KB Innovation Point

 • KB Innovation Point

  Pomůžeme Vám najít cestu k inovacím.

Svět inovací

Inspirujte se

Životní prostředí

Nové technologie v čištění odpadních vod

Doprava

Eliminace negativních dopadů dopravy

Lidé a komunikace

Nové technologie v komunikaci

Budovy a veřejný prostor

Revoluční systém vytápění a chlazení

Ekonomika a řízení

Efektivní řízení procesů v praxi

Obce a města

 • Komerční banka = dlouholetý, osvědčený a silný partner municipalit.
 • Jsme hlavní bankou pro více než polovinu měst a obcí v ČR.
 • Poskytujeme komplexní finanční servis pro klienty z veřejné správy doplněný o poradenství ve všech aspektech financování obcí či měst včetně dotačního poradenství a dotačního managementu.
 • Věříme v přínosy dlouhodobé spolupráce a individuálního přístupu, proto každý klient má u nás svého bankovního poradce, který mu poskytuje profesionální poradenství.
 • Naši KB EU Point specialisté působí ve všech regionech České republiky a poskytují veškeré poradenství ohledně financování dotovaných projektů a konzultace finančních potřeb měst a obcí.
 • Disponujeme týmem kvalifikovaných specialistů, schopných nabídnout nadstandardní služby středním a velkým municipalitám a v případě složitějších obchodních transakcí taktéž i malým obcím.
 • Pro získání co nejlepších podmínek pro financování měst a obcí spolupracujeme také s Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB) a Evropskou investiční bankou (EIB).
 • Díky významné pozici na trhu podporujeme a rozvíjíme spolupráci mezi našimi klienty a to i formou sdílení zkušeností s realizací inovativních projektů.

Firmy

 • Dlouhodobě udržujme velmi významnou pozici u firemní klientely v ČR.
 • Nabízíme ucelenou škálu bankovních produktů a služeb doplněnou o komplexní dotační i manažerské poradenství.
 • Kvalita poskytovaných služeb a přidaná hodnota pro klienty je pro nás prioritou.
 • Věříme v přínosy dlouhodobé spolupráce a individuálního přístupu, proto každý klient má u nás svého bankovního poradce, který mu poskytuje profesionální poradenství.
 • Naši KB EU Point specialisté působí ve všech regionech České republiky a poskytují veškeré poradenství vztahující se k EU dotacím a k financování dotovaných projektů.
 • Podporujeme inovativní firmy formou investičního úvěru s využitím záruky Evropského investičního fondu určeného k financování inovativních projektů.
 • Díky významné pozici na trhu podporujeme a rozvíjíme spolupráci mezi našimi klienty a to i formou sdílení zkušeností s realizací inovativních projektů.

Realizované projekty

Životní prostředí

ENVI-PUR – nová technologie v oboru čištění odpadních vod

Doprava

mmcité – originální stěna z pneumatik tlumí hluk ze silnic

Incinity – probouzí ve městech spící armádu dat

Ekonomika a řízení

Budovy a veřejný prostor

iClima – revoluční způsob vytápění a chlazení

Lidé a ekonomika

ELORIG – jak si zajistit právní prokazatelnost důležitých elektronických dokumentů

Inovace a municipality

V poslední době se stále více setkáváme s pojmem Smart City. Co si lze pod tím představit? Podle definice jde o komplexní a strategický přístup k rozvoji měst s využitím dat, digitálních, informačních a komunikačních technologií, jehož základním cílem je zvýšení kvality života obyvatelů. Komplexní rozvoj měst s využitím inovativních postupů a řešení ovšem nemusí být postaveno pouze na základech Smart City, které je založeno na sběru, analyzování a následném využití dat.

Strategický přístup k rozvoji měst může mít daleko širší záběr. Chytrá řešení nutně nemusejí znamenat jen nové informační technologie. Hlavními smyslem a cílem strategického přístupu je v každém případě zachování udržitelného rozvoje municipalit spočívající v efektivním využíváním stávajících zdrojů a hledání nových alternativ, eliminaci negativních dopadů na životní prostředí, efektivním řešení vodního hospodářství, optimalizaci dopravy a udržení kvalitních životních podmínek pro obyvatele. Důležitým prvkem strategického přístupu k rozvoji měst a obcí musí také být snaha o aktivní zapojení občanů do života měst a to i s pomocí moderních komunikačních prostředků.

Hlavní prvky:

 • Životní prostředí – optimalizace spotřeby energie, nakládání s odpady, vodní hospodářství, recyklace, obnovitelné zdroje energie, ekologická veřejná doprava
 • Doprava – eliminace dopravní zátěže, řízení dopravy a její bezpečnost, parkování, podpora ekologické dopravy, sdílení dopravních prostředků
 • Úřad, ekonomika, ICT – optimalizace výdajů, efektivní řízení a procesy, podpora tvorby pracovních míst, podpora investic a podnikatelského prostředí, komunikace s úřady nebo firmami, elektronizace úřadů
 • Veřejný prostor a budovy – městský mobiliář, sportoviště a dětská hřiště, městské cyklostezky, informační panely, Wi-Fi hot spoty, efektivní a inteligentní veřejně osvětlení, kamerové systémy, inteligentní budovy, řízení osvětlení v interiérech a energeticky úsporné budovy
 • Lidé/Obyvatelé – celoživotní vzdělávání, bezpečnost, zapojení obyvatel do veřejného života

Inovace z pohledu firem

Cílem je rozvoj firem s využitím datových analýz, digitálních, informačních technologií a inovací. V řadě oblastí lze vyžít podobný přístup, který je aplikován v konceptu Smart City. Podnikatelské subjekty mají také zájem o zefektivnění své činnosti, její modernizaci, eliminaci dopadů na životní prostředí a v neposlední řadě na zvýšení konkurenceschopnosti za pomoci moderních technologií.

Hlavní prvky:

 • Ekonomika – optimalizace výdajů, efektivní řízení, procesy, logistika
 • Nakládání s odpady a oběhové hospodářství – eliminace tvorby odpadů, efektivita výroby, recyklace
 • Energetické úspory – optimalizace spotřeby energie, obnovitelné zdroje energie, snižování emisí CO2
 • Budovy - inteligentní budovy, řízení osvětlení v interiérech, energeticky úsporné budovy
 • Lidé – vedení a rozvoj lidí
 • ICT – využití nových informačních technologií

Šetrný přístup k životnímu prostředí neodmyslitelně patří mezi základní kameny udržitelného rozvoje společnosti. Úsilí firem i veřejného sektoru by v této oblasti mělo být zaměřeno na snižování energetické náročnosti, alternativní zdroje energie, čistotu ovzduší, eliminaci tvorby odpadů a nakládání s nimi, likvidaci odpadních vod, zajištění kvalitní pitné vody a v neposlední řadě na zadržování vody v krajině. Řada společností v České republice disponuje inovátorským přístupem a nabízí velice moderní technologie, které účinně pomáhají při řešení ekologických problémů.

 • Nové technologie v oboru čištění odpadních vod: úspora financí, prostoru i vyšší kvalita vyčištěné vody

  „Nedostatečná kapacita původní čistírny odpadních vod (ČOV), málo prostoru pro její případné rozšíření nebo obtíže s dosažením požadované účinnosti, to vše jsou časté problémy, které musí řešit řada rychle rostoucích obcí v blízkém okolí velkých měst. Důsledkem pak je přibrzdění, nebo dokonce zastavení dalšího rozvoje obce. Řešení ale existuje…“

  A je překvapivě snadné a také účinné. Jedná se o využití technologie membránového bioreaktoru (MBR). Tento bioreaktor zajistí více než dvojnásobnou kapacitu čistírny bez nutnosti přístavby a zároveň špičkovou kvalitu vyčištěné vody na odtoku. Takto vyčištěná voda je vhodná ke znovuvyužití, a to například jako užitková provozní voda, k zálivce nebo v horkých dnech ke kropení komunikací.

  Přesně tento problém museli řešit v obci Tuchoměřice u Prahy. Stávající ČOV z devadesátých let pro Tuchoměřice a Kněževes přestávala kvůli nedostatečné kapacitě stačit. „V důsledku vyčerpání kapacity původní čistírny odpadních vod se v obci zastavila výstavba na zhruba tři roky,“ konstatoval místostarosta obce Ing. Karol Böhm.

  Původní projekt řešil rozšíření kapacity čistírny konvenční technologií. Ovšem nepříznivé geologické podmínky pro zakládání stavby nových nádrží poukázaly na značnou finanční náročnost.

  „Byli jsme také limitováni prostorem a samozřejmě jsme zohlednili i cenu. Proto jsme se rozhodli pro membránovou technologii. Cena konvenční technologie byla o více než jednu třetinu vyšší než použití membránové technologie, která navíc není tak náročná na prostor,“ zdůvodnil volbu Ing. Karol Böhm.

  V loňském roce realizovala v Tuchoměřicích čistírnu tohoto typu společnost ENVI-PUR, s.r.o. „Pro obce začíná být nedostatečná kapacita čistíren odpadních vod velice citlivý problém. Těch v okolí velkých měst stoprocentně,“ uvedl technický ředitel a jednatel společnosti Milan Drda.

  Variant, jak problém řešit, je samozřejmě více. Intenzifikace stávajících čistíren konvenční technologií je možná v případě dostatku stavebního prostoru. Naopak při jeho nedostatku nebo zbytečné finanční náročnosti se nabízí využití membránové technologie, která umožní zvýšení kapacity bez dalších stavebních úprav náročných na prostor.

  „Pokaždé sami provádíme technologický audit, propočty a předkládáme varianty řešení. Zkrátka více možností, jak řešit čistírnu odpadních vod se všemi pro a proti, a vždy doporučujeme optimální variantu,“ vysvětlil Milan Drda ze společnosti ENVI-PUR, která je v počtu instalací čistíren v České republice lídrem.

  „Čistírny stavíme v celé škále od těch nejmenších, domovních, kterých je přes 20 000, až po obecní v řádu stovek. Pokud hovoříme o membránových, tak ty máme zatím v osmi až deseti obcích. Je to ale v České republice poměrně nová technologie. Ve světě se užívá tak kolem deseti let,“ doplnil Milan Drda.

  Čistírna s membránovým bioreaktorem kombinuje biologické čistění odpadních vod s technologií membránové separace. Hlavním benefitem této čistírny je vynikající kvalita vody na odtoku, které nelze konvenčním způsobem čistění odpadních vod dosáhnout. Společně s tím je ceněnou devízou i dvojnásobné zvýšení kapacity čistírny bez nutnosti stavebního rozšíření.

  „Na druhou stranu, provoz membránové ČOV spotřebuje o něco více energie, ale zase vyjde levněji stavba. A především nabízíme nejlepší dostupné technologie a bezpečí,“ zdůraznil Milan Drda. Pro Tuchoměřice a Kněževes znamenala realizace čistírny odpadních vod s membránovou technologií ukončení tříleté stopky dalšího rozvoje obou obcí. „Díky tomu může pokračovat výstavba v obcích podle územního plánu. A nová čistírna přinesla i zlepšení životního prostředí, protože do vodoteče vypouštíme prakticky čistou vodu,“ prohlásil místostarosta Ing. Karol Böhm.

  O firmě:

  Vznik společnosti ENVI-PUR, s.r.o. sahá již do počátku 90. let. Svojí dlouhodobou koncepční prací tvoří jednu z nejsilnějších českých společností zabývající se vývojem, výrobou a dodávkami zařízení pro ekologii, zaměřených zejména na oblast čištění a úpravu vody.

  Díky své vysoké odbornosti odborností získává dominantní postavení na českém trhu a její výrobky jsou oceňovány i v zahraničí, kam úspěšně exportuje. Společnost disponuje velmi silným vývojovým oddělením, spolupracuje s vysokými školami a významnými odborníky v oblasti čištění a úpravy vody. Řada jejich výrobků je patentově chráněna.

  Více na: www.envi-pur.cz

Každý den jsme svědky ucpaných silnic, obsazených parkovacích míst a znečištěného ovzduší. Proto je eliminace negativních dopadů nadměrné dopravy významným společenským tématem. Projekty v oblasti dopravy jsou nejčastěji zaměřeny na systémy propojující technickou infrastrukturu s informačními a komunikačními technologiemi s cílem zvýšení bezpečnosti a efektivity dopravy, snížení dopravní zátěže v centrech měst a optimalizaci parkování. Úsilí je také nutné zaměřit na zvýšení podílu hromadné dopravy na přepravě osob.

 • mmcité – Originální stěna z pneumatik tlumí hluk ze silnic

  Originální stěna z pneumatik tlumí hluk ze silnic

  I obyčejné věci vás mohou příjemně překvapit, pokud se na ně podíváte z jiného úhlu. Právě to udělali v mmcité, když proměnili běžnou protihlukovou stěnu v designový kousek. Tvoří ji černé bloky, z nichž vystupují barevné čtverce, a díky tomu je možné sestavit nejrůznější obrazce či nápisy. Každá stěna tak může být naprostým originálem. Vtip je přitom skrytý i v použitém materiálu – protihlukovou stěnu totiž tvoří především recyklované pneumatiky. Na jeden metr čtvereční stačí čtyři kola.

  „Lidé většinou vnímají protihlukovou stěnu jako nutné zlo. Zatímco na západ od nás se dají najít zajímavé realizace, v celém východním bloku většinou nenajdete u silnic nějaké výrazné designové řešení. To pro nás byla velká inspirace. Vždy se totiž snažíme hledat cesty, jimiž před námi ještě nikdo nešel,“ zdůraznil marketingový manažer společnosti David Zezula. A tak vznikla stěna s názvem noba, což je zkratka anglického výrazu „noise barrier“, která nemá ve světě obdobu.

  „Chtěli jsme přijít nejen se zajímavým designem ve veřejném dopravním prostoru, ale zároveň to spojit i s inovativním technickým přístupem. Nejtradičnějším materiálem protihlukových stěn je beton, dále se používají různé kombinace dřeva, hliníku apod. Hledali jsme jiný materiál a nakonec jsme vsadili na hliníkovou konstrukci pokrytou reliéfem z použitých pneumatik. Dokonale to propojuje stěnu se silniční infrastrukturou. Je přece skvělé, když jsou pneumatiky po konci své životnosti využity právě na to, aby odhlučnily silnice a dálnice,“ uvedl David Zezula.

  Vzhled stěny mohou navrhnout i děti

  Výhodou stěn noba je, že jsou naprosto variabilní. Celý systém je podle marketingového manažera mmcité natolik intuitivní a návodný, že s ním dokážou pracovat i děti. To si ostatně firma vyzkoušela v Bílovicích u Uherského Hradiště, kde sídlí. Design protihlukové stěny v jejím areálu na kraji obce totiž pomáhali tvořit žáci z místní školy. „Skládáním jednotlivých ‚pixelů‘ mohou vznikat různé grafické motivy. Od textu přes různé struktury či tvary až po konkrétní obrazy,“ řekl.

  Právě fakt, že výslednou podobu stěny nemusí připravovat profesionálové, ale že se o ni mohou postarat místní, považují v mmcité za velkou výhodu. „Lidé díky tomu získají vztah k protihlukové stěně, protože se na její podobě sami podílejí. To bylo dříve nemyslitelné, je to nový fenomén,“ doplnil David Zezula s tím, že mmcité bude i do budoucna zapojovat lidi z okolí protihlukové stěny do celého projektu formou různých výtvarných soutěží, aby vznikaly návrhy na míru přímo pro danou lokalitu. „Možná to zní jako klišé, ale zatímco jiné zdi se staví, aby lidi rozdělovaly, tato je spojuje. Málokdo čekal, že bychom právě u takového produktu mohli najít podobný sociální přesah.“

  Kromě autenticity, originality i technických inovací má noba i další výhody. Jednou z nich je například špičkové odhlučnění – pohltivost drcené pryže z pneumatik je totiž enormní. Ve spojení s hliníkovou konstrukcí je navíc celá stěna velmi lehká. A další benefit? Menší uhlíková dopravní stopa – v jednom kamionu je možné přivézt na místo montáže významně více částí ve srovnání s klasickými betonovými stěnami.

  Na originální stěně přitom mmcité stále pracuje. „Zatímco dosud jsme řešili podobu stěny směrem do komunikace, nyní se chceme detailně věnovat druhé straně. Chceme mít stěnu vizuálně vyladěnou z obou stran, aby se líbila nejen řidičům, ale i lidem, kteří u ní žijí,“ podotkl David Zezula s tím, že se stěnou se budou Češi potkávat stále častěji. Už nyní odhlučňuje noba například nádraží v Trenčíně – Zlatovcích, její design přitom navrhly děti z nedaleké základní školy Na Dolinách. Lemovat bude také dálniční obchvat Třince a roste i okolo D1 na Vysočině. Zájem o ni je i v zahraničí, zejména v Německu či Polsku.

  O firmě:

  Firma mmcité vznikla v roce 1992 vítězstvím Radka Hegmona a Davida Karáska ve veřejné soutěži na městský mobiliář pro město Zlín. Firma se svými produkty a projekty zaměřuje na veřejný prostor, který chápe jako místo, v němž se má každý cítit dobře. Produkty firmy byly oceněny řadou cen v oblasti designu.

  Více informací naleznete na www.mmcite.comwww.mmciteplus.com

 • Incinity probouzí ve městech spící armádu dat

  „Data jsou spící armáda, kterou je potřeba probudit a naučit pracovat ve prospěch měst,“ říká Libor Kašparovský ze společnosti Incinity. Právě o to se zlínská firma snaží nejen v Česku, ale i v zahraničí. Koncept chytrého města realizovala např. ve Zlíně, polské Legnici nebo tureckém Izmiru. „Fungování měst už nikdy nebude jednodušší, bude naopak stále složitější. A proto by měla být města chytřejší,“ dodává obchodní ředitel Incinity Libor Kašparovský. Podle něj má v současnosti každé větší i menší město spoustu technologií. Problém je ale v tom, že systémy fungují odděleně, a řada dat tak leží doslova ladem.

  Incinity založili lidé z firmy CROSS, která se přes 20 let věnuje dopravním technologiím, s cílem vytvořit platformu pro chytrá města, která by propojovala data z různých IT systémů do jednoho celku. Jejich Invipo dokáže integrovat a sledovat všechny výstupy, které mají radnice k dispozici, a umožňuje efektivní řízení celého města.

  Na velikosti města nezáleží

  Nezáleží přitom na tom, o jak velké město jde. Chytré může být menší město i mnohamilionová metropole. A tak Invipo využívají ve Zlíně se 75 000 i v Izmiru s více než 4 miliony obyvateli. „Izmir je třetí největší město v Turecku. K Invipo platformě jsme tam připojili přes 12 000 zařízení – řízení světelných křižovatek, detekci hustoty dopravy, monitorování městské hromadné dopravy, systémy parkování, správy pěších zón, silniční meteostanice, kamerové systémy na odhalování dopravních přestupků, řízení proměnného dopravního značení i informační tabule,“ uvádí Libor Kašparovský.

  Ve stotisícové Legnici zase Invipo funguje jako centrální dispečerský nástroj v nonstop režimu, díky němuž mohou místní efektivně řídit dopravu ve městě. Rumunské Sibiu využívá platformu od Incinity pro přehled o parkovacích automatech a zastupitelstvo může například sledovat též objem hotovosti v nich. Zlín, který patří mezi nejchytřejší česká města, využil Invipo k výrazné modernizaci své dopravní infrastruktury a zvýšení plynulosti městské hromadné dopravy. Invipo funguje i ve Znojmě, kde sbírá data ze závorových systémů veřejných parkovišť, sleduje jejich vytížení a kontroluje stav zásobníku s parkovacími lístky.

  Chytré město? Často jde jen o chytrý marketing

  Ačkoliv je koncept chytrých měst velkým zaříkávadlem posledních let, ne každé město, které se prezentuje jako chytré, jím opravdu je. „V mnoha případech je to hlavně chytrý marketing,“ usmívá se Libor Kašparovský z Incinity. „Aby bylo město chytré, musí nejen kupit různé technologie, ale zároveň musí nasbíraná data také třídit a využívat je naplno. Zkrátka o nich musí mít přehled. Chytré město je město v kontextu. A ten poskytujeme my,“ doplňuje.

  Lidé si vesměs nedovedou naplno představit, kolika daty už nyní města disponují. Je jich nespočet, protože senzory jsou levné a konektivita velmi dostupná. Díky tomu je možné sledovat prakticky cokoliv. Věděli jste třeba, že existují i senzory zabudované přímo do dálničního asfaltu, které jsou schopné vyhodnotit, kdy se při zimním posypu rozpustí směs soli a sněhu a silnice bude opět suchá? A takových senzorů, monitorujících specifické detaily v různých prostředích, mohou být tisíce.

  „A už jich tisíce jsou. Proto lidem na radnicích říkám, aby nenakupovali další technologie, ale pracovali s tím, co mají. Ani nemusejí dělat další a další studie za statisíce. Místo toho mohou začít menším řešením, do něhož integrují určitou oblast a v němž si všechno osahají. Na základě toho zjistí, co pro řízení města potřebují. Jakmile si Invipo jednou vyzkoušejí, už se nebudou chtít vrátit zpět,“ je přesvědčen zástupce Incinity s tím, že radní mohou díky platformě Invipo svá města poprvé v historii řídit ne podle intuice, ale podle tvrdých dat. Ruku v ruce s racionalizací správy města jdou přitom i finanční, časové či personální úspory.

  Invipo je ryze český software, který lidem z vedení města v jednom webovém rozhraní vykresluje klíčová data, trendy a indexy. Město poté může vybraná data, jako je např. obsazenost parkovišť, hustota dopravy, znečištění ovzduší, hladina oxidu uhličitého ve školách či energetické úspory, ukazovat občanům on-line nebo v mobilní aplikaci Invipo. Tím se stává chytré město mnohem transparentnějším a občané a podnikatelé informovanějšími.

  Klíčoví jsou inovátoři na radnicích

  „Důležité však je, aby mezi starosty byli inovátoři, kteří se nebojí moderních technologií. Naštěstí mohu z vlastní zkušenosti říci, že české radnice vesměs chtějí svá města budovat a kultivovat. Ve srovnání s byznysem má sice státní správa menší dynamiku, přesto ale neplatí, že by města byla zakonzervovaná,“ říká Libor Kašparovský.

  Do budoucna budou podle něj nedílnou součástí chytrých radnic odborníci z IT. „Už to nejsou ti tiší obrýlení podivíni, ale analytičtí profesionálové, kteří se účastní třeba debat o dopravě, urbanistice či územním plánu a mají v nich významné slovo. Dokáží totiž vytěžit a interpretovat v souvislostech data, která mají města k dispozici“.

  A za jak dlouho se dá město proměnit na Smart City? „V malých městech integrujeme Invipo do jejich systémů během 3 až 4 měsíců, v případě velkých měst je to dle rozsahu pilotního projektu,“ konstatuje Libor Kašparovský, který dodává, že se není třeba bát ani tzv. „velkého bratra“. „Už dávno jsme dobrovolně odevzdali velmi osobní data bankám, pojišťovnám, operátorům a dalším. Využívání anonymních dat, která mají města k dispozici, nám škodit nebude – naopak nám to v budoucnu výrazně usnadní život,“ uzavírá.

  O firmě:

  Společnost Incinity s.r.o. byla založena v roce 2015. Jde o mladou a velice dynamickou softwarovou firmu ze Zlína, jejíž hlavní činností je vývoj, dodání a podpora vlastní integrační platformy pro chytrá města - Invipo. Incinity využívá rozsáhlé know-how společnosti CROSS a.s., která patří mezi lídry v oblasti technologií a řešení pro silniční dopravu.

  Více informací na: http://www.invipo.com/cs/http://www.incinity.cz/.

Bez efektivního řízení, správně nastavených procesů, řízení nákladů nebo výdajů lze velice těžko dosáhnou dalšího rozvoje. V případě municipalit je také velice důležité řízení a koordinace činnosti městských nebo obecních organizací.

Kvalitu života, práce, ale i životního prostředí významně ovlivňují budovy, stavby a veřejný prostor. Projekty v této oblasti jsou zacíleny na snížení energetické náročnosti, využití zbytkového tepla, alternativní způsoby vytápění, nebo řízení osvětlení v interiérech. Kromě zvýšení kvality života i práce mají tato opatření významný vliv na úsporu nákladů. Dalším důležitým aspektem ovlivňujícím kvalitu života patří kultivace veřejného prostoru a to například díky novému, multifunkčnímu městskému mobiliáři, moderním sportovištím, zeleným plochám a efektivnímu pouličnímu osvětlení.

 • Systém iClima společnosti InfraClima: efektivní, úsporný a zdravý

  Dobré nápady jsou k nezaplacení. Do slova a do písmene. Jen někdy není snadné je uvést do života. Platí to i pro inovativní a revoluční systém vytápění a chlazení iClima, který do vnitřních prostor, domovů i kanceláří přináší to, čemu se říká tepelná pohoda. Jeho autorem je Michal Rybář. Muž mnoha zájmů a schopností, podnikatel, filantrop a inovátor.

  „Nejefektivnější, nejúspornější a nejzdravější na hranici fyzikálních možností,“ charakterizuje v mnoha směrech převratnou technologii její tvůrce. Nijak se netají tím, že inspiraci hledal v přírodě. Konkrétně v jeskyních, kde se drží teplota stále stejná, ať je v létě přes třicet stupňů, nebo je v zimě desetistupňový mráz. Právě efekt jeskyně je v principu základem jeho úsporné technologie vytápění.

  Jak systém iClima funguje? Jeho plošná aplikace prostřednictvím speciálních kapilárních rohoží do podlahy, stěn i stropu zajišťuje kontrolované udržování celoroční konstantní teploty. V případě tohoto plnoplošného řešení má voda v kapilárách teplotu 22 stupňů Celsia po celý rok s výkyvem plus minus dva stupně. V zimě tak stavební konstrukce vyhřívá, v létě pro změnu ochlazuje.

  „Princip spočívá a maximálně využívá možností přírodní akumulace a redistribuce tepla,“ poznamenal Michal Rybář, jehož firma sídlí v obci Zápy nedaleko Prahy. V místnostech s kapilárními rohožemi ukrytými pod omítkou a pod podlahou chybí nejen nepříjemný vrkot a chlad z klimatizace, ale i klasická topná tělesa.

  Základem technologie iClima jsou tři pilíře, jejichž vzájemné propojení přináší nejen významné úspory energie, ale také udržuje nadstandardní celoroční tepelnou pohodu a zdravé bydlení. Prvním pilířem je nízkoteplotní vodní soustava tvořená kapilárními rohožemi, druhým pak sluneční energie jako hlavní zdroj tepla a třetím tepelné čerpadlo a využití energie země nebo vody.

  Jako ideální pokojová teplota se udává rozmezí mezi 22 a 25 stupňů Celsia. „My jsme zvolili 22 stupňů, které jsou pro lidský organismus vhodné i zdravé. Zatímco při běžném topení je nutné vodu ohřát na 50 až 60 stupňů Celsia, a v případě podlahového topení na 36 až 40 stupňů Celsia, v případě našeho systému stačí jen 22 stupňů. To znamená ohromné úspory na ohřev,“ odhalil další z předností systému Ing. Igor Mandík ze společnosti iClima s.r.o.

  A že v tomto případě neplatí ono okřídlené rčení, že kovářova kobyla chodí bosa, může sloužit příklad úspor přímo v areálu společnosti InfraClima v Zápech. Objekt, jehož součástí je ubytovna se 40 pokoji, kanceláře, vzorkovna, nástrojárna, hala, výrobní prostory a sociální zázemí, to vše o ploše 4 500 m2, v letech 2001 až 2008 spolkl v průměru každoročně na vytápění a klimatizování 995 000 korun. Po instalování kapilárních rohoží klesly roční náklady v roce 2014 na vytápění a klimatizování na 43 000 Kč!

  „Naše řešení je sice nákladnější – například v rozpočtu rodinných domků je částka na instalaci systému iClima asi o 50 procent vyšší než u klasických systémů vytápění a chlazení –, ale následné úspory jsou výrazné. Roční náklady na vytápění a chlazení u klasického domku se dají stlačit ročně na 2 500 korun. Návratnost našeho systému je kolem deseti let,“ přidal další argumenty Ing. Mandík.

  Náklady se významně snižují, pokud je použito tepelné čerpadlo a ještě výrazněji, když se využijí sluneční termické difuzní panely. „A trvanlivost systému je srovnatelná s životností stavby,“ doplnil Michal Rybář s tím, že jeho technologie se dá instalovat do novostaveb i rekonstrukcí, do rodinných domů, stejně jako do kancelářských a dalších typů budov, do nemocnic, ale i při rekonstrukcích historických budov.

  Ostatně, systém iClima/InfraClima už několik let funguje v desítkách objektů, mj. v penzionu v Německu a v rehabilitačním ústavu v Kladrubech, kde se instaluje už ve třetí etapě postupně v dalších objektech ústavu. „Využíváme systém v ubytovacích prostorách, ale i v dalších, například v rehabilitačních místnostech nebo v sesternách,“ prozradil ředitel ústavu Josef Hendrych.

  Instalace systému iClima/InfraClima v rehabilitačním ústavu v Kladrubech jen potvrzuje slova jeho autora Michala Rybáře o tom, že se jedná o velice zdravou a vůči lidskému organismu přívětivou technologii. „Prostředí je vhodné pro alergiky, astmatiky i kardiaky. Systém vytváří stabilní příjemné prostředí, žádný průvan, žádný hluk klimatizace, žádné plísně či roztoči ve vzduchu,“ vypočítal Michal Rybář další bonusy systému.

  Optimální uložení kapilárních rohoží je na zdivo a polystyrenovou desku. Právě na tu se pak uloží rohože i s perlinkou, na kterou se přidá omítka. V případě porušení kapiláry se nic hororového neděje. Žádný gejzír ze zdi nehrozí. „Voda v systému není pod takovým tlakem,“ vysvětluje Igor Mandík. V případě nehody lze kapiláru snadno zavařit třeba zapalovačem.

  „Systém zajišťuje stále stejnou konstantní teplotu. Bez výkyvů. V létě i v zimě. Je velice úsporný a přívětivý vůči lidskému organismu,“ shrnul Michal Rybář a nijak se netají tím, že dalším významným faktorem je i nezávislost na velkých dodavatelích tepla a energií.

  O firmě:

  INFRACLIMA je jediný český výrobce kapilárních rohoží s tradicí přes 21 let v oboru. Firma se zabývá vývojem, konstrukcí, výrobou, projekcí a montáží alternativních zdrojů energie, energeticky úsporných řešení udržování celoroční tepelné pohody v budovách.

  Společnost iClima byla založena v roce 2015 a jejím úkolem společnosti je vybudování evropské distribuční a prodejní sítě systému iClima.

  Více na: www.infraclima.czwww.iclima.cz

Předpokladem úspěšného rozvoje je vzdělaná, inteligentní a informovaná společnost. Mezi důležité cíle patří rozvoj lidských zdrojů a zapojení obyvatel do veřejného života. Podmínkou dosažení cílů je vysoká úroveň a dostupnost vzdělávacích zařízení, přístup ke znalostem a celoživotní vzdělávání, sdílení informací, nebo zkušeností a v neposlední řadě zjednodušení komunikace mezi občany nebo firmami (společnostmi) a úřady. Projekty v této oblasti by měly být zaměřeny na zavádění nových technologií při vzdělávání a to jak zaměstnanců v případě firem a obecní či městských úřadů, tak i občanů municipalit. Pomocí nových technologií lze významným způsobem zjednodušit komunikaci s úřady i dosáhnout většího zapojení obyvatel do veřejného života. Nové technologie také mohou přispět k vyšší míře bezpečnosti obyvatel ve městech.

 • „ELORIG“ aneb jak si zajistit právní prokazatelnost důležitých elektronických dokumentů

  Vývoj v oblasti elektronizace je nezadržitelný. Datové schránky přinesly nárůst elektronické komunikace mezi firmami, občany a státními či veřejnými institucemi. Firmy stále častěji objevují výhody elektronické fakturace. Bankovnictví postupně přechází na kompletně bezpapírový styk s klienty. Elektronizuje se i komunikace ve zdravotnictví. Příkladů využití je celá řada a další neustále přibývají. Z tohoto důvodu je důležité porozumět základním principům, jak s důležitými elektronickými dokumenty nakládat. Položili jsme proto několik otázek Lukášovi Rejlovi, který je expertem na tuto problematiku ve společnosti Solitea Business Solutions.

  Co si máme představit pod pojmem „právně prokazatelný elektronický dokument“?

  Jde o elektronický dokument, který je opatřen uznávaným elektronickým podpisem v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 a zákonem č. 297/2016 Sb. O službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. V praxi má takový dokument garantovánu stejnou váhu jako klasický listinný dokument s vlastnoručním podpisem jeho původce a to na území celé EU.

  To zní celkem jednoduše. Opravdu to nemá žádná úskalí?

  To víte, že má. Elektronický podpis má kromě celé řady nesporných výhod, které ho v zásadě přibližují k notářsky ověřenému podpisu, i své nevýhody. Nedá se rozumně vytisknout. Není zase až tak jednoduché prokázat, že je skutečně platný, a to zejména po určité době od podpisu. A ještě navíc ke všemu časem ztrácí svoji platnost jaksi z principu.

  Pojďme hezky postupně, začněme nejprve těmi výhodami.

  Když obdržím klasický listinný dokument s vlastnoručním podpisem jeho původce, tak v případě, že podpis dané osoby dobře neznám nebo nemám jeho podpisový vzor, tak mi nezbývá než věřit, že příslušný dokument podepsala opravdu dotyčná osoba. A ještě navíc musím věřit i tomu, že podepsala přesně tu verzi dokumentu, kterou mám právě před sebou. To platí minimálně do doby, než se prokáže, že jde o falzifikát. Proto, pokud jde o něco opravdu důležitého, například o převod v katastru nemovitostí, tak pro tyto účely potřebuji notářsky ověřený podpis. Notář mi v takových případech garantuje, že dokument skutečně podepsal ten, kdo je na něm uveden a že dokument byl přesně v té podobě, kterou mám k dispozici.

  Tuším správně, že elektronický podpis v zásadě nahradí potřebu notáře u elektronických dokumentů?

  Přesně tak. Elektronický podpis spojuje všechno výše řečené dohromady. Kvalifikovaný certifikát, který použiji k ověření uznávaného elektronického podpisu, obsahuje jednoznačnou identifikaci toho, komu byl vystaven důvěryhodnou a nezávislou akreditovanou certifikační autoritou. Takže lze zjistit, kdo konkrétně dokument podepsal. Pokud se v dokumentu následně změní byť i jediné písmenko, elektronický podpis bude neplatný. Tudíž pokud se mi elektronický podpis podařilo ověřit, je to pro mě garancí, že mám k dispozici přesně tu verzi dokumentu, která byla podepsána.

  To zní zajímavě. Ale přejděme ale nyní k těm úskalím.

  Prvním úskalím je čas. Každý certifikát má omezenou dobu platnosti, obvykle na jeden rok od vystavení. Důvodem je technologická ochrana. Zjednodušeně si lze představit, že elektronický podpis vytvořený pomocí tohoto certifikátu slouží jako zapečetěná obálka, do které je podepisovaný dokument vložen. Tato obálka je vytvořena tak, aby ji nebylo možné otevřít a znovu uzavřít. S technologickým pokrokem se ale zlepšují naše možnosti obálky otevírat, aniž by to bylo poznat, čímž vzniká riziko, že někdo dokument v obálce beze stopy vymění za jiný. Pokud tedy ověřuji platnost elektronického podpisu, je v takovém případě nutné zároveň prokázat, že obálka byla vytvořena v době, kdy ještě byla považována za bezpečnou.

  Copak součástí elektronického podpisu není čas, kdy byl vytvořen?

  Samozřejmě, že ano, nicméně v tomto případě jde v zásadě jen o čas, který byl aktuálně nastaven v počítači, na němž byl elektronický podpis vytvořen. A ten, jak víme, lze nastavit na libovolnou hodnotu a manipulovat s ním. Z tohoto důvodu musíme ověřovat proti času důvěryhodnému, což se zaručí přidáním tzv. zaručeného časového razítka. Jde v principu o speciální elektronický podpis (další obálku) autority garantující přesný čas. Podepsaný dokument opatřený elektronickým podpisem lze tudíž zafixovat právě tímto časovým razítkem a tím následně prokázat, že dokument a jeho elektronický podpis v daném čase již existoval. To však dotyčného něco stojí, neboť to vyžaduje smlouvu s příslušným vydavatelem zaručených časových razítek.

  Znamená to tedy, že mi může právně závazný elektronický dokument přijít i bez časového razítka?

  Přesně tak, neboť naše legislativa neukládá všem subjektům, aby byl uznávaný elektronický podpis opatřen zaručeným časovým razítkem. Ověřit právní prokazatelnost dokumentu bývá zpravidla v zájmu jeho příjemce a je tak na něm, aby si ověřil, že dokument časové razítko obsahuje, případně si ho tam sám doplnil a k tomuto garantovanému času platnost podpisu vyhodnotil.

  A tím už je hotovo?

  Jak již bylo řečeno, tak čas garantuje časové razítko, které je však ve své podstatě opět jen elektronickým podpisem vystaveným na základě speciálního certifikátu. A ten má omezenou dobu platnosti, obvykle pět let. Takže potřebujete-li archivovat dokument po delší dobu, musíte před vypršením platnosti certifikátu, který byl použit pro časové razítko, celý dokument včetně původního časového razítka opatřit časovým razítkem novým. To bude zárukou, že v době jeho přidání ještě platilo předchozí časové razítko. V principu tak prodlužujete platnost časových razítek. Běžně se tomuto procesu říká přerazítkovávání. V námi použité analogii s obálkami tak nakonec budeme mít dokument, který je postupně vkládán do bezpečnější a ještě více bezpečnější obálky, včetně všech předchozích obálek.

  A existují na tato přerazítkovávání nějaká automatizovaná řešení?

  Pochopitelně, že ano. Jinak bychom celý život nedělali nic jiného, než přerazítkovávali důležité dokumenty, a ještě navíc by hrozilo, že na to čas od času zapomeneme. Jedno takové praktické řešení pro zachování právní prokazatelnosti elektronicky podepsaných dokumentů nabízí naše společnost Solitea Business Solutions. Naše jednoduché a intuitivní řešení představuje jakéhosi programového „robota“, který ověřuje elektronické podpisy u nově přijímaných dokumentů, poté je přijímá do své dlouhodobé péče a následně zajišťuje jejich pravidelné přerazítkovávání. Uživatel si pak pouze zálohuje celé úložiště dokumentů v zásadě stejným způsobem, jako si zálohuje svá jakákoli jiná důležitá data. Bez zajímavosti není ani to, že řešení je zcela zdarma. Máte-li zájem, vyzkoušejte si ho.

  O firmě:

  Solitea Business Solutions je konzultační a softwarová společnost, využívající dostupný potenciál moderních informačních technologií pro úspěšné podnikání svých klientů. Zkušený tým specialistů načerpal rozsáhlé zkušenosti při práci na stovkách projektů v oblastech zakázkového vývoje, podnikových systémů a Business Intelligence, které společnost zrealizovala za více než dvě desítky let. SBS je součástí holdingu Solitea, který patří mezi významné evropské dodavatele ICT služeb. K získání bezplatné verze ELORIG kontaktujte zástupce společnosti prostřednictvím webových stránek http://www.solitea.solutions/.