Vize a mise, strategie

Vize a mise

Dlouhodobě vzájemně přínosné vztahy s klienty

Komerční banka je univerzální bankou s diverzifikovaným distribučním modelem. KB nabízí svým klientům komplexní nabídku finančních produktů a služeb. Neustálými inovacemi se Banka snaží co nejlépe postihnout měnící se požadavky klientů a umožnit sestavení nabídky na míru konkrétnímu zákazníkovi.

Vytvářet hodnotu pro zákazníky, akcionáře a zaměstnance

KB se zaměřuje na neustálý rozvoj svých obchodních aktivit. Spolupráce s ostatními členy Skupiny KB, společnostmi ze skupiny SG a s jinými nezávislými partnery umožňuje Komerční bance poskytnout vysoce sofistikované produkty a potřebnou flexibilitu ve stále se měnícím prostředí. Konkurenceschopnosti portfolia produktů je dosaženo díky výbornému know-how a zkušenostem zaměstnanců Skupiny. Komerční banka si zároveň uvědomuje odpovědnost vyplývající z jejího postavení přední české finanční instituce.

Strategie

Strategie Komerční banky je založena na předpokladu dlouhodobé konvergence hlavních trendů ve společnosti, hospodářství a bankovnictví České republiky k úrovním blízkým západoevropským zemím. V dlouhodobém výhledu bude konvergence mít podobu relativně rychlejšího růstu hospodářského výstupu ČR, který bude provázet postupná změna a rozvoj podnikatelských i spotřebitelských návyků a požadavků. V oblasti finančních služeb bude pokračovat prohlubování finančního zprostředkování spolu s růstem bohatství spotřebitelů a požadované úrovně poskytovaných finančních služeb. Zákazníci bank jak z podnikového segmentu, tak i v drobném bankovnictví budou nadále zvyšovat své nároky a různým klientským segmentům bude potřeba nabízet odlišné služby odpovídající jejich rozdílným požadavkům.

KB očekává pouze mírný růst české ekonomiky v roce 2011 a nadále poměrně opatrný přístup k úvěrování jak u drobných, tak u podnikových klientů. Ve střednědobém horizontu však KB předpokládá významný růst potenciálu produktů drobného bankovnictví včetně hypoték, spotřebitelských úvěrů a alternativních investičních produktů. Na trhu podniků současná nízká penetrace kreditních produktů naznačuje potenciál dalšího rozvoje úvěrování, obzvláště v oblasti malých a středních podniků. Rostoucí znalosti a nároky klientů by měly podpořit poptávku po produktech, jako jsou instrumenty financování obchodu nebo zajišťovací. Na druhou stranu lze očekávat, že některé zdroje příjmů budou v budoucnu významně omezeny – například příjmy z měnových konverzí po zavedení eura.

KB rozvíjí model univerzálního bankovnictví, v jehož rámci jsou aktivity investičního bankovnictví zaměřeny především na obsluhování klientů; obchodování na vlastní účet je pouze doplňkovou aktivitou a je omezeno konzervativními limity. Banka usiluje o budování dlouhodobých, vzájemně výhodných vztahů se zákazníky, které jí umožňují důkladně poznat potřeby a očekávání zákazníků v jejich dynamice a tomuto poznání průběžně přizpůsobovat nabídku svých služeb. Pilíři strategie KB zůstávají vynikající znalost zákazníků a úroveň služeb, provozní efektivnost a obezřetné řízení rizik.

V drobném bankovnictví se Banka zaměřuje na využití potenciálu Skupiny v oblasti úvěrování, s ambicí překročit tržní růst u spotřebitelských půjček, hypoték a půjček malým podnikům. KB chce dosáhnout ziskového růstu aktiv pod správou, a to především rozvojem poradenského přístupu zaměřeného na komplexní řešení potřeb klientů. V podnikových segmentech usiluje KB o posílení svého postavení referenční banky pro podniky a o rozvíjení strategických partnerství s klienty, doprovázené zvyšujícím se podílem Skupiny na celkovém financování klientů a na uspokojování jejich finančních potřeb.

Klientům bude k dispozici plná šíře distribučních kanálů, přičemž hlavním místem pro budování vzájemných vztahů zůstane pobočková síť, kde má každý zákazník svého stálého bankovního poradce. Způsob obsluhy bude přizpůsoben účinné segmentaci klientů.

Dlouhodobý rozvoj Banky je podmíněn efektivním řízením rizik. KB se rozhodla řídit konzervativně úrokové a likviditní riziko strukturální knihy s vyloučením spekulací na krátkodobé výkyvy tržních podmínek. Postupy a omezení pro kreditní riziko jsou nastaveny obezřetně. Rizika přijímaná do tržní knihy jsou ohraničena přísnými limity, které jsou pravidelně revidovány.

Samozřejmým úkolem finančního managementu zůstává zajištění dlouhodobé stability Banky. Komerční banka plánuje udržet solidní úroveň vybavení kapitálem, která jí umožní posílit pozici na trhu úvěrování a případně využít příležitosti k vybraným přínosným akvizicím, pokud se v budoucnu naskytnou.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky.

Ambice 2015

V roce 2010 management Komerční banky přezkoumal svou strategii tak, aby se Banka přizpůsobila rychle se měnícímu prostředí v bankovním sektoru a využila své postavení k dalšímu úspěšnému rozvoji v období po skončení ekonomické recese. Ve stejné době byl na úrovni skupiny Société Générale zahájen transformační program Ambition SG 2015, do kterého se KB, jako důležitý zahraniční člen skupiny, přirozeně zapojila.

Primárním cílem Komerční banky je stát se referenční bankou na českém trhu a překonat očekávaný růst trhu prostřednictvím růstu čistých provozních výnosů a zlepšováním provozní efektivnosti. Pro splnění nově formulované strategické ambice se KB soustředí na čtyři klíčové oblasti:

– spokojenost zákazníků,

– spokojenost zaměstnanců,

– efektivnost procesů,

– využití synergií ve Skupině.

Dlouhodobý vztah se zákazníkem je možný v případě, že zákazník je se svou bankou spokojen. KB  se snaží, aby zkušenost klientů z jednání v Bance byla vždy pozitivní, aby klienti vnímali Banku jako svého důvěrného a důvěryhodného poradce ve světě financí. Důraz na zlepšení přístupu k poradenství na pobočkách Banky podpoří porozumění potřebám zákazníků. KB bude také rozvíjet transparentnost produktů a procesů, zvyšovat kvalifikaci a motivaci zaměstnanců a v neposlední řadě i zlepšovat prostředí bankovních poboček a přímého bankovnictví.

Vysoce kvalitní, loajální, aktivní a spokojení zaměstnanci jsou schopni účinně uspokojovat potřeby zákazníků a řešit otázky vyplývající z rozvoje bankovních služeb. Skupina KB se systematicky věnuje vzdělávání a profesnímu rozvoji jednotlivých pracovníků tak, aby se stali týmem skvělých profesionálů, kteří jsou lepší než konkurence. Předpokladem pro rozvoj korporátní kultury na všech úrovních řízení je osobní příklad, otevřené a férové jednání se zaměstnanci a plnění přijatých závazků.

Přestože Komerční banka tradičně udržuje vynikající úroveň provozní efektivnosti, tak jako v každé velké organizaci i zde je prostor pro další zlepšování účinnosti procesů pomocí správného nastavení specializace zaměstnanců, eliminace duplicitních a zbytných agend a hledání jednodušších metod řešení. Každý motivovaný zaměstnanec, který pokládá celou Skupinu KB za své družstvo, může svým osobním příspěvkem zlepšit celkový výsledek.

Skupina KB poskytuje tak širokou škálu finančních produktů a služeb, jakou se může pochlubit jen málo konkurentů na českém trhu. Ambicí KB je zajistit, že zaměstnanci ve kterémkoliv úseku – v Bance nebo dceřiné společnosti – nabídnou klientům skutečně nejlepší řešení jejich potřeb, bez ohledu na to, která ze společností ten který produkt poskytuje. Skupina rovněž umožňuje vykonávat řadu procesů v těch společnostech, kde je jejich řešení nejefektivnější, a zároveň sdílet nejlepší poznatky a zkušenosti při řešení zákaznických a provozních potřeb.

Ve finančním vyjádření bude naplnění cílů Ambice 2015 znamenat rychlejší růst výnosů Skupiny při zachování nákladové efektivnosti a optimální úrovně nákladů rizika. Při úspěšném splnění Ambice 2015 se posílí tržní pozice KB v úvěrování individuálních zákazníků, malých a středních podniků a také v některých dlouhodobých spořicích a investičních produktech, jako jsou podílové fondy, přímé investice do finančních nástrojů, životní pojištění a penzijní úspory.Komerční banka, bankomat