• Pojistný program pro města a obce

  Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu i zemědělské pojištění pro potřeby municipalit.

Zajištění

Pojistěte se pro případ nečekaných událostí.

Na míru

Zvolte produkt, který vznikl speciálně pro municipality.

Komplexnost

Chraňte se před širokým spektrem rizik.

Výhodně

Získejte slevu 20 % na tento i další pojistné produkty.

Proč KB?

Vysoká profesionalita

Pojištění nabízíme ve spolupráci s Českou pojišťovnou.

Získejte slevu s KB

Naši klienti mají na produkty České pojišťovny 20% slevu.

Ptejte se

Všechny otázky Vám zodpovíme na bezplatné Infolince KB.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Pojistný program pro města a obce

 • jedná se o komplexní ochranu, která je na míru sestavena specifickým potřebám měst a obcí
 • do pojistného programu spadá:
  • pojištění movitého i nemovitého majetku
  • pojištění odpovědnosti za škodu
  • zemědělské pojištění
 • díky spolupráci KB a České pojišťovny nabízíme našim klientům slevu 20 % nejen na pojistný program pro municipality, ale také na další nová pojištění současně sjednaná v rámci pojištění podnikatelů u České pojišťovny
 • v rámci pojištění majetku se řeší zejména:
  • limity pro jednotlivá pojistná nebezpečí
  • odchylná spoluúčast pro jednotlivá rizika
  • pojištění rizika krádeže strojů lehčích než 1000 kg
  • automatické připojištění elektroniky po dobu 30 dnů od data pořízení
  • pojištění městského rozhlasu, rozvodů internetových sítí, orientační značení a vybavení pěších zón
 • v rámci pojištění odpovědnosti se řeší zejména:
  • pojištění nesprávného úředního postupu
  • vyloučení uplatnění přechodu práv na starosty a členy zastupitelstev
  • pojištění majetkové propojenosti mezi obcí a jí zřízenými organizacemi
  • pojištění křížové odpovědnosti
  • pojištění obce jako organizátora veřejné služby dle zákona o hmotné nouzi

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • pojištění nemovitého a movitého majetku
  • pojištění živelních rizik a odcizení
   • obvykle se sjednává jako pojištění nové hodnoty – v případě poškození, zničení nebo odcizení věci vyplatíme náklady na její opravu nebo znovupořízení
   • majetek municipality je pojištěn pro případ poškození nebo zničení požárem, úderem blesku, výbuchem a nárazem nebo zřícením letadla
   • základní živelní pojištění lze rozšířit o škody způsobené povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením zemin či skal, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení, krádeží, loupeží a úmyslným poškozením
   • pojištění movitého majetku se dělí na pojištění věcí a staveb
    • pojištění věcí se vztahuje na stroje, zařízení, inventář, cennosti, peníze ve všech směnitelných měnách, cizí věci po právu užívané, cizí věci převzaté, náklady na opravu poškozených nebo zničených stavebních součástí, přepravované peníze a cennosti
    • pojištění staveb se vztahuje na budovy a jiné stavby, skla výloh a dveří, markýzy, neonové trubice, světelné reklamy a umělecko-řemeslná díla
  • pojištění elektroniky
   • je určeno zejména pro elektronická zařízení pro zpracování dat, elektronická zařízení a sdělovací techniky, rozhlasovou a televizní techniku, měřící, regulační a kontrolní techniku a další – např. pojištění městského a obecního rozhlasu, internetových rozvodů, anténních systémů, kamerových systémů atd.
   • rozsah pojistné ochrany zahrnuje jak pojištění živelních rizik, tak pojištění vnitřních poruch způsobených například konstrukční vadou, vadou materiálu, výrobní vadou, přepětím, zkratem, ale také škody způsobené neodporným zacházením, nesprávnou obsluhou nebo úmyslným poškozením
  • pojištění strojů
   • vztahuje se jejich poškození nebo zničení požárem, výbuchem, bleskem, vichřicí, lavinou, zřícením zemin nebo skal, krupobitím, povodní, záplavou, nárazem, pádem a úmyslným poškozením
   • kryje také škody způsobené chybou konstrukce, vadou materiálu, výrobní vadou, přetlakem nebo podtlakem páry, plynu nebo kapaliny, pádem nebo vniknutím cizího předmětu, zkratem či jiným působením elektrického proudu, selháním měřících, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení a nesprávnou obsluhou, nešikovností, nepozorností nebo nedbalostí
   • nad rámec pojištění umožňuje pojistný program České pojišťovny také možnost výběru pojistných nebezpečí a limitů plnění dle individuálních potřeb, sjednání odlišných spoluúčastí pro jednotlivá pojistná nebezpečí, automatické připojištění nově pořízených elektronických zařízení do souboru elektroniky bez nutnosti předchozího oznámení pojišťovně, pojištění obecního rozhlasu, rozvodů internetových sítí, orientačních značení, vybarví pěších zón a dalších speciálních požadavků, pojištění nárazu dopravního prostředku, pojištění vandalismu pro zajištěného i nezajištěného pachatele, možnost sjednání nestandardních pojištění podle potřeb klienta a možnost pojištění předmětu dotace – dětská hřiště, cyklostezky, revitalizace apod.
 • Pojištění odpovědnosti:
  • jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu pro kraje, města nebo obce, vyplývající ze zákonů č.128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
  • rozsah pojištění nabízí pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetích osob, pojištění odpovědnosti obce jako zřizovatele městské policie, pojištění odpovědnosti obce za škody způsobené osobami vykonávajícími obecně prospěšné práce nebo veřejnou službu, dále na škody, které jsou způsobeny osobám vykonávající prospěšné práce nebo veřejnou službu, pojištění odpovědnosti obce jako zaměstnavatele za škody na věcech zaměstnanců, pojištění za škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným postupem ve smyslu zákona č.82/1998 Sb., vyloučení možnosti přechodu práv na starosty (primátory, hejtmany) nebo členy zastupitelstva, odpovědnost obce jako vlastníka nebo správce komunikace a nemovitosti (včetně odpovědnosti za schůdnost chodníků), odpovědnost obce jako poskytovatele sociální péče, možnost pojištění dalších subjektů do pojistné smlouvy obce (např. provozovny, školy aj.) a pojištění křížové odpovědnosti
  • lze rozšířit také o pojištění finančních škod, regresů zdravotních pojišťoven při pracovních úrazech, regresů vyplácení dávek nemocenské a pojištění škod na věcech převzatých a užívaných
 • Zemědělské pojištění
  • zemědělské pojištění nabízí pojištění městských a obecních lesů na riziko „POŽÁR a VICHŘICE“, pojištění okrasných výsadeb a dřevin, pojištění rostlin ve sklenících a fóliovnících i na riziko vandalismu, pojištění lesních školek i na riziko okus zvěře a mráz a pojištění zvířat v zájmovém chovu

Komu je určeno

Obcím, městům a městysům, krajům a jimi založeným organizacím.

Poskytovatel

Poskytovatelem pojištění je Česká pojišťovna.