Řešení stížností a reklamací

Komerční banka neustále usiluje o poskytování služeb nejvyšší kvality, ke které se zavázala v rámci programu Garantovaná úroveň služeb.

Kde přijmeme vaši stížnost či reklamaci?

První instance

Nastane-li situace, kdy nejste spokojeni s vedením svého účtu nebo s nabízenými službami, vaši případnou stížnost nebo reklamaci přijme kterýkoliv zaměstnanec Komerční banky, nejlépe:

  • na obchodním místě banky, kde máte veden účet (písemně, telefonicky, ústně)
  • na bezplatné Infolince Komerční banky 800 521 521,
  • na e-mailové adrese mojebanka@kb.cz.

Pokud podáte stížnost či reklamaci osobně, je možné vyhotovit zápis z jednání, jehož kopii vám samozřejmě poskytneme.

Druhá instance – Kvalita a zákaznická zkušenost

Pokud nejste spokojeni s řešením své stížnosti či reklamace v první instanci, můžete se písemně obrátit na druhou instanci, konkrétně na útvar Kvalita a zákaznická zkušenost.

Kontaktní údaje:

Komerční banka, a.s.
Kvalita a zákaznická zkušenost
Na Příkopě 969/33
114 07 Praha 1
e-mail: stiznostiareklamace@kb.cz

Třetí instance – Ombudsman skupiny KB

V případě, že nesouhlasíte ani s řešením své stížnosti či reklamace útvarem Kvalita a zákaznická zkušenost, máte možnost písemně kontaktovat nezávislého ombudsmana, a to v souladu s Chartou ombudsmana.

Kontaktní údaje:

Ombudsman
Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 969/33
114 07 Praha 1
e-mail: ombudsman@kb.cz

Úplný Reklamační řád Komerční banky, a.s., a Chartu ombudsmana naleznete v přiložených dokumentech.

Finanční arbitr, Česká obchodní inspekce a subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu

Pokud jste spotřebitel, můžete v případě nespokojenosti s řešením své stížnosti či reklamace Komerční bankou kontaktovat příslušný správní orgán pro tzv. mimosoudní řešení sporů.

Pro případy vymezené zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, tj. zejména spory týkající se poskytování platebních služeb, nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru či provedení směnárenského obchodu, je tímto orgánem Finanční arbitr. Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz.

Kontaktní údaje:

Finanční arbitr ČR
Legerova 69/1581
110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 042 070
e-mail: arbitr@finarbitr.cz

V případech, kdy není dána působnost finančního arbitra, je pro řešení spotřebitelských sporů věcně příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) nebo subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu a zveřejněný na jeho internetových stránkách (www.mpo.cz).

Česká národní banka

V záležitostech, které se týkají dodržování:

  • zákazu používání nekalých obchodních praktik
  • zákazu diskriminace spotřebitele
  • povinností a pravidel pro informování o ceně služeb a způsobu jejich stanovení
  • povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních službách, uzavíraných na dálku

můžete své podněty, upozornění nebo stížnosti zasílat České národní bance, která dohlíží na dodržování výše uvedených povinností.

Česká národní banka však nerozhoduje o předmětu sporu, podáním se zabývá výhradně z hlediska, zda byly dodrženy právní předpisy, na které ČNB dohlíží.

Kontaktní údaje:

ČNB
Samostatný odbor ochrany spotřebitele
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Tel: +420 224 414 359
Fax: +420 224 412 261
e-mail: spotrebitel@cnb.cz