ŽÁDOST O ZMĚNU SPLÁTEK

Tímto žádám Komerční banku, a.s. (dále jen „Banka“) o změnu splátek u níže uvedených produktů:

typ úvěru *:
číslo úvěrového účtu *:
Další úvěry bude možné přidat při telefonickém rozhovoru

 

a sděluji následující údaje:

Žádám o


Důvod žádosti

Další údaje o žadateli

Údaje o příjmech

Celkovým měsíčním příjmem je zde myšlen součet částky, kterou vám posílá zaměstnavatel na účet, vašeho čistého příjmu z podnikání, a dalších čistých příjmů z ostatních činností (brigády, pronájem, sociální dávky…).  

Uveďte, jaký je čistý příjem osoby, se kterou sdílíte společnou domácnost (manžel/manželka, druh/družka, atd.)

Údaje o výdajích

(nájemné, služby, energie, strava, pojištění, spoření, výživné, telefon, internet, doprava, apod.)

Např. leasing, nebankovní půjčky, zboží na splátky atd.

Detaily s vámi probereme telefonicky.

Závěrečná ustanovení

Prohlašuji, že:
  • údaje uvedené v této žádosti jsou pro účely posouzení mé úvěruschopnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o spotřebitelském úvěru úplné a pravdivé a zavazuji se uhradit Bance veškeré náklady a škody, které by jí mohly vzniknout v případě nepravdivosti tohoto prohlášení;
  • není u soudu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ani není zahájeno insolvenční řízení týkající se mé osoby či mého majetku, nebo jiné řízení, které má obdobné právní účinky;
  • jsem si vědom své povinnosti sdělit v rámci následujícího telefonního hovoru s Bankou veškeré informace o případném nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) vůči mé osobě či mému majetku, stejně tak o případném soudním, správním či rozhodčím řízení týkajícím se mé osoby či mého majetku;  
  • jsem si vědom své povinnosti sdělit v rámci následujícího telefonního hovoru s Bankou veškeré informace o případném daňovém nedoplatku, nedoplatku pojistného na veřejném zdravotním pojištění, na sociálním zabezpečení, nedoplatku příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
  • nemám žádné dluhy vůči státu vzniklé neoprávněným pobíráním dávek nemocenského pojištění, důchodových dávek ani dávek sociálního zabezpečení.

 

Odesláním této žádosti beru na vědomí, že:
  • Banka ověřuje moji bonitu, důvěryhodnost a platební morálku prostřednictvím údajů získaných od bankovních a nebankovních úvěrových registrů, jimž zároveň předává mé údaje, a jsem si vědom, že registry zpracovávají mé osobní údaje, včetně rodného čísla, za podmínek uvedených ve svých informačních memorandech, jejichž aktuální znění jsou k dispozici na jakékoliv pobočce Banky, na jejích webových stránkách a na stránkách www.solus.cz; www.cbcb.cz. Bližší informace jsou k dispozici v dokumentu Banky „Informace o zpracování osobních údajů“ dostupném na jakékoliv pobočce Banky a na webových stránkách zde Ochrana osobních údajů;
  • na kladné vyřízení této žádosti není právní nárok;
  • v případě kladného vyřízení této žádosti je Banka povinna informaci o změně splátkového plánu, popřípadě o poskytnutí restrukturalizačního úvěru, zanést do Bankovního registru klientských informací (BRKI);
  • v případě zamítnutí této žádosti budu informován prostřednictvím elektronické pošty (emailem) na adresu, kterou jsem uvedl výše v této žádosti.

* Povinné pole

Pokud se Vám po odeslání nezobrazí potvrzující hláška, zkontrolujte červeně označená pole.