Program rozvoje venkova (PRV)

Dotační programy určené pro zemědělce, potravináře a lesníky

Investice do zemědělské prvovýroby

Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu ...
 


VÝŠE DOTACE
40 % ze způsobilých výdajů

Více informací
Investice do zemědělské prvovýroby

Podporované aktivity:

Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní); Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci; nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu

Výše dotace:

40 % ze způsobilých výdajů (+ 10 % pro mladé začínající zemědělce, + 10 % pro LFA oblasti), minimální výše způsobilých výdajů 100 tis., max. 150 mil. Kč

Informace:

Projekt musí být realizován mimo Prahu

Výdaje na speciální mobilní stroje pro živočišnou výrobu mohou tvořit maximálně 49% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Míra dotace je omezena i maximálními limity pro konkrétní typy výdajů

Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb

Investice do nezemědělských činností – diverzifikace

Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů a vytváření nových pracovních míst
 


VÝŠE DOTACE
25 % (VP), 35 % (SP), 45 % (MP) ze způsobilých výdajů

Více informací
Investice do nezemědělských činností – diverzifikace

Podporované aktivity:

Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů a vytváření nových pracovních míst

Výše dotace:

25 % (VP), 35 % (SP), 45 % (MP) ze způsobilých výdajů, minimální výše způsobilých výdajů 200 tis. Kč, max. 10 mil. Kč

Informace:

Projekt musí být realizován mimo Prahu, Plzeň, Liberec, Brno a Ostravu

žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha

podporovanými činnostmi jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod

Agroturistika

stavební obnova či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (6 – 40 lůžek), včetně vybavení prostor


VÝŠE DOTACE
25 % (VP), 35 % (SP), 45 % (MP) ze způsobilých výdajů

Více informací
Agroturistika

Podporované aktivity:

stavební obnova či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (6 – 40 lůžek), včetně vybavení prostor

Výše dotace:

25 % (VP), 35 % (SP), 45 % (MP) ze způsobilých výdajů, minimální výše způsobilých výdajů 200 tis. Kč, max. 10 mil. Kč

Informace:

Projekt musí být realizován mimo Prahu, Plzeň, Liberec, Brno a Ostravu

žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 3 ha

předmětem projektu nesmí být samostatné stravovací zařízení. Stravovací zařízení může být budováno pouze jako součást ubytovacího zařízení/areálu ubytovacího zařízení se stabilními lůžky a musí být společně s náklady na ubytovací zařízení předmětem jednoho projektu

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv a nová výstavba bioplynové stanice (BPS) zpracovávající statková hnojiva (kejda a hnůj prasat) s maximálním instalovaným výkonem 500 kWe


VÝŠE DOTACE
BPS: 60 % (VP), 70 % (SP), 80 % (MP) ze způsobilých výdajů

Více informací
Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

Podporované aktivity:

investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv a nová výstavba bioplynové stanice (BPS) zpracovávající statková hnojiva (kejda a hnůj prasat) s maximálním instalovaným výkonem 500 kWe

Výše dotace:

BPS: 60 % (VP), 70 % (SP), 80 % (MP) ze způsobilých výdajů, minimální výše způsobilých výdajů 200 tis. Kč, max. 50 mil. Kč

Biopaliva: 25 % (VP), 35 % (SP), 45 % (MP) ze způsobilých výdajů, minimální výše způsobilých výdajů 200 tis. Kč, max. 10 mil. Kč

Informace:

Projekt musí být realizován mimo Prahu, Plzeň, Liberec, Brno a Ostravu

většina vyrobeného paliva či energie žadatelem (více než 50 %) musí sloužit k prodeji nebo být využita pro nezemědělskou činnost

žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha

Investice do zpracování zemědělských produktů

investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování ...
 


VÝŠE DOTACE
Až 45 %

Více informací
Investice do zpracování zemědělských produktů

Podporované aktivity:

investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování (včetně výstavby a rekonstrukcí budov), investice související s uváděním produktů na trh; investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

Výše dotace:

40 % ze způsobilých výdajů, 35 – 45 % pro pekaře, cukráře a jiné výrobce z mouky, minimální výše způsobilých výdajů 100 tis. Kč, max. 30 mil. Kč

Informace:

Projekt musí být realizován mimo Prahu

zpracování se nesmí týkat produktů rybolovu a medu, v případě výroby krmiv je výstupní produkt omezen na krmiva určená pro hospodářská zvířata (s výjimkou ryb)

dotaci poskytnout na technologie pro třídění, chlazení, značení a skladování vajec

dotaci nelze poskytnout na nákup nemovitosti

žadatel/příjemce dotace musí splňovat definici mikro, malého, středního podniku (MSP) až do data podpisu Dohody o poskytnutí dotace, nesmí se stát velkým podnikem

Lesnická infrastruktura, technika a technologie

investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení ...
 


VÝŠE DOTACE
Lesní cesty: 80 % ze způsobilých výdajů

Více informací
Lesnická infrastruktura, technika a technologie

Podporované aktivity:

investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení

stroje, technologie (včetně koně) a zařízení pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, pro přípravu půdy před zalesněním, pro školkařskou činnost

Výše dotace:

Lesní cesty: 80 % ze způsobilých výdajů, minimální výše způsobilých výdajů 10 tis. Kč, max. 8 mil. Kč

Technika a technologie: 50 % ze způsobilých výdajů, minimální výše způsobilých výdajů 10 tis. Kč, max. 9 mil. Kč

Informace:

Projekt musí být realizován mimo Prahu

Dotaci nelze poskytnout na výstavbu či opravu lesních cest kategorie 3L a 4L

Projekt lesních cest může být realizován pouze tam, kde jsou les a infrastruktura zdarma přístupné veřejnosti k rekreačním účelům

Podpora se vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na pozemcích určených k plnění funkcí lesa

Lesní hospodářství

Preventivní opatření - výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin, preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích ...
 


VÝŠE DOTACE
Až 100 %

Více informací
Lesní hospodářství

Podporované aktivity:

Preventivní opatření - výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin, preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů

Opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů a významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory, zařízení k odkládání odpadků, aj.

stroje, technologie (včetně koně) a zařízení pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, pro přípravu půdy před zalesněním, pro školkařskou činnost

Výše dotace:

100 % ze způsobilých výdajů v případě preventivních opatření a rekreační funkce lesa

50 % ze způsobilých výdajů v případě techniky a technologií

Informace:

Revitalizované plochy zeleně jsou v územním plánu vymezeny jako zeleň ve veřejném prostranství nebo samostatně vymezeny jako plochy zeleně nebo vymezeny v rámci systému sídelní zeleně nebo jako plochy, jejichž podmínky využití zajišťují ochranu před zastavěním a umožňují využití jako zeleň. Výjimku tvoří revitalizace prvků zeleně a liniových výsadeb podél komunikací a vodních toků, které nemusí být v územním plánu samostatně vymezeny.

Obec dosahuje ke dni podání žádosti minimálního počtu 500 obyvatel