• Úvěry s podporou PGRLF, a.s.

  Využijte výhod, které přináší partnerství KB s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem.

Výhodně

Úvěr s podporou PGRLF ve formě subvencování části úroků.

Bez poplatků

Za využití podpor PGRLF neplaťte žádné poplatky.

Přehledně

Získejte aktuální informace o programech PGRLF, a.s.

Profesionálně

Využijte bezplatný poradenský servis našich specialistů.

Proč KB?

Investujte

Zafinancujeme Vám až 100 % výše investice.

Nechte si poradit

Pomůžeme Vám s přípravou a vyřízením žádosti o dotaci.

Šetřete

Získáte nižší úrokové zatížení financování s podporou PGRLF.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co jsou Úvěry s podporou PGRLF, a.s.

 • jedná se o úvěry určené podnikatelům v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zemědělské výroby
 • úvěr mohou využít tyto fyzické nebo právnické osoby:
  • mikropodnikatel – podnikatel, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR
  • malý podnikatel – podnikatel, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR
  • střední podnikatel – podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR
  • velký podnikatel – podnikatel, který zaměstnává vice než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat je více než 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy je vyšší než 43 milionů EUR
 • v rámci Úvěrů s podporou PGRLF, a.s., můžete získat až 100 % výše Vaší investice
 • za využití podpor nezaplatíte žádné poplatky
 • k dispozici Vám bude bezplatný poradenský servis specialistů na pobočkách KB
 • obecná charakteristika programů na podporu (kromě Programu Zajištění úvěru):
  • úroková dotace – max. 5 % p. a. na splátky uhrazené řádně a včas (úrokové zatížení klienta musí být min. 0,5 % p. a.)
  • u mladých zemědělců bude Podpora navýšena o 1 % p. a. – toto navýšení bude poskytováno nejdéle do konce roku, ve kterém žadatel – Mladý zemědělec – dovrší věk 40 let
  • podpora se neposkytuje na: kontokorentní a revolvingové úvěry a na úhradu závazků, které plynou z leasingových smluv

Co by Vás mohlo zajímat

 • v rámci Úvěrů s podporou PGRLF, a.s., jsou dosažitelné tyto programy:
  • Úvěr s podporou programu ZEMĚDĚLEC – investiční podpora zaměřená převážně na realizaci dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivity, modernizaci, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a další rozvoj zemědělských subjektů
   • účel investičního úvěru:
    • nákup strojního zařízení, vybavení a technologických celků
    • výstavba, pořízení nebo vylepšení movitého majetku
    • nákup plemenných zvířat
   • celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele nesmí překročit částku (za období od 1. 10. do 30. 9. následujícího roku):
    • 10 mil. Kč v případě investic na nákup techniky do zemědělské prvovýroby
    • 50 mil Kč v případě investic na výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku v zemědělských závodech
    • 5 mil. Kč v případě investic na nákup plemenných zvířat za účelem zlepšení genetické hodnoty stáda
   • délka úvěru:
    • max. 8 let – úvěr na nákup techniky do zemědělské prvovýroby
    • max. 20 let – úvěr na výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku v zemědělských závodech
    • max. 4 roky – úvěr na nákup plemenných zvířat
   • příjemce podpory:
    • zemědělský podnikatel, který je zemědělským prvovýrobcem
    • „Aktivní zemědělec“ v případě investice na nákup plemenných zvířat
    • podnikatel, který nemá potíže
  • Úvěr s podporou programu PODPORA NÁKUPU PŮDY – řešení přechodného nedostatku vlastních finančních zdrojů zemědělských prvovýrobců za účelem nákupu nestátní zemědělské půdy
   • účel investičního úvěru:
    • nákup nestátní zemědělské půdy
    • umožňuje nakoupit také jiné pozemky, které tvoří logickou součást nakupovaných zemědělských pozemků
   • výše úvěru:
    • min. výše úvěru činí 100 000 Kč
    • celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele nesmí překročit 10 mil. Kč
   • příjemce podpory:
    • podnikatel, který je zemědělským prvovýrobcem
    • malý či střední podnikatel
    • podnikatel, který splní podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 – max. výše podpory je 15 tis. EUR.
  • Úvěr s podporou programu Lesní hospodář – je určen podnikatelům, kteří investují zejména do techniky a technologií pro hospodaření v lesích, podporovaná investice vede zejména ke snížení nákladů, zlepšení jakosti, produktivity, dalšímu rozvinutí produkce či k ekologicky šetrnějším způsobům hospodaření
   • účel investičního úvěru:
    • nákup lesnické techniky
   • výše a délka úvěru:
    • max. 20 mil. Kč na neomezenou dobu
   • příjemce podpory:
    • podnikatel, který:
     • se zabývá lesním hospodářstvím a jinými činnostmi v oblasti lesnictví / těžbou dřeva / podpůrnými činnostmi pro lesnictví
     • mikropodnikatel, malý, střední, nebo velký podnikatel
     • splňuje podmínky de minimis (dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 – max. výše podpory je 200 tis. EUR)
     • příjmy z hospodaření v lesích musí v prvním úč. období, které následuje po období, ve kterém byla podána žádost, dosahovat alespoň 25% z celkových příjmů
     • nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu, FÚ, ČSSZ, SPÚ, SZIF, MZE a PGRLF
    • FO nebo PO, která je vlastník / nájemce nebo vypůjčitel lesa, který:
     • hospodaří dle schváleného lesního hospodářského plánu, nebo převzaté platné lesní hospodářské osnovy, je podnikatelem, nebo obcí či dobrovolným svazkem obcí
     • splňuje podmínky de minimis (dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 – max. výše podpory je 200 tis. EUR)
     • nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu, FÚ, ČSSZ, SPÚ, SZIF, MZE a PGRLF
  • Úvěr s podporou programu Zpracovatel dřeva – program pro zpřístupnění nákupu techniky nebo technologií pro zpracování dřeva, které umožní zpracování dřeva a dřevního odpadu v jednotlivých částech výroby – podporované investice musí vést zejména ke snížení výrobních nákladů, modernizaci, zlepšení jakosti a dalšímu rozvoji podnikatelských subjektů
   • účel investičního úvěru:
    • nákup techniky a technologií v určených segmentech výroby (např. sušení řeziva, paření a impregnování masivního dřeva, zařízení manipulačních skladů,…)
   • výše a délka úvěru
    • max. 20 mil. Kč na neomezenou dobu
   • příjemce podpory:
    • je podnikatel, který:
     • splňuje podmínky de minimis (dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 – max. výše podpory je 200 tis. EUR)
     • nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu a ostatním institucím
     • mikropodnikatelem, malým, středním, nebo velkým podnikatelem
     • zabývá se:
      • pilařskou výrobou a impregnací dřeva
      • výrobou dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku
      • výrobou dýh a desek na bázi dřeva
      • výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
      • výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
    • je obcí či dobrovolným svazkem obcí, nebo podnikatelem, kteří:
     • splňují podporu de minimis (dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 – max. výše podpory je 200 tis. EUR
     • nesmí mít nedoplatky vůči státu a dalším institucím
     • zabývají se:
      • pilařskou výrobou a impregnací dřeva
      • výrobou dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku
      • výrobou dýh a desek na bázi dřeva
      • výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
      • výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku a zároveň je příspěvkovou organizací obce nebo PO, jejichž je obec zakladatelem
  • Úvěr s podporou programu Lesní školkař – program pro vytvoření předpokladů pro rozvoj lesní školkařské činnosti, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojů a technologií pro provozování lesní školkařské činnosti – podporovaná investice musí vést zejména ke snížení výrobních nákladů, modernizaci či zlepšení jakosti
   • účel úvěru:
    • investice do závlahových systémů, strojů na přípravu půdy a péči o půdu ve školkách, strojů a technologií pro školkařskou výrobu prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu, dočasného úložiště vyzvednutého sadebního materiálu lesních dřevin, strojů a technologií pro zpracování semenného materiálu lesních dřevin,…
   • výše a délka úvěru:
    • max. 20 mil. Kč na neomezenou dobu
   • příjemce podpory:
    • podnikatel
    • mikropodnikatel, malý, střední, nebo velký podnikatel
    • splňuje podmínky de minimis (dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 – max. výše podpory je 200 tis. EUR)
    • je veden v ústřední evidenci držitelů licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin (IS ERMA2)
    • provozuje lesní školkařskou činnost v lesních školkách na pozemcích určených k plnění funkce lesa
    • nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu a ostatním institucím
  • Úvěr s podporou programu Program Zpracovatel
   • účel úvěru:
    • pořízení investičního majetku, který souvisí se zpracováním zemědělského produktu k potravinářským či krmivářským účelům
   • výše a délka úvěru:
    • max. 50 mil. Kč na neomezenou dobu
   • příjemce podpory:
    • podnikatel zabývající se zpracováním zemědělských produktů
    • splňuje podmínky de minimis (dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 – max. výše podpory je 200 tis. EUR)
    • příjmy ze zpracování zemědělské produkce musí v prvním úč. období, které následuje po období, ve kterém byla podána žádost o podporu, dosahovat alespoň 25% z celkových příjmů, nebo v případě, že se zabývá zpracováním zemědělské produkce a zároveň zemědělskou prvovýrobou, dosahuje příjmů ze zemědělské výroby alespoň ve výši 25 % z celkových příjmů, dále musí uvedených příjmů dosahovat po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory
    • nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu a ostatním institucím
  • Úvěr s podporou programu Zajištění úvěru
   • účel úvěru:
    • pořízení investičního majetku v závodech, které provozují zemědělskou prvovýrobu či se zabývají zpracováním zemědělských produktů nebo působí v odvětví lesního hospodářství či zpracování dřeva
    • financování informačních a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů a potravinářských výrobků vyrobených ze zemědělských produktů na vnitřním trhu EU a/nebo ve třetích zemí
   • Výše úvěru:
    • 5 mil. Kč (pořízení investičního majetku v závodech začínajících podnikatelů související se zemědělskou prvovýrobou, zpracováním zemědělských produktů, lesním hospodářstvím nebo zpracováním dřeva)
    • 10 mil. Kč (pořízení investičního majetku souvisejícího se zemědělskou prvovýrobou)
    • 50 mil. Kč (pořízení investičního majetku souvisejícího se zpracováním zemědělských produktů, lesním hospodářstvím, nebo zpracováním dřeva nebo na projekty informačních a propagačních opatření)
   • Max. výše ručení:
    • 70 % z nesplacené jistiny úvěru (nebo 80 % v případě úvěrů na financování Informačních a propagačních opatření)
   • Max. doba ručení:
    • 60 měsíců od data vystavení PGRLF
   • Příjemce podpory:
    • podnikatel zabývající se zemědělskou prvovýrobou (produkce rostlinné a živočišné výroby) a/nebo zpracováním zemědělských produktů příjmy z těchto činností za poslední úč. období před podáním žádosti tvoří více než 25 % z celkových příjmů
    • podnikatel, nebo obec či dobrovolný svazek obcí je vlastníkem, nájemcem nebo vypůjčitelem lesa není PO, které je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu
    • podnikatel zabývající se lesním hospodářstvím, těžbou dřeva, pilařskou výrobou a impregnací dřeva, výrobou dýh a desek na bázi dřeva mikropodnik, malým nebo střední podnik příjmy z lesnické činnosti za poslední úč. období před podáním žádosti tvoří více než 50 % z celkových příjmů (oblast činnosti lesní hospodářství a těžba dřeva) – to neplatí pro začínající podnikatele
    • obec či dobrovolným svazkem obcí/nebo podnikatelem a zároveň je příspěvkovou organizací obce nebo PO, jíž je obec zakladatelem zabývá se pilařskou výrobou a impregnací dřeva, výrobou dýh a desek na bázi dřeva
    • podnikatel, který má schválen projekt (na financování Informační a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů a potravinářských výrobků vyrobených ze zemědělských produktů na vnitřním trhu EU a/nebo ve třetích zemích) Evropskou komisí a je spolufinancován z rozpočtu EU
   • Co musí splňovat všichni žadatelé o podporu:
    • uhradit PGRLF cenu za Ručení (pokud má nárok na podporu de minimis, může být touto podporou uhrazena cena za Ručení)
    • poskytnout PGRLF směnku vlastní
    • nesmí být podnikem v obtížích
    • nesmí mít nedoplatky vůči státu a ostatním institucím

Komu je určeno

Zemědělcům, lesníkům, vodohospodářům a zpracovatelům.