OP Životní prostředí (OPŽP)

Dotační programy určené pro veřejnou správu, podniky a neziskový sektor

Sběr, separace a recyklace odpadů

Sběr, shromažďování, třídění, materiálové využití odpadů, včetně nebezpečných
 


VÝŠE DOTACE
Individuální, dle typu projektu a veřejné podpory

Více informací
Sběr, separace a recyklace odpadů

Podporované aktivity:

Sběr, shromažďování, třídění, materiálové využití odpadů, včetně nebezpečných (např. sběrné dvory, třídící linky, energetické využití odpadů apod.)

Výše dotace:

Individuální, dle typu projektu a veřejné podpory, v případě veřejné podpory obecně až 35 % (VP), 45 % (SP), 55 % (MP), projekty bez veřejné podpory 85 %

Informace:

Realizace projektů na celém území ČR

V některých případech podpora formou dotace v kombinaci se zvýhodněným úvěrem

Konkrétní výzva většinou podporuje jen vybrané typy odpadů a důraz je kladen na odpady komunálního typu

Protipovodňová opatření

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv ...
 


VÝŠE DOTACE
Až 85 %

Více informací
Protipovodňová opatření

Podporované aktivity:

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků, Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

Výše dotace:

85 % celkových způsobilých výdajů projektu, výjimkou výměny nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy, kde bude podpora poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů

Informace:

Hospodaření se srážkovými vodami je řešeno v území se stávající zástavbou a z převážné části se zástavbou nekomerčního (nepodnikatelského) charakteru nebo je řešen odtok srážkových vod ze stávajících veřejných budov a objektů nevyužívaných ke komerčním účelům

Posílení přirozených funkcí krajiny

Opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů ...
 


VÝŠE DOTACE
Až 100 % celkových způsobilých výdajů projektu

Více informací
Posílení přirozených funkcí krajiny

Podporované aktivity:

Opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů (obojživelníci, chráněné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků a na místech, opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické infrastruktury

Založení biocenter a biokoridorů ÚSES, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku,

vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků, obnova říčních ramen v nivě vodního toku

Výše dotace:

60% až 100 % celkových způsobilých výdajů projektu dle typu aktivity

Informace:

V rámci realizace nebudou zaváděny nepůvodní druhy včetně kultivarů do volné krajiny

Projekt realizace ÚSES je v souladu s územním plánem

Zlepšení kvality prostředí v sídlech

zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů),
 


VÝŠE DOTACE
60 % celkových způsobilých výdajů projektu

Více informací
Zlepšení kvality prostředí v sídlech

Podporované aktivity:

zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby), realizace přírodě blízkých opatření ke zpomalení odtoku a retenci srážkové vody jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně

Výše dotace:

60 % celkových způsobilých výdajů projektu

Informace:

Revitalizované plochy zeleně jsou v územním plánu vymezeny jako zeleň ve veřejném prostranství nebo samostatně vymezeny jako plochy zeleně nebo vymezeny v rámci systému sídelní zeleně nebo jako plochy, jejichž podmínky využití zajišťují ochranu před zastavěním a umožňují využití jako zeleň

Projekt je realizován v obci, která ke dni podání žádosti dosahuje minimálního počtu 500 obyvatel.