Předchozí Obsah Následující 
Příloha k účetní závěrce dle českých
účetních standardů (CAS) k 31. prosinci 2003
 
 
 
1. Hlavní činnosti
 
Komerční banka, a. s., (dále jen „Banka“) je zapsána v obchodním rejstříku v České republice jako akciová společnost. K hlavním činnostem Banky patří:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
poskytování úvěrů a záruk v české a cizí měně;
přijímání a ukládání vkladů v české a cizí měně;
vedení běžných a termínovaných účtů v české a cizí měně;
poskytování bankovních služeb v rozsáhlé síti poboček v České republice;
devizové operace na mezibankovním peněžním trhu;
bankovní služby zahraničnímu obchodu;
bankovní služby v oblasti kapitálových trhů.

Banka sídlí na adrese Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha 1. Banka působí v České republice a ve Slovenské republice, kde má jednu dceřinou společnost Komerční banku Bratislava, a. s.
Kmenové akcie Banky jsou veřejně obchodovatelné na Burze cenných papírů v Praze. Majoritním vlastníkem Banky je francouzská banka Société Générale, která vlastní 60,35 % (2002 – 60,35 %) akcií Banky.
 
2. Události roku 2003
 
Výplata dividendy za rok 2002
Valná hromada Banky dne 19. června 2003 rozhodla o výplatě dividend za rok 2002 ve výši 40 Kč na jednu akcii před zdaněním. Pro výplatu dividend tak bylo určeno 1 520 mil. Kč z celkového zisku po zdanění podle českých účetních standardů ve výši 9 229 mil. Kč.

Prodej části rizikových úvěrů
Dne 29. listopadu 2002 Banka uzavřela rámcovou smlouvu o prodeji rizikových úvěrových pohledávek skupině GE Capital (dále „GE“).
Na základě této smlouvy a následného dodatku došlo v průběhu prvního pololetí roku 2003 k postoupení rizikových úvěrů v celkové nominální hodnotě 15 545 mil. Kč za prodejní cenu 2 655 mil. Kč, zahrnující úvěrovou angažovanost a odepsané pohledávky z předchozích období.
Nominální hodnota 15 545 mil. Kč postupovaných rizikových úvěrů se skládá z těchto částí:
– Pohledávky kryté státní garancí
– Pohledávky ostatní
– Odepsané pohledávky z předchozích období
4 217 mil. Kč
4 915 mil. Kč
6 413 mil. Kč.
 
V průběhu postoupení pohledávek a vypořádání platby došlo v souladu s ustanoveními smlouvy k nevýznamným odchylkám oproti původnímu rozsahu transakce.
Banka zachytila ve svých finančních výkazech k 31. prosinci 2002 dopad transakce prodeje rizikových pohledávek podle ekonomické podstaty. Prodané pohledávky byly ponechány v aktivech Banky, přičemž Banka provedla jejich přecenění podle prodejních cen sjednaných s GE. V první polovině roku 2003 byly prodané pohledávky odúčtovány z rozvahy Banky k datu jejich převodu GE. Souhrnný dopad postoupení pohledávek GE do výkazu zisku a ztráty byl v průběhu roku 2003 nevýznamný.

Státní garance na krytí ztrát z rizikových aktiv Banky
Dne 29. prosince 2000 byla uzavřena mezi Konsolidační bankou Praha, s. p. ú., a Komerční bankou, a. s., podle zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, smlouva o garanci vybraného portfolia klasifikovaných rozvahových a podrozvahových pohledávek Banky podle stavu (čistá účetní hodnota) k 31. prosinci 2000. Období rozhodné pro stanovení výše plnění ze záruky skončilo 31. prosince 2003, přičemž plnění z realizovaných ztrát budou vypořádána do poloviny roku 2004.
Banka na základě této smlouvy pravidelně čtvrtletně předkládala České konsolidační agentuře (dříve Konsolidační bance) zprávu o výsledcích správy aktiv a očekávaných ztrátách z angažovaností, na které se vztahuje státní garance.
Celková ohlášená ztráta na garantovaném portfoliu úvěrových angažovaností dosáhla 5 370 mil. Kč ke konci roku 2003, z čehož 5 % představuje participaci Banky a je kryto opravnými položkami, a 5 102 mil. Kč bude požadováno jako plnění od České konsolidační agentury. V souladu se smluvními podmínkami Banka obdržela ke konci prosince 2003 od České konsolidační agentury zálohu ve výši 5 862 mil. Kč, která bude použita pro vypořádání plnění ze státní záruky v roce 2004.
Státní záruka byla posouzena Evropskou komisí podle pravidel Evropské unie o státní pomoci. Komise vydala rozhodnutí, že státní garance poskytnutá Bance byla v souladu s pravidly Evropské unie o státní pomoci. Toto rozhodnutí platí i v případě, že vypořádání státní garance proběhne až po datu vstupu České republiky do Evropské unie.

Změny ve finanční skupině Banky
V červnu roku 2003 Banka prodala svůj 100% podíl ve společnosti Reflexim, a. s. Banka rovněž v červnu prodala svůj 50% podíl ve společnosti CAC Leasing, a. s., a 10% podíl ve společnosti CAC Leasing Slovakia, a. s. Z prodeje těchto majetkových účastí Banka v roce 2003 realizovala zisk před zdaněním v celkové výši 783 mil. Kč.
V září 2003 Banka uzavřela smlouvu o zvýšení základního kapitálu společnosti Franfinance Consumer Credit, s. r. o., ze 120 mil. Kč na 245 mil. Kč a stala se tak většinovým vlastníkem společnosti s podílem 51 %. Vzhledem k tomu, že zvýšení základního kapitálu nebylo k 31. prosinci 2003 zapsáno v obchodním rejstříku, Banka nevykazuje majetkovou účast ve společnosti Franfinance Consumer Credit, s. r. o., v účetní závěrce k 31. prosinci 2003. Zápis zvýšení základního kapitálu společnosti a zobrazení výsledku transakce v účetnictví Banky proběhly v únoru roku 2004. Společnost Franfinance Consumer Credit, s. r. o., v prosinci 2003 nakoupila 100 % akcií společnosti Essox, a. s. Tato transakce byla vypořádána v roce 2003.
 
3. Východiska pro přípravu účetní závěrky
 
Základní účetní pravidla použitá při sestavování této účetní závěrky jsou uvedena níže.

(a) Účetní principy
Účetní závěrka za účetní období roku 2003 je sestavena na základě účetnictví Banky vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a příslušnými nařízeními, opatřeními a vyhláškami, zejména však Vyhláškou č. 501/2002 Sb., Ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška stanovuje uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, dále obsahové vymezení položek těchto závěrek, směrnou účtovou osnovu, účetní metody a jejich použití, metody konsolidace účetní závěrky a postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku.
Závěrka vychází z principu časového rozlišení nákladů a výnosů, kdy transakce a další skutečnosti jsou uznány v době jejich vzniku a zaúčtovány v období, ke kterému se vztahují. Závěrka je sestavena na principu historických cen, který je modifikován přeceněním finančních nástrojů určených k obchodování a k prodeji na reálnou hodnotu. Aktiva, která nejsou přeceňována na reálnou hodnotu a u nichž došlo ke snížení hodnoty, jsou vykázána v čisté realizovatelné hodnotě.
Účetní závěrka je sestavena v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb. Ministerstva financí České republiky ze dne 6. listopadu 2002, dle které se srovnatelné údaje vykazované za dvě předešlá období vykazují v podmínkách roku, za který se účetní závěrka sestavuje. Na základě toho upravila Banka předchozí dvě účetní období a vykazované hodnoty tak nemusí odpovídat hodnotám vykázaným v minulých účetních závěrkách.
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Banky provádělo odhady, které mají vliv na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit.
Účetní závěrka zobrazuje pouze výsledky Banky, nezohledňuje výsledky dceřiných a přidružených společností Banky, jejichž přehled je uveden v bodě 16 této účetní závěrky. Banka sestavila rovněž konsolidovanou účetní závěrku dle mezinárodních účetních standardů, ve které jsou zobrazeny výsledky finanční skupiny Banky.
Banka vykazuje finanční údaje v českých korunách (Kč) s přesností na miliony Kč, pokud není uvedeno jinak.

(b) Vykazování majetkových účastí
Majetkovou účastí s rozhodujícím vlivem je investice v dceřiné společnosti, kdy Banka přímo nebo nepřímo vlastní více než 50 % základního kapitálu nebo je schopna vykonávat nad společností kontrolu jiným způsobem. Majetkovou účastí s podstatným vlivem je investice v přidružené společnosti, kdy Banka přímo nebo nepřímo vlastní 20 až 50 % základního kapitálu společnosti.
Investice do dceřiných a přidružených společností Banky jsou účtovány v pořizovací ceně upravené o opravné položky. Majetkové účasti s přímým nebo nepřímým podílem Banky na základním kapitálu společnosti nižším než 20 % jsou vykazovány jako Akcie, podílové listy a ostatní podíly a jsou oceňovány stejně jako cenné papíry k prodeji.
Výnosy z dividend jsou zachyceny v okamžiku vzniku nároku na výplatu dividendy v rozvaze jako pohledávka v položce Náklady a příjmy příštích období a ve výkazu zisku a ztráty jako Výnosy z akcií a podílů. V okamžiku výplaty dividendy je pohledávka vypořádána proti inkasovaným peněžním prostředkům.
Opravné položky k majetkovým účastem jsou vytvářeny v částce, o kterou pořizovací cena převyšuje hodnotu podílu Banky na vlastním kapitálu společnosti.
Kurzové rozdíly z přepočtu majetkových účastí v cizích měnách jsou vykazovány v rozvaze jako součást vlastního kapitálu v položce Oceňovací rozdíly; do výkazu zisku a ztráty by se promítly teprve v případě prodeje příslušných majetkových účastí.

(c) Vykazování operací v cizích měnách
Aktiva a pasiva v cizí měně jsou vykázána v účetní závěrce v Kč s použitím směnného kurzu České národní banky (dále jen „ČNB“) platného k datu sestavení účetní závěrky. Výnosy a náklady v cizích měnách jsou v účetním systému banky zachyceny v Kč a v účetní závěrce jsou tedy vykázány přepočtené směnným kurzem platným k datu transakce. Veškeré kurzové zisky a ztráty jsou vykázány v položce Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací.
Kurzové rozdíly z přepočtu majetkových účastí v cizích měnách jsou vykazovány v rozvaze v položce Oceňovací rozdíly.

(d) Pohledávky za bankami a klienty
Úvěry poskytnuté Bankou ve formě přímého postoupení finančních prostředků danému klientovi jsou klasifikovány jako poskytnuté úvěry a jsou vykazovány v zůstatkové hodnotě. Veškeré úvěry a pohledávky jsou zaúčtovány v okamžiku poskytnutí finančních prostředků klientům.
Úvěry klientům a finančním institucím jsou vykázány v zůstatkové hodnotě snížené o opravné položky. Další informace k tvorbě opravných položek jsou uvedeny v bodě 27 této účetní závěrky.
Banka vyměřuje klientům úroky z prodlení od okamžiku, kdy je část pohledávky po splatnosti. Dle předpisů Banky nemohou být úroky z prodlení kryty zajištěním k úvěru klienta. Úroky z prodlení jsou vykazovány jako Úrokové výnosy až v okamžiku jejich úhrady.
Banka odepisuje ztrátové úvěry u klientů, kteří nejsou schopni dále plnit své závazky, proti vytvořeným opravným položkám na ztráty z úvěrů. Výnosy z odepsaných pohledávek jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty v položce Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek.

(e) Cenné papíry
Cenné papíry držené Bankou jsou členěny do portfolií v souladu se záměrem Banky při jejich nabytí a se strategií Banky pro investice do cenných papírů. Banka zařazuje cenné papíry do portfolií k obchodování, k prodeji a do portfolia cenných papírů držených do splatnosti. Od roku 2002 Banka rovněž vykazuje cenné papíry pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování, které se vykazují společně s poskytnutými úvěry. Základní rozdíl mezi portfolii spočívá v přístupu k oceňování cenných papírů a vykazování jejich reálných hodnot ve finančních výkazech.
Veškeré cenné papíry v držení Banky jsou zachyceny v okamžiku vypořádání nákupu v pořizovací ceně, která u kuponových dluhopisů zahrnuje čistou cenu pořízení a naběhlý kupon, jejíž součástí jsou přímé transakční náklady spojené s nákupem cenných papírů. Obchody s cennými papíry, které nesplňují podmínku obvyklého vypořádání na příslušném trhu s cennými papíry, jsou účtovány jako finanční deriváty a v okamžiku vypořádání nákupu jsou zachyceny v rozvaze v reálné hodnotě. U dluhových cenných papírů je cena pořízení postupně zvyšována o nabíhající úrokové výnosy s použitím efektivní úrokové míry. Úrokovými výnosy se rozumí nabíhající rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a pořizovací cenou a dále nabíhající kupon.
Výnosy z dividend z cenných papírů jsou zachyceny v okamžiku vzniku nároku na výplatu dividendy a jsou vykázány v rozvaze jako pohledávka v položce Náklady a příjmy příštích období a ve výkazu zisků a ztrát jako výnos v položce Výnosy z akcií a podílů. V okamžiku fyzické výplaty dividendy je pohledávka vypořádána proti inkasovaným peněžním prostředkům.
Obchody s vlastními akciemi (kapitálový nástroj) ovlivňují přímo vlastní kapitál Banky.

Cenné papíry k obchodování
Cenné papíry v portfoliu k obchodování jsou cenné papíry (akcie, dluhopisy, pokladniční poukázky, směnky a podílové listy) nabyté Bankou za účelem tvorby zisku z pohybů cen v krátkodobém časovém horizontu. Po prvotním zaúčtování jsou tyto cenné papíry zachyceny a dále vykazovány v reálné hodnotě, která odpovídá ceně, za níž jsou cenné papíry obchodovány na burzách a popřípadě jiných veřejných trzích cenných papírů.
Nerealizované zisky a ztráty z přecenění cenných papírů na reálnou hodnotu, stejně jako realizované zisky a ztráty, jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty v položce Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací.
Všechny smlouvy o nákupu a prodeji cenných papírů k obchodování s termínem vypořádání stanoveným platnými zákony nebo zvyklostmi daného trhu (nákup a prodej s obvyklým termínem vypořádání) jsou vedené jako spotové transakce. Transakce nesplňující podmínku obvyklého vypořádání jsou vykazovány jako finanční deriváty.

Cenné papíry držené do splatnosti
Cenné papíry držené do splatnosti jsou cenné papíry s fixními či určitelnými platbami a pevnou splatností, které Banka zamýšlí a zároveň je schopna držet do splatnosti. Banka v tomto portfoliu vykazuje dluhopisy. Cenné papíry držené do splatnosti jsou oceňovány naběhlou hodnotou s použitím efektivní úrokové míry.
Banka posuzuje pravidelně, zda došlo ke snížení hodnoty cenných papírů držených v portfoliu do splatnosti. U finančního aktiva došlo ke snížení hodnoty, jestliže je jeho účetní hodnota vyšší než jeho odhadovaná realizovatelná hodnota, jež je rovna současné hodnotě očekávaných budoucích peněžních toků diskontovaných s použitím původní efektivní úrokové sazby daného finančního nástroje. Výše ztráty ze snížení hodnoty aktiv vykazovaných v čisté ceně pořízení je rovna rozdílu mezi účetní hodnotou aktiva a jeho realizovatelnou hodnotou. V případě, že došlo ke snížení hodnoty aktiv, vytváří Banka opravné položky, které jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty v položce Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací.

Cenné papíry pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování
Cenné papíry pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování jsou cenné papíry získané za poskytnutí peněz, zboží nebo služeb přímo dlužníkovi. Cenné papíry pořízené v primárních emisích jsou oceňovány stejným způsobem jako cenné papíry držené do splatnosti. Tyto cenné papíry jsou v rozvaze vykazovány společně s pohledávkami za bankami nebo za klienty.

Cenné papíry k prodeji
Cenné papíry k prodeji jsou cenné papíry, které nejsou klasifikovány jako aktiva k obchodování ani jako aktiva držená do splatnosti ani jako aktiva pořízená v primárních emisích neurčená k obchodování. Součástí tohoto portfolia jsou akcie, dluhopisy včetně cenných papírů zajištěných aktivy a podílové listy. Cenné papíry jsou oceňovány stejným způsobem jako cenné papíry k obchodování.
Pokud cena, za kterou je cenný papír obchodován na burzách cenných papírů, neexistuje, je reálná hodnota v případě dluhopisů určena na bázi současné hodnoty budoucích peněžních toků a v případě nekótovaných majetkových cenných papírů na bázi podílů ceny/výnosů (price/earnings ratio) nebo ceny/peněžního toku (price/cashflow ratios) upravených tak, aby odpovídaly podmínkám společnosti, která je emitentem akcií. Pokud majetkové cenné papíry nelze ocenit žádným výše uvedeným postupem ani za použití jiných metod ocenění, jsou majetkové cenné papíry oceněny pořizovací cenou.
Banka posuzuje pravidelně, zda došlo k trvalému snížení hodnoty cenných papírů držených v portfoliu k prodeji. U finančního aktiva dochází ke snížení hodnoty, jestliže je jeho účetní hodnota vyšší než jeho odhadovaná realizovatelná hodnota, jež je rovna současné hodnotě očekávaných budoucích peněžních toků diskontovaných s použitím původní efektivní úrokové sazby daného finančního nástroje. Výše ztráty ze snížení hodnoty aktiv vykazovaných v čisté ceně pořízení je rovna rozdílu mezi účetní hodnotou aktiva a jeho realizovatelnou hodnotou. V případě, že došlo ke snížení hodnoty aktiv, vytváří Banka opravné položky, které jsou vykázány ve výkazu zisků a ztrát v položce Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací.

(f) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a opravné položky na snížení hodnoty majetku. Dlouhodobý majetek se odepisuje nepřímo formou oprávek. Odpisy se provádějí ze vstupní ceny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku rovnoměrně po dobu ekonomické životnosti. Odepisovány nejsou pozemky, umělecká díla a nedokončené investice.
Během účetního období byly uplatněny následující životnosti v letech:
Stroje a zařízení, výpočetní technika, dopravní prostředky
Inventář, účelové stroje a zařízení
Energetické stroje a zařízení
Rozvodná zařízení
Budovy a stavby
4
6
12
20
30

Drobný dlouhodobý hmotný majetek s cenou do 40 tis. Kč včetně a drobný nehmotný majetek s cenou do 60 tis. Kč včetně (včetně výdajů majících povahu technického zhodnocení), jsou při pořízení účtovány přímo do nákladů. Technické zhodnocení s cenou nad 40 tis. Kč u hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. Výdaje na pořízení know-how s pořizovací cenou vyšší než 60 tis. Kč a dobou využitelnosti delší než jeden rok jsou zachyceny jako nehmotný dlouhodobý majetek.
Banka pravidelně posuzuje hodnotu svého majetku z hlediska možného snížení jeho hodnoty. V případě, že je zaznamenáno přechodné snížení hodnoty majetku, Banka vytváří opravnou položku k tomuto majetku. V případě, že je identifikován nepotřebný majetek, vedení Banky určí výši opravné položky ke snížení hodnoty majetku. U vlastního majetku se pro výpočet opravné položky vychází z čisté prodejní ceny stanovené na základě posudků provedených nezávislým znalcem, která je snížena o odhad nákladů spojených s prodejem daného majetku. U najatého majetku se pro výpočet opravné položky bere v úvahu čistá současná hodnota budoucích nákladů a zbytková hodnota případného technického zhodnocení.
Náklady spojené s údržbou a opravami jsou zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty v okamžiku vzniku.

(g) Leasing
Majetek užívaný na základě smluv o finančním leasingu není po dobu trvání nájemní smlouvy aktivován, je pouze veden v podrozvahové evidenci. Splátky podle smluv o finančním leasingu jsou časově rozlišovány do nákladů. Podkladem pro jejich účtování je splátkový kalendář sjednaný ve smlouvě o finančním leasingu.
V současné době Banka neposkytuje služby finančního leasingu jako pronajímatel.

(h) Rezervy
Rezervy jsou vykázány v rozvaze, pokud má Banka současný závazek, který je výsledkem minulých událostí a pokud je pravděpodobné, že k vyrovnání takového závazku bude nezbytný výdej prostředků představujících úbytek ekonomického prospěchu a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku.
Banka v rozvaze vykazuje všeobecnou rezervu na ztráty z rozvahových a podrozvahových úvěrových pohledávek vytvořenou před 1. lednem 2002. V souladu s platnou legislativou (novela zákona o rezervách) Banka všeobecnou rezervu použije nebo rozpustí pro nepotřebnost do 31. prosince 2005 ve výši minimálně 25 % ročně.
Banka dále vytváří restrukturalizační rezervu. Rezervu na restrukturalizační náklady Banka tvoří pouze pokud vytvořila restrukturalizační plán a zahájila jeho implementaci nebo oznámila hlavní rysy tohoto plánu. Informace o restrukturalizačních nákladech identifikovaných Bankou jsou uvedeny v bodě 8 této přílohy.
Banka vytváří rezervu na odhad daně z příjmu.

(i) Zaměstnanecké požitky
Banka poskytuje svým zaměstnancům požitky za jejich věrnost vůči zaměstnavateli a při odchodu do starobního nebo invalidního důchodu.
Nárok na tyto požitky vzniká v prvním případě, pokud je zaměstnanec v nepřetržitém pracovním poměru stanovený počet let, v druhém případě pak pokud je zaměstnanec v pracovním poměru do dosažení důchodového věku nebo nároku na invalidní důchod a pokud byl v zaměstnaneckém poměru po minimálně stanovenou dobu.
Očekávané výdaje související s těmito požitky jsou účtovány na akruální bázi po dobu zaměstnaneckého poměru formou rezervy, při použití účetní metodiky podobné metodice používané pro požitkově definované penzijní plány. Při stanovování parametrů modelu Banka vychází z aktuálních údajů o zaměstnancích (délka pracovního poměru v Bance, věk, pohlaví, základní mzda) a dále z odhadů na základě sledovaných časových řad údajů o zaměstnancích Banky (očekávaný úbytek stávajících zaměstnanců) a dalších odhadů (výše odměn, očekávaný nárůst mezd, předpokládaná výše sociálního a zdravotního pojištění, očekávaná diskontní míra).
Banka dále přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění a kapitálové životní pojištění. Náklady spojené s těmito příspěvky jsou Bankou neseny v okamžiku jejich vzniku.

(j) Emitované dluhopisy
Dluhopisy emitované Bankou jsou vykazovány v amortizované hodnotě s použitím efektivní úrokové míry. Úrokové náklady z emise vlastních dluhopisů jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty v položce Náklady na úroky a podobné náklady.
V případě nabytí vlastních dluhopisů dochází k jejich odúčtování, kterým je zachycena ekonomická podstata transakce jako splacení závazku Banky, a tedy ke snížení pasiv v položce Závazky z dluhových cenných papírů. Rozdíl mezi pořizovací cenou a naběhlou hodnotou emitovaných dluhopisů je jednorázově zachycen v položce Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací.

(k) Účtování výnosů a nákladů
Úrokové výnosy a náklady související se všemi úročenými instrumenty jsou zaúčtovány do výkazu zisků a ztrát v období, se kterým věcně i časově souvisí za použití efektivní úrokové míry. Úrokové výnosy zahrnují kupony z cenných papírů s pevným výnosem a cenných papírů určených k obchodování a časově rozlišený diskont a prémii z pokladničních poukázek a dalších diskontovaných instrumentů. Úroky u ztrátových úvěrů jsou účtovány případ od případu a na tuto částku je vytvořena odpovídající opravná položka zahrnutá do specifických opravných položek. Úroky z prodlení jsou zahrnuty do úrokových výnosů v okamžiku jejich zaplacení dlužníkem. Poplatky a provize jsou lineárně rozlišovány po období, se kterým věcně a časově souvisí.

(l) Daně
Daně jsou počítány v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky na základě zisku vykázaného ve výkazu zisku a ztráty sestaveného podle českých účetních standardů.
Odložená daň z příjmů se stanovuje použitím závazkové metody na základě všech přechodných rozdílů mezi daňovými základy aktiv a pasiv a jejich účetními hodnotami pro účely finančních výkazů. Odložená daň z příjmů je počítána pomocí daňových sazeb platných v obdobích, kdy se odhaduje uplatnění dočasného daňového rozdílu. Základní přechodné rozdíly vznikají při odepisování dlouhodobého hmotného majetku, u opravných položek a všeobecných rezerv k úvěrům a u daňových ztrát převáděných do dalších období. Odložená daňová pohledávka související s převáděním nepoužitých daňových ztrát a ostatními přechodnými rozdíly je účtována do výše, v jaké je pravděpodobné, že bude moci být v budoucnosti realizována.
Banka dále účtuje o odloženém daňovém závazku v souvislosti se změnami reálných hodnot zajišťovacích finančních derivátů, který je zachycen v rozvaze na řádku Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů.

(m) Operace prodeje a zpětného nákupu
Cenné papíry přijaté jako zajištění v reverzních repo operacích se nevykazují v rozvaze Banky, zachycují se v reálné hodnotě v podrozvaze. V podrozvaze se nezachycuje zajištění, které je předmětem krátkého prodeje. Reverzním repem se rozumí klasické reverzní repo, a dále výpůjčka cenných papírů zajištěná převodem finančních aktiv a nákup cenných papírů se současně sjednaným zpětným prodejem. Cenné papíry poskytnuté jako zajištění v repo operacích jsou ponechány v portfoliu, ve kterém byly cenné papíry vykázány před jejich poskytnutím v rámci repo operace.
V případě prodeje cenného papíru získaného jako zajištění v rámci reverzní repo operace Banka zachycuje v rozvaze závazek z cenného papíru, který je přeceňován na reálnou hodnotu.

(n) Finanční deriváty a zajišťovací operace
Banka v rámci své běžné činnosti provádí operace s finančními deriváty, které pro Banku představují finanční nástroj s nízkou počáteční investicí. Mezi finanční deriváty užívané Bankou patří úrokové a měnové forwardy, swapy a opce a deriváty na bázi cenných papírů. Banka používá finanční deriváty k obchodování a k zajištění úrokového a měnového rizika, kterému je vystavena v důsledku svých operací na finančních trzích. Banka také působí jako zprostředkovatel finančních derivátů pro některé klienty.
Finanční deriváty jsou prvotně zachyceny v podrozvaze v hodnotě podkladového nástroje a následně jsou v rozvaze přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálná hodnota je získána na základě kótovaných tržních cen, modelů diskontovaných peněžních toků nebo případně modelů ocenění opcí. Všechny finanční deriváty jsou vykazovány jako aktiva v případě kladné reálné hodnoty a jako pasiva v případě záporné reálné hodnoty.
V některých případech jsou deriváty součástí jiných finančních nástrojů, jako jsou např. konverzní opce v konvertibilních dluhopisech, a jsou považovány za samostatné deriváty v případě, že ekonomické rysy tohoto derivátu a rizika s ním spojená nesouvisejí úzce s ekonomickými rysy hostitelské smlouvy a s riziky s ní spojenými a hostitelská smlouva není oceněna reálnou hodnotou, jejíž změny by se promítaly do zisků a ztrát ve výkazu zisku a ztráty.
Změny reálných hodnot derivátů určených k obchodování jsou promítány přímo do výkazu zisku a ztráty v položce Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací.
K datu uzavření smlouvy o finančním derivátu Banka klasifikuje některé deriváty buď jako (i) zajištění reálné hodnoty zachyceného aktiva nebo pasiva (zajištění reálné hodnoty), nebo (ii) zajištění budoucího peněžního toku vyplývajícího ze zaúčtovaného aktiva nebo pasiva, očekávané transakce, nebo pevného příslibu (zajištění peněžních toků). Účtování o zajištění se vztahuje k finančním derivátům, které jsou klasifikovány jako zajišťovací, v návaznosti na splnění definovaných podmínek.
Kritéria Banky, která musejí být splněna, aby mohlo být o derivátu účtováno jako o zajištění, jsou následující:

(a) odpovídají strategii Banky v oblasti řízení rizik,
(b)
na počátku zajištění je zajišťovací vztah formálně zdokumentován, dokumentace obsahuje identifikace zajišťovaných a zajišťovacích nástrojů, vymezení rizika, které je předmětem zajištění, přístup k zjišťování a doložení efektivnosti zajištění,
(c)
zajištění je efektivní, tzn. že na počátku a po celé vykazované období jsou změny reálných hodnot nebo peněžní toky zajišťovaných a zajišťovacích nástrojů téměř vyrovnány (v rozmezí 80 % – 125 %).

Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění reálné hodnoty a splňují podmínky pro zachycení jako zajištění reálné hodnoty a které se ukáží jako vysoce účinné ve vztahu k zajišťovanému riziku, jsou zachyceny do výkazu zisků a ztrát spolu s příslušnou změnou reálné hodnoty zajištěného aktiva nebo pasiva, které souvisí s tímto konkrétním zajišťovaným rizikem. Neefektivní část zajištění je účtována přímo do výkazu zisků a ztrát do položky Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací.
V případě, že zajištění již nesplňuje kritéria pro účtování o zajištění, odepisuje se úprava účetní hodnoty zajištěného úročeného finančního nástroje do hospodářského výsledku po období do splatnosti.
Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění peněžních toků a splňují podmínky pro zachycení jako zajištění peněžních toků a které se ukáží jako vysoce účinné ve vztahu k zajišťovanému riziku, jsou vykázány v rezervě pro zajišťovací instrumenty, která tvoří součást vlastního kapitálu. Zůstatky zaúčtované do vlastního kapitálu jsou převáděny do výkazu zisků a ztrát a klasifikovány jako náklady a výnosy v období, ve kterém zajištěné aktivum nebo pasivum ovlivní výkaz zisků a ztrát. Neefektivní část zajištění je účtována přímo do výkazu zisků a ztrát do položky Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací.
I když některé finanční deriváty z hlediska rizikových pozic Banky představují ekonomické zajištění, nesplňují podmínky pro zajišťovací účetnictví a jsou proto vykazovány jako deriváty určené k obchodování a související zisky a ztráty ze změn reálné hodnoty jsou promítány do výkazu zisků a ztrát v položce Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací.

(o) Regulační požadavky
Banka musí dodržovat regulační požadavky ČNB. Mezi tyto požadavky patří limity a další omezení pro kapitálovou přiměřenost bank, klasifikaci úvěrů a podrozvahových závazků, tvorbu opravných položek a rezerv k pokrytí úvěrového rizika spojeného s klienty bank, pro likviditu, výši úrokového rizika a měnové pozice Banky.

(p) Mimořádné výnosy a náklady
Mimořádné výnosy a náklady představují výnosy nebo náklady z výjimečných nahodilých událostí nesouvisejících s předmětem podnikání účetní jednotky.

(q) Základní kapitál a vlastní akcie
V případě, že Banka odkoupí své vlastní akcie nebo získá práva k odkoupení vlastních akcií, je uhrazená cena včetně všech souvisejících transakčních nákladů po odečtení daně z příjmů vykázána jako snížení celkové výše vlastního kapitálu. Zisky a ztráty vyplývající z prodeje vlastních akcií jsou zachyceny v rámci vlastního kapitálu.
 
4. Čisté výnosy z úroků
 
Čisté výnosy z úroků zahrnují:
 
mil. Kč
2003 2002 2001
Výnosy z úroků
– z úvěrů a vkladů u finančních institucí
– z úvěrů klientům
– z obligací, pokladních a pokladničních poukázek

8 728
9 625
1 732

10 272
13 263
1 922

11 790
14 092
2 805
Celkem přijaté úroky 20 085 25 457 28 687
Náklady na úroky
– z úvěrů a vkladů od finančních institucí
– ze závazků vůči klientům
– z dluhopisů

-1 854
-4 534
-1 735

-2 824
-7 843
-2 176

-3 427
-9 234
-2 461
Celkem placené úroky -8 123 -12 843 -15 122
Čisté úrokové výnosy 11 962 12 614 13 565

V kategorii přijaté úroky jsou rovněž vykázány časově rozlišené výnosové úroky ze zajišťovacích finančních derivátů ve výši 3 346 mil. Kč (2002: 3 197 mil. Kč, 2001: 2 672 mil. Kč) a nákladové úroky ze zajišťovacích finančních derivátů ve výši 1 615 mil. Kč (2002: 2 198 mil. Kč, 2001: 2 325 mil. Kč). Čisté úrokové výnosy z těchto derivátů činí 1 731 mil. Kč (2002: 999 mil. Kč, 2001: 347 mil. Kč).
 
5. Čistý příjem z poplatků a provizí
 
Poplatky a provize zahrnují:
 
mil. Kč
2003 2002 2001
Výnosy z poplatků a provizí
Náklady na poplatky a provize
7 349
-1 569
6 755
-523
6 487
-505
Čistý příjem z poplatků a provizí 5 780 6 232 5 982

Nejvýznamnější položkou poplatků a provizí jsou výnosy z poplatků a provizí za klienty. V nákladech na poplatky a provize je zahrnut poplatek za ukončení instrumentů credit default swap ve čtvrtém čtvrtletí 2003 (viz. také bod 28 účetní závěrky).
Z toho:

mil. Kč
2003 2002 2001
Přijaté poplatky a provize za obstarání nákupu a prodeje cenných papírů
Přijaté poplatky za obhospodařování, správu, uložení a úschovu hodnot
Placené poplatky a provize při prodeji nebo jiném úbytku cenných papírů
72
94
-49
45
111
-41
40
117
-51
 
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací
 
mil. Kč
2003 2002 2001
Čistý zisk/ztráta z cenných papírů – realizovaný
Čistý zisk/ztráta z cenných papírů – nerealizovaný
Čistý zisk z kurzových provizí hladkých a dokumentárních plateb
Čistý zisk z provizí směnárenských operací
Čistý realizovaný a nerealizovaný zisk/ztráta z obchodování s cizí měnou a přepočtů cizoměnových účtů
Čistý realizovaný a nerealizovaný zisk/ztráta z měnových derivátů
Čistý realizovaný a nerealizovaný zisk/ztráta z úrokových a úvěrových derivátů
Čistý realizovaný a nerealizovaný zisk/ztráta z komoditních derivátů
Čistý realizovaný a nerealizovaný zisk/ztráta z derivátů na cenné papíryů
24
-15
1 212
711

-532
1 154
60
2
-4
633
-902
1 289
799

-3 113
4 101
-53
2
-45
109
-1 453
1 478
882

-1 416
1 855
194
2
40
Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 2 612 2 711 1 691
 
7. Ostatní provozní výnosy a provozní náklady
 
Ostatní provozní výnosy a provozní náklady zahrnují:
 
mil. Kč
2003
2002
2001

Výnosy Náklady Výnosy Náklady Výnosy Náklady
Výnosy/náklady z prodeje majetku
Zisky/ztráty z prodeje majetkových účastí
Odměny představenstva a dozorčí rady
Jiné provozní výnosy/náklady
71
783
0
2 492
-98
0
-34
-786
333
0
0
2 178
-365
-199
-32
-676
181
0
0
1 483
-167
0
-116
-1 440
Celkem 3 346 -918 2 511 -1 272 1 664 -1 723

Významnou část ostatních provozních výnosů tvoří v roce 2003 výnosy z prodeje majetkových účastí (viz také bod 16 této účetní závěrky). Jiné provozní výnosy zahrnují dohadnou položku na výnos ze státní garance z realizovaných ztrát na garantovaném portfoliu (viz bod 2 účetní závěrky).
 
8. Správní náklady
 
Správní náklady v celkové výši 9 202 mil. Kč zahrnují kromě mzdových a sociálních nákladů také ostatní správní náklady jako např. daně, poradenství a ostatní nakupované výkony. Ve mzdových nákladech jsou zahrnuty odměny představenstva vyplacené z manažerských smluv a odměny vyplacené v rámci akciového motivačního programu. Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů z mandátních smluv jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty v položce Ostatní provozní náklady.
 
mil. Kč
2003 2002 2001
Správní náklady celkem -9 202 -10 433 -10 343
Náklady na zaměstnance
– mzdy a platy
– sociální a zdravotní pojištění
– ostatní náklady na zaměstnance
-4 784
-3 470
-1 220
-94
-5 003
-3 717
-1 241
-45
-5 937
-4 564
-1 306
-67
Ostatní správní náklady
– daně a poplatky
– právní a daňové služby, audit
– ostatní poradenství
– ostatní nakupované výkony
   z toho: – nájemné
– opravy a udržování
– spotřeba materiálu a energie
– propagace a reprezentace
– IT a telekomunikační služby
– ostatní služby
-4 418
-44
-125
-148
-4 101
-720
-531
-465
-319
-723
-1 343
-5 430
-34
-277
-730
-4 389
-811
-787
-442
-360
-736
-1 253
-4 406
-45
-305
-191
-3 865
-900
-685
-434
-310
-696
-840
Fyzický počet zaměstnanců na konci účetního období
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období
Průměrné náklady na jednoho zaměstnance (Kč)
8 207
8 683
550 996
8 795
8 935
559 950
9 299
9 873
601 327

Náklady na restrukturalizaci
Při vstupu nového vlastníka představenstvo Banky schválilo plán restrukturalizace a transformace Banky. Cílem transformace je revidovat a změnit činnosti a organizaci Banky tak, aby odpovídala strategii přijaté majoritním vlastníkem Banky. Restrukturalizační opatření Banka implementovala v oblastech organizační struktury a řídicích nástrojů prodejní sítě, centralizace a racionalizace vybraných činností a celkové změny image Banky (zejména jsou zahrnuty náklady spojené se změnou loga a poradenskou a konzultační činností související s transformačním programem). Racionalizace a centralizace činností Banky zahrnuje snížení celkového počtu pracovníků Banky spolu s náklady na odstupné pro zaměstnance, kteří v rámci těchto restrukturalizačních opatření opouštějí Banku. Banka posoudila stav a umístění prodejních míst Banky a v rámci střednědobého horizontu uvažuje o prodeji vlastních budov a výpovědi nájemních smluv nemovitostí, které neodpovídají standardu plánované pobočkové sítě Banky.

Restrukturalizační náklady zahrnují:

mil. Kč
2003 2002 2001
Personální náklady na snížení počtu zaměstnanců Banky
Ostatní náklady na restrukturalizaci
214
456
47
960
-86
-1 669
Celkem náklady na restrukturalizaci 670 1 007 -1 755

Banka drží k 31. prosinci 2003 zůstatek restrukturalizační rezervy ve výši 135 mil. Kč (2002: 242 mil. Kč), která pokrývá náklady na restrukturalizaci, které se vztahují k restrukturalizačnímu plánu schválenému v roce 2002 a budou vynaloženy v následujících účetních obdobích.
 
9. Rezervy a opravné položky
 
Celková rekapitulace opravných položek a rezerv:
 
mil. Kč

Stav
k 1. 1. 2003
Tvorba
Rozpuštění
a použití
Kurzový
vliv
Stav
k 31. 12. 2003
Opravné položky
– k úvěrům
– k hmotnému majetku
– k nehmotnému majetku
– k majetkovým účastem
– k ostatním pohledávkám

11 583
917
121
1 172
290

3 351
11
2
92
49

9 213
273
69
24
47

-322
0
0
0
5

5 399
655
54
1 240
297
Opravné položky celkem 14 083 3 505 9 626 -317 7 645
Rezervy
– na daně
– k úvěrům a na záruky
– ostatní

0
8 861
1 752

3 639
1 109
1 305

2 187
4 758
1 553

0
11
-11

1 452
5 223
1 493
Rezervy celkem 10 613 6 053 8 498 0 8 168
 
Rezervy a opravné položky k úvěrům a na záruky:
 
mil. Kč

Stav
k 1. 1. 2003
Tvorba
Rozpuštění
a použití
Kurzový
vliv
Stav
k 31. 12. 2003
Opravné položky na klasifikované pohledávky
z toho: banky
z toho: klienti
10 650
11
10 639
3 298
8
3 290
8 587
4
8 583
-322
0
-322
5 039
15
5 024
Opravné položky k pohledávkám v konkurzu
z toho: banky
z toho: klienti
933
0
933
53
0
53
626
0
626
0
0
0
360
0
360
Opravné položky celkem 11 583 3 351 9 213 -322 5 399
z toho: banky
z toho: klienti
11
11 572
8
3 343
4
9 209
0
-322
15
5 384
Rezervy celkem 8 861 1 109 4 758 11 5 223
Rezervy a opravné položky 20 444 4 460 13 971 -311 10 622

V oblasti rezerv Banka od 1. ledna 2002 nevytváří rezervy ke standardním rozvahovým pohledávkám a podrozvahovým položkám. U podrozvahových položek klasifikovaných stupněm sledovaný až ztrátový Banka tvoří daňově neuznatelnou rezervu. Rezervy na podrozvahové položky, které splňují kritéria dle zákona o rezervách (Bankou vydané záruky za úvěry poskytnuté jinými bankami), jsou tvořeny jako daňově uznatelné. V návaznosti na požadavek zákona o rezervách Banka postupně rozpouští daňově uznanou rezervu vytvořenou do konce roku 2001 tak, aby v každém roce dodržela minimální 25% snížení této rezervy, a to postupně až do konce roku 2005. K 31. prosinci 2003 činí zůstatek všeobecné rezervy na ztráty z úvěrů 4 010 mil. Kč.

Všeobecná rezerva na ztráty z úvěrů
Súvěrovým portfoliem Banky jsou spojena některá rizika, která však nemohou být přesně určena.
K 31. prosinci 2003 činí zůstatek všeobecné rezervy na ztráty z úvěrů 4 010 mil. Kč (2002: 6 546 mil. Kč). Účelem této rezervy je zajistit pokrytí rizik, která se mohou vyskytovat v úvěrovém portfoliu Banky, nemohou však být přesně určena na individuální bázi. Jedná se zejména o rizika související s portfoliem úvěrů poskytnutých podnikovým klientům s významnou koncentrací odvětvového rizika a rizika související s portfoliem spotřebních, hypotéčních a kontokorentních úvěrů poskytnutých drobným klientům. Tato rezerva rovněž pokrývá vedením Banky odhadované riziko ztrát v souvislosti s dalším potenciálním znehodnocením portfolia nebonitních úvěrů s ohledem na průběh hospodářského cyklu a existující nedostatky právních norem v oblasti vynutitelnosti práv věřitele.
 
Rezerva na podrozvahovou angažovanost

Riziko
 
mil. Kč
Rezerva
Rezerva na podrozvahové závazky
Rezerva na nevyčerpané rámce
1 024
189
Celkem 1 213

K 31. prosinci 2003 činí zůstatek rezervy na podrozvahové pohledávky a záruky 1 213 mil. Kč. Účelem této rezervy je zajistit pokrytí úvěrových rizik spojených s vydanými úvěrovými závazky.

Zisky/ztráty z postoupených a odepsaných pohledávek
 
mil. Kč
2003
2002
2001

Výnosy Náklady Výnosy Náklady Výnosy Náklady
Výnosy/náklady z odepsaných úvěrových pohledávek
za bankami
Výnosy/náklady z odepsaných úvěrových pohledávek
za klienty
Výnosy/náklady z ostatních odepsaných pohledávek
Výnosy/náklady z postoupených pohledávek

0

153
0
558

0

-840
0
-8 233

1

1 023
0
41

-1

-1 289
0
-4 047

0

2 252
0
6

0

-153
-129
-1 707
Celkem 711 -9 073 1 065 -5 337 2 258 -1 989
 
Rezervy a opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku
Banka posoudila stav a umístění své pobočkové sítě a budoucí využití nehmotného majetku z hlediska strategických plánů ve střednědobém horizontu. Banka v rámci této prověrky na konci roku 2001 identifikovala řadu vlastních a pronajatých budov, jejichž parametry neodpovídají plánům Banky. Banka má v úmyslu ve střednědobém horizontu tyto vlastní budovy prodat a vypovědět nájemní smlouvy. Během roku 2003 proběhla revize souboru vlastních budov určených k prodeji a pronajatých budov, na jejímž základě byla upravena výše opravných položek k těmto budovám v souladu s jejich odhadovanou realizovatelnou hodnotou. Na základě této prověrky Banka drží k 31. prosinci 2003 opravné položky na snížení hodnoty majetku ve výši 614 mil. Kč (2002: 798 mil. Kč) a zahrnuje očekávané ztráty z prodeje vlastních budov, tvorbu opravných položek k technickému zhodnocení pronajatých budov, u kterých má Banka v úmyslu odprodat nebo vypovědět nájemní smlouvu. Celková částka opravných položek k majetku je 709 mil. Kč (2002: 1 038 mil. Kč).
Dále Banka identifikovala skupinu nehmotného majetku, který hodlá přestat používat nebo jej nahradit. Snížení hodnoty, které vyplynulo z této prověrky, činí k 31. prosinci 2003 54 mil. Kč (2002: 121 mil. Kč).

Opravné položky k majetkovým účastem
Opravné položky k majetkovým účastem zahrnují zejména opravné položky natvořené ke Komerční pojišťovně, a. s., na základě změn jejího vlastního kapitálu.
Komerční pojišťovna, a. s., v roce 2002 vykázala ztrátu zejména s ohledem na náklady spojené s restrukturalizačními opatřeními, výši vzniklých škod v oblasti průmyslového pojištění v souvislosti s povodněmi, které postihly Českou republiku v srpnu 2002, a dále také s ohledem na zvýšenou tvorbu technických rezerv životního pojištění v souvislosti s pokračujícím poklesem tržních úrokových sazeb v České republice v průběhu roku 2002. V roce 2003 došlo u Komerční pojišťovny, a. s., k dalším ztrátám ve vazbě na restrukturalizační proces a dále ke snížení vlastního kapitálu vlivem přecenění investic do cenných papírů. Další informace jsou uvedeny v bodech 2 a 16 této účetní závěrky.
 
Ostatní rezervy
 
mil. Kč

Stav
k 1. 1. 2003
Tvorba
Rozpuštění
a použití
Kurzový
vliv
Stav
k 31. 12. 2003
Restrukturalizační rezerva
Rezervy na ostatní smluvní závazky
242
1 510
210
1 095
317
1 236
0
-11
135
1 358
Ostatní rezervy celkem 1 752 1 305 1 553 -11 1 493

Mezi nejvýznamnější položky rezerv na ostatní smluvní závazky patří rezervy na právní spory a rezervy na očekávané personální náklady.
 
10. Mimořádné výnosy, mimořádné náklady
 
mil. Kč
2003 2002 2001
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
10
0
2 497
-1 984
0
0
Čisté mimořádné výnosy 10 513 0

Banka vykazuje v roce 2002 v položkách mimořádných výnosů a nákladů jednorázové nerealizované zisky/ztráty, které vyplývaly ze změny zachycení cenných papírů v souladu s přechodnými ustanoveními Opatření Ministerstva financí ČR čj. 282/73 390/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce.
 
11. Daň z příjmu, odložená daň
 
Hlavní složky daně z příjmů zahrnují:
 
mil. Kč
2003 2002 2001
Daň splatná – běžný rok
Daň splatná – minulý rok
Daň odložená
3 637
-9
388
3 314
268
-936
745
17
1
Daň z příjmů celkem 4 016 2 646 763

Částka snížení splatné daně za minulý rok ve výši 9 mil. Kč (za rok 2002 zvýšení o 268 mil. Kč) představuje zvýšení daňové povinnosti za rok 2002 (snížení za rok 2001) zohledněné v daňových přiznáních podaných v roce 2003 (resp. 2002).
Sazba daně z příjmů právnických osob v roce 2003 činí 31 % (2002: 31 %, 2001: 31 %). Propočet daňové povinnosti Banky vychází z účetního hospodářského výsledku se zohledněním nákladů daňově neuznatelných a výnosů od daně osvobozených nebo podléhajících konečné srážkové dani.
 
mil. Kč
2003 2002 2001
Hospodářský výsledek před zdaněním 13 326 11 875 3 387
Položky zvyšující základ daně
Opravné položky a rezervy
Náklady spojené s nezdanitelnými výnosy z cenných papírů
Odpisy pohledávek
Ostatní neuznatelné náklady
4 611
3 251
17
1 056
287
7 427
6 474
128
349
476
15 077
13 450
378
156
1 093
Položky snižující základ daně
Opravné položky a rezervy
Nezdanitelné výnosy z cenných papírů
Výnosy z odepsaných pohledávek
Ostatní nezdanitelné výnosy
-5 874
-5 492
-355
-18
-9
-8 519
-5 896
-2 356
-113
-154
-14 188
-11 279
-1 247
-659
-1 003
Základ daně
Daňová ztráta předcházejících let
Položky odčitatelné od základu daně
Dary
12 063
0
-45
-2
10 783
0
-25
-1
4 276
-1 800
-63
-4
Zaokrouhlený daňový základ
Daňová sazba
Daň
Sleva na dani
12 016
31
3 725
-88
10 757
31
3 334
-20
2 409
31
747
-5
Daň z obecného daňového základu
Samostatný daňový základ
Daňová sazba aplikovaná na samostatný daňový základ
3 637
0
15
3 314
3
15
742
19
15
Daň ze samostatného daňového základu 0 1 3
Daň celkem 3 637 3 315 745
 

Odložená daň
Odložená daň je počítána z přechodných rozdílů mezi daňovou základnou a účetní hodnotou s pomocí daňových sazeb platných v obdobích, kdy se odhaduje uplatnění dočasného daňového rozdílu, tj. 28 % pro rok 2004, 26 % pro rok 2005 a 24 % od roku 2006 (2002 a 2003 – 31 %).
V roce 2003 bylo do výkazu zisků a ztrát zaúčtováno snížení odložené daňové pohledávky ve výši 406 mil. Kč a snížení odloženého daňového závazku o 18 mil. Kč. V rámci těchto pohybů představuje 89 mil. Kč náklad z titulu změny sazby daně z příjmů právnických osob v příštích třech letech. Dále bylo rozvahově zaúčtováno proti vlastnímu kapitálu snížení odloženého daňového závazku ze změny reálné hodnoty zajišťovacích derivátů ve výši 481 mil. Kč.

Pohyb odložené daně zachycené ve finančních výkazech byl následující:

mil. Kč
2003 2002 2001
Odložená daň zachycená ve finančních výkazech      
Odložená daňová pohledávka
Zůstatek na začátku účetního období
Změna odložené daňové pohledávky

902
-406

0
902

0
0
Zůstatek na konci účetního období 496 902 0
Odložený daňový závazek
Zůstatek na začátku účetního období
Změna odloženého daňového závazku – dopad do hospodářského výsledku
Změna odloženého daňového závazku – dopad do vlastního kapitálu

-1 124
18
481

-81
34
-1 077

-80
-1
0
Zůstatek na konci účetního období -625 -1 124 -81
Zvýšení/snížení odložené daně – dopad do hospodářského výsledku -388 936 -1
Zvýšení/snížení odložené daně – dopad do vlastního kapitálu 481 -1 077 0


Pohyb odložené daně zahrnuje následující položky:

mil. Kč
2003 2002 2001
Odložená daňová pohledávka
Nerealizovaná ztráta z cenných papírů
Bankovní rezervy a opravné položky
Opravné položky k nebankovním pohledávkám
Opravné položky k majetku
Nebankovní rezervy
Ostatní dočasné rozdíly
496
0
15
54
179
192
56
902
0
119
48
309
336
90
1 310
191
394
64
451
125
85
Odložený daňový závazek
Odpisy
Úroky z prodlení a ostatní smluvní sankce
Změna reálné hodnoty zajišťovacích derivátů – dopad do vlastního kapitálu
-625
-7
-23
-595
-1 124
-29
-18
-1 077
-81
-59
-22
0
Čistá odložená daňová pohledávka/závazek -129 -222 1 229
Čistá odložená daňová pohledávka/závazek zachycený ve finančních výkazech
-129

-222

-81
 
12. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank
 
Hotovost a pohledávky vůči centrální bance:
 
mil. Kč
2003 2002 2001
Hotovost
Účty u České národní banky
6 709
5 041
6 950
6 409
8 688
8 572
Celkem hotovost a pohledávky vůči centrální bance 11 750 13 359 17 260


Účty u České národní banky zahrnují:

mil. Kč
2003 2002 2001
Povinné minimální rezervy
Vklady splatné na požádání
5 041
0
3 785
2 624
6 101
2 471
Celkem 5 041 6 409 8 572
 
Od listopadu 2003 jsou všechny vklady na požádání u ČNB započítávány do povinných minimálních rezerv. Povinné minimální rezervy jsou Českou národní bankou úročeny. Ke konci roku 2003 byla úroková sazba ve výši 2,00 % (ke konci roku 2002 – 2,75 %).
 
13. Pohledávky za bankami
 
mil. Kč
2003 2002 2001
Termínové vklady a úvěry poskytnuté bankám
Úvěry poskytnuté centrálním bankám (repo operace)
Vklady u bank
Cenné papíry nakoupené v primárních emisích neurčené k obchodování
16 150
166 402
130
19 101
41 766
144 353
144
14 020
74 701
81 236
951
0
Celkem 201 783 200 283 156 888
Opravné položky na ztráty z pohledávek za bankami -15 -11 -13
Celkem pohledávky za bankami 201 768 200 272 156 875

Analýza podle zeměpisných oblastí:

mil. Kč
2003 2002 2001
Česká republika
Evropa
Ostatní
188 057
13 384
342
162 563
37 060
660
93 065
52 878
10 945
Celkem 201 783 200 283 156 888
 
Informace týkající se odepsaných pohledávek a výnosů z odepsaných pohledávek jsou uvedeny v bodě 9 této účetní závěrky.
Úvěry poskytnuté České národní bance jsou zajištěny pokladničními poukázkami a ostatními dluhopisy emitovanými Českou národní bankou nebo Ministerstvem financí České republiky.

Cenné papíry pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování
Ve třetím čtvrtletí 2003 Banka v souladu se svou investiční strategií nakoupila v primární emisi za běžných tržních podmínek dluhopisy emitované mateřskou společností, denominované v CZK v celkovém nominálním objemu 5 000 mil. Kč, splatné v roce 2013. Tyto dluhopisy jsou úročeny fixní úrokovou sazbou ve výši 3,98 %. Od roku 2002 drží Banka dluhopisy emitované mateřskou společností denominované v CZK v celkovém nominálním objemu 14 000 mil. Kč, splatné v roce 2012 s fixní úrokovou sazbou 4,27 %.
 
14. Pohledávky za klienty
 
Pohledávky za klienty zahrnují:
 
mil. Kč
2003 2002 2001
Úvěry a pohledávky za klienty
Cenné papíry nakoupené v primárních emisích neurčené k obchodování
Směnky
Forfaity
162 386
1 813
747
587
174 154
0
663
561
207 550
0
912
874
Hrubá částka úvěrů a pohledávek za klienty 165 533 175 378 209 336
Opravné položky a rezervy k pohledávkám za klienty -5 384 -11 572 -15 562
Celkem úvěry klientům (čisté) 160 149 163 806 193 774

Úvěrové portfolio Banky k 31. prosinci 2003 zahrnuje následující rozdělení dle klasifikace (bez cenných papírů akoupených v primárních emisích neurčených k obchodování):

mil. Kč

Hrubá
částka
Použité
zajištění
Nekryté
riziko
Opravné
položky
Zůstatková
hodnota
Opravné
položky (%)
Standardní
Sledované
Nestandardní
Pochybné
Ztrátové
135 208
17 272
4 510
1 041
4 733
71 811
8 655
1 961
321
146
63 396
8 617
2 549
720
4 587
0
379
832
388
3 764
135 208
16 893
3 678
653
969
0,00
4,40
32,64
53,89
82,06 *
Celkem dle klasifikace 162 764 82 894 79 869 5 363 157 401 6,71
Ostatní pohledávky za klienty 956 0 956 21 935 X
Celkem 163 720 82 894 79 869 5 384 158 336 X
Pozn.:

*

Propočtené procento opravných položek v kategorii ztrátové neodpovídá požadavku ČNB, neboť v položce zajištění není uvedena hodnota státní garance popsaná v bodě 2 účetní závěrky.
 
Rozložení úvěrů dle sektorů je následující:
 
mil. Kč
2003 2002 2001
Zemědělství
Zpracovatelský průmysl
Rozvod a výroba energií
Stavebnictví
Obchod, pohostinství, doprava a spoje
Pojišťovnictví, peněžnictví
Česká konsolidační agentura
Cenné papíry nakoupené v primárních emisích neurčené k obchodování
Ostatní
6 440
31 444
5 685
4 325
32 627
7 743
24 303
1 813
51 153
7 148
36 384
7 057
4 317
34 145
7 614
35 440
0
43 273
7 966
47 468
8 212
3 966
34 643
11 296
49 765
0
46 020
Úvěry klientům celkem 165 533 175 378 209 336

Analýza podle zeměpisné oblasti:

mil. Kč
2003 2002 2001
Česká republika
Evropa
ostatní
159 162
6 358
13
169 131
6 230
17
201 139
7 954
243
Celkem 165 533 175 378 209 336

Analýza podle kategorií klientů:

mil. Kč
2003 2002 2001
Fyzické osoby
Právnické osoby
Veřejný sektor
31 034
98 511
35 988
22 375
113 840
39 163
15 894
141 316
52 126
Celkem 165 533 175 378 209 336

Informace týkající se odepsaných pohledávek a výnosů z odepsaných pohledávek jsou uvedeny v bodě 9 této účetní závěrky. V následující tabulce je uvedena analýza typů zajištění k úvěrům klientům:


mil. Kč
Zajištění
k úvěrům
klientům celkem

2003
Diskontov.
hodnota zajištění
k úvěrům klientům
2003
Použitá hodnota
zajištění k úvěrům
klientům
2003
Použitá hodnota
zajištění k úvěrům
klientům
2002
Použitá hodnota
zajištění k úvěrům
klientům
2001
Záruka státu, vládních institucí
Záruka banky
Záruční vklady
Vydané dluhopisy v zástavě
Zástava věci nemovité
Zástava věci movité
Ručení právnickou osobou
Ručení fyzickou osobou
Zástava pohledávky
Pojištění úvěrového rizika
Ostatní
35 379 *
5 166
1 039
20
108 171
6 943
13 420
4 675
26 195
2 468
2 126
34 910
3 684
1 029
12
53 183
687
1 991
862
10 951
2 451
1 198
32 048
2 910
796
12
32 392
593
1 542
714
8 318
2 428
1 141
43 910
2 976
961
337
28 409
687
1 848
870
7 569
3 309
2 255
54 973
2 387
1 225
12 995
29 567
948
1 692
530
6 101
4 940
6 988
Nominální hodnota zajištění celkem 205 602 110 958 82 894 93 131 122 346

Pozn.:

*

V položce Záruka státu, vládních institucí je zahrnuta záruka státu za úvěry poskytnuté České konsolidační agentuře.
 
Poskytnuté konzorciální úvěry
Nebankovní konzorciální úvěry:

mil. Kč

Výše podílu úvěru
Úroková sazba
(%)
Podíl rizika
(%)
Komerční banka, a. s.
Ostatní věřitelé
565
180
4,34

75,86
24,14
Celkem za klienta 1*

Komerční banka, a. s.
Ostatní věřitelé
745

24
48


3,24
100,00

33,33
66,67
Celkem za klienta 2*

Komerční banka, a. s.
Ostatní věřitelé
72

7
14


3,57
100,00

33,33
66,67
Celkem za klienta 3*

Komerční banka, a. s.
Ostatní věřitelé
21

589
760


2,43
100,00

43,66
56,34
Celkem za klienta 4*

Komerční banka, a. s.
Ostatní věřitelé
1 349

280
394


2,69
100,00

41,52
58,48
Celkem za klienta 5 * 674   100,00

Pozn.: * Banka s ohledem na bankovní tajemství neuvádí jména klientů.
 
15. Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly
 
Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly celkem:
 
mil. Kč
2003
Vykazovaná
hodnota
2002
Vykazovaná
hodnota
2001
Vykazovaná
hodnota
Akcie a podílové listy k obchodování
Akcie a podílové listy k prodeji
140
93
154
2 108
168
4 158
Akcie a podílové listy celkem 233 2 262 4 326
Dluhopisy k obchodování
Dluhopisy k prodeji
Dluhopisy do splatnosti
3 203
12 210
97
937
16 254
2 476
1 595
24 434
960
Dluhopisy celkem 15 510 19 667 26 989
Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly celkem
15 743

21 929

31 315
 

Cenné papíry určené k obchodování

Cenné papíry určené k obchodování zahrnují:

mil. Kč


2003
Reálná
hodnota
2003
Cena
pořízení
2002
Reálná
hodnota
2002
Cena
pořízení
2001
Vykazovaná
hodnota
2001
Cena
pořízení
Akcie a podílové listy 140 154 154 154 168 168
Pokladniční poukázky
Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou
Dluhopisy s proměnlivou úrokovou sazbou
1 462
1 393
348
1 462
1 395
348
0
851
86
0
845
86
0
1 303
292
0
1 303
293
Dluhopisy, směnky a pokladniční poukázky 3 203 3 205 937 931 1 595 1 596
Cenné papíry k obchodování celkem 3 343 3 359 1 091 1 085 1 763 1 764

Akcie k obchodování zahrnují v reálné (pro 2001 vykazované) hodnotě:

mil. Kč
2003 2002 2001
Akcie a podílové listy k obchodování
– česká koruna

140

154

168
Celkem akcie a podílové listy k obchodování 140 154 168

Akcie k obchodování zahrnují v reálné (pro 2001 vykazované) hodnotě dle emitenta:

mil. Kč
2003 2002 2001
Akcie a podílové listy k obchodování
– nebankovní subjekty v České republice

140

154

168
Celkem akcie a podílové listy k obchodování 140 154 168

Dluhopisy k obchodování zahrnují v reálné (pro 2001 vykazované) hodnotě:

mil. Kč
2003 2002 2001
Dluhopisy s proměnlivou úrokovou sazbou
– česká koruna

348

86

292
Dluhopisy s proměnlivou úrokovou sazbou celkem 348 86 292
Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou
– česká koruna
– ostatní měny

2 420
435

598
253

1 303
0
Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou celkem 2 855 851 1 303
Celkem dluhopisy k obchodování 3 203 937 1 595

Dluhopisy k obchodování zahrnují v reálné (pro 2001 vykazované) hodnotě dle emitenta:

mil. Kč
2003 2002 2001
Dluhopisy k obchodování vydané
– státními institucemi v České republice
– státními institucemi v zahraničí
– finančními institucemi v České republice
– finančními institucemi v zahraničí
– ostatními subjekty v České republice
– ostatními subjekty v zahraničí

1 664
435
133
306
629
36

440
254
47
6
165
25

735
0
83
125
639
13
Celkem dluhopisy k obchodování 3 203 937 1 595
 

Cenné papíry k prodeji

Cenné papíry k prodeji zahrnují:

mil. Kč


2003
Reálná
hodnota
2003
Cena
pořízení
2002
Reálná
hodnota
2002
Cena
pořízení
2001
Vykazovaná
hodnota
2001
Cena
pořízení
Akcie a podílové listy 93 93 2 108 2 131 4 158 4 240
Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou
Dluhopisy s proměnlivou úrokovou sazbou
5 147
7 063
5 430
8 412
7 607
8 647
7 999
10 425
13 157
11 277
14 061
12 418
Dluhopisy 12 210 13 842 16 254 18 424 24 434 26 479
Cenné papíry k prodeji celkem 12 303 13 935 18 362 20 555 28 592 30 719

Akcie a podílové listy k prodeji zahrnují v reálné (pro 2001 vykazované) hodnotě:

mil. Kč
2003 2002 2001
Akcie a podílové listy k prodeji
– česká koruna
– ostatní měny

90
3

2 102
6

4 158
0
Celkem akcie a podílové listy k prodeji 93 2 108 4 158

Akcie a podílové listy k prodeji zahrnují v reálné (pro 2001 vykazované) hodnotě dle emitenta:

mil. Kč
2003 2002 2001
Akcie a podílové listy k prodeji vydané
– nebankovními subjekty v České republice
– bankami v České republice
– nebankovními subjekty v zahraničí

30
60
3

2 042
60
6

4 158
0
0
Celkem akcie a podílové listy k prodeji 93 2 108 4 158

Dluhopisy k prodeji zahrnují v reálné (pro 2001 vykazované) hodnotě:

mil. Kč
2003 2002 2001
Dluhopisy s proměnlivou úrokovou sazbou
– česká koruna
– ostatní měny

1 004
6 059

1 014
7 633

891
10 386
Celkem dluhopisy s proměnlivou úrokovou sazbou 7 063 8 647 11 277
Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou
– česká koruna
– ostatní měny

2 813
2 334

4 739
2 868

9 803
3 354
Celkem dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou 5 147 7 607 13 157
Celkem dluhopisy k prodeji 12 210 16 254 24 434

Dluhopisy k prodeji zahrnují v reálné (pro 2001 vykazované) hodnotě dle emitenta:

mil. Kč
2003 2002 2001
Dluhopisy k prodeji vydané
– státními institucemi v České republice
– finančními institucemi v České republice
– finančními institucemi v zahraničí
– ostatními subjekty v České republice
– ostatními subjekty v zahraničí

131
214
101
710
11 054

0
354
131
1 044
14 725

0
3 989
303
3 651
16 491
Celkem dluhopisy k prodeji 12 210 16 254 24 434
 

Majetkové cenné papíry
Banka postupně odprodala během prvního pololetí roku 2003 všechny podílové listy vydané otevřeným podílovým fondem IKS Globální držené v roce 2002 v celkové vykazované hodnotě 2 012 mil. Kč. Banka v prvním čtvrtletí roku 2003 také prodala svůj 77,18% podíl ve společnosti Vodní stavby, a. s., v likvidaci. Celkový dopad těchto transakcí do hospodářského výsledku Banky byl nevýznamný.

Cenné papíry zajištěné aktivy (Asset Backed Securities)
Banka drží portfolio cenných papírů zajištěných aktivy (Asset Backed Securities) vydaných v USD, které jsou vykazovány v portfoliu cenných papírů k prodeji. Cenné papíry nesou proměnlivou úrokovou sazbu odvozenou od USD LIBOR nebo pevnou úrokovou sazbu.
Banka stanovuje ocenění těchto cenných papírů v závislosti na úvěrovém profilu podkladových aktiv s použitím modelu, který umožňuje simulovat budoucí peněžní toky z těchto cenných papírů na základě modelování vývoje kreditní kvality podkladových aktiv.
Banka vytvořila k 31. prosinci 2003 k cenným papírům zajištěných aktivy opravné položky na snížení hodnoty ve výši 1 816 mil. Kč (2002: 2 096 mil. Kč). Vykazovaná hodnota těchto cenných papírů po odečtení opravných položek ke snížení hodnoty činí 8 392 mil. Kč (2002: 10 471 mil. Kč). Dle názoru vedení Banky tvorba opravných položek k pokrytí snížení hodnoty představuje nejlepší odhad čisté realizovatelné hodnoty těchto cenných papírů a zohledňuje změny v tržních úvěrových podmínkách na trzích s podkladovými aktivy, ke kterým došlo od data pořízení tohoto portfolia.

Ostatní dluhové cenné papíry
Banka v souladu se svou investiční strategií nakoupila v průběhu roku 2003 státní dluhopisy České republiky v celkovém nominálním objemu 4 690 mil. Kč, z nichž dluhopisy v objemu 1 000 mil. Kč jsou splatné v roce 2004, ostatní v roce 2006.
Cenné papíry emitované bankami zahrnují Credit Linked Note v nominální hodnotě 1,6 mil. EUR (2002: 9,5 mil. EUR), emitovaný renomovanou mezinárodní bankou, který nese úrokovou sazbu vycházející ze tříměsíčních sazeb EURIBOR a jehož hodnota je postupně snižována po období deseti let do doby splatnosti v souladu se splátkovým kalendářem. V průběhu roku 2003 došlo k částečné splátce nominálu o 0,3 mil. EUR a ke snížení nominální hodnoty (bez splacení) o 7,62 mil. EUR z důvodu kreditních událostí na podkladových aktivech tohoto dluhopisu.
Banka vytvořila k 31. prosinci 2003 opravné položky k tomuto finančnímu instrumentu ve výši 51 mil. Kč (2002: 271 mil. Kč). Vykazovaná hodnota Credit Linked Note po odečtení opravných položek na snížení hodnoty je nulová (2002: 30 mil. Kč).
Na konci roku 2003 Banka prodala credit default swapy spojené s touto transakcí (viz také bod 28 účetní závěrky). Celkový dopad této transakce do hospodářského výsledku Banky byl nevýznamný.
 
Cenné papíry držené do splatnosti
Cenné papíry držené do splatnosti zahrnují:

mil. Kč


2003
Reálná
hodnota
2003
Cena
pořízení
2002
Reálná
hodnota
2002
Cena
pořízení
2001
Vykazovaná
hodnota
2001
Cena
pořízení
Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou
Dluhopisy s proměnlivou úrokovou sazbou
97
0
97
0
97
2 379
97
2 379
960
0
960
0
Dluhopisy celkem 97 97 2 476 2 476 960 960

Dluhopisy držené do splatnosti zahrnují ve vykazované hodnotě:

mil. Kč
2003 2002 2001
Dluhopisy s proměnlivou úrokovou sazbou
– ostatní měny

0

2 379

0
Celkem dluhopisy s proměnlivou úrokovou sazbou 0 2 379 0
Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou
– česká koruna
– ostatní měny

97
0

97
0

199
761
Celkem dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou 97 97 960
Celkem dluhopisy držené do splatnosti 97 2 476 960

Cenné papíry držené do splatnosti zahrnují ve vykazované hodnotě podle emitentů:

mil. Kč
2003 2002 2001
Dluhopisy držené do splatnosti vydané
– finančními institucemi v České republice
– ostatními subjekty v zahraničí

97
0

97
2 379

199
761
Celkem dluhopisy držené do splatnosti 97 2 476 960
 
K 31. prosinci 2003 Banka drží v portfoliu do splatnosti hypotéční zástavní listy v hodnotě 97 mil. Kč (2002: 97 mil. Kč), které jsou veřejně obchodované na burzách cenných papírů. V roce 2002 byly součástí portfolia do splatnosti veřejně neobchodovatelné podřízené dluhopisy emitované dceřinou společností Komercni Finance, B. V., v zůstatkové hodnotě 2 379 mil. Kč (79 mil. USD), které byly ve druhém čtvrtletí 2003 předčasně splaceny v souladu s emisními podmínkami. V souladu s ustanoveními IAS 39 o podmínkách klasifikace finančních aktiv v portfoliu do splatnosti Banka tyto cenné papíry držela do doby jejich předčasné splatnosti dané využitím opčního práva Komercni Finance, B. V., dluhopisy splatit k datu 15. května 2003. Tyto cenné papíry byly Komercni Finance, B. V., splaceny v plné výši.
 
16. Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem

V následujících společnostech měla Banka vliv k 31. prosinci 2003:

Firma a právní forma
mil. Kč
Sídlo


Předmět
podnikání

Výše
základního
kapitálu
2003
Výše
základního
kapitálu
2002
Souhrnná výše
ostatních složek
vlastního kapitálu
2002
Vlastní
kapitál
celkem
2002
Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem     1 628 1 611 1 042 2 654
Komerční pojišťovna, a. s. Jindřišská 17,
111 21, Praha1
pojišťovnictví 752 752 -218 534
Komerční banka Bratislava, a. s. Medená 6,
811 02 Bratislava
bankovnictví 393 375 56 432
Penzijní fond Komerční banky, a. s. Na Příkopě 33,
110 00 Praha 1
penzijní fond 200 200 588 788
MUZO, a. s. V Olšinách 80/626,
150 05 Praha 10
podpůrné bankovní
služby v oblasti
platebního styku
102 102 370 472
Factoring KB, a. s. Na Poříčí 36,
110 02 Praha 1
faktoring 84 84 35 119
Investiční kapitálová společnost KB, a. s. Dlouhá 34,
110 15 Praha 1
investiční
společnost
50 50 197 247
ASIS, a. s., v likvidaci Nám. OSN 1/844,
190 02 Praha 9
podpůrné
bankovní služby
1 1 8 9
Reflexim, a. s. Bolzanova 3,
110 00 Praha 1
podpůrné
bankovní služby
X 1 5 6
Komercni Finance, B. V. Teleportboulevard 140,
1043 EJ Amsterdam, Nizozemí
finanční
instituce
1 1 8 9
ALL IN, a. s., v likvidaci Truhlářská 18,
110 00 Praha 1
v likvidaci 45 45 -10 35
             
Firma a právní forma
mil. Kč
Sídlo


Předmět
podnikání

Výše
základního
kapitálu
2003
Výše
základního
kapitálu
2002
Souhrnná výše
ostatních složek
vlastního kapitálu
2002
Vlastní
kapitál
celkem
2002
Majetkové účasti s podstatným vlivem     501 765 1 792 2 557
Všeobecná stavební spořitelna
Komerční banky, a. s.
Bělehradská 128,
120 21 Praha 2
stavební spoření 500 500 850 1 350
CAC LEASING, a. s. Janáčkovo nábřeží 55/140,
150 05 Praha 5
leasing X 226 733 959
    leasing X 38 212 250
CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s. Sokolovská 77,
180 00 Praha 8
sběr dat pro
hodnocení
kreditního rizika
1 1 -3 -2

Pozn.:
Údaje za společnosti Komerční banka Bratislava, a. s., CAC LEASING Slovakia, a. s., a Komercni Finance B. V., byly přepočteny příslušným kurzem ČNB k 31. prosinci 2003 (resp. 2002).


Firma a právní forma
Přímý podíl na
vlastním kapitálu
(%)
Jmenovitá
hodnota akcií
(tis. Kč)
Počet akcií
v držení Banky
(ks)
Výše podílu na
základním kapitálu
(mil. Kč)
Cena pořízení
akcií nebo podílů
(mil. Kč)
Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem
Komerční pojišťovna, a. s.
Komerční banka Bratislava, a. s.
Penzijní fond Komerční banky, a. s.
Factoring KB, a. s.
MUZO, a. s.
Investiční kapitálová společnost KB, a. s.
ASIS, a. s., v likvidaci
Komercni Finance, B. V.
ALL IN, a. s., v likvidaci

100
100
100
100
49,9
100
100
100
100

83 *
100 tis. SKK
100
18 **
1
100
100
454 EUR
213

9 020
5 000
2 000
4 800
50 900
500
10
40
209
1 577
752
393
200
84
51
50
1
1
45
2 444
1 508
433
230
90
61
75
1
1
45
Majetkové účasti s podstatným vlivem
Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a. s.
CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s.


40
20


100
10


2 000
24
200

200
0
220

220
0 ***

Pozn.:

 

Přímý podíl na vlastním kapitálu je totožný s přímým podílem na hlasovacích právech u všech společností.
  *
Komerční pojišťovna, a. s., emitovala 6 020 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč akcii a 3 000 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 50 tis. Kč.
  **
Factoring, a. s., emitoval 4 400 kusů akcí ve jmenovité hodnotě 10 tis. Kč a 400 kusů akcí ve jmenovité hodnotě 400 tis. Kč.
  *** hodnota společnosti CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s., je 240 tis. Kč.


Přehled meziročního pohybu majetkových účastí podle emitentů:

Firma a právní forma


mil. Kč
Cena pořízení
k 1. 1. 2003
Změna za
období přírůstek
Změna za
období úbytek
Kurzové
rozdíly
Cena pořízení
k 31. 12. 2003
Komerční pojišťovna, a. s.
Komerční banka Bratislava, a. s.
Penzijní fond Komerční banky, a. s.
Factoring KB, a. s.
MUZO, a. s.
Investiční kapitálová společnost KB, a. s.
ASIS, a. s., v likvidaci
Reflexim, a. s.
Komercni Finance, B. V.
ALL IN, a. s., v likvidaci
1 508
413
230
90
61
75
1
1
1
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
1 508
433
230
90
61
75
1
0
1
45
Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem celkem
Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a. s.
CAC LEASING, a. s.
CAC LEASING Slovakia, a. s.
CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s.

2 425

220
111
4
0

0

0
0
0
0

1

0
111
4
0

20

0
0
0
0

2 444

220
0
0
0
Majetkové účasti s podstatným vlivem celkem 335 0 115 0 220*
Majetkové účasti celkem 2 760 0 116 20 2 664

Pozn.:

*

Hodnota společnosti CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s., je 240 tis. Kč.

Firma a právní forma
mil. Kč
Investice
Opravné
položky
Čistá účetní
hodnota
Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem
Komerční pojišťovna, a. s.
Komerční banka Bratislava, a. s.
Penzijní fond Komerční banky, a. s.
Factoring KB, a. s.
Investiční kapitálová společnost KB, a. s.
MUZO, a. s.
ASIS, a. s., v likvidaci
Komercni Finance, B. V.
ALL IN, a. s., v likvidaci

1 508
433
230
90
75
61
1
1
45

-1 219
0
0
0
0
0
0
0
-21

289
433
230
90
75
61
1
1
24
Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem celkem k 31. 12. 2003 2 444 -1 240 1 204
Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem celkem k 31. 12. 2002 2 425 -1 172 1 253
Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem celkem k 31. 12. 2001 1 640 -752 888
Majetkové účasti s podstatným vlivem
Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a. s.
CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s.

220
0

0
0

220
0
Majetkové účasti s podstatným vlivem celkem k 31. 12. 2003 220 0 220*
Majetkové účasti s podstatným vlivem celkem k 31. 12. 2002 335 0 335
Majetkové účasti s podstatným vlivem celkem k 31. 12. 2001 335 0 335
Investice do majetkových účastí celkem k 31. 12. 2003 2 664 -1 240 1 424
Investice do majetkových účastí celkem k 31. 12. 2002 2 760 -1 172 1 588
Investice do majetkových účastí celkem k 31. 12. 2001 1 975 -752 1 223

Pozn.: * Hodnota společnosti CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s., je 240 tis. Kč.

Změny v majetkových účastech v roce 2003
V červnu roku 2003 Banka prodala svůj 100% podíl ve společnosti Reflexim, a. s. Banka rovněž v červnu prodala svůj 50% podíl ve společnosti CAC Leasing, a. s., a 10% podíl ve společnosti CAC Leasing Slovakia, a. s. Z prodeje těchto majetkových účastí Banka v roce 2003 realizovala zisk před zdaněním v celkové výši 783 mil. Kč.
Společnost ASIS, a. s., 100% majetková účast Banky, vstoupila v červnu 2003 do likvidace, jejíž ukončení se předpokládá v prvním pololetí roku 2004.
V září 2003 Banka uzavřela smlouvu o zvýšení základního kapitálu společnosti Franfinance Consumer Credit, s. r. o., ze 120 mil. Kč na 245 mil. Kč a stala se tak většinovým vlastníkem společnosti s podílem 51 %. Vzhledem k tomu, že zvýšení základního kapitálu nebylo k 31. prosinci 2003 zapsáno v obchodním rejstříku, Banka nevykazuje majetkovou účast ve společnosti Franfinance Consumer Credit, s. r. o. v účetní závěrce k 31. prosinci 2003. Prostředky ve výši 125 mil. Kč poskytnuté Bankou na zvýšení základního kapitálu společnosti jsou vykázány v položce Ostatní pohledávky za klienty. Zápis zvýšení základního kapitálu společnosti a zobrazení výsledku transakce v účetnictví Banky proběhlo v únoru roku 2004. Společnost Franfinance Consumer Credit, s. r. o., v prosinci 2003 nakoupila 100 % akcií společnosti Essox, a. s. Tato transakce byla vypořádána v roce 2003.
V prosinci 2003 Banka uzavřela smlouvu o prodeji 52,6 % akcií společnosti MUZO, a. s. (49,9% přímá majetková účast Banky a 2,7% nepřímá majetková účast Banky prostřednictvím opční smlouvy) za cenu 34,7 mil. USD. Transakce byla vypořádána a její výsledek byl zobrazen v účetnictví Banky v únoru 2004.
Pokles vlastního kapitálu Komerční pojišťovny v průběhu roku 2003 ovlivnil rozhodnutí Banky o tvorbě dodatečné opravné položky k majetkové účasti ve výši 92 mil. Kč. Na konci roku 2003 Banka jako 100% akcionář Komerční pojišťovny rozhodla o zvýšení vlastního kapitálu této společnosti s cílem kompenzovat ztráty vykázané v roce 2003 a v předchozích letech. Zvýšení vlastního kapitálu v celkové výši 200 mil. Kč proběhne a bude zobrazeno v účetnictví Banky v roce 2004.
 
17. Hmotný a nehmotný majetek

Hmotný majetek:

mil. Kč

Pozemky

Budovy
Ostatní
Pořízení
majetku
Celkem
Pořizovací cena          
31. prosince 2001 517 12 287 7 286 367 20 457
Přírůstek majetku
Úbytek majetku
1
136
58
303
336
335
521
394
916
1 168
31. prosince 2002 382 12 042 7 287 494 20 205
Přírůstek majetku
Úbytek/převod majetku
3
3
256
144
922
329
1 148
1 191
2 329
1 667
31. prosince 2003 382 12 154 7 880 451 20 867
Oprávky a opravné položky          
31. prosince 2001 0 4 122 6 157 40 10 319
Přírůstek oprávek
Úbytek oprávek
Opravné položky
0
0
0
479
94
-331
619
307
33
0
0
1
1 098
401
-297
31. prosince 2002 0 4 176 6 502 41 10 719
Přírůstek oprávek
Úbytek oprávek
Opravné položky
0
0
0
474
55
-187
622
324
-47
0
0
-27
1 096
379
-261
31. prosince 2003 0 4 408 6 753 14 11 175
Zůstatková hodnota          
31. prosince 2001 517 8 165 1 129 327 10 138
31. prosince 2002 382 7 866 785 453 9 486
31. prosince 2003 382 7 746 1 127 437 9 692

Nehmotný majetek:

mil. Kč
Nehmotný
majetek
Pořízení
majetku
Celkem
Pořizovací cena      
31. prosince 2001 2 521 312 2 833
Přírůstek majetku
Úbytek majetku
345
8
358
345
703
353
31. prosince 2002 2 858 325 3 183
Přírůstek majetku
Úbytek majetku
436
3
1 275
355
1 711
358
31. prosince 2003 3 291 1 245 4 536
Oprávky a opravné položky      
31. prosince 2001 1 648 61 1 709
Přírůstek oprávek
Úbytek oprávek
Opravné položky
546
8
-100
0
0
-61
546
8
-161
31. prosince 2002 2 086 0 2 086
Přírůstek oprávek
Úbytek oprávek
Opravné položky
551
3
-65
0
0
0
551
3
-65
31. prosince 2003 2 569 0 2 569
Zůstatková hodnota      
31. prosince 2001 873 251 1 124
31. prosince 2002 772 325 1 097
31. prosince 2003 722 1 245 1 967

Hmotný majetek získaný formou finančního leasingu:

mil. Kč
 
Pořizovací cena k 31. prosinci 2001 1 306
Přírůstky roku 2002
Úbytky roku 2002
130
-640
Pořizovací cena k 31. prosinci 2002 796
Přírůstky roku 2003
Úbytky roku 2003
2
-250
Pořizovací cena k 31. prosinci 2003 548
 
mil. Kč
 
Skutečně uhrazené splátky nájemného včetně záloh na nájemné a leasing v roce 2003
Rozpis částek budoucích plateb
z toho do 1 roku
           do 5 let
205
91
79
12
 
18. Ostatní aktiva, náklady a příjmy příštích období

Ostatní aktiva

mil. Kč
2003 2002 2001
Kladné reálné hodnoty finančních derivátů
Zůstatky uspořádacích účtů
Ostatní pohledávky z obchodování s cennými papíry
Dohadné položky aktivní
Ostatní aktiva
9 015
9
11
4 227
2 339
13 790
7
311
2 531
3 072
7 851
348
3
572
1 652
Celkem 15 601 19 711 10 426
Opravné položky -297 -290 -561
Ostatní aktiva celkem 15 304 19 421 9 865

Dohadné položky aktivní obsahují pohledávky za Českou konsolidační agenturou ve výši 4 148 mil. Kč (2002: 2 430 mil. Kč), které představují realizované ztráty na portfoliu úvěrů krytých státní garancí, které budou vypořádány do poloviny roku 2004 (viz také bod 2 účetní závěrky).

Náklady a příjmy příštích období
Celkové náklady a příjmy příštích období k 31. prosinci 2003 činily 899 mil. Kč (2002: 810 mil. Kč, 2001: 933 mil. Kč). Tyto náklady a příjmy byly v roce 2003 tvořeny především nájemným za leasing, ostatním nájemným, pojištěním úvěrů, fakturami od zahraničních dodavatelů a poplatky k přijatým úvěrům.

19. Závazky vůči bankám

mil. Kč
2003 2002 2001
Závazky vůči bankám – běžné účty
Účet u ČNB
Ostatní závazky vůči bankám
z toho: splatné na požádání
1 662
96
16 894
8 344
1 254
2 631
18 403
6 587
1 056
2 497
25 578
3 553
Celkem závazky vůči bankám 18 652 22 288 29 131
 
20. Závazky vůči klientům

mil. Kč
2003 2002 2001
Běžné účty
Úsporné vklady
z toho: splatné na požádání
Termínovaná depozita
Přijaté úvěry od klientů
Ostatní závazky ke klientům
202 272
13 981
1 622
93 042
95
6 418
170 965
17 656
1 510
111 467
584
5 116
141 478
21 346
1 493
122 329
180
4 304
Celkem závazky ke klientům 315 808 305 788 289 637
 
21. Závazky z dluhových cenných papírů

Vkladové certifikáty a emitované dluhopisy zahrnují:

mil. Kč
2003 2002 2001
Dluhopisy
Hypotéční zástavní listy
11 420
9 928
11 209
7 058
20 615
7 104
Dluhopisy celkem 21 348 18 267 27 719
Ostatní závazky z dluhových cenných papírů
Vlastní depozitní směnky
360
33 698
312
35 326
0
31 708
Celkem 55 406 53 905 59 427


Dluhopisy jsou dle zbytkové doby splatnosti splatné následovně:

mil. Kč

2003

2002

2001

do 1 roku

17 190

0

10 146

od 1 do 2 let

0

16 980

0

od 2 do 3 let

0

0

16 240

od 3 do 4 let

1 247

0

0

nad 4 roky

2 911

1 287

1 333

Dluhopisy celkem

21 348

18 267

27 719

Výše uvedené dluhopisy a střednědobé poukázky zahrnují následující dluhopisy a poukázky vydané Bankou:


Název dluhopisu
Úroková
sazba
Datum
vydání
Datum
splatnosti
2003
(mil. Kč)
2002
(mil. Kč)
2001
(mil. Kč)
Dluhopisy Komerční banky, a. s.,
CZ0003700429
6M PRIBOR plus 15 bps 10. 2. 1997 10. 2.2002 0 0 6 124
Dluhopisy Komerční banky, a. s.,
bez úrokových výnosů,
770970000947
Bezkuponový (emitováno
s diskontem za
3 805 mil. Kč)
8. 8. 1997 8. 8. 2004 6 641 6 089 5 542
Dluhopisy Komerční banky, a. s.,
CZ0003700452
6M PRIBOR plus 10 bps 29. 9. 1997 29. 9. 2002 0 0 4 022
Hypoteční zástavní listy Komerční banky, a. s.,
CZ0002000110
8,125 % (hypoteční
zástavní listy 2)
13. 5. 1999 13. 5. 2004 4 206 4 206 4 206
Hypoteční zástavní listy Komerční banky, a. s.,
CZ0002000102
8,0 % (hypoteční
zástavní listy 1)
15. 6. 1999 15. 6. 2004 1 564 1 565 1 565
Dluhopisy Komerční banky, a. s.,
CZ0003700528
8,0 % 10. 9. 1999 10. 9. 2004 4 779 5 120 4 927
Hypoteční zástavní listy Komerční banky, a. s.,
CZ0002000151
6M PRIBOR plus
350 bps (hypoteční
zástavní listy 3)
15. 9. 2000 15. 9. 2007 1 247 1 287 1 333
Hypoteční zástavní listy Komerční banky, a. s.,
CZ0002000268
5,5 % 21. 8. 2003 21. 8. 2009 2 911 0 0
Dluhopisy celkem       21 348 18 267 27 719

Pozn.: Hodnota 6M PRIBORu k 31. prosinci 2003 byla 217 bps (2002: 255 bps, 2001: 448 bps).
 
22. Ostatní pasiva, výnosy a výdaje příštích období

Ostatní pasiva

mil. Kč
2003 2002 2001
Záporné reálné hodnoty finančních derivátů
Zůstatky uspořádacích účtů a otevřené položky
Ostatní závazky z obchodování s cennými papíry a z emise vlastních cenných papírů
Ostatní závazky
Dohadné položky pasivní
Daň z příjmu
Odložená daň
3 459
90
104
962
1 820
0
625
6 078
17
343
827
2 269
2 797
1 124
4 296
0
528
1 285
1 769
673
81
Celkem 7 060 13 455 8 632

Od roku 2003 Banka v souladu s platnými účetními předpisy na daň z příjmů vytváří rezervu, která je zahrnuta v položce Rezervy na daně.

Výnosy a výdaje příštích období
Výnosy a výdaje příštích období k 31. prosinci 2003 činily 5 884 mil. Kč (2002: 29 mil. Kč, 2001: 225 mil. Kč). V této položce je zahrnuta záloha na plnění ze státní garance od České konsolidační agentury ve výši 5,862 mil. Kč (viz také bod 2 účetní závěrky).
 
23. Podřízené závazky
 
V roce 1998 společnost Komercni Finance, B. V. (dceřiná společnost plně vlastněná Bankou) vydala zaručené podřízené dluhopisy, které byly do 15. května 2003 úročeny pevnou sazbou a po tomto datu proměnlivou sazbou navázanou na šestiměsíční sazbu LIBOR. U těchto podřízených dluhopisů Komercni Finance, B. V., využila opční právo k datu změny výpočtu úrokové platby v květnu 2003 tyto dluhopisy splatit. Tím zároveň došlo i k uhrazení podřízeného závazku Banky a Banka k 31. prosinci 2003 nevykazuje žádný podřízený dluh.
 
24. Základní kapitál, vlastní akcie a emisní ážio
 
Základní kapitál Banky, pravomocně zapsaný do obchodního rejstříku dne 11. února 2000, činí 19 004 926 tis. Kč, je představován 38 009 852 ks kmenových akcií o nominální hodnotě 500 Kč (ISIN: CZ0008019106).

Osoby podílející se na základním kapitálu Banky k 31. prosinci 2003 s podílem vyšším než 3 %:

Název společnosti
Sídlo Podíl na základním kapitálu (%)
SOCIETE GENERALE S. A.
The Bank of New York ADR Department
29 BLD HAUSSMANN, PARIS
101 Barclay Street, New York
60,353
5,480

Společnost Société Générale, S. A. jako jediná osoba s kvalifikovanou účastí v Bance, je francouzská akciová společnost založená společenskou smlouvou schválenou rozhodnutím ze dne 4. května 1864 a má status banky. V souladu s legislativními a regulatorními předpisy vztahujícími se na finanční instituce, zejména ustanoveními Měnového a finančního zákoníku, má společnost povinnost dodržovat požadavky obchodních zákonů, konkrétně § 210–1 a následující francouzského obchodního zákoníku, a svých stanov.
The Bank of New York ADR Department je s povolením České národní banky držitelem akcií, ke kterým byly vydány Globální depozitní certifikáty (GDR), jež jsou ve vlastnictví většího počtu zahraničních investorů.
 
25. Nerozdělený zisk
 
Za vykazované účetní období 2003 vykazuje Banka zisk ve výši 9 310 mil. Kč. Vedení Banky dosud neschválilo návrh na rozdělení zisku Banky za rok 2003. V souladu s usnesením valné hromady ze dne 19. června 2003 Banka ze zisku 9 229 mil. Kč za rok 2002 rozdělila 1 520 mil. Kč na dividendách (40 Kč na jednu akcii před zdaněním), do rezervního fondu bylo přiděleno 461 mil. Kč, do sociálního fondu 88 mil. Kč a zbyvající část ve výši 7 160 mil. Kč byla ponechána jako nerozdělený zisk.
 
26. Oceňovací rozdíly

mil. Kč
Stav k 1. 1. 2003 Zvýšení Snížení Stav k 31. 12. 2003
Oceňovací rozdíly
– z majetku a závazků
– ze zajišťovacích derivátů
– z odložené daně k zajišťovacím derivátům
– z přepočtu účastí

0
3 475
-1 077
-54

0
34 410
1 283
160

0
35 961
802
140

0
1 924
-596
-34
Celkem 2 344 35 853 36 903 1 294
 
27. Informace o řízení rizik a finančních instrumentech

(A) Úvěrové riziko
Úvěrové hodnocení (rating) dlužníka
Banka kvantifikuje riziko protistrany pomocí ratingu na základě několika kriterií v závislosti na typu a velikosti klienta. Rating klienta pak slouží k propočtu očekávaných rizikových nákladů s přihlédnutím k typu úvěrového produktu a zajištění. Pro podnikové klienty Banka stanovuje rating na základě kvantitativních (finanční výkazy podniku) i kvalitativních kriterií (stupeň hodnocení finančních analytiků). Kvantitativní analýza finančních výkazů je prováděna s použitím několika ukazatelů v závislosti na velikosti klienta (obrat) a jeho typu (výrobní podnik, leasingová společnost, municipalita). Používaná metodika vychází z metodiky používané v rámci celé finanční skupiny Société Générale. Banka rovněž využívá hodnocení externích ratingových agentur a od roku 2003 také informací z Centrálního registru úvěrů (informace o právnických osobách) provozovaného ČNB, kde jsou banky povinny zasílat ČNB příslušné informace. Speciální týmy pravidelně vyhodnocují správnost a přesnost ratingu jednotlivých klientů. Pro fyzické osoby Banka využívá ke stanovení ratingu především kvantitativních kriterií a dále používá také informace z Bankovního registru klientských informací (informace o fyzických osobách – občanech a podnikatelích) provozovaného společností CBCB, a. s.
Banka sleduje koncentrace úvěrového rizika celkově za všechny rozvahové a podrozvahové pozice. Speciálně Banka sleduje koncentrace úvěrového rizika podle odvětví a koncentrace úvěrového rizika v ekonomicky spjatých skupinách klientů. K určení významných koncentrací úvěrového rizika Banka provádí srovnání podílu odvětví ve své rozvahové a podrozvahové pozici a podílu tohoto odvětví v České republice (podíl na HDP). Pro ekonomicky spjaté skupiny klientů Banka sleduje podíl úvěrové expozice ekonomicky spjaté skupiny klientů ke kapitálu Banky.

Charakteristika pohledávek, které nejsou předmětem kategorizace
Banka neklasifikuje v souladu s opatřením ČNB ostatní pohledávky za klienty. Tyto pohledávky jsou tvořeny pohledávkami neúvěrové povahy, které vznikly Bance zejména z platebního styku, podvodných výběrů, bankovních šeků, pohledávky spojené s transakcemi nákupu cenných papírů pro klienty, které nebyly vypořádány, a dále pohledávky vyplývající z obchodně závazkových vztahů, které nejsou finančními činnostmi, zejména poskytnuté provozní zálohy a pohledávky k sociálním institucím. K těmto pohledávkám Banka zpravidla vytváří opravné položky ve výši 100 %, pokud jsou po splatnosti tři měsíce a déle.

Tvorba opravných položek k pohledávkám
Banka vytváří opravné položky k pohledávkám jednotlivých klientů z nekrytého rizika, které představuje výše pohledávky po odečtení hodnoty zajištění. Ke stanovení výše opravných položek se používá konzervativní přístup. Opravná položka je rovna vyšší z hodnoty vypočtené na základě opatření ČNB o klasifikaci pohledávek a výši opravných položek dle jejich klasifikace, a hodnoty opravných položek stanovených na základě interního odhadu výtěžnosti Banky z jednotlivé pohledávky. Banka používá tento postup pro rozvahové i podrozvahové pohledávky. Banka dále vytváří 100% opravnou položku k úrokům po splatnosti a naběhlým úrokům u nestandardních, pochybných a ztrátových pohledávek.
Klasifikační stupeň pohledávek je dle opatření ČNB vypočten s použitím parametrů „vyhodnocení finanční situace klienta“, „počet dní po splatnosti“, „poskytování informací klientem“, „restrukturalizace pohledávky“ a „zahájení likvidace“. Interní hodnocení pohledávky je stanoveno s použitím ratingu protistrany a hodnocení analytiků. Velké úvěrové případy projednávají individuálně výbory pro tvorbu opravných položek (významný podíl úvěrového portfolia Banky je analyzován těmito výbory).

Zajištění pohledávek
Hodnotu zajištění určuje odbor Řízení rizik na základě stanovených diskontních faktorů, které slouží pro ocenění poskytnutého zajištění. Informace o hodnotě zajištění se přenášejí na příslušné klientské účty a slouží k výpočtu nekrytého rizika u jednotlivých pohledávek pro potřeby tvorby opravných položek.
Banka sleduje hodnotu zajištění dvěma způsoby. Na jedné straně sleduje skutečné tržní podmínky, změny právních norem a opatření, které vedou k okamžité úpravě hodnoty zajištění. Na druhé straně jsou hodnoty zajištění přehodnocovány na čtvrtletní bázi odborem Řízení rizik, toto přehodnocení spočívá ve srovnávání skutečné realizace zajištění oproti původnímu ocenění v knihách Banky.
Největší část úvěrového portfolia Banky je zajištěna nemovitostmi, které v současné době tvoří více než polovinu celkové hodnoty zajištění.

Vymáhání pohledávek za dlužníky
Banka ustanovila speciální odbor pro vymáhání pohledávek. Tento odbor se zabývá restrukturalizací úvěrů, vymáháním a prodejem pohledávek a realizací zajištění v souladu se smlouvou mezi Bankou a příslušným klientem.

Nástroje pro realokaci úvěrového rizika
Banka nevyužívá žádné kreditní deriváty pro zajištění nebo realokaci svých úvěrových expozic.

Charakteristika odvolatelných smluvních závazků

Odvolatelné smluvní závazky Banka sleduje stejným způsobem jako neodvolatelné závazky. Riziko je identifikováno na klientské bázi a sledováno měsíčně, netvoří se však žádné opravné položky a rezervy. Tyto závazky Banky tvoří 7 % (2002: 6 %) všech smluvních nečerpaných částek Banky.

Kreditní riziko finančních derivátů
Kreditní riziko finančních derivátů, respektive reprodukční náklady na finanční deriváty, představuje úvěrovou expozici Banky z derivátových kontraktů, tedy vyjadřuje odhad maximální potenciální ztráty Banky v případě, že by protistrany nedostály svým závazkům. Obvykle představuje jen zlomek nominální hodnoty kontraktů. Kreditní riziko každého kontraktu je vyjádřeno úvěrovým ekvivalentem, který je vypočten v souladu s implementovanou metodikou Current Average Risk (CAR) jako průměr odhadovaných potenciálních expozic, kterým banka může být vystavena během zbývající doby trvání kontraktu. Kreditní riziko je stanoveno na základě typu transakce a zohledňuje mimo jiné tržní hodnotu kontraktu a dobu do splatnosti. Banka denně vyhodnocuje kreditní rizika všech obchodů s finančními deriváty.
K 31. prosinci 2003 byla Banka vystavena kreditnímu riziku z finančních derivátů ve výši 16 093 mil. Kč (2002: 20 791 mil. Kč). Tato částka představuje hrubé reprodukční náklady v tržních cenách k 31. prosinci 2003 pro všechny kontrakty platné k tomuto datu v případě, že by protistrany nesplnily své závazky, a nezohledňuje případné započtení vzájemných závazků a pohledávek.

(B) Tržní riziko
Rozdělení obchodů Banky
Banka je pro účely řízení tržních rizik vnitřně rozdělena na dvě knihy – Tržní knihu a Strukturální knihu. Tržní kniha obsahuje obchody uzavřené dealery Banky na mezibankovním trhu a instrumenty pořízené za účelem obchodování. Strukturální kniha zahrnuje zejména obchodní transakce (poskytování úvěrů, přijímání vkladů, pohledávky a závazky za klienty), zajišťovací transakce v rámci Strukturální knihy a další transakce nezahrnuté do Tržní knihy.
K měření tržních rizik Banka používá zejména systém limitů, které vyplývají z potřeb Banky a zároveň externích požadavků.

Produkty uzavírané Bankou
Banka obchoduje s následujícími produkty, spojenými s tržním rizikem: úvěry a vklady na mezibankovním trhu, měnové operace (spoty, swapy, forwardy), operace na úrokovou míru (úrokové swapy, FRA), pokladniční poukázky a státní dluhopisy, korporátní dluhopisy a další specifické produkty, jako jsou směnky/směnečné programy, cash management pro vybrané klienty apod. Banka neobchoduje na vlastní účet s opcemi, uzavírá pouze back-to-back operace s opcemi.
Banka provádí obchody s deriváty pro obchodování na vlastní účet a na účet klientů a dále pro účely zajištění pozic generujících tržní riziko. Pro zajištění svých pozic Banka využívá zejména úrokové swapy, FRA a měnové swapy.
Banka rovněž uzavřela několik strukturovaných derivátů pro klienty, které jsou navrženy tak, aby splňovaly potřeby klientů na zajištění pozic. Tyto produkty jsou oceňovány s použitím interních modelů; tržní riziko je eliminováno uzavřením pozice back-to-back obchodem.
Deriváty jsou sjednávány pouze na OTC trhu, banka neobchoduje žádné burzovní deriváty.

Tržní riziko Tržní knihy
K měření tržního rizika Tržní knihy Banka používá mimo jiné indikátoru Value at Risk. Hodnota Value at Risk je vypočtena s použitím metody historických simulací a představuje maximální možnou ztrátu daného portfolia v daném časovém horizontu (obvykle v horizontu 1 dne) s pravděpodobností 99 %. Banka využívá analýzy historických scénářů („Back testing“) k ověření přesnosti Value at Risk. Skutečné výsledky obchodní knihy jsou srovnávány s modelovanou hodnotou Value at Risk a banka vyhodnocuje počet překročení intervalu spolehlivosti.
Banka také zavedla denní analýzy šokových scénářů („Stress testing“) všech otevřených pozic v Tržní knize. Jsou definovány šokové scénáře pro hlavní skupiny měn.
Hodnota Globálního Value at Risk na jeden den na hladině významnosti 99 % byla k 31. prosinci 2003: -583 570 EUR (2002: -289 993 EUR). Průměrná hodnota Globálního  Value at  Risk byla za období 1. ledna 2003 až 31. prosince 2003:  -417 072 EUR (2002: -381 579 EUR). Hodnoty Value at Risk byly stanoveny vedením Banky pro oblast řízení rizik.

Tržní riziko Strukturální knihy
Devizová pozice je sledována denně v souladu s opatřením ČNB o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko. V rámci Strukturální knihy Banka řídí devizové riziko tak, aby dosáhla minimálních rizikových expozic. Aby toho mohlo být dosaženo, je devizová pozice Strukturální knihy měřena na denní bázi a následně zajištěna v rámci stanovených pravidel. K zajišťování devizové pozice Strukturální knihy Banka používá standardních meziměnových instrumentů mezibankovního trhu jako jsou meziměnové spoty, forwardy. V rámci regulatorních požadavků je měsíčně reportován ČNB Výkaz o devizové a korunové pozici banky.
Riziko úrokové sazby je ve strukturální knize sledováno a měřeno pomocí statické gapové analýzy, senzitivity úrokového příjmu na paralelní posun výnosové křivky a ukazatele Earnings at Risk (EaR) na čistý úrokový příjem. Ukazatele jsou sledovány odděleně za CZK, USD, EUR a za sumu ostatních cizích měn. Ukazatel EaR udává, o kolik se může maximálně odchýlit plánovaný čistý úrokový příjem v horizontu jednoho roku z titulu pohybu úrokových sazeb na hladině spolehlivosti 99 % oproti výchozí hodnotě. EaR je stanoven na principu stochastické simulace náhodných scénářů vývoje úrokových sazeb a pro každý scénář je stanovena změna úrokového příjmu vzhledem k výchozímu stavu. Výpočet ukazatele EaR na čistý úrokový příjem představuje stress-testing postup pro úrokové riziko v rámci Strukturální knihy.
K zajišťování úrokového rizika Strukturální knihy Banka používá jak standardní derivativní instrumenty mezibankovního trhu, jako jsou FRA a úrokové swapy, tak i vhodné investice do cenných papírů nebo vhodnou volbu úrokových parametrů dalších částí bilance aktiv a pasiv.

(C) Finanční deriváty
Banka vytvořila systém limitů tržních rizik a limitů na protistrany, který slouží k zamezení vzniku nepřiměřených otevřených pozic z důvodu pohybu tržních cen a nepřiměřených úvěrových expozic za jednotlivými klienty. Banka sleduje na denní bázi dodržování všech limitů a v případě jejich překročení přijímá opatření směřující ke snížení rizikové expozice.
V následujících tabulkách jsou uvedeny nominální a reálné hodnoty derivátů v členění na ostatní a zajišťovací.

Finanční deriváty vykazované jako deriváty určené k obchodování:

mil. Kč Nominální hodnota Nominální hodnota Nominální hodnota

2003
Aktiva
2003
Pasiva
2002
Aktiva
2002
Pasiva
2001
Aktiva
2001
Pasiva
Úrokové nástroje
Úrokové swapy
Úrokové forwardy
Úrokové opce

83 477
159 693
1 400

83 477
159 693
1 400

66 307
150 841
5 600

66 307
150 841
5 600

60 509
135 051
4 400

60 509
135 051
4 400
Úrokové nástroje celkem 244 570 244 570 222 748 222 748 199 960 199 960
Měnové nástroje
Měnové swapy
Cross currency swapy
Měnové forwardy
Nakoupené opce
Prodané opce

42 690
10 005
3 843
3 545
3 567

42 578
7 672
3 805
3 567
3 545

80 158
18 212
4 003
2 213
2 237

80 021
14 997
3 944
2 238
2 213

82 884
22 279
4 513
1 231
986

82 266
21 372
4 435
1 344
872
Měnové nástroje celkem 63 650 61 167 106 823 103 413 111 893 110 289
Ostatní nástroje
Úvěrové opce
Forwardy na dluhopisy
Forwardy na akcie
Opce na akcie

11
1 025
2
9

11
1 025
2
9

14 758
1 139
0
0

14 758
1 139
0
0

20 506
1 813
0
0

20 506
1 81
0
0
Ostatní nástroje celkem 1 047 1 047 15 897 15 897 22 319 22 319
Celkem 309 267 306 784 345 468 342 058 334 172 332 568mil. Kč     Reálná hodnota     Reálná hodnota    Reálná hodnota

2003
kladná
2003
záporná
2002
kladná
2002
záporná
2001
kladná
2001
záporná
Úrokové nástroje
Úrokové swapy
Úrokové forwardy
Úrokové opce

1 635
62
11

1 731
64
7

2 662
267
216

2 709
333
227

1 873
512
94

1 847
488
89
Úrokové nástroje celkem 1 708 1 802 3 145 3 269 2 479 2 424
Měnové nástroje
Měnové swapy
Cross currency swapy
Měnové forwardy
Nakoupené opce
Prodané opce

876
2 400
73
43
0

827
56
33
0
43

2 431
3 374
87
37
0

2 308
166
30
0
36

2 203
993
89
26
0

1 634
110
24
0
26
Měnové nástroje celkem 3 392 959 5 929 2 540 3 311 1 794
Ostatní nástroje
Úvěrové opce
Forwardy na dluhopisy
Forwardy na akcie
Opce na akcie

0
1
0
0

0
0
0
0

0
1
0
0

0
3
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
Ostatní nástroje celkem 1 0 1 3 0 0
Celkem 5 101 2 761 9 075 5 812 5 790 4 218

Finanční deriváty vykazované jako deriváty určené k obchodování v nominálních hodnotách dle zbytkové splatnosti:

mil. Kč
Do 1 roku 1 až 5 let Nad 5 let Celkem
Úrokové nástroje
Úrokové swapy
Úrokové forwardy
Úrokové opce

13 227
147 573
0

52 116
12 120
1 400

18 134
0
0

83 477
159 693
1 400
Úrokové nástroje celkem 160 800 65 636 18 134 244 570
Měnové nástroje
Měnové swapy
Cross currency swapy
Měnové forwardy
Nakoupené opce
Prodané opce

42 690
3 100
3 535
3 418
3 439

0
6 678
308
127
128

0
227
0
0
0

42 690
10 005
3 843
3 545
3 567
Měnové nástroje celkem 56 182 7 241 227 63 650
Ostatní nástroje
Úvěrové opce
Forwardy na dluhopisy
Forwardy na akcie
Opce na akcie

11
1 025
2
9

0
0
0
0

0
0
0
0

11
1 025
2
9
Ostatní nástroje celkem 1 047 0 0 1 047
Celkem 218 029 72 877 18 361 309 267

Pozn.: Za zbytkovou splatnost úrokových forwardů (FRA) se považuje doba do data fixace, kdy je odúčtována odrozvaha.


Finanční deriváty vykazované jako zajišťovací:


mil. Kč Nominální hodnota Nominální hodnota Nominální hodnota

2003
Aktiva
2003
Pasiva
2002
Aktiva
2002
Pasiva
2001
Aktiva
2001
Pasiva
Úrokové nástroje
Úrokové swapy
Úrokové forwardy

89 497
0

89 497
0

68 641
0

68 641
0

65 427
2 800

65 427
2 800
Úrokové nástroje celkem 89 497 89 497 68 641 68 641 68 227 68 227
Celkem 89 497 89 497 68 641 68 641 68 227 68 227
 
mil. Kč Reálná hodnota Reálná hodnota Reálná hodnota

2003
Aktiva
2003
Pasiva
2002
Aktiva
2002
Pasiva
2001
Aktiva
2001
Pasiva
Úrokové nástroje
Úrokové swapy
Úrokové forwardy

3 914
0

697
0

4 715
0

266
0

2 033
27

78
0
Úrokové nástroje celkem 3 914 697 4 715 266 2 060 78
Celkem 3 914 697 4 715 266 2 060 78

Zbytková splatnost derivátů vykazovaných jako zajišťovací:

mil. Kč
Do 1 roku 1 až 5 let Nad 5 let Celkem
Úrokové swapy 8 300 35 425 45 772 89 497
Celkem 8 300 35 425 45 772 89 497
 
(D) Riziko úrokové sazby
Riziko úrokové sazby představuje riziko změny hodnoty finančního nástroje v důsledku změny tržních úrokových sazeb. Časové období, po které je úroková sazba finančního nástroje pevně stanovena, indikuje, do jaké míry je tento nástroj vystaven riziku úrokové sazby.
Pro řízení úrokového rizika Banka používá vlastní modely. Cílem těchto modelů je zobrazení očekávaného ekonomického chování klientů Banky v případě změny úrokových sazeb na trhu. Záměrem vedení Banky je řídit riziko fluktuace čistých úrokových výnosů v důsledku změn úrokových sazeb prostřednictvím rozdílové (gapové) analýzy mezi aktivy a pasivy v jednotlivých skupinách. Další informace o řízení úrokového rizika jsou uvedeny v části B tohoto bodu.
Níže uvedená tabulka poskytuje informace o tom, do jaké míry je Banka vystavena riziku úrokové sazby, a je založena buď na smluvní době splatnosti finančních nástrojů nebo, v případě, že se úroková míra těchto nástrojů mění před dobou splatnosti, na datu nového stanovení úrokové míry. V případě, že se jedná o obchod, který nenese informaci o smluvní splatnosti nebo změně sazby, pak je daný objem zobrazen ve sloupci „Nespecifikováno“.

mil. Kč
Do 3 měsíců Od 3 měsíců
do 1 roku
Od 1 roku
do 5 let
Nad 5 let Nespecifi-
kováno
Celkem
Aktiva
Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank
Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné
papíry přijímané centrální bankou k refinancování
Pohledávky za bankami
Pohledávky za klienty
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Účasti s podstatným vlivem
Účasti s rozhodujícím vlivem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní aktiva
Náklady a příjmy příštích období

2 783

13 446

177 961
85 420
7 965
0
0
0
0
0
215
0

0

11 293

4 584
36 390
1 172
0
0
0
0
0
4 148
0

0

4 042

2 849
35 037
2 806
0
0
0
0
0
0
0

0

3 920

16 200
1 975
3 567
0
0
0
0
0
0
0

8 967

0

174
1 327
0
233
220
1 204
1 967
9 692
10 941
899

11 750

32 701

201 768
160 149
15 510
233
220
1 204
1 967
9 692
15 304
899
Aktiva celkem 287 790 57 587 44 734 25 662 35 624 451 397
             
Pasiva
Závazky vůči bankám
Závazky vůči klientům
Závazky z dluhových cenných papírů
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období
Rezervy

15 932
95 421
35 305
3 599
0
0

842
2 559
17 190
0
5 862
0

244
971
0
0
0
0

0
135
2 911
0
0
0

1 634
216 722
0
3 461
22
8 168

18 652
315 808
55 406
7 060
5 884
8 168
Pasiva celkem 150 257 26 453 1 215 3 046 230 007 410 978
             
Čisté úrokové riziko bez podrozvahy
k 31. 12. 2003

Podrozvahová aktiva *
Podrozvahová pasiva *

137 533
69 158
144 857

31 134
134 153
129 056

43 519
89 827
60 216

22 616
50 934
9 943

-194 383
0
0

40 419
344 072
344 072
Čisté úrokové riziko podrozvahy
k 31. 12. 2003

-75 699

5 097

29 611

40 991

0

0
Kumulativní úrokové riziko k 31. 12. 2003 61 834 98 065 171 195 234 802 40 419 x
Aktiva celkem k 31. 12. 2002
Pasiva celkem k 31. 12. 2002
288 929
162 993
49 188
13 494
39 831
18 734
25 650
245
42 384
216 712
445 982
412 178
Čisté úrokové riziko bez podrozvahy
k 31. 12. 2002

125 936

35 694

21 097

25 405

-174 328

33 804
Čisté úrok. riziko podrozvahy k 31. 12. 2002 -40 350 -6 090 26 679 19 761 0 0
Kumulativní úrokové riziko k 31. 12. 2002 85 586 115 190 162 966 208 132 33 804 x

Pozn.:

*

V podrozvahových aktivech a pasivech jsou vykázány pohledávky a závazky z úrokových derivátů, které zahrnují úrokové swapy, úrokové forvardy, úrokové opce a cross currency swapy.
 
(E) Riziko likvidity
Riziko likvidity představuje riziko, že Banka nebude mít dostatek pohotových zdrojů ke splnění závazků vyplývajících z finančních kontraktů. Řízení rizika likvidity vychází ze systému řízení likvidity schváleného představenstvem Banky, který je v souladu s opatřením ČNB o standardech řízení likvidity bank, a jsou jim zároveň pokryty další potřeby/požadavky Banky na řízení rizika likvidity. Sledování likvidity probíhá na celobankovní úrovni, přičemž Tržní knize je zároveň přidělen samostatný limit. Banka stanovila pravidla pro řízení likvidity tak, aby dodržela likviditu za běžných podmínek (základní scénář likvidity) i krizových obdobích (scénář krizové likvidity). Je proto definována sada ukazatelů, pro které jsou stanoveny závazné limity.
Banka denně vypořádává obchody spojené s deriváty, výběry z vkladů overnight, z běžných účtů, ze splatných vkladů, z čerpaných úvěrů a záruk. Zkušenosti Banky dokazují, že výši denních peněžních vypořádání lze předem odhadnout s dostatečnou přesností, a proto Banka stanovuje minimální výši prostředků, která musí být k dispozici, aby bylo možno tato vypořádání uspokojit, a minimální výši u mezibankovních a ostatních půjček, která by pokryla neočekávaně vysoké výběry peněžních prostředků.
Na měsíční bázi se ČNB zasílají výkazy Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasiv a Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasiv.
Níže uvedená tabulka obsahuje aktiva, pasiva a vlastní kapitál rozdělená dle zbytkové splatnosti do odpovídajících skupin (zbytková splatnost představuje dobu od data účetní závěrky do data smluvní splatnosti) dle metodiky ČNB. Aktiva a pasiva, která nemají smluvní splatnost, jsou zahrnuta ve skupině „Nespecifikováno“ nebo na požádání. Kategorie na požádání zahrnuje zejména všechny běžné účty bank a klientů.

mil. Kč
Na požádání
do 7 dnů
Do 3 měsíců Od 3 měsíců
do 1 roku
Od 1 roku
do 5 let
Nad
5 let
Nespecifi-
kováno
Celkem
Aktiva
Pokladní hotovost, vklady
ucentrálních bank
Státní bezkuponové dluhopisy
a ostatní cenné papíry přijímané
centrální bankou k refinancování
Pohledávky za bankami
Pohledávky za klienty
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Účasti s podstatným vlivem
Účasti s rozhodujícím vlivem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní aktiva
Náklady a příjmy příštích období


8 967


1 732
63 382
3 391
0

0
0
0
0
0
215
0


0


11 714
114 310
13 012
1 418

0
0
0
0
0
0
0


0


11 293
4 552
50 433
770

0
0
0
0
0
4 148
0


0


4 042
2 800
43 912
3 216

0
0
0
0
0
0
0


0


3 920
16 200
27 115
10 106

0
0
0
0
0
0
0


2 783


0
524
22 286
0

233
220
1 204
1 967
9 692
10 941
899


11 750


32 701
201 768
160 149
15 510

233
220
1 204
1 967
9 692
15 304
899
Aktiva celkem 77 687 140 454 71 196 53 970 57 341 50 749 451 397
               
Pasiva
Závazky vůči bankám
Závazky vůči klientům
Závazky z dluhových cenných
papírů
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období
Rezervy
Základní kapitál
Emisní ážio
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
Oceňovací rozdíly
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
Zisk nebo ztráta za účetní období

9 057
266 116

26 772
2 977
22
0
0
0

0
0


0
0

3 290
38 316

7 110
0
0
0
0
0

0
0


0
0

3 865
4 634

17 435
1 449
5 862
0
0
0

0
0


0
0

2 440
6 007

1 229
0
0
0
0
0

0
0


0
0

0
735

2 860
0
0
0
0
0

0
0


0
0

0
0

0
2 634
0
8 168
18 952
117

1 652
1 294


9 094
9 310

18 652
315 808

55 406
7 060
5 884
8 168
18 952
117

1 652
1 294


9 094
9 310
Pasiva celkem 304 944 48 716 33 245 9 676 3 595 51 221 451 397
               
mil. Kč
Na požádání
do 7 dnů
Do 3 měsíců Od 3 měsíců
do 1 roku
Od 1 roku
do 5 let
Nad 5 let Nespecifi-
kováno
Celkem
Čisté riziko likvidity rozvahy
k 31. 12. 2003

-227 257

91 738

37 951

44 294

53 746

-472

0
Podrozvahová aktiva *
Podrozvahová pasiva *
14 564
14 375
32 930
27 135
57 541
16 232
19 855
7 578
5 179
1 180
25 605
777
155 674
67 277
Čisté riziko likvidity podrozvahy
k 31. 12. 2003


189


5 795


41 309


12 277


3 999


24 828


88 397
Aktiva celkem k 31. 12. 2002
Pasiva celkem k 31. 12. 2002
90 681
276 599
120 062
52 982
33 015
25 484
66 443
31 038
59 710
9 385
76 071
50 494
445 982
445 982
Čisté riziko likvidity rozvahy
k 31. 12. 2002

-185 918

67 080

7 531

35 405

50 325

25 577

0
Čisté riziko likvidity podrozvahy
k 31. 12. 2002

144

9 617

33 627

19 024

11 595

22 487

96 494

Pozn.:

*

V podrozvahových aktivech a pasivech jsou zahrnuty pohledávky a závazky z měnových spotových, pevných termínových a opčních kontraktů a dále pohledávky a závazky ze záruk, akreditivů a úvěrových příslibů.

(F) Celkové částky majetku a závazků v cizích měnách

mil. Kč
2003 2002 2001
Aktiva
v Kč
v cizí měně

414 880
36 517

385 157
60 825

338 732
90 927
Celková aktiva 451 397 445 982 429 659
Pasiva
v Kč
v cizí měně

409 240
42 157

394 218
51 764

366 450
63 209
Celková pasiva 451 397 445 982 429 659
Podrozvahová aktiva
v Kč
v cizí měně

418 508
85 914

438 200
92 713

394 298
84 694
Celková podrozvahová aktiva 504 422 530 913 478 992
Podrozvahová pasiva
v Kč
v cizí měně

745 989
85 758

753 294
106 625

720 535
118 067
Celková podrozvahová pasiva 831 747 859 919 838 602
 
(G) Operační riziko
Banka v současné době neprovádí sledování a řízení operačního rizika na centrální bázi, operační riziko je sledováno na úrovni jednotlivých organizačních jednotek. Ve vazbě na uvažované zavedení kapitálového požadavku k operačnímu riziku Banka od poloviny roku 2003 centrálně sleduje významné případy operačního rizika a reportuje je mateřské společnosti. Vedení Banky v současné době neuvažuje o implementaci dalších nástrojů k měření a řízení operačního rizika.

(H) Právní riziko
Banka pravidelně sleduje a vyhodnocuje pasivní právní spory vedené proti Bance, a to v členění dle odhadu výše rizika prohry v kategoriích s nízkým (pod 50 %), středním a vysokým rizikem. K pokrytí potenciálních závazků v souvislosti s právními spory Banka vytváří rezervu ve výši žalované částky pro všechny pasivní právní spory s pravděpodobností prohry vyšší než 50 %. Banka rovněž řídí právní riziko prostřednictvím přehodnocování kontraktů, do kterých vstupuje, z titulu právního rizika.
 
28. Potenciální pohledávky a závazky

Soudní spory
Banka k 31. prosinci 2003 posoudila soudní spory vedené proti Bance. Na základě posouzení portfolia jednotlivých významných sporů z hlediska rizika možné prohry sporu a částek, které jsou předmětem sporu, Banka vykazuje rezervu na tyto spory ve výši 435 mil. Kč (2002: 458 mil. Kč, 2001: 75 mil. Kč). Banka rovněž vytvořila rezervu ve výši 92 mil. Kč (2002: 64 mil. Kč, 2001: 24 mil. Kč) na náklady spojené s případným zaplacením příslušenství žalované částky v jednom ze sporů.
Banka k 31. prosinci 2003 posoudila soudní spory vedené Bankou proti jiným subjektům. Podle informací Banky mohou některé subjekty žalované Bankou podat protižalobu. Banka se bude ve všech případných soudních sporech bránit a na základě stanoviska interních i externích právních poradců se domnívá, že žádný uplatněný nárok nebude mít výrazný dopad na její finanční pozici. Ve spojitosti s těmito záležitostmi Banka nevytvořila žádnou rezervu.

Pohledávky ze záruk
Jedná se o neodvolatelné potvrzení, že Banka provede platby v případě, že klient nebude moci splnit své závazky ke třetím stranám. Tato potvrzení nesou stejné riziko jako úvěry, a proto k nim Banka vytváří rezervy podle stejného algoritmu jako k úvěrům.

Kapitálové závazky
K 31. prosinci 2003 měla Banka kapitálové závazky ve výši 84 mil. Kč (2002: 202 mil. Kč, 2001: 88 mil. Kč) spojené se stávajícími investičními projekty. Vedení Banky věří, že budoucí výnosy a finanční prostředky budou postačovat k pokrytí tohoto závazku.

Pohledávky z akreditivů
Dokumentární akreditivy představují písemný neodvolatelný závazek Banky, vystavený na základě žádosti jejího klienta (příkazce), že poskytne třetí osobě nebo na její řad (příjemci, pověřenému) určité plnění, jestliže budou do určité doby splněny akreditivní podmínky. Podmínkou otevření akreditivu je zajištění jeho krytí, tj. nelze otevřít akreditiv nezajištěný krytím. Banka k nim vytváří rezervy podle stejného algoritmu jako k úvěrům.

Přísliby úvěrů, nečerpané úvěry a kontokorentní rámce, povolené debety běžných účtů
Mezi nejvýznamnější podrozvahové položky patří hodnoty nevyčerpaných rámců kontokorentních úvěrů a povolených debetů, nečerpané úvěry, vydané úvěrové přísliby a nečerpané rámcové obchody. Základním účelem příslibů je zajistit, aby finanční prostředky byly klientům k dispozici v okamžiku, kdy o ně požádají. Přísliby úvěrů představují nevyužitá oprávnění k poskytnutí finančních prostředků ve formě úvěrů, záruk či stand-by linek. Přísliby úvěrů vydané Bankou zahrnují vydané přísliby úvěrů či záruk a dále nečerpané částky úvěrů, kontokorentních rámců a povolené debety běžných účtů. Přísliby odvolatelné jsou Bankou vydané přísliby úvěrů či záruk, které jsou podmíněny dodržením určitých podmínek ze strany klienta (včetně podmínky, že nedojde ke zhoršení bonity klienta). Neodvolatelné přísliby představují nečerpané částky úvěrů, kontokorentních rámců a povolené debety běžných účtů, neboť vyplývají z úvěrových smluvních podmínek.

Potenciální pohledávky a závazky zahrnují:

mil. Kč
2003 2002 2001
Neplatební záruky vč. příslibů neplatebních záruk
Platební záruky vč. příslibů platebních záruk
Otevřené odb./imp. akreditivy nekryté
Stand by akreditivy nekryté
8 629
4 157
575
846
7 541
13 605
942
471
5 523
12 547
667
782
Závazky ze záruk 14 207 22 559 19 519
Přijaté směnky, akcepty a indosamenty 62 0 20
Budoucí možné závazky celkem 14 269 22 559 19 539
Přísliby úvěrů a nevyčerpané úvěrové rámce
Nečerpané úvěry
Potvrzené dod./exp. akreditivy
Nevyčerpané kontokorentní rámce a debety běžných účtů
Nevyčerpané eskontní rámce
Nevyčerpané limity Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb
13 734
20 520
149
30 487
510
10 954
13 717
23 743
15
26 393
908
9 771
15 648
15 767
5
20 855
0
0
Ostatní závazky a nevyčerpané rámce celkem 76 354 74 547 52 275
Otevřené odb./imp. akreditivy kryté
Stand by akreditivy kryté
42
1
96
59
298
0
Budoucí možné odvolatelné a neodvolatelné závazky celkem 90 666 97 261 72 112

Řada kontokorentních rámců je poskytnuta významným klientům Banky z řad českých společností, které jsou součástí mezinárodních skupin nebo které jsou ve vlastnictví státu. Z celkové výše příslibů, rámcových smluv poskytnutých Bankou představují 6 220 mil. Kč (2002: 5 852 mil. Kč, 2001: 8 971 mil. Kč) závazky odvolatelné. Veškeré další přísliby, nečerpané části úvěrů, kontokorentních rámců a povolených debetů jsou neodvolatelné a nepodléhají dalšímu schválení ze strany Banky.
Platební záruky poskytnuté společnosti Komercni Finance, B. V., v souvislosti s vydanými podřízenými dluhopisy této dceřiné společnosti Banky (k 31. prosinci 2002 ve výši 6 028 mil. Kč, k 31. prosinci 2001 ve výši 7 252 mil. Kč) byly ukončeny v souladu s předčasným splacením dluhopisů podle emisních podmínek (viz také bod 23 účetní závěrky).
Instrumenty typu credit default swap zachycené jako poskytnuté bankovní záruky (v roce 2002 ve výši 100 mil. EUR, v roce 2001 ve výši 100 mil. EUR) byly ukončeny v celém objemu ve čtvrtém čtvrtletí 2003.
Riziko spojené s potenciálními pohledávkami a závazky je posuzováno obdobně jako u úvěrů klientům s přihlédnutím k finanční situaci subjektu, za který Banka vydává záruku, a s přihlédnutím k poskytnutému zajištění. K 31. prosinci 2003 Banka měla na tato rizika rezervy v celkové výši 1 213 mil. Kč (2002: 2 315 mil. Kč, 2001: 1 852 mil. Kč).
 
29. Osoby se zvláštním vztahem k Bance

V následující tabulce je uveden přehled úvěrů poskytnutých společnostem ve finanční skupině a jejich vkladů v Bance:
 
mil. Kč
2003 2002 2001
Společnost
Komerční banka Bratislava, a. s.
CAC LEASING, a. s.
Factoring KB, a. s.
Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a. s.
MUZO, a. s.

0
x
265
113
318

1
886
199
238
406

86
890
311
662
495
Úvěry celkem 696 1 730 2 444
Komerční pojišťovna, a. s.
Komerční banka Bratislava, a. s.
CAC LEASING, a. s.
Factoring KB, a. s.
Investiční kapitálová společnost KB, a. s
Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a. s.
MUZO, a. s.
ASIS, a. s., v likvidaci
ALL IN, a.s., v likvidaci
Reflexim, a. s.
Penzijní fond Komerční banky, a. s.
A-TRADE, a. s.
273
2
x
64
139
102
32
8
23
x
0
x
484
131
12
84
25
2
55
51
23
15
441
x
275
11
6
56
26
82
81
18
20
17
75
30
Vklady celkem 643 1 323 697

Banka v letech 2003 ani 2002 nerealizovala žádné významné náklady ani výnosy vůči společnostem finanční skupiny Banky.

Pohledávky a závazky vůči společnostem skupiny Société Générale
Mezi hlavní pohledávky ke společnostem skupiny Société Générale patří:

mil. Kč
2003 2002
Společnost
Société Générale London
Société Générale Paris
Société Générale Tokyo
Sogelease ČR, a. s.
Franfinance Consumer Credit, s. r. o.
Franfinance Czech Republic, s. r. o.
SGBT Luxembourg

0
19 991
0
x
400
1 077
407

362
18 743
80
10
x
0
0
Celkem 21 875 19 195

Mezi hlavní závazky ke společnostem skupiny Société Générale patří:

mil. Kč
2003 2002
Společnost
Franfinance Czech Republic s. r. o.
SG Finance Praha, a. s.
SGBT Luxembourg
Société Générale Warsaw
Société Générale Paris
Franfinance Consumer Credit, s. r. o.
Société Générale, pobočka Praha
Sogelease ČR, a. s.

52
x
29
38
1 796
27
x
x

357
76
19
31
1 282
x
45
56
Celkem 1 942 1 866
 
Hlavní pohledávky a závazky ke společnostem skupiny Société Générale zahrnují zejména zůstatky běžných účtů, nostro a loro účtů, poskytnuté úvěry, úvěry a vklady na mezibankovním trhu, a dále dluhopisy pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování (viz také bod 13 této účetní závěrky).
K 31. prosinci 2003 Banka dále vykazovala vůči skupině Société Générale podrozvahová aktiva v nominální hodnotě 49 091 mil. Kč (2002: 8 069 mil. Kč) a podrozvahová pasiva v nominální hodnotě 40 332 mil. Kč (2002: 11 481 mil. Kč). Jedná se především o měnové forwardy, spotové operace a úrokové swapy a o přijaté záruky za úvěrové pohledávky.
Banka ke konci roku 2003 evidovala i jiné pohledávky a závazky za společnostmi skupiny Société Générale, které jsou však svou výší nevýznamné.
V průběhu roku 2003 Banka realizovala vůči Société Générale Paris celkové čisté výnosy ve výši 718 mil. Kč (2002: 76 mil. Kč) a celkové čisté náklady ve výši 591 mil. Kč (2002: 494 mil. Kč). Položky výnosů představují výnosové úroky z dluhopisů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování vydaných Société Générale Paris (viz také bod 17 účetní závěrky), výnosy z mezibankovních depozit a poplatky z operací s cennými papíry. Položky nákladů tvoří náklady na mezibankovní depozita, čistá ztráta z finančních operací a náklady související s poskytnutím manažerských a poradenských služeb.
Banka v letech 2003 ani 2002 nevykazovala pohledávky za členy svých statutárních orgánů nebo jinými fyzickými osobami se zvláštním vztahem k Bance (2001: 3 mil. Kč).

Odměňování a akciový odměňovací program členů představenstva a dozorčí rady

Odměny vyplacené členům představenstva a dozorčí rady během roku byly následující:

mil. Kč
2003 2002 2001
Odměny členům představenstva *
Odměny členům dozorčí rady **
Odměny členům řídícího orgánu (výbor ředitelů) ***
47
3
64
41
4
66
206
29
21
Celkem 114 111 256
     
Pozn.: *
U odměn členům představenstva se jedná o vyplacené peněžní částky v roce 2003 současným i bývalým členům představenstva vyplývající z mandátních i manažerských smluv bez bonusů za rok 2003, u expatriotů se jedná o částky odměn člena představenstva bez bonusu za rok 2003 a ostatní odměny a benefity plynoucí ze smlouvy o přidělování expatriotů.
  **
U odměn členům dozorčí rady se jedná o vyplacené peněžní částky v roce 2003 současným i bývalým členům dozorčí rady.
  ***
Odměny členům výboru ředitelů jsou souhrnem všech vyplacených odměn a benefitů v roce 2003 z manažerských smluv a v případě expatriotů na základě smlouvy o přidělovaní expatriotů. V této položce nejsou uvedeny žádné odměny členů představenstva (jsou uvedeny v položce odměny členům představenstva). Všichni členové představenstva jsou zároveň členy výboru ředitelů.
 
mil. Kč
2003 2002 2001
Počet členů představenstva
Počet členů dozorčí rady
Počet členů řídících orgánů (výbor ředitelů)
6
9
20*
6
9
18 *
5
9
15*

Pozn.: * V těchto počtech jsou i všichni členové představenstva, kteří jsou zároveň členy výboru ředitelů.

K 31. prosinci 2003 je vytvořena rezerva na akciový odměňovací program ve výši 18 mil. Kč (2002: 35 mil. Kč, 2001: 9 mil. Kč) a dohadná položka na bonusy představenstva ve výši 22 mil. Kč (2002: 15 mil. Kč, 2001: 11 mil. Kč).
V rámci akciového motivačního programu mají někteří členové dozorčí rady Banky právo nakoupit v první polovině roku 2004 předem stanovený počet řádných akcií Banky za cenu 500 Kč za akcii („call opce“). Členové dozorčí rady mají právo, nikoli však povinnost, prodat tyto akcie Bance za cenu 1 000 Kč za akcii za předpokladu, že tyto akcie byly drženy po minimální stanovenou dobu („put opce“). Náklady na využití těchto opcí jsou neseny Bankou. Počet akcií, na které mohou členové akciového motivačního programu uplatnit svá práva, činí 13 680 akcií (2002: 18 240 akcií). Platnost tohoto akciového motivačního programu končí v polovině roku 2004.
 
30. Události po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nedošlo do data schválení této účetní závěrky k žádným významných událostem.Předchozí Nahoru Následující