpadu pro KB zpravidla zajišťují specializované externí firmy.

Energie

V roce 2015 došlo k realizaci několika technických opatření, která do budoucnosti přinesou úspory energie a nákladů i zvýšení spolehlivosti dodávek elektřiny. K těmto opatřením patří optimalizace transformátorů, prodej některých energetických zařízení a zlepšení správy rezervované kapacity dodávek elektřiny a hodnot hlavních jističů.

Vztahy s dodavateli

Komerční banka uplatňuje tzv. Ethical Sourcing Program, platný v celé skupině Société Générale. Každý smluvní dodavatel KB se zavazuje dodržovat zásady vyplývající z tohoto programu a KB si vyhrazuje právo iniciovat provedení nezávislého auditu. Mnozí z klíčových dodavatelů KB jsou také nositeli certifikace v oblasti firemní společenské odpovědnosti systémem EcoVadis, který poskytuje dostatečné informace o chování dodavatele ke svému okolí.