Informace o regulaci mezibankovních poplatků

Vážení klienti,

v souvislosti s Nařizením EU číslo 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce (dále jen „Nařízení EU“) vstupují v platnost další opatření, jejichž cílem je zpřehlednit používání platebních karet v obchodní síti a zajistit transparentnost směrem k obchodníkům i držitelům platebních karet. S úvodními kroky Komerční banky v této oblasti jsme Vás seznámili již v prosinci 2015 ZDE a o dalších změnách Vás nyní informujeme prostřednictvím zprávy v aplikacích přímého bankovnictví KB či formou dopisu.

Rádi bychom tyto informace doplnili o odpověďi na nejčastější dotazy, které změny přináší.

1. Jaké jsou nové povinnosti banky vůči obchodníkům přijímajícím platební karty?

Banka je dle čl. 9 Nařízení EU v první řadě povinna, pokud obchodník nepožádá o souhrnné účtování, účtovat obchodníkům transakční poplatky za přijímání platebních karet v transparentní struktuře, kdy u každé transakce poskytne obchodníkovi informace o těchto nákladových složkách poplatku:

  • Mezibankovní poplatky (Interchange fees) – poplatky, které banka za transakci hradí vydavateli platební karty
  • Poplatky karetních společností – poplatky, které banka jako provozovatel platebního terminálu nebo internetové brány hradí za služby poskytované příslušnou karetní společností při realizaci transakce
  • Náklady a marže provozovatele platebního terminálu – tato část je příjmem banky v souvislosti s veškerými službymi, které banka poskytuje v rámci zpracování plateb, včetně procesování, technické podpory či servisu platebního terminálu

Tuto povinnost banka splňuje prostřednictvím pravidelných výpisů z akceptace, kdy je součástí každé transakce celková výše nákladů obchodníka, částka mezibankovního poplatku a poplatku karetní společnosti. Tímto způsobem byly výpisy z akceptace platebních karet upraveny již v prosinci 2015.

Složka nákladů a marže banky je definována jako pohyblivá a je počítána jako rozdíl mezi celkovou dříve smluvně stanovenou cenou a souhrnem mezibankovních poplatků a poplatků karetní společnosti.

Dále je banka povinna změnit smlouvy s obchodníky tak, aby přehledně a v požadované struktuře uváděly informace o jednotlivých složkách celkové ceny za zúčtování transakcí. Za účelem zajištění této změny Vám proto byla odeslána výše uvedená komunikace s návrhem na změnu smlouvy.

2. Jakým způsobem se mění smlouva o přijímání platebních karet mezi bankou a obchodníkem?

Smlouva se mění pouze tak, že nově bude přehledně ukazovat jednotlivé složky celkové ceny za zúčtování transakcí, která se ale nemění. Můžete tak i nadále počítat se stabilními dříve sjednanými cenami za zpracování transakcí. Změna v účtování se nijak negativně neprojeví ani ve Vašem účetnictví.

3. Jakým způsobem je definována výše mezibankovních poplatků a poplatků karetních společností?

Sazby mezibankovních poplatků i poplatků karetních společností jsou dány více faktory, mimo jiné typem karty a zemí, kde byla karta vydána. Tyto sazby stanovují karetní společnosti, pro vybrané karty jsou u mezibankovních poplatků omezeny Nařízením EU a jsou zcela mimo kontrolu Komerční banky. Jejich výše, která je rozhodující pro výpočet částky těchto poplatků zobrazené na výpise z akceptace platebních karet, je Vám pro nejčastěji používané typy karet VISA a MC k dispozici na stránkách www.kb.cz/tabulky. Za účelem zvýšení přehlednosti Komerční banka sazby poplatků karetních společností průměruje dle dlouhodobého používání jednotlivých typů karet a obchodníkovi účtuje pouze jednu sazbu poplatku karetní společnosti pro karty VISA a jednu pro karty MC

Výše sazeb může být v budoucnu změněna karetními společnostmi či regulátorem. Rádi bychom Vás ujistili, že případná změna nemá bez změny smluvního ujednání žádný vliv na celkovou cenu za zpracování transakcí uvedenou ve Vaší Smlouvě.

4. Jakým způsobem mohu navržené změny akceptovat?

Z Vaší strany není vyžadována žádná aktivní spolupráce a navrhované změny nabudou automaticky účinnosti ke dni, který je uveden ve zprávě v přímém bankovnictví, či v dopise, a to za předpokladu, že navržené změny písemně neodmítnete nejpozději v den před účinností navrhované změny.

5. Jak postupovat v případě, kdy se změnou nesouhlasím?

Pokud se změnou nesouhlasíte, a chcete tedy, aby Vaše smlouva zůstala nezměněna (tedy že nebude obsahovat ujednání popisující jednotlivé složky celkové ceny), máte možnost ji písemně odmítnout. Písemné odmítnutí je třeba doručit Vaší domovské pobočce Komerční banky nejpozději den před účinností navrhované změny. V takovém případě jsme připraveni i nadále plnit závazky banky vyplývající ze smlouvy o přijímání platebních karet.

6. Kde mohu získat bližší informace?

Velmi rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy z oblasti přijímání platebních karet. Pro tento případ nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím linky Podpory pro obchodní místa Komerční banky, a.s. na telefonním čísle 955 512 220, případně je Vám k dispozici e-mailová adresa akceptace@kb.cz.