Firemní společenská odpovědnost

Firemní společenská odpovědnost patří mezi základní hodnoty Komerční banky a jako podmínka dlouhodobého úspěchu je součástí její strategie obchodních aktivit. Hodnoty společenské odpovědnosti jsou pak v Komerční bance naplňovány v oblasti ekonomické, ekologické a společenské.

V ekonomické oblasti aplikuje Banka hodnoty společenské odpovědnosti například svým transparentním jednáním směrem ke klientům i dodavatelům, či zodpovědným řízením rizika. Ekologický přístup se odráží mimo jiné v podpoře komerčních projektů zaměřených na výrobu energií z obnovitelných zdrojů, ale i v nákupu Zelené energie a v řadě dalších aktivit. V oblasti sociální odpovědnosti jsou pak na prvním místě zaměstnanci a jejich pracovní podmínky a možnosti rozvoje, dále pak aktivity zaměřené na podporu kultury, vzdělávání, zdravotnictví a podporu sociálně či zdravotně znevýhodněných.

Správa a organizace společnosti, vnitřní kontrola

Prvním předpokladem odpovědného podnikání je jasná a transparentní struktura řízení, doplněná silnými a nezávislými kontrolními funkcemi. Na této zásadě je postavena struktura řízení Komerční banky, jejíž definice je obsažena ve stanovách společnosti. K obchodnímu vedení společnosti je příslušné představenstvo, které má šest členů v čele s předsedou. Kontrolní funkce na nejvyšší úrovni vykonává dozorčí rada a Výbor pro audit, které dále v rámci Banky doplňují interní audit a komplexní formalizovaný systém tzv. kontrol prvního stupně.

Globální odpovědnost

Komerční banka uplatňuje globální strategii a principy společenské odpovědnosti v souladu se strategií Skupiny Société Générale a s ohledem na podmínky a specifika v České republice.

Příkladem konkrétní aplikace této strategie je tzv. Ethical Sourcing Program. Ve vztazích s dodavateli Banka sdílí osvědčené postupy s ohledem na životní prostředí, sociální a lidská práva, vyhodnocuje dodržování těchto postupů a zásad a spolupracuje na jejich zkvalitňování u svých dodavatelů.

V rámci plánování a následné implementace co nejefektivnějších nástrojů Společenské odpovědnosti provádí Banka také pravidelný roční monitoring celé řady faktorů, které tyto oblasti ovlivňují. Využívá k tomu nástroj skupiny Société Générale, tzv. Planethic reporting, který zahrnuje monitoring takových oblastí, jako je například třídění odpadu, měření karbonové stopy, charitativní činnost či zapojení zaměstnanců do dobrovolnických aktivit. Všichni zaměstnanci mají také možnost využívat globálního komunikačního nástroje – portálu Planethic, kde naleznou potřebné informace týkající se této problematiky, včetně Skupinových aktivit.

Etika

Komerční banka si je vědoma, že pouze její etický a transparentní přístup k podnikání a poskytování bankovních služeb může vést k dlouhodobému udržení a zlepšování její pozice na bankovním trhu. Nedílnou součástí tohoto přístupu jsou i požadavky na profesionální chování a jednání všech zaměstnanců Skupiny KB. Již řadu let proto Skupina uplatňuje korporátní pravidla jednání a zásady etického chování jejích zaměstnanců. Základní přehled etických pravidel KB je veřejně přístupný na webu Banky.

http://www.kb.cz/cs/o-bance/o-nas/etika-v-komercni-bance.shtml

Podrobný Etický kodex KB pak rozpracovává pravidla jednání závazná pro všechny zaměstnance Komerční banky, přičemž navazuje na Kodex chování skupiny SG a byl také zdrojem inspirace pro další společnosti Skupiny. Komerční banka dále vypracovala Antikorupční politiku v souladu s pravidly SG v této oblasti.

Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Komerční banka se snaží svým přístupem maximálně omezit zneužití KB k legalizaci výnosů z trestné činnosti či financování terorismu. Za tímto účelem plně uplatňuje všechna pravidla, postupy a kontroly proti zneužití bank k legalizaci výnosů z trestné činnosti či financování terorismu v souladu s právními předpisy a mezinárodní standardy, jakož i s pravidly finanční skupiny Société Générale. Tato pravidla a postupy jsou průběžně ověřovány a aktualizovány a znalosti zaměstnanců jsou pravidelně rozvíjeny školeními a prověřovány.

Při navazování obchodních vztahů s klienty Komerční banka důsledně aplikuje metodu „poznej svého klienta“. Odmítá spolupracovat se subjekty, které nechtějí poskytnout součinnost při identifikaci či hloubkové kontrole, jakož i s osobami nedůvěryhodnými, netransparentními či vysoce reputačně rizikovými.

Odpovědný přístup při řízení lidských zdrojů

Mezi svými zaměstnanci podporuje Banka různorodost a talenty, rozvíjí dovednosti zaměstnanců školeními a interní mobilitou, podporuje sociální dialog a sociální jistoty. Cílem KB v této oblasti je vytváření dlouhodobého profesionálního vztahu se zaměstnanci a prosazování diverzity ve všech oblastech řízení lidských zdrojů. Více k této tématice uvádí kapitola Zaměstnanci.

Školicí střediska

V rámci vzdělávání existují v Komerční bance tzv. školicí pobočky, v nichž probíhají kurzy pro stávající i nové zaměstnance. V současné době jsou to celkem čtyři školicí pobočky, z toho tři v Praze a jedna v Brně. Za zmínku jistě stojí jejich názvy – pražské se nazývají Harvard, Oxford a Sorbona, v Brně pak účastníci kurzů navštěvují Bolognu.

Na první pohled se školicí pobočky příliš neliší od poboček reálných – bankovní hala s pracovišti pro bankovní poradce a pokladníky či klientskou samoobslužnou zónou. Účastníci seminářů tak mohou v bezpečném prostředí trénovat na modelových situacích, které je následně mohou čekat na pobočkách reálných. Pro nové zaměstnance jsou připraveny tři základní semináře, a to pro pozice bankovní poradce, pokladník a ředitel poboček. U stávajících zaměstnanců pak upevňujeme jejich prodejní dovednosti v řadě následných kurzů.

 

Ombudsman

JUDr. Joseph Franciscus Vedlich, LLM, ombudsman KB

JUDr. Joseph Franciscus Vedlich, LLM,
ombudsman KB

Jako první finanční instituce zřídila Komerční banka v roce 2004 pozici nezávislého ombudsmana. Klienti Komerční banky tak mají možnost obrátit se na ombudsmana se svou stížností v případě, že nejsou spokojeni s jejím vyřešením pobočkou ani útvarem Řízení stížností. V této pozici působí od roku 2009 JUDr. Joseph Franciscus Vedlich, LLM. Po rozšíření příslušnosti mohou od roku 2012 institut nezávislého ombudsmana využívat klienti celkem sedmi společností Skupiny KB.

V roce 2012 se na ombudsmana obrátilo 119 klientů Skupiny Komerční banky. Pan Vedlich vyřešil 21 případů, které spadaly do jeho kompetence.

Poradna při finanční tísni

Poradna při finanční tísni je obecně prospěšnou společností, která se zaměřuje na poskytování bezplatného a nezávislého dluhového poradenství občanům. Podporuje klienty v jejich snaze řešit své finanční problémy či insolvenci. Součástí činnosti Poradny je také prevence předlužení.

Komerční banka je partnerem Poradny při finanční tísni již od jejího vzniku v roce 2008. V roce 2012 podpořila Banka Poradnu darem ve výši 1 716 833 Kč. Tyto prostředky byly použity na poskytování nefinančního poradenství a na zajištění provozu Poradny.

Životní prostředí

Komerční banka si je vědoma vlivu své činnosti na okolí, ve kterém působí, a považuje za důležité chovat se vůči němu zodpovědně. Přijímá proto adekvátní opatření, jež mají za cíl na jedné straně eliminovat negativní vliv na prostředí, a na straně druhé přispět k jeho ochraně a zlepšení. KB sleduje dopad svých činností na životní prostředí a identifikuje oblasti, na které je třeba se zaměřit. Následně přijímá opatření vedoucí k účinnému snížení negativního vlivu na životní prostředí.

V rámci cíle dosažení neutrální uhlíkové stopy je monitorováno několik desítek environmentálních ukazatelů, jako jsou spotřeba papíru či energie, produkce odpadu, počet nalétaných kilometrů apod. Na základě těchto hodnot pak Banka monitoruje a vyhodnocuje objem vyprodukovaných emisí CO2 a vliv na životní prostředí. Zaměstnanci mají dále možnost si pomocí interní aplikace spočítat, jakou uhlíkovou stopu vytvářejí oni sami a rozhodnout se, jak mohou tento výsledek zlepšit.

Komerční banka se zapojila do projektu Zelená firma, jehož cílem je ochrana životního prostředí díky efektivní recyklaci elektrozařízení, která obsahují nejen recyklovatelné materiály, ale i nebezpečné látky jako rtuť, olovo či kadmium. Projekt zahrnuje sběr elektroodpadu (včetně objemného firemního elektroodpadu) z provozu Skupiny i soukromých aktivit zaměstnanců, jeho svoz a ekologickou likvidaci. Mimo jiné mohou zaměstnanci třídit také recyklovatelný a nebezpečný odpad. V jednotlivých objektech banky jsou také vyvěšeny informační karty „Manipulace s odpadem“ s detailními informacemi o způsobu třídění odpadu v dané pobočce.

V rámci úspor energie KB preferuje taková zařízení a technologická vybavení, která jsou šetrná pro životní prostředí. Používá LED žárovky a detektory pohybu tam, kde je to možné. Od začátku roku 2011 nakupuje Komerční banka od svých dodavatelů elektřiny 100 % Zelené energie.

Návrat divokých koní rok poté

V červnu 2011 se KB podílela na projektu ZOO Praha Návrat divokých koní, jehož cílem bylo posílit a oživit populaci koní Převalského v Mongolsku. S přispěním Komerční banky se do rezervace v mongolských stepích vrátili čtyři koně Převalského z česko-slovenského chovu, z čehož byly tři samice. Celé stádo se velmi rychle aklimatizovalo, a právě díky přepraveným samicím se v roce 2012 rozrostlo o tři mláďata. V červenci pak přepravila ZOO Praha do Mongolska další čtyři klisny, tentokrát do národního parku Gobi B.

Dobrovolnictví

Darování krve

Již tradičně od roku 2008 se zaměstnanci KB a Skupiny účastní darování krve. Při akcích pořádaných KB tak dosud darovalo 859 zaměstnanců celkem 386 litrů krve. V roce 2012 přišli k odběru 154 kolegové, kteří darovali celkem 70 litrů krve.

Aukce zaměstnaneckých fotografií

Dalším každoročním projektem, kterého se zaměstnanci účastní, je aukce zaměstnaneckých fotografií, jejíž výtěžek je prostřednictvím Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota (dále „Nadace“) poukázán na dobročinné účely. V roce 2012 mohli zaměstnanci poprvé hlasovat o tom, kam chtějí, aby tyto finanční prostředky směřovaly. Celkový výtěžek 67 200 Kč tak putoval na Kliniku dětské hematologie a onkologie v Praze-Motole.

Potravinová banka

V červnu byla pro zaměstnance Skupiny Komerční banky organizována sbírka potravin ve prospěch potravinových bank. Zaměstnanci Komerční banky i dceřiných společností mohli nosit trvanlivé potraviny na 15 sběrných míst po celé republice, nebo nově také podpořit sbírku finančním darem na účet Nadace KB Jistota. Vedle množství potravin se podařilo vybrat 48 921 Kč.

Sponzoring

Hlavními oblastmi sponzoringu Komerční banky jsou projekty z oblasti kultury, neprofesionálního sportu, společnosti a vzdělávání.

Své sponzorské aktivity KB představila veřejnosti prostřednictvím souboru fotografií světoznámého fotografa Antonína Kratochvíla umístěných ve všech pobočkách Banky. Fotografie ze zákulisí Národního divadla, ZOO Praha, požárního sportu, florbalu a hospicové péče vyjadřují, že společným tématem sponzorských aktivit Skupiny KB je partnerství.

Největším sponzorským projektem KB je všestranná podpora umělecké činnosti Národního divadla. V roce 2012 bylo toto partnerství opět prodlouženo, a již jedenáctým rokem je tak Banka spjata s tímto symbolem české svébytnosti a kulturní historie. V oblasti kultury pokračovala také podpora Festivalu francouzského filmu, který tradičně patří mezi nejvýznamnější filmové festivaly v ČR.

Sponzoring neprofesionálního sportu je zaměřen především na podporu projektů, které přinášejí radost a zábavu co největšímu počtu účastníků. Proto se KB vloni stala hlavním partnerem České Florbalové Unie, a podporuje tak florbal obecně. Tento sport je, podle velikosti členské základny, již druhý nejrozšířenější sport v České republice. Svébytným českým fenoménem je hasičský sport. Jedná se o fyzicky náročný a divácky atraktivní sport, který bezezbytku naplňuje myšlenku „Na partnerství záleží“. Od roku 2012 proto Banka podporuje Mistrovství ČR v požárním sportu.

I nadále pokračuje podpora ZOO Praha. KB této výjimečné instituci pomáhá v jejím úsilí zachraňovat ohrožené druhy zvířat a zároveň rozvíjet moderní areál, který patří k hlavním českým turistickým atrakcím.

Do práce na kole

Zaměstnanci Skupiny KB se i v roce 2012 aktivně zapojili do soutěže o zelené jarní kilometry, kterou v rámci kampaně Do práce na kole vyhlásila iniciativa Auto*Mat. Letos se jí zúčastnilo 5 týmů a během května najeli celkem 6 654 km. Díky ekologické přepravě tak ušetřili přes půl tuny emisí CO2. KB zprovoznila parkovací místa pro kola zaměstnanců v budovách centrály v centru Prahy i v nové budově ve Stodůlkách.

 

Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota

7,7 mil. Kč

Poskytla v roce 2012 nadace KB Jistota ve formě darů desítkám projektů

Nadace Komerční banky Jistota pomáhá již 18 let. Každý rok podpoří Nadace desítky projektů, a to především díky finanční podpoře ze strany Banky, ale také díky iniciativě zaměstnanců, kteří nejenom přispívají finančními dary, ale tvoří rovněž správní a dozorčí radu Nadace. V roce 2012 Nadace poskytla dary v celkové hodnotě 7,7 milionu Kč.

K hlavním oblastem, kde Nadace pomáhá, patří sociální a zdravotní služby se zaměřením na seniory a děti. Velká část darů putuje na pomoc hospicům. Hospicům směřovala v roce 2012 pomoc ve výši 900 tisíc Kč v rámci projektu na obměnu lůžek. Příkladem je dar ve výši 430 000 Kč na nákup speciálních lůžek s příslušenstvím pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, který je prvním hospicem založeným v ČR.

Nadace umožnila vznik 21 babyboxů, jejichž údržbu i nadále podporuje částkou 200 000 Kč ročně. Zajímavým projektem zaměřeným na děti s mentálním a tělesným postižením je Smyslová zahrada v ZŠ a MŠ speciální v Novém Jičíně, na jejíž vybudování Nadace přispěla částkou 100 000 Kč.

Peníze z Nadace loni putovaly také na podporu sportu hendikepovaných, například na zajištění soutěže KB Český pohár, kterou organizuje občanské sdružení Atletika vozíčkářů.

V roce 2012 zahájila Nadace novou iniciativu, jejímž cílem je podpořit studenty s tělesným postižením, kterým poskytne stipendium na školní rok 2012/2013. Součástí iniciativy bude také nabídka stáže v Komerční Bance či konzultace diplomové práce s vedoucími zaměstnanci.

Na partnerství záleží

To je slogan, který si veřejnost spojuje s Komerční bankou od léta 2012. Vizuály s novým sloganem a zároveň doprovázené novým designem se objevovaly v televizních spotech, v tištěné i on-line inzerci, na venkovních plochách či dárkových předmětech pro klienty. Součástí nového komunikačního konceptu byly také fotografie sponzorských aktivit pro pobočky Komerční banky. Vznikly v institucích, které Komerční banka v rámci společenské odpovědnosti podporuje, a staly se tak oceněním jejich záslužné práce.

Autorem fotografií, které oživily prostředí poboček Komerční banky, je světově proslulý fotograf Antonín Kratochvíl. Dostal jedinečnou příležitost zachytit každodenní život a práci těch, kteří vytvářejí kulturu, umění a pomáhají ostatním. Lidé z Komerční banky mohli sledovat, jak vznikají snímky například na první hlavní zkoušce baletu Šípková Růženka v Národním divadle, při cvičení v největší hasičské stanici v ČR v Ostravě, na tréninku mladých florbalistů, kteří postoupili do extraligy, nebo v ZOO Praha, kde po dlouhém napjatém čekání jedna ze žiraf „políbila“ svou oblíbenou ošetřovatelku.

Komunikační koncept Na partnerství záleží byl součástí celosvětové snahy skupiny Société Générale zdůraznit význam partnerství mezi bankou a klientem. Spolupráce a partnerský vztah s klienty jsou pro Komerční banku tradiční hodnotou, kterou nový slogan podporuje a dále rozvíjí.

 

Obsah