Vize, mise a strategie

Vize a mise

Dlouhodobě vzájemně přínosné vztahy s klienty a dalšími partnery

Komerční banka je univerzální bankou s diverzifikovaným distribučním modelem. KB nabízí svým klientům komplexní nabídku finančních produktů a služeb. Neustálými inovacemi se Banka snaží co nejlépe postihnout měnící se požadavky klientů a umožnit sestavení nabídky na míru konkrétnímu zákazníkovi.

Vytvářet hodnotu pro zákazníky, akcionáře a zaměstnance

KB se zaměřuje na neustálý rozvoj svých obchodních aktivit a zároveň obezřetně řídí související rizika. Spolupráce s ostatními členy Skupiny KB, společnostmi ze skupiny SG a s jinými nezávislými partnery umožňuje Komerční bance poskytnout vysoce sofistikované produkty a potřebnou flexibilitu v neustále se měnícím prostředí. Konkurenceschopnosti portfolia produktů je dosaženo díky výbornému know-how a zkušenostem zaměstnanců Skupiny. Komerční banka si je zároveň vědoma svých odpovědností vyplývajících z jejího postavení přední české finanční instituce.

Strategické předpoklady

Předpoklad dlouhodobé konvergence hlavních trendů ve společnosti, hospodářství a bankovnictví České republiky k úrovním blízkým západoevropským zemím zůstává pilířem strategie Komerční banky. KB očekává, že v dlouhodobém výhledu bude konvergence mít podobu relativně rychlejšího růstu hospodářského výstupu ČR, který bude provázet rovněž postupná změna a rozvoj podnikatelských i spotřebitelských návyků a požadavků. V oblasti finančních služeb bude pokračovat prohlubování finančního zprostředkování spolu s růstem bohatství spotřebitelů a požadované úrovně poskytovaných finančních služeb. Očekává se, že zákazníci bank jak z podnikového segmentu, tak i v drobném bankovnictví, budou nadále zvyšovat své nároky a různým klientským segmentům bude potřeba nabízet odlišné služby odpovídající jejich rozdílným požadavkům.

Česká republika je úzce integrována do EU a země eurozóny patří mezi hlavní obchodní partnery země, proto výsledky české ekonomiky v roce 2012 budou převážně určeny vývojem v eurozóně, jak je podrobněji analyzováno v jiných částech této výroční zprávy. Následně může růst poptávky po financování a službách KB zpomalit pod svůj potenciál. Nicméně strukturálně solidní finanční systém v České republice a zdravá, ne-li nízká, úroveň zadluženosti spotřebitelů a podniků poskytují prostor pro další růst úvěrování a finančních služeb ve střednědobém horizontu. Hlavní potenciál růstu byl ve spotřebitelských segmentech identifikován u hypoték, spotřebitelských úvěrů a alternativních spořicích a investičních produktů. Mezi podniky je zejména nízká penetrace kreditních produktů v oblasti malých a středních podniků. Rostoucí znalosti a nároky klientů by měly podpořit poptávku po produktech jako jsou nástroje financování obchodu nebo zajišťování.

Vynikající výkonnost a značná finanční síla KB je dána záviděníhodnou klientskou bází podniků, municipalit, malých podniků a náročných individuálních zákazníků. Kvalita služeb a produktů dodaných jednotlivým skupinám zákazníků KB musí odpovídat jejich vysokému očekávání.

Na stále více konkurenčním českém trhu, jehož zdraví nadále přitahuje nové soutěžitele, si Komerční banka klade za cíl posilovat svoji pozici referenční banky. Projekty a iniciativy zaměřené na další zlepšování v oblasti spokojenosti zákazníků a zaměstnanců, efektivnosti procesů a využití synergií, jsou implementovány a řízeny od roku 2010 v rámci transformačního programu Ambice 2015.

Ambice 2015

V roce 2011 Komerční banka pokračovala v implementaci programu Ambice 2015, který byl definován a spuštěn v polovině roku 2010 s cílem se stát referenční bankou na českém trhu. Podle KB být referenční bankou znamená nejenom být nejrespektovanější bankou na trhu, ale také být první volbou klienta, když zvažuje finanční vztah s bankou a pro zaměstnance při hledání povolání.

KB nabízí atraktivní obchodní model univerzální banky, který v minulých letech dokázal úspěšně dodat rostoucí hodnotu našim zákazníkům a akcionářům. Cílem KB není jenom udržet své vedoucí postavení a svoji výkonnost, ale posunout se kupředu, a dále zvýšit tržní podíly a celkovou výkonnost. Důvodem, proč se program jmenuje Ambice 2015, je rostoucí konkurenční prostředí s novými účastníky, kde dosažení stanovených cílů není snadné.

V roce 2011 se Banka zaměřila na další rozvoj poradenského přístupu a prodejních dovedností bankovních poradců a procesů, aby neustále zlepšovala spokojenost zákazníků. Banka vyvinula pro občany a malé podniky nové balíčky běžných účtů a inovativní úvěrové produkty, které využívají synergií ve Skupině KB. Pokračovala také ve zlepšení přímých kanálů. Dále se zaměřila na zjednodušení a automatizaci procesů v rizikových a back-office oblastech, což zahrnuje i implementaci Cash center v Praze a Plzni.

V roce 2012 KB bude pokračovat v rychlém tempu inovací a zlepšení. Další rozvoj poradenství bude podpořen dalším vzděláváním poradců a obchodníků a zaváděním moderních poradenských nástrojů. Významného zlepšení bude dosaženo v kanálech elektronického bankovnictví. Zákazníkům bude nabídnuto bezkontaktní řešení dálkového bankovnictví. Kromě toho další projekty budou zaměřeny na provozní efektivnost, zjednodušování procesů bude i nadále pokračovat.

Program Ambice 2015 je založen na následujících pilířích:

1 Zákazníci

jsou vždy na prvním místě a ve středu zájmu Banky. Komerční banka chce, aby její zákazníci byli úspěšní a spokojení, protože jen tak budou loajální k Bance a dále budou doporučovat její produkty a služby.

2 Zaměstnanci

jenom s nejlepšími talentovanými a motivovanými zaměstnanci může Banka dosáhnout svých cílů a mít spokojené zákazníky.

3 Efektivnost

KB nikdy nepoleví ve svém úsilí zvýšit svoji provozní efektivnost tak, aby zlepšila úroveň služeb a dodala vyšší hodnotu svým zákazníkům a akcionářům.

4 Synergie

cílem je maximálně využít obchodní a provozní synergie, a moci tak s největší efektivností nabídnout klientům ta nejlepší řešení od Skupiny
Komerční banky i od Société Générale.

Strategie

KB rozvíjí model univerzálního bankovnictví, v jehož rámci jsou aktivity investičního bankovnictví zaměřeny především na obsluhování klientů; obchodování na vlastní účet je pouze doplňkovou aktivitou a je omezeno konzervativními limity. Banka usiluje o budování dlouhodobých vzájemně výhodných vztahů se zákazníky, které jí umožňují důkladně poznat potřeby a očekávání zákazníků v jejich dynamice a tomuto poznání průběžně přizpůsobovat nabídku svých služeb. Strategie KB vyžaduje vynikající znalost zákazníků, vysokou úroveň poskytovaných služeb, provozní efektivnost a obezřetné řízení rizik.

Provoz

KB pracuje v efektivním provozním modelu s konzervativním řízením nákladů, ve kterém je plánování výdajů úzce spojeno s očekávaným vývojem výnosů. Komerční banka usiluje o další zvyšování efektivnosti především díky dalším synergiím v rámci Skupiny KB a se společnostmi skupiny Société Générale, zjednodušování procesů a využívání technologického pokroku. K dosažení cílů v oblasti efektivnosti rozvíjí KB řadu iniciativ.

Dlouhodobý rozvoj Banky je podmíněn efektivním řízením rizik. KB se rozhodla řídit konzervativně úrokové a likvidní riziko strukturální knihy s vyloučením spekulací na krátkodobé výkyvy tržních podmínek. Postupy a omezení pro kreditní riziko jsou nastaveny obezřetně. Rizika přijímaná do tržní knihy jsou omezena přísnými limity, které jsou pravidelně revidovány. Všechny procesy, techniky a limity řízení rizik jsou neustále prověřovány a vylepšovány.

Dlouhodobá spolehlivost a flexibilita KB je zajištěna udržováním solidní kapitálové výbavy a silné likviditní pozice. Kapitál a likvidita jsou základem pro posilování postavení Komerční banky na úvěrovém trhu a umožňují bance případně využít příležitosti k vybraným přínosným akvizicím, pokud se takové příležitosti v budoucnu naskytnou.

Služby klientům

Jako hlavní místo pro budování vzájemných vztahů se svými klienty KB buduje pobočkovou síť, kde má každý zákazník svého stálého bankovního poradce. Zároveň mají klienti přístup k plnému spektru distribučních kanálů, které naplňují potřebu efektivnosti, bezpečnosti a pohodlí. Formát obsluhy jednotlivých skupin zákazníků je přizpůsoben jejich potřebám na základě podrobné segmentace.

Protože Banka pokládá kvalitní poradenství za svou významnou konkurenční výhodu, stále investuje do zvyšování kompetencí bankovních poradců a do jejich vybavenosti potřebnými informacemi. Souběžně s tím jsou další investice směřovány do modernizace kanálů přímého bankovnictví a zlepšování pobočkové sítě s cílem poskytnout zákazníkům snadný přístup k produktům a službám Skupiny KB.

Strategie Skupiny v drobném bankovnictví stále spatřuje potenciál v úvěrování, s ambicí překonat tržní růst v oblastech spotřebitelských půjček, hypoték a půjček malým podnikům. KB si klade za cíl dosahovat ziskového růstu aktiv pod správou, a to především díky rozvoji poradenského přístupu přínosného pro klienty a zaměřeného na komplexní řešení jejich finančních potřeb. Rozsah aktivit Modré pyramidy je v současnosti rozšiřován tak, aby obsahoval širokou nabídku produktů Skupiny KB, a doplnil tak další distribuční sítě KB. Skupina dále vyvíjí komplexní řešení spoření na penzi, mimo jiné v souvislosti s očekávanou implementací důchodové reformy v České republice.

viz box „Penzijní reforma“

viz box „Transformace Modré pyramidy“

V podnikových segmentech KB usiluje o posílení postavení referenční banky pro podniky a strategické spolupráce s klienty, spolu s nárůstem podílu Skupiny na celkovém objemu financování jednotlivých klientů a na uspokojování jejich finančních potřeb. Pozornost je věnována optimalizaci procesů ve službách korporátním zákazníkům, což zahrnuje sladění cílů a pobídek všech společností ve Skupině a vytváření specializovaných kompetenčních center. Nabídka služeb dceřiných společností je úzce propojena s distribuční platformou KB, včetně nabídky společnosti Factoring KB a společnosti SGEF poté, co KB získala 50,1 % podíl v této společnosti v květnu 2011. Po završení restrukturalizace aktivit na Slovensku v roce 2011 se pobočka KB v Bratislavě zaměří na využití potenciálu korporátního segmentu na Slovensku.