Oznámení Whistleblowing

Tato stránka umožňuje oznamovateli informovat Komerční banku o skutečnostech, o kterých se dozvěděl přímo či nepřímo při výkonu své práce nebo jiné obdobné činnosti, a které jsou v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy či etickými principy, nebo byl sám cílem nevhodného chování (dále jen „Oznámení“). Oznámení mohou učinit i osoby nespadající pod uvedenou definici oznamovatele.

Kdo je oznamovatel

Osoba, která pro Komerční banku vykonává nebo vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost, kterou se rozumí:

 1. závislá práce vykonávaná v pracovněprávním vztahu,
 2. samostatná výdělečná činnost,
 3. výkon práv spojených s účastí v Komerční bance,
 4. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 5. dobrovolnická činnost,
 6. odborná praxe / stáž,
 7. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Jak podat oznámení

Oznámení můžete podat:

 1. Písemně – Na adresu společnosti k rukám Příslušné osoby
  Komerční banka, a.s.
  Nám. Junkových 2772/1
  Praha 5 155 00
  na obálku uvést „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“

 2. Přes vnitřní oznamovací systém Komerční banky whistleblowing@kb.cz anebo https://report.whistleb.com/cz/komercnibanka

 3. Níže uvedeným Příslušným osobám, se kterými si případně můžete i sjednat osobní setkání:

Marcela Nouzová, Specialista Compliance, tel.: +420 602 950 533
Petr Kupsa, Specialista Compliance, tel.: +420 720 953 130
Tomáš Choutka, Vedoucí Regulatory Compliance, tel.: +420 602 575 927
(společně dále jen „Příslušné osoby“ či „Příslušná osoba“)

Společná e-mailová adresa Příslušných osob pro příjem Oznámení: whistleblowing@kb.cz

Pro účely další komunikace do oznámení uveďte své jméno, příjmení, datum narození anebo jiný údaj prokazující vaši totožnost.

Oznámení můžete provést i anonymně.

Jaký je další postup?

Oznamovatel obdrží písemné potvrzení o přijetí Oznámení, a to nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho přijetí. Současně bude oznamovateli sděleno, zda jeho hlášení spadá pod definici hlášení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen„ZoOO“) či nikoliv a jaká práva a povinnosti mu v rámci tohoto procesu náleží. S poskytnutými informacemi bude nakládáno jako s přísně důvěrnými.

Příslušná osoba bude při šetření postupovat tak, aby nedošlo k vyzrazení totožnosti oznamovatele. Po celou dobu šetření bude identita oznamovatele známa jen Příslušným osobám. V případě, že nebude možno pokračovat dále v šetření, aniž by došlo ke sdělení totožnosti oznamovatele dalším osobám, bude Příslušná osoba oznamovatele o tomto informovat a vyžádá si jeho výslovný souhlas s tímto postupem.

To neplatí v případech, kdy identita oznamovatele bude vyžádána orgány veřejné moci. Příslušná osoba však musí o této skutečnosti oznamovatele předem vyrozumět, a to společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

V rámci šetření pak bude posuzována důvodnost Oznámení a další rozhodné skutečnosti. Příslušná osoba poté písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích tohoto posouzení ve lhůtě 30 dní ode dne přijetí Oznámení. V případě, kdy daná věc je skutkově nebo právně složitá, může tuto lhůtu Příslušná osoba prodloužit o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát. V těchto případech musí Příslušná osoba vždy informovat oznamovatele o tomto prodloužení i o jeho konkrétních důvodech.

Proti oznamovateli nebudou aplikována odvetná opatření v případě, že toto Oznámení bude učiněno v dobré víře a bez očekávání finančního protiplnění. V případě, že Oznámení splňuje definici dle § 2 odst. 1 ZoOO, bude se na oznamovatele vztahovat ochrana tímto zákonem stanovená. V takovém případě lze Oznámení učinit i prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti. To neplatí v případě skutečností, které spadají pod působnost zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kdy orgánem příslušným pro řešení hlášení je Finanční analytický úřad.

V případě, že se vaše oznámení či dotaz týká jiné oblasti, budete přesměrováni na jiný odpovědný útvar Komerční banky.