Zodpovědné financování

Ekologické a sociální závazky

V souvislosti s ekologickými, sociálními a hospodářskými aspekty své činnosti přijala Komerční banka několik závazků vyplývajících z regulatorních povinností banky i institucionálních závazků skupiny Société Générale. Jejich formulací se zabývají Všeobecné zásady ekologicky a sociálně zodpovědného jednání i související sektorové a mezisektorové politiky.

Komerční banka také zavádí do svého fungování procesy, jejichž cílem je omezit potenciální negativní dopady spojené s transakcemi a klienty. Jejich součástí je rovněž posuzování klientů z hlediska ekologicky a sociálně zodpovědného jednání.

Sektorové a mezisektorové politiky

Sektorové a mezisektorové politiky pokrývají v současné době přibližně dvanáct sektorů považovaných za potenciálně citlivé po stránce ekologicky a sociálně zodpovědného jednání nebo po stránce etické.

Seznam sledovaných a seznam vyloučených

Interní odborníci Société Générale sestavují čtvrtletně aktualizované seznamy subjektů sledovaných ve vztahu k ekologicky a sociálně zodpovědnému jednání. Celá skupina Société Générale včetně KB se zavázala vědomě takovýmto společnostem ani jejich mateřským nebo dceřiným společnostem neposkytovat bankovní či finanční služby.

Opatření proti korupci

Přísná pravidla jednání a vystupování zaměstnanců ochraňují Komerční banku před korupčním jednáním. Cílem těchto opatření je minimalizovat rizika korupce uvnitř Komerční banky či na straně jejích dodavatelů a zprostředkovatelů a tím ji chránit před poškozením jejího dobrého jména.

Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Komerční banka vyvíjí maximální úsilí, aby zamezila zneužití svých služeb pro účely praní špinavých peněz či financování terorismu. K tomuto účelu uplatňuje pravidla, metody a kontrolní postupy v souladu s příslušnými zákonnými předpisy, normami a požadavky finanční skupiny Société Générale. Tato pravidla a metody jsou předmětem průběžného ověřování a aktualizací, přičemž povědomí zaměstnanců o nich se upevňuje formou pravidelných školení a přezkušování.